Upphävd författning

Lag (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna

Departement
Civildepartementet KO
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:408
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommunfullmäktige får tillsätta institutionsstyrelser, distriktsnämnder, kommundelsråd och andra lokala organ med uppgifter som anges i 2 §, även om annat följer av kommunallagen (1977:179) eller av annan författning. Om det i lag eller annan författning finns en särskild bestämmelse om att en uppgift av ett visst närmare angivet slag inte får handhas av ett lokalt organ, gäller dock den bestämmelsen. Lag (1979:1167).

2 §  Ett lokalt organ kan ha till uppgift att

 1. för en del av kommunen eller för en eller flera anläggningar handha förvaltning och verkställighet som kan handhas av en eller flera sådana nämnder som avses i 3 kap. 13 § andra stycket kommunallagen (1977:179) och att
 2. för en del av kommunen handha förvaltning och verkställighet som enligt lag eller annan författning eller enligt en statlig förvaltningsmyndighets beslut med stöd av författning ankommer på socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden och skolstyrelsen och som på grund av sin anknytning till kommundelen och beskaffenhet i övrigt lämpar sig för handläggning i ett lokalt organ. Lag (1988:135).

2 a §  I en kommun som inte ingår i en landstingskommun får ett lokalt organ sköta också sådan förvaltning och verkställighet som skall fullgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden eller omsorgsnämnden. Lag (1988:135).

3 §  Fullmäktige bestämmer de lokala organens uppgifter och verksamhetsområden.

[S2]Befogenhet som en statlig förvaltningsmyndighet med stöd av författning har lämnat till en nämnd som avses i 2 § första stycket 2 får överföras till ett lokalt organ endast om förvaltningsmyndigheten medger det. Lag (1979:1167).

4 §  För lokala organ som har uppgifter enbart enligt 2 § första stycket 1 denna lag gäller bestämmelserna i kommunallagen (1977:179) om nämnd som avses i 3 kap. 13 § andra stycket nämnda lag med de undantag som framgår av 5 § första och andra styckena denna lag.

[S2]För lokala organ som har uppgifter enligt 2 § första stycket 2 skall vad i lag eller annan författning är föreskrivet om den särskilda nämnden gälla det lokala organet med de undantag som framgår av 5 §. Lag (1979:1167).

5 §  Ett lokalt organ får väcka ärende hos fullmäktige endast om fullmäktige har föreskrivit det.

[S2]Om ett lokalt organ handhar förvaltning och verkställighet inom ett uppgiftsområde som för kommunen i dess helhet ankommer på en annan nämnd än kommunstyrelsen, får fullmäktige föreskriva att det lokala organet skall lämna sitt budgetförslag till nämnden inom tid som kommunstyrelsen har bestämt. Nämnden skall i sådant fall med eget yttrande överlämna det lokala organets budgetförslag till kommunstyrelsen.

[S3]Ledamöter och suppleanter i lokala organ som har uppgifter enligt 2 § 2 väljs för den tid som fullmäktige bestämmer. Lag (1988:135).

6 §  Ett lokalt organ får inte bestämma rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där det lokala organet företräder kommunen som part. Lag (1988:135).

Ändringar

Lag (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna

Förarbeten
Prop. 1978/79:181

Lag (1979:1167) om ändring i lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:54
  Omfattning
  ändr. 1-5 §§, ikrafttr.best.; omtryck

Lag (1981:46) om ändring i lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna

Lag (1983:304) om ändring i lagen (1979:408) om vissa lo- kala organ i kommunerna

Lag (1988:135) om ändring i lagen (1979:408) om vissa lo- kala organ i kommunerna

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:91
  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§; nya 2 a, 6 §§
  Ikraftträder
  1988-05-01

Ändring, SFS 1991:900

  Omfattning
  upph.