Upphävd författning

Förordning (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1978-02-23
Ändring införd
SFS 1978:86 i lydelse enligt SFS 1994:1793
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpning av lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon skall tjänstevikt och totalvikt som inte framgår av bilregistret beräknas enligt fordonskungörelsen (1972:595). Om så inte kan ske skall de uppskattas med ledning av tjänstevikten eller totalvikten för samma eller liknande slag av fordon i färdigutrustat skick. Förordning (1982:19).

2 §  För beskattningsmyndighetens räkning beslutar Vägverket om försäljningsskatt enligt 9 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon och om dröjsmålsavgift, skattetillägg och ränta i fråga om sådan skatt, samt verkställer uppbörden av skatten.

[S2]Vägverket ansöker om indrivning för beskattningsmyndighetens räkning. Förordning (1994:1793).

3 §  Vägverket skall underrätta beskattningsmyndigheten om fall som avses i 15 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. Förordning (1994:1793).

4 §  Kompensation för erlagd försäljningsskatt enligt 13 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon sker efter skriftlig ansökan av beskicknings- eller konsulatschef eller av den som i Sverige äger företräda sådan organisation som avses i bestämmelsen.

[S2]Ansökan ges in till Utrikesdepartementet och skall vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling av vilken skall framgå fordonets pris, förvärvsdatum, erlagd försäljningsskatt, bilmärke, chassinummer, fordonets registreringsnummer samt säljarens och köparens namn och adress.

[S3]Utrikesdepartementet skall överlämna ansökan till beskattningsmyndigheten med uppgift om huruvida fordonet förvärvats av någon som har rätt till kompensation enligt 13 § lagen om försäljningsskatt på motorfordon. Förordning (1994:1793).

5 § har upphävts genom förordning (1984:250).
6 § har upphävts genom förordning (1988:991).
7 § har upphävts genom förordning (1984:250).

8 §  Riksskatteverket meddelar efter samråd med Vägverket de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. Förordning (1994:1793).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

Förordning (1978:742) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1982:19) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1984:250) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

  Omfattning
  upph. 2, 3, 5, 7 §§; ändr. 4 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1988:991) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon skall upphöra att gälla vid utgången av september 1988. Den upphävda paragrafen gäller dock även efter utgången av september 1988 i fråga om beslut om befrielse från skatteplikt som fattats med stöd av punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen (1988:356) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601).
  Omfattning
  upph. 6 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1992:1472) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:503) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1793) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon

Omfattning
ändr. 4, 8 §§; nya 2, 3 §§
Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (2000:1445) om upphävande av vissa förordningar om försäljningsskatt på motorfordon

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Omfattning
upph.