Upphävd författning

Lag (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-12-20
Ändring införd
SFS 1979:1155
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För kommunal och statlig energiplanering skall ägare av byggnadstyperna småhus, hyreshus och övriga byggnadstyper som innehåller bostäder lämna uppgifter enligt denna lag.

2 §  Uppgifter skall lämnas om byggnads uppvärmningssätt, isolering och därmed jämförlig omständighet som har betydelse för kommunal och statlig energiplanering.

3 §  Uppgifter enligt 2 § skall lämnas senast den 18 september 1980 på blanketten för allmän fastighetsdeklaration.

4 §  För kommunal och statlig energiplanering och annan därmed jämförlig planering får kommun och statlig myndighet från länsstyrelsens register över fastighetstaxeringen, förutom de uppgifter som avses i 2 §, inhämta uppgifter om byggnads standard.

[S2]5 § har upphört att gälla genom lag (1980:256).

6 §  Anvisningar om förfarandet vid länsstyrelserna och skattemyndigheterna lämnas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1990:380).

Ändringar

Lag (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering

Förarbeten
Prop. 1979/80:40

Lag (1980:256) om ändring i lagen (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering

Lag (1990:380) om ändring i lagen (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.