Upphävd författning

Förordning (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:349 i lydelse enligt SFS 1998:1109
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om betning av utsäde med kvicksilverhaltigt bekämpningsmedel gäller utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter och förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1985:846).

2 §  Betning av utsäde med kvicksilverhaltigt bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd.

[S2]Tillstånd får meddelas endast om utsädet är så angripet av parasitsvamp att godtagbart skörderesultat inte kan påräknas utan betning med kvicksilverhaltigt bekämpningsmedel.

3 §  Frågor om tillstånd enligt 2 § prövas av Statens utsädeskontroll. Förordning (1995:260).

4 §  Lantbruksstyrelsen får efter samråd med statens naturvårdsverk meddela föreskrifter om undantag från 2 §. Förordning (1985:846).

5 §  Den som betar utsäde med kvicksilverhaltigt bekämpningsmedel skall föra anteckningar om verksamheten enligt föreskrifter som meddelas av lantbruksstyrelsen.

6 §  Statens utsädeskontroll utövar tillsyn över efterlevnaden av denna förordning.

[S2]Ytterligare bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av brott mot denna förordning finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1985:846).

7 §  Ett beslut i frågor som avses i 2 § får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1109).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde

Förordning (1985:846) om ändring i förordningen (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1990:852) om ändring i förordningen (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1995:260) om ändring i förordningen (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Ändring, SFS 1998:947

Omfattning
upph.

Förordning (1998:1109) om ändring i förordningen (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1998-10-01