Upphävd författning

Förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
SFS 2007:237 i lydelse enligt SFS 2011:451
Ikraft
2007-06-15
Upphäver
Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2007:962 har iakttagits.

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för sjöpersonal.

[S2]I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det bestämmelser om rätt att ställa andra krav än dem som anges i denna förordning.

[K1]2 §  I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.

BeteckningBetydelse
BruttodräktighetDet bruttodräktighetstal som anges i fartygets mätbrev
DäckstjänstgöringYrkesmässig tjänstgöring till sjöss inom fartygets däcksavdelning
FiskefartygFartyg som yrkesmässigt används för att fånga fisk eller andra levande tillgångar ur havet
Godkänd utbildningUtbildning som berättigar till behörighetsbevis, certifikat eller intyg enligt denna förordning och som godkänts av Transportstyrelsen eller av en administration i ett annat land med vilket Transportstyrelsen ingått avtal om godkännande av utbildningar
HandelsfartygFartyg som används för handelssjöfart eller annat ändamål som hör ihop med handelssjöfarten såsom bogsering, isbrytning, bärgning och dykning
HöghastighetsfartygFartyg som används för handelssjöfart och som kan uppnå en fart i meter per sekund som uppgår till eller överstiger 3,7 deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen0.1667, därär
Kvalificerad verkstadstjänstgöringVerkstadstjänstgöring som omfattar:
1. tillverkning, reparation eller montering av framdrivningsmaskineri för fartyg om minst 400 kW,
2. tjänstgöring som reparatör i maskinutrymmen på fartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka, eller
3. tjänstgöring i maskinverkstad på Försvarsmaktens fartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka
MaskinrumstjänstgöringYrkesmässig tjänstgöring till sjöss i fartygets maskinutrymmen
MaskinstyrkaDen axeleffekt som kan tas ut från fartygets framdrivningsmaskineri, angiven i kilowatt (kW)
MotorfartygAnnat maskindrivet fartyg än ångfartyg
PassagerarfartygFartyg som medför fler än 12 passagerare
PråmFartyg som inte är försett med eget framdrivningsmedel
RoropassagerarfartygPassagerarfartyg med rorolastutrymmen eller lastutrymmen för särskilda lastkategorier såsom de definieras i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS 74)
Snabba fartygFartyg som används för handelssjöfart och som inte är höghastighetsfartyg men som kan framföras i 35 knop eller mer
Tjänstgöring i elektrisk verkstadTjänstgöring i elektrisk verkstad eller verkstadsavdelning på fartyg eller i land med arbete av sådan art att underhåll av elektrisk utrustning i regler- och manöversystem ingått som en del av arbetsuppgifterna
TraditionsfartygSådana fartyg som Transportstyrelsen beslutat skall anses vara traditionsfartyg
VägfärjaFartyg som avses i 2 § andra stycket väglagen (1971:948)
ÅngfartygÅngmaskindrivet fartyg
Förordning (2008:1113).

[K1]3 §  Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med nedan angivna beteckningar (fartområden).

BeteckningBetydelse
Inre fartFart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Som inre fart anses också fart i fartområde D, såsom detta definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).
NärfartFart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen.
EuropafartFart från en punkt N 68 O 14 - Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11, längs denna longitud över Irlands västkust till N 30, därifrån österut längs denna latitud.
OceanfartAll annan fart än ovan angivna.

[K1]4 §  Transportstyrelsen prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda samt utfärdar, efter ansökan, behörighetsbevis och certifikat.

[S2]Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

[S3]Certifikat får efter Transportstyrelsens medgivande utfärdas av utbildningsanordnare.

[S4]För att behörighetsvillkoren ska vara uppfyllda ska minst bestämmelserna i den av Internationella sjöfartskonferensen år 1995 reviderade konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW 95) vara uppfyllda. Vad avser radiopersonal ska även minst bestämmelserna i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda. Förordning (2011:451).

[K1]5 §  Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande utbildning som utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz skall efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt styrelsens föreskrifter. Detsamma gäller specialbehörigheter enligt 3 kap.

[S2]Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i något annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz får efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt styrelsens föreskrifter.

[S3]Behörighetsbevis motsvarande 2 kap.11, 12 och 23 §§ och certifikat motsvarande 4 kap. som har utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz skall äga samma giltighet vid tjänstgöring på svenskt fartyg som om de hade utfärdats av Transportstyrelsen.

[S4]Om behörighetsbevis motsvarande 2 kap.11, 12 och 23 §§, specialbehörigheter motsvarande 3 kap. och certifikat motsvarande 4 kap. har utfärdats i något annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz får Transportstyrelsen besluta att sådana bevis, specialbehörigheter och certifikat skall äga samma giltighet vid tjänstgöring på svenskt fartyg som om de hade utfärdats av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113).

[K1]6 §  Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att den som, utan att ha den teoretiska utbildning eller praktik som krävs för viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för denna behörighet. Beslutet får förses med villkor och återkallas när det finns skäl till det. Förordning (2008:1113).

[K1]7 §  I fall som avses i 5 § första och andra stycket samt 6 § skall Transportstyrelsen meddela beslut senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller sökanden har lämnats in till styrelsen.

[S2]Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av det utländska behörighetsbeviset. Förordning (2008:1113).

[K1]8 §  Om det krävs att en sökande skall slutföra en anpassningstid eller genomgå ett lämplighetsprov för att få ett visst behörighetsbevis enligt 5 § första stycket, skall Transportstyrelsen först kontrollera om de kunskaper som den sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de helt eller delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den svenska behörigheten. Förordning (2008:1113).

[K1]9 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rätt att tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett behörighetsvillkor. Förordning (2008:1113).

[K1]10 §  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Om föreskrifterna gäller utbildning av sjöpersonal skall Transportstyrelsen först ha hört berörda utbildningsmyndigheter.

[S2]Om föreskrifterna gäller behörigheter och certifikat för radiopersonal skall Transportstyrelsen först ha hört Post- och telestyrelsen. Förordning (2008:1113).

[K1]11 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om särskilda behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som enbart används i inre fart. Sådana föreskrifter får inte strida mot någon internationell överenskommelse som biträtts av Sverige. Förordning (2008:1113).

[K1]12 §  Transportstyrelsen får efter ansökan av enskild besluta att ett fartyg skall anses vara ett traditionsfartyg vid tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Vid en sådan prövning skall ett fartyg anses vara traditionsfartyg om

 1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för fartygets framförande,
 2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller om det är ett fartyg som byggts på ett sådant sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och främjas, och
 3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte. Förordning (2008:1113).

[K1]13 §  All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där utbildningsrutinerna finns dokumenterade.

[S2]Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet, passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet på fartyg som uteslutande framförs i inre fart och som har en bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500.

[S3]Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. systemet för kvalitetsnormer, och
 2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra stycket. Förordning (2011:451).

[K2]1 §  För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk. För att få de behörigheter som anges i 37 §§ och 1519 §§ krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

[S2]Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

[S3]Transportstyrelsen prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs. Förordning (2011:451).

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

[K2]2 §  Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är följande.

Sjökapten (K)

Fartygsbefäl (klass II)

Fartygsbefäl (klass III)

Fartygsbefäl (klass IV)

Fartygsbefäl (klass V)

Fartygsbefäl (klass VI)

Fartygsbefäl (klass VII)

Fartygsbefäl (klass VIII)

Matros (Mtr)

Lättmatros (Lmt)

[K2]3 §  För att få behörighet som sjökapten ska sökanden

 1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500.

[S2]Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som lägst överstyrman på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000. Förordning (2007:962).

[K2]4 §  För att få behörighet som fartygsbefäl klass II skall sökanden

 1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

[K2]5 §  För att få behörighet som fartygsbefäl klass III skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

[K2]6 §  För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

[K2]7 §  För att få behörighet som fartygsbefäl klass V skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.

[S2]Av tjänstgöringstiden skall minst 18 månader ha fullgjorts på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart varav minst nio månader på fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000 i Europafart eller mer vidsträckt fart.

[S3]För den som i minst sex månader har tjänstgjort som befälsassistent i Europafart eller mer vidsträckt fart får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

[S4]Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd utbildning om denna fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till en sjökaptensexamen.

[K2]8 §  För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI ska sökanden efter att ha fått behörighet av lägst klass VII ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20. Förordning (2011:451).

[K2]9 §  För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg som i minst sex månader gått i närfart eller mer vidsträckt fart.

[S2]För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

[K2]10 §  För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. ha fullgjort
  1. minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg,
  2. minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg i yrkesmässig trafik i inre fart, eller
  3. minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra handhavande.

[S2]Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b skall vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

[S3]Transportstyrelsen får, om däckstjänstgöring eller däckspraktik fullgjorts enligt första stycket 2 b eller 2 c, begränsa behörigheten till att avse ett visst fartyg, fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare. Förordning (2008:1113).

[K2]11 §  För att få behörighet som matros skall sökanden ha fullgjort minst 18 månaders däckstjänstgöring varav minst sex månader i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan.

[K2]12 §  För att få behörighet som lättmatros skall sökanden ha fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring varav minst sex månader i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan.

[K2]13 §  Behörighet enligt 11 och 12 §§ får även uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart enligt föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113).

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

[K2]14 §  Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna förordning är följande.

Sjöingenjör (I)

Maskinbefäl (klass II)

Maskinbefäl (klass III)

Maskinbefäl (klass IV)

Maskinbefäl (klass V)

Maskinbefäl (klass VI)

Maskinbefäl (klass VII)

Maskinbefäl (klass VIII)

Motorman (Mtm)

Eldare (Eld)

Fartygselektriker (Ele)

[K2]15 §  För att få behörighet som sjöingenjör ska sökanden

 1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som maskinbefäl på ett fartyg med minst 750 kW maskinstyrka.

[S2]Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka. Förordning (2007:962).

[K2]16 §  För att få behörighet som maskinbefäl klass II skall sökanden

 1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 12 månader på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

[K2]17 §  För att få behörighet som maskinbefäl klass III ska sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 24 månader, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör, på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart. Förordning (2009:1304).

[K2]18 §  För att få behörighet som maskinbefäl klass IV skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som maskinbefäl på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

[K2]19 §  För att få behörighet som maskinbefäl klass V skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav
  • minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i maskinutrymmen på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,
  • minst 12 månaders maskinrumstjänstgöring,
  • minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och
  • minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

[S2]Praktiken enligt första stycket 2 får ersättas med en handledd utbildning som förlagts till fartyg eller verkstad om utbildningen fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till sjöingenjörsexamen. Den handledda utbildningen skall omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

[S3]Utbildningen skall dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal.

[K2]20 §  För att få behörighet som maskinbefäl klass VI skall sökanden efter att ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring till sjöss som maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om lägst 400 kW.

[K2]21 §  För att få behörighet som maskinbefäl klass VII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. ha fullgjort
  1. minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller
  2. minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens och tillhörande hjälpsystems skötsel vad avser förebyggande och avhjälpande underhåll, samt handhavandet av maskinrumsinstallationerna i närfart eller mer vidsträckt fart.

[K2]22 §  För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
 2. ha fullgjort
  1. minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller
  2. ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller mer vidsträckt fart.

[K2]23 §  För att få behörighet som motorman skall sökanden ha fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på motorfartyg varav högst nio månader får ersättas med kvalificerad verkstads- eller maskinrumstjänstgöring på ångfartyg.

[K2]24 §  För att få behörighet som eldare skall sökanden ha fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på ångfartyg eller annat fartyg med större ånganläggning. Av denna tid får högst nio månader ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring eller maskinrumstjänstgöring på motorfartyg.

[K2]25 §  För att få behörighet som fartygselektriker fordras fullgjord godkänd utbildning och minst nio månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

[K2]26 §  Behörighet enligt 23 § får även uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart enligt föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113).

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

[K2]27 §  Utbildning som utgör behörighetsvillkor får, efter godkännande av Transportstyrelsen, ersättas med likvärdig utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen. Förordning (2008:1113).

[K2]28 §  Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en bruttodräktighet om minst 70 om inte annat föreskrivs för viss behörighet.

[S2]Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas enligt de föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1113).

[K2]29 §  Maskinrumstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte annat föreskrivs för viss behörighet.

[K2]30 §  Maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för behörigheterna sjöingenjör och maskinbefäl klass II-VII skall till hälften fullgöras på ångfartyg och till hälften på motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den föreskrivna tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får endast ges behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller motorfartyg.

[K2]31 §  För tjänstgöring som befälsassistent fordras

 1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till,
 2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i fartygets säkerhetsbesättning,
 3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000, och
 4. att maskinrumstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka.

[S2]Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att tjänstgöring som befälsassistent fullgörs på fartyg som inte uppfyller kraven på dräktighet eller maskinstyrka om fartyget i övrigt bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring. Förordning (2008:1113).

[K2]32 §  Tjänstgöring på utländska fartyg och svenska icke mönstringspliktiga fartyg får räknas som praktik i den omfattning som Transportstyrelsen i enskilda fall får besluta. Transportstyrelsen skall särskilt pröva om de uppgifter som har ämnats om tjänstgöringen kan godtas. Förordning (2008:1113).

Radio

[K3]1 §  För att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) skall sökanden inneha ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat).

[K3]2 §  För att få specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i GMDSS skall sökanden inneha ett begränsat operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC- certifikat).

[K3]3 §  För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS fordras läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller kraven på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.

Tankfartyg

[K3]4 §  För att få en sådan specialbehörighet för olje-, gas- och kemikalielasthantering som avses 4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha fullgjort

 1. en godkänd utbildning i hantering av det slags last som specialbehörigheten avser, och
 2. en godkänd utbildning i brandskydd.

[S2]Fartygsbefäl och annan sjöpersonal med direkt ansvar för lastning, lossning eller annan lasthantering skall ha fullgjort sex månaders tjänstgöring på den typ av fartyg specialbehörigheten avser. I fråga om specialbehörighet för både olje- och kemikalielasthantering får tjänstgöringen anses fullgjord genom nio månaders tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg, varav minst tre månader på vardera fartygstyp.

[S3]Maskinbefäl skall ha fullgjort minst en månads maskinrumstjänstgöring på fartyg med last av det slag specialbehörigheten avser.

Torrlastfartyg som för farlig last

[K3]5 §  För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering som avses i 4 kap. 29 § tredje stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfartyg och brandskydd.

Höghastighetsfartyg

[K3]6 §  För att få specialbehörighet för tjänstgöring på höghastighetsfartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Krishantering

[K3]7 §  För att få specialbehörighet för krishantering skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Fiskefartyg

[K3]8 §  För att få specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Radio

[K4]1 §  För att få ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC- certifikat) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451).

Tankfartyg

[K4]2 §  För att få certifikat för sådan tjänstgöring på tankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden

 1. ha fullgjort en godkänd utbildning i brandskydd, och
 2. ha fullgjort
  1. en godkänd orienteringsutbildning om hantering av last i tankfartyg, eller
  2. minst tre månaders tjänstgöring på tankfartyg.

[S2]Tjänstgöringsperioden enligt första stycket 2 b får ersättas med en handledd praktik under förutsättning att

 • praktiken omfattar minst en månad,
 • de enskilda resorna under praktiken inte överstiger 72 timmar,
 • sjömannen deltagit i lasthanteringsoperationer som bedöms motsvara tjänstgöring enligt 2 b, och
 • tankfartyget har en bruttodräktighet om högst 3000.

Räddningsfarkoster, beredskapsbåtar m.m.

[K4]3 §  För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar ska sökanden

 1. vara minst 18 år, och
 2. ha tjänstgjort
  1. minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i handhavandet av fartygets livräddningsutrustning, eller
  2. minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451).

[K4]4 §  För att få certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar skall sökanden ha certifikat enligt 3 § och ha fullgjort godkänd utbildning.

Brandskyddsutbildningar

[K4]5 §  För att få certifikat i grundläggande brandbekämpning (basic fire fighting) skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

[K4]6 §  För att få certifikat i avancerad brandbekämpning (advanced fire fighting) skall sökanden ha certifikat enligt 5 § och ha fullgjort godkänd utbildning.

Sjukvårdare

[K4]7 §  För att få certifikat som sjukvårdare ombord skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Snabba fartyg

[K4]8 §  För att få certifikat för att handha snabba fartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Säkerhets- och skyddsutbildningar

[K4]9 §  För att få ett certifikat i grundläggande säkerhet (basic safety) skall sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

[K4]9 a §  För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer) ombord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader till sjöss som fartygsbefäl eller maskinbefäl och ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451).

[K4]9 b §  För att få certifikat i säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451).

Övrigt

[K4]10 §  Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills vidare. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att certifikat skall gälla för en begränsad tid. Förordning (2008:1113).

5 kap. Intyg

[K5]1 §  För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning skall sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

[K5]2 §  För att få ett intyg för tjänstgöring på passagerar- och roropassagerarfartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

[K5]3 §  Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att intyg skall gälla för en begränsad tid. Förordning (2008:1113).

[K5]4 §  För att få intyg som sjukvårdare ombord ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2011:451).

6 kap. Behörighetsbevis

[K6]1 §  Innehav av behörighet eller specialbehörighet skall styrkas med behörighetsbevis.

[S2]Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten skall i original föras med på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

[K6]2 §  Ett behörighetsbevis är en särskild handling och utfärdas för en tid av högst fem år.

[S2]Behörighetsbevis enligt 2 kap.11, 12 och 23-25 §§ utfärdas utan tidsbegränsning.

[S3]Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd. Förordning (2008:1113).

[K6]3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan handling som visar behörigheten enligt denna förordning. Förordning (2010:1610).

7 kap. Behörigheternas innebörd

[K7]1 §  Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om vilken rätt till befattning på fartyg som följer med innehav av viss behörighet.

[S2]Transportstyrelsen får i beslut om säkerhetsbesättning besluta annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket. Styrelsen får även i föreskrifter om bemanning för fartyg som inte skall ha säkerhetsbesättning (bemanningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket. Förordning (2008:1113).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal.
 3. Behörigheter, specialbehörigheter och certifikat utfärdade med stöd av den upphävda förordningen skall gälla som om de var utfärdade enligt denna förordning.
 4. Den som har fått en styrmansexamen eller maskinteknikerexamen före den 1 juli 2007 eller som därefter enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) har rätt att slutföra sin utbildning för att få en styrmansexamen eller en maskinteknikerexamen har rätt att få fartygsbefälsbehörighet klass III-V eller maskinbefälsbehörighet klass III-V enligt den upphävda förordningen, dock längt till och med utgången av 2020.
 5. Ett behörighetsbevis som maskinbefäl klass VI som utfärdats före den 1 januari 2005 skall anses motsvara en behörighet som maskinbefäl klass VIII.
CELEX-nr
32005L0045
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2007:962) om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Sjöfartsverket får till och med den 30 juni 2008 i enskilda fall besluta att utfärda certifikat som skyddsansvarig till den som kan styrka att han eller hon före den 1 januari 2008 har tjänstgjort som skyddsansvarig eller motsvarande under minst sex månader under de senaste tre åren även om kraven enligt 4 kap. 9 a § inte är uppfyllda.
 3. Transportstyrelsen får till och med den 30 juni 2009 i enskilda fall besluta att utfärda behörighet som sjökapten för den som ansöker om detta även om kraven enligt 2 kap. 3 § inte är uppfyllda, under förutsättning att kraven enligt den tidigare lydelsen av 2 kap. 3 § är uppfyllda. Förordning (2008:1113).
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 15 §§; ny 4 kap 9 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1113) om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

Omfattning
ändr. 1 kap 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 2 kap 1, 10, 13, 26, 27, 28, 31, 32 §§, 4 kap 10 §, 5 kap 3 §, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap. 1 §, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:962
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1304) om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §
CELEX-nr
32005L0045
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1610) om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

Omfattning
ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:451) om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 13 §§, 2 kap. 1, 8 §§, 4 kap. 1, 3, 9 a §§; nya 4 kap. 9 b §, 5 kap. 4 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2011-06-15

Ändring, SFS 2011:1533

Omfattning
upph.