Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1979-02-01
Ändring införd
SFS 1979:38 i lydelse enligt SFS 2013:988
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Läkarintyg för sjöfolk får i Sverige utfärdas av den som är behörig att här utöva läkaryrket.

3 §  Chefen för utrikesdepartementet utser de läkare som utom riket får utfärda läkarintyg för sjöfolk och publicerar en förteckning över dessa läkare.

4 §  Vid läkarundersökning som skall ligga till grund för läkarintyg för sjöfolk skall sjömannen lämna en skriftlig hälsodeklaration och därvid på heder och samvete försäkra att uppgifterna i denna är riktiga. När undersökningen bara gäller syn- och hörselförmågan behöver någon hälsodeklaration dock inte lämnas.

5 §  Närmare föreskrifter om läkarundersökningen får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen. Transportstyrelsen fastställer efter samråd med Socialstyrelsen formulär för läkarintyg för sjöfolk och hälsodeklaration och tillhandahåller de blanketter som behövs. Förordning (2008:1105).

6 §  Ytterligare föreskrifter om kraven på syn- och hörselförmåga får meddelas av Transportstyrelsen efter att Socialstyrelsen har hörts.

[S2]Transportstyrelsen får i enskilda fall efter att Socialstyrelsen har hörts besluta om undantag från föreskrifter som meddelats enligt första stycket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:988).

7 §  När föreskrifter utfärdas med stöd av 5 eller 6 § skall samråd också ske med berörda organisationer för redare och ombordanställda.

8 §  Bestämmelser om att i vissa fall godta andra dokument och intyg i stället för läkarintyg enligt denna förordning finns i 2 kap. 1 § andra stycket förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal och i 3 och 3 a §§ förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän. Förordning (2007:240).

9 §  Ett beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1105).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Förordning (1980:466) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1984:833) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1988:597) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:921) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och som gäller vid ikraftträdandet skall vid tillämpning av denna förordning anses ha meddelats enligt denna.
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1994:1457) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

  Omfattning
  ny 8 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1998:966) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (2003:446) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-21

Förordning (2007:240) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2008:1105) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Omfattning
ändr. 5, 6, 9 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1583) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:988) om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-02