Mönstringslag (1983:929)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1983-12-09
Ändring införd
SFS 1983:929 i lydelse enligt SFS 2018:1087
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i denna lag gäller sjömän på svenska handelsfartyg och på utländska handelsfartyg som i huvudsak obemannade förhyrs av svensk redare.

[S2]Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även i fråga om andra fartyg.

2 §  Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att i allmän trafik transportera gods eller passagerare.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning för

 1. annan sjöpersonal än däcks- och maskinpersonal och telegrafister, och
 2. isnavigatörer.

[S3]Regeringen får också meddela föreskrifter om vad som ska gälla för sådan personal som undantas.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för fartyg med särskild verksamhetsinriktning eller för inhyrda utländska fartyg meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om ytterligare undantag från lagens tillämpning. Lag (2018:1087).

Prop. 2017/18:166: Paragrafen innehåller bestämmelser om när lagen inte är tillämplig, och om möjligheter att meddela föreskrifter om undantag från lagen. I andra stycket regleras möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning. Till bestämmelsen har lagts en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från lagens tilllämpning för isnavigatörer. Begreppet isnavigatör definieras inte i lagen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan ...

Prop. 2006/07:31: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke. Bestämmelsen i första meningen innebär att regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde för den s.k. intendenturpersonalen på fartyg. Exempel på befattningar som inräknas i intendenturen är när det gäller lastfartyg fartygskock/steward och mässman och när det gäller passagerarfärjor och kryssningsfartyg intendent, restaurangchef, bartender, båtvärdinna, butikspersonal, servitör/servitris, kock, kallskänka, mässman, ...

3 §  Begreppet sjöman används i denna lag i samma betydelse som i sjömanslagen (1973:282). Med sjöman jämställs den som har befattning ombord utan att vara arbetstagare.

[S2]Med handelsfartyg menas i denna lag fartyg som används till handelssjöfart eller transport av passagerare eller till annat ändamål som hör ihop med handelssjöfarten, såsom bogsering, isbrytning, bärgning och dykning.

4 §  Har redaren eller ägaren av ett svenskt fartyg helt eller delvis upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, efter ansökan av redaren eller, om denne är utlänning, ägaren medge att denna lag helt eller delvis ej skall gälla i fråga om fartyget. Ett medgivande skall begränsas till viss tid och förenas med de villkor som behövs.

[S2]I fråga om förutsättningarna för ett medgivande, underrättelseskyldighet, ändrade villkor och återkallelse av ett medgivande gäller 59 § andra och tredje styckena sjömanslagen (1973:282). Lag (1989:993).

Krav på sjömannen

5 §  För att få tillträda en befattning ombord skall en sjöman

 1. ha giltig sjöfartsbok,
 2. inte på grund av sitt hälsotillstånd vara olämplig för befattningen eller sjömansyrket,
 3. ha föreskriven behörighet för befattningen,
 4. uppfylla de villkor i övrigt för att inneha befattning ombord, som kan ha föreskrivits i andra författningar.

6 §  Den som tillhör intendenturpersonalen på passagerarfartyg som går i regelbunden färjetrafik mellan nordisk hamn och annan hamn inom fartområdena inre fart, stor kustfart eller nordsjöfart behöver inte ha sjöfartsbok om han har pass eller annan likvärdig identitetshandling. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från kravet på innehav av sjöfartsbok.

7 §  Sjömannen skall med ett sådant läkarintyg som avses i 18 § visa att hinder på grund av hans hälsotillstånd inte föreligger mot tjänstgöringen.

8 §  Den som är under 18 år skall visa att hans vårdnadshavare har lämnat sitt tillstånd till att han tjänstgör till sjöss.

Skyldigheter för redaren och befälhavaren

9 §  I samband med att en sjöman tillträder en befattning ombord skall redaren och befälhavaren förvissa sig om att sjömannen uppfyller kraven i 5--8 §§.

10 §  När en sjöman tillträder eller frånträder en befattning ombord skall redaren omedelbart rapportera detta till sjömansregistret genom att skicka in en kopia av det tjänstgöringsbesked som avses i 15 § sjömanslagen (1973: 282).

[S2]Rapporteringen får också ske på annat sätt som godkänts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

11 §  För den intendenturpersonal som avses i 6 § skall rapporteringen till sjömansregistret ske när sjömannen börjar och slutar sin anställning i rederiet.

12 §  På fartyget skall finnas en sjömansrulla. I sjömansrullan skall finnas kopior av samtliga sjömäns tjänstgöringsbesked. Befälhavaren skall se till att rullan är ordnad så att den aktuella bemanningen ombord lätt kan utläsas.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det behövs av särskilda skäl, föreskriva eller i enskilda fall medge att sjömansrullan förs och förvaras i land. Därvid svarar redaren för att den aktuella bemanningen ombord lätt kan utläsas.

13 §  Redaren skall se till att anteckningar om tjänstgöringen ombord förs in i sjömannens sjöfartsbok.

14 §  Redaren och befälhavaren är skyldiga att på begäran hålla sjömansrulla och andra handlingar rörande bemanningen ombord tillgängliga för Transportstyrelsen eller annan tillsynsmyndighet som förordnats med stöd av fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2008:1365).

Sjöfartsbok

15 §  Sjöfartsbok utfärdas av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Sjöfartsbok skall utfärdas för den som visar att han skall tjänstgöra i befattning ombord på fartyg. Sjömannen skall vara personligen närvarande när sjöfartsbok utfärdas för honom eller när boken utlämnas till honom.

16 §  I sjöfartsboken skall finnas identifieringsuppgifter rörande sjömannen och uppgifter om dennes behörighet.

[S2]I sjöfartsboken skall också fortlöpande göras anteckningar om innehavarens tjänstgöring på olika fartyg.

17 §  Sjöfartsboken är giltig i tio år efter utfärdandet.

Hälsoundersökning av sjömän

18 §  Sjömän ska genomgå regelbundna läkarundersökningar. Efter en undersökning ska läkaren utfärda ett särskilt intyg (läkarintyg).

[S2]Läkarintyg för sjömän som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning av sjöfolk (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU, får endast utfärdas till den som har ansökt om ett sådant intyg efter det att han eller hon fyllt 16 år.

[S3]För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får läkarundersökningen begränsas till syn- och hörselförmåga. Lag (2014:360).

Prop. 2013/14:132: I första stycket har en förklaring införts så att det framgår att det särskilda intyget är det läkarintyg som det i andra stycket och även andra paragrafer talas om.

Andra stycket är nytt och genomför artikel 11.4 b) i direktiv 2008/106/EG i lydelsen enligt direktiv 2012/35 samt regel I/9.4.1 i

STCW-konventionen.

Övervägandena finns i avsnitt 6.

19 §  Läkarintyget gäller i högst två år eller, om sjömannen vid undersökningen inte fyllt 18 år, i högst ett år. Läkarintyg som avser enbart syn- och hörselförmåga får dock gälla i fyra år.

[S2]Om intygets giltighetstid löper ut när fartyget är till sjöss, fortsätter intyget ändå att gälla till dess att fartyget anlöper nästa hamn där det finns läkare med behörighet att utfärda intyg. Tiden från det att giltighetstiden löpte ut och till dess att ett nytt läkarintyg utfärdas får dock inte överstiga tre månader. Befälhavaren ska se till att sjömannen blir läkarundersökt i första hamn där så kan ske. Lag (2012:94).

Prop. 2011/12:35: I andra stycket införs en ändring som innebär att om ett läkarintygs giltighetstid löper ut när fartyget är till sjöss fortsätter intyget att gälla till dess fartyget anlöper nästa hamn där det finns läkare med behörighet att utfärda intyg. Den fortsatta giltighetstiden får dock vara högst tre månader. I övrigt kvarstår befälhavarens skyldighet enligt paragrafen. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen behöver inte träda i kraft ...

20 §  Har en sjömans hälsotillstånd påtagligt försämrats under läkarintygets giltighetstid får redaren eller befälhavaren begära att sjömannen skall förete ett nytt läkarintyg innan befattningen tillträds.

[S2]Om det finns särskilda skäl till det, får Transportstyrelsen besluta att en sjöman skall genomgå ny läkarundersökning. Visar denna att sjömannen på grund av sitt hälsotillstånd är olämplig för sin befattning eller sjömansyrket får Transportstyrelsen efter samråd med socialstyrelsen förklara att ett redan utfärdat läkarintyg inte skall gälla vid tillämpningen av 7 §. Transportstyrelsen får meddela sådan förklaring också om sjömannen inte efterkommer beslutet att han skall genomgå läkarundersökning. Förordning (2008:1365).

20 a §  Sjömannens arbetsgivare skall bekosta läkarundersökningar enligt denna lag. Lag (2002:455).

Prop. 2001/02:108: Genom bestämmelsen, som är ny, föreskrivs att en sjömans arbetsgivare skall bekosta läkarundersökning enligt mönstringslagen, dvs. sådana regelbundna läkarundersökningar som föreskrivs i 18–20 §§ i den lagen. Denna betalningsskyldighet för arbetsgivaren, som mestadels är densamme som redaren, gäller bara när sjömannen har ett anställningsförhållande då läkarundersökningen utförs. Bestämmelsen motiveras närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/2001/02:108#S6-1-3" ...

21 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om läkarundersökning av sjömän och om läkarintyg.

Sjömansregistret

22 §  Transportstyrelsen skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett register över sjömän och handelsfartyg där sjömän tjänstgör (sjömansregistret). Förordning (2008:1365).

23 §  Sjömansregistret skall innehålla uppgifter om de enskilda sjömännens identitet och kvalifikationer samt om fartygen. Sjömannens tidigare och pågående tjänstgöring på fartyg skall kunna utläsas. Kontroll av fartygets bemanning skall kunna göras med hjälp av uppgifterna i sjömansregistret.

23 a §  Rätt att få uppgifter ur sjömansregistret om statusen på behörighetsbevis, intyg om erkännande, dispenser och certifikat har på begäran

 1. en medlemsstat i EU eller en stat som har tillträtt den internationella sjöfartsorganisationens konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen) när det gäller uppgifter som den staten behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt direktiv 2008/106/EG eller STCW-konventionen,
 2. ett fartygs ägare eller redare när det gäller uppgifter för att kontrollera utbildningen eller behörigheten hos sjömän som är anställda av ägaren eller redaren eller som någon av dem avser att anställa,
 3. fackliga organisationer,
 4. utbildningsanordnare,
 5. bemanningsföretag, och
 6. Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Lag (2014:360).

Prop. 2013/14:132: Paragrafen är ny och genomför artikel 5.12 b i direktiv 2008/106/EG i lydelsen enligt direktiv 2012/35/EU samt regel I/2.15 i STCWkonventionen. Bestämmelsen innebär att oavsett om sekretess skulle råda vid en prövning enligt 22 kap. 1 § första stycket 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska uppgifter om statusen på behörighetsbevis, intyg om erkännande och dispenser lämnas ut på begäran. Av förordningen (<a href="https://lagen.nu/2011:1533" ...

23 b §  Transportstyrelsen får medge direktåtkomst till den som har rätt att få uppgifter enligt 23 a § för sådana uppgifter som avses i den paragrafen. Lag (2014:360).

Prop. 2013/14:132: Paragrafen är ny och genomför regel A-I/2.7 i STCW-konventionen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

24 §  Utöver vad som annars har föreskrivits om skyldighet att lämna uppgifter till sjömansregistret skall redaren och befälhavaren på begäran av Transportstyrelsen till registret lämna sådana uppgifter om anställda sjömän som är av betydelse för registreringen. Förordning (2008:1365).

25 §  Sjömannen skrivs in i sjömansregistret när sjöfartsbok utfärdas för honom eller när tjänstgöringsbesked för honom första gången kommer in till registret.

Övriga bestämmelser

26 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

27 §  Har beslut i frågor som avses i denna lag meddelats av en myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet får beslutet överklagas hos Transportstyrelsen genom besvär. Har beslutet meddelats av Transportstyrelsen eller av någon annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet får det överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Beslut i frågor som avses i lagen gäller omedelbart om inte annat föreskrivs i beslutet eller, om beslutet överklagats, den högre myndigheten förordnar annorlunda. Förordning (2008:1365).

28 §  Om den som fått ett medgivande enligt 4 § eller fartygets befälhavare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter föreskriven underrättelseskyldighet eller något villkor i medgivandet, döms han till böter. Lag (1989:993).

29 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 9--14 §§ eller 24 § döms till böter.

31 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1559).

Prop. 2010/11:30: En ny paragraf införs med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter. Lagen saknar i dag bestämmelser om avgifter. Genom den nya bestämmelsen kan föreskrifter meddelas om skyldighet att betala avgift för den tillsyn som regleras i lagstiftningen och för handläggning av ärenden. De ärenden som avses är bl.a. undantagsprövningar och utfärdande av sjöfartsbok med stöd av 1 respektive 9 § mönstringsförordningen (1984:831). ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Mönstringslag (1983:929)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då förordningen (1961:87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen) skall upphöra att gälla. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:1
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1984:827) om ikraftträdande av mönstringslagen (1983:929)

  Övergångsbestämmelse

  Sjömansrulla som har förts enligt förordningen (1961:87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen) skall av fartygets befälhavare senast den 1 februari 1985 insändas till sjöfartsverket.
  Sjöfartsbok som har utfärdats enligt äldre bestämmelser är giltig tio år efter utfärdandet, dock längst till utgången av år 1989. Boken skall föras enligt de nya bestämmelserna.
  Läkarförbud som meddelats enligt 45 § mönstringsförordningen upphör att gälla vid utgången av år 1984.
  Omfattning
  ikrafttr.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1988:55) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:3
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1989:993) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:22
  Omfattning
  ändr. 4, 28 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1994:1139

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1024

Lag (1995:1086) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:362, Prop. 1994/95:169, Bet. 1994/95:LU28
  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1996-05-30

Ändring, SFS 1996:11

  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:1086

Lag (2002:455) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:279, Prop. 2001/02:108, Bet. 2001/02:TU12
Omfattning
ny 20 a §
CELEX-nr
31999L0063
Ikraftträder
2002-06-30

Lag (2003:371) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:191, Prop. 2002/03:109, Bet. 2002/03:TU5
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2003-07-21

Lag (2007:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:110, Prop. 2006/07:31, Bet. 2006/07:TU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2008:1365) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 14, 20, 22, 24, 27 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1559) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ny 31 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:133, Prop. 2011/12:35, Bet. 2011/12:TU6
Omfattning
ändr. 19 §
CELEX-nr
32009L0013
Ikraftträder
2013-08-20

Förordning (2013:697) om ikraftträdande av lagen (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Omfattning
ikrafttr. av 2012:94

Lag (2014:360) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:229, Prop. 2013/14:132, Bet. 2013/14:TU16
Omfattning
nya 23 a, 23 b §§
CELEX-nr
32012L0035
Ikraftträder
2014-07-03

Lag (2018:1087) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:346, Prop. 2017/18:166, Bet. 2017/18:TU16
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01