Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
SFS 1979:1082 i lydelse enligt SFS 2005:8
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Trots i övrigt gällande bestämmelser får länsstyrelsen, om det behövs under eller som en följd av särskilt svåra väderförhållanden eller liknande omständigheter, meddela lokala trafikföreskrifter för vissa vägar eller inom vissa områden. Föreskrifterna får innebära

  1. förbud mot trafik med visst eller vissa slag av fordon, och
  2. begränsning till lägre hastighet än vad som annars gäller. Förordning (2005:8).

2 §  Frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter enligt 1 § prövas av länsstyrelsen.

3 §  Ett beslut enligt 1 eller 2 § gäller omedelbart, om inte något annat förordnas i beslutet. Beslut enligt 1 § gäller dock inte förrän de har kungjorts.

4 §  Lokala trafikföreskrifter enligt 1 § behöver inte kungöras i länets författningssamling. De får i stället kungöras genom att de förs in i ortstidning eller läses upp i rundradio. I den mån det är möjligt skall föreskrifterna även märkas ut med vägmärken.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om beslut att ändra eller upphäva lokala trafikföreskrifter enligt 1 §. Förordning (2005:8).

5 §  Den som bryter mot en lokal trafikföreskrift enligt 1 § döms till penningböter om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Förordning (1991:1369).

Ändringar

Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall

Förordning (1987:842) om ändring i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall

Förordning (1991:1369) om ändring i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (2005:8) om ändring i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2005-02-03