Prop. 1982/83:111

om viss följdlagstiftning tili hälsoskyddslagen

Prop. 1982/83.: 111

Regeringens proposition 1982/83: 111 om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen;

beslutad den 3 februari 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprr)t1')koll. På regeringens vägnar

OLOF PALME GERTRUD SlGURDSEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förlslag till de följdändringar i andra lagar som föranleds av den nya hälsoskyddslagen.

i Riksdagen 1982/83. ] saml. Nr I I I

Prop. 1982/832111

1. Förslag till

ro

Lag om ändring i miljöskyddslagen (1.969:387)

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen (1969:387)' dels att i 44 a och 48 åå ordet "hälsovårdsnämnden" skall bytas ut mot "miljö- och hälsoskyddsnämnden".

dels att 2, 22 och 50 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om miljöfarlig verksamhet vad som föreskrives i hälsovårds-, byggnads- och naturvårdslagstift- ning elleri annan lagstiftning. Ifråga om viss miljöfarlig verksamhet gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (1971:850) med anledning av gräns- älvsöverenskommelsen den 16 sep- tember 1971 mellan Sverige och Finland.

Föreslagen lydelse

. Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om miljöfarlig verksamhet vad som föreskrives i hälsoskydds-, byggnads- och naturvårdslagstift- ning eller i annan lagstiftning. Ifråga om viss miljöfarlig verksamhet gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (1971:850) med anledning av gräns- älvsöverenskommelsen den 16 sep- tember 1971 mellan Sverige och Finland.

Har regeringen enligt 136 a & byggnadslagen ( 1947z385) prövat frågan om ' tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet eller enligt lagen (19781160) om vissa rörledningar prövat frågan om framdragande eller begagnande av sådan ledning, är beslutet bindande vid prövning enligt denna lag.

I fråga om byggande i vatten för att motverka vattenförorening och om ianspråktagande av mark för ledning eller annan anläggning för avloppsvat- ten finns bestämmelser i vattenlagen (19181523).

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela särskilda bestämmelser till förebyggande av vattenförorening genom fast

' avfall.

ZZå

Den som fått tillstånd enligt denna lag till miljöfarlig verksamhet kan ej på grund av bestämmelse i lagen eller i hälsovårdssradgan ('1958:663) eller i renhållningslagen (_ 19791596) åläggas att upphöra med verksamhe- ten eller att med avseende på denna 'vidtaga försiktighetsmått utöver vad som anges i tillståndsbeslutet. om ej annat följer av 23—25 5, 29 å andra stycket eller 40 å andra stycket.

Den som fått tillstånd enligt denna lag till miljöfarlig verksamhet kan ej på grund av bestämmelse i lagen eller i hälsoskyddslagen ( I 982.'1080) eller i renhållningslagen (1979:596) åläggas att upphöra med verksamhe- ten eller att med avseende på denna vidtaga försiktighetsmått utöver vad ' som anges i tillståndsbeslutet. om ej

annat följer av 23—25 %. 29 i" andra stycket eller 40 å andra stycket.

. 50 &

Har en tillsynsmyndighet med stöd av 40 & första stycket förbjudit miljöfarlig verksamhet eller ålagt den som utövar eller ämnar utöva sådan verksamhet att vidta försiktighetsmått och begär han tillstånd till verksam- heten enligt denna lag. kan koncessionsnämnden. om sökanden ställer

1 Lagen omtryckt l981:42l).

Prop. l982/83:111

'.»)

säkerhet för kostnad och skada. bestämma att tillsynsmyndighctcns beslut inte får verkställas förrän tillståndsfrågan har avgjorts eller koncessions- nämnden föreskriver något annat. Vad som sägs i första stycket skall gälla också sådana beslut om ingri- panden mot miljöfarlig verksamhet som hälsowirdsnämnden meddelar med stöd av lzälsm'ärtlssttulgan

Vad som sägs i första stycket skall gälla också sådana beslut om ingri- panden mot miljöfarlig verksamhet som miljö- och lt('i/soskyddsnlim”den meddelar med stöd av hälsoskydds-

(I 958.663 ). lagen ( I 982 : I 080 ).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Förslag till Lag om ändring i naturvårdslagen (1964z822)

Härigenom föreskrivs att i 24€å nz'tturvårdslagen (_l964z822)l ordet "hälsovårdsnämnden'" skall bytas ut mot "miljö- och hälsoskyddsnänm-

ni

den .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1982:1097) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Ilärigenom föreskrivs att i 395 naturvårdslagen (19643?) i den lydelse paragrafen har fått genom lagen (1982:.1097) om ändring i nyssnämnda lag ordet "'Hälsovärdsnämnden" skall bytas ut mot "'Miljö- och hälsoskydds- nämnden".

4. Förslag till Lag om ändring i liVSmedelslagen (l971:511)

Härigenom föreskrivs att i 24 och 33 55 livsmedelslagen(l97.1:511) ordet ”hälsovårdsnämnd" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "miljö- och hälsoskyddsnämnd" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

1 Lagen omtryckt 1974:1('125.

1* Riksdagen [982181 ] saml. Nr [] I

Prop. l982/83:1 II

5 Förslag till Lag om ändring i lagen (1944:219) 'om djurskydd .

Härigenom föreskrivs atti 8 35.145 I. 2 och 4 mom., 15 åsamt 17 % lagen (194—1z219) om djurskyddl ordet "hälsovårdsnämndf' i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”miljö— och hälsoskyddsnämnd" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

6. Förslag till Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Härigenom föreskrivs i fråga om renhållningslagen (1979z596) dels att i 9 och 21 åå ordet "hälsovårdsnämnden” skall bytas ut mot ”miljö- och hälsoskyddsnämnden",

dels att 3 och 4 åå skall ha nedan angivna lydelse. '

Nuvarande lydelse

Avfall skall hanteras på sådant sätt att det inte uppkommer olägen- het från hälso- och miljövårdssyn- punkt. Utrymmen. behållare och andra anordningar för hanteringen skall vara så beskaffade och skall skötas på sådant sätt att olägenhet inte uppstår.

Föreslagen lydelse

Avfall skall hanteras på sådant sätt att det inte uppkommer olägen- het från hälsoskydds- och miljö- vårdssynpunkt. Utrymmen, behålla- re och andra anordningar för hante- ringen skall vara så beskaffadc och skall skötas på sådant sätt att olägen- het inte uppstår.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om avfallshanteringen. Rege- ringen får överlåta åt en myndighet eller åt kommunerna att meddela sådana föreskrifter.

Varje kommun skall svara för att hushållsavfall inom kommunen fors- 1as*till bchandlingsanläggning i den utsträckning som behövs för att till- godose såväl allmänna hälso- och miljövårdskrav som enskilda intres-

' sen.

När kommunen planlägger och beslutar hur skyldigheten enligt för-

1 Senaste lydelse av 8 a & 1965:728 14.5 1 mom. 1973269 14 ä 2 mom. 1978z979 14 ä 4 mom. 1978:979 155197111111 17 5 19781979.

Varje kommun skall svara för att hushållsavfall inom kommunen fors- las till bchandlingsanläggning i den utsträckning som behövs för att till- godose såväl hälsoskydds- och miljö- vårdskrav som enskilda intressen.

När kommunen planlägger och beslutar hur skyldigheten enligt för-

Prop. 1982/83:11 1

Nuvarande lydelse

sta stycket skall fullgöras, skall hän- syn tas till fastighetsinnehavarnas möjligheter att själva ta hand om avfallet på ett från hälso- och miljö- - vårdssynpunkt godtagbart: sätt. Kommunen skall vidare beakta att bortforslingen anpassats till behovet för olika slag av bebyggelse.

LI!

Föreslagen lydelse

' sta stycket skall fullgöras. skall hän-

syn tas till fastighetsinnehavarnas möjligheter att själva ta hand om avfallet på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkf godtagbart sätt. Kommunen skall vidare beakta att bortforslingen anpassas till behovet för olika slag av bebyggelse.

Denna lag träder i kraft den 1. juli 1983.

7 Förslag till Lag om ändring i lagen (-1970:244) om allmänna vatten- och

avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1970:244) om allmänna vatten-

och avloppsanläggningar'

dels att i 32å ordet "hälsovårdsnämnd” skall bytas ut mot "miljö— och

hälsoskyddsnämnd".

dels att ?.. 12 och 31 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nut-'arande lydelse

2.5

Behöver med hänsyn till den all- männa hälsovården vattenförsörj- ning och avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större sammanhang, skall 'kommu- nen sörja för eller tillse, att allmän va-anläggning kommer till stånd, så snart det kan ske.

Föreslagen lydelse

Behöver med hänsyn till hälso- skydder vattenft'jrsörjning och av- lopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större sam-

" manhang. skall kommunen sörja för '

cllerltillsc. att allmän va-anläggning kommer till stånd. så snart det kan ske." '

Länsstyrelsen kan vid vite ålägga kommunen att fullgöra skyldighet enligt första stycket.

1295

Allmän va-anläggning skall utfö- ras så att den allmänna hälsovårdens intresse tillgodoses. Den skall vara försedd med de anordningar som kräves för att den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga an- språk på säkerhet. Behövs för viss bebyggelse anordningar endast för vattenförsörjning eller endast för avlopp. skall anläggningen avpassas efter detta.

1 Lagen omtryckt 19761842.

Allmän vat-anläggning skall utfö- ras så att hälsoskyddels intresse till- godoses. Den skall vara försedd med de anordningar som kräves för att den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säker- het. Behövs för viss bebyggelse anordningar endast för vattenför- sörjning eller endast för avlopp. skall anläggningen avpassas efter detta.

Prop. 1982/83:1 ll

Nuvarande. lydelse

Föreslagen lydelse

Allmän va-anläggning får ej inrättas i strid mot fastställd plan eller bestämmelser för markens bebyggande eller så att ändamålsenlig bebyggelse

eller lämplig planläggning försvåras.

Så länge allmän vat-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla anläggningen och i övrigt sörja för att den på tillfredsställande sätt fyller sitt. ändamål.

31.5

Vai-anläggning, som drives eller skall drivas av annan än kommun. kan på ansökan av denne förklaras för allmän av länsstyrelsen. om det finns behov av anläggningen från allmän hälsovärdssynpunkr eller från annan allmän synpunkt.

Va-anläggning. som drives eller skall drivas av annan än kommun. kan på ansökan av denne förklaras för allmän av länsstyrelsen. om det finns behov av anläggningen från hälsoskyddssynpunk! eller från an- nan allmän synpunkt.

För bifall till ansökningen fordras att berörd kommun tillstyrkt denna och att sökanden såväl i ekonomiskt avseende som i övrigt har förutsättningar för att fullgöra uppgiften som huvudman för anläggningen.

Länsstyrelsen kan bestämma visst område. utöver vilket anläggningens verksamhetsomrade ej får utsträckas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

8. Förslag till Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- oeh'pensionatrörelse

Härigenom föreskrivs att i 5 och 8 åå lagen (1966:742) om hotell och pensionatrörelse1 ordet "hälsovl'trdsnämuden” skall bytas ut mot "miljö- och

hälsoskyddsnämnden".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 19/31599.

Prop. 1982/83:111

9. Förslag till Lag om ändring i lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna

Härigenom föreskrivs att i 2 9" lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna1 ordet ”hälsovårdsnämnden” skall bytas ut mot ”miljö- och

hälsoskyddsnämnden".

Denna lag träderi kraft den 1 juli 1983.

10. Förslag till Lag om ändring i lagen (l98lz292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m.

Härigenom föreskrivs att 4 5 lagen (19811292) om tjänsteplikt för hälso- oeh sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Den som är sysselsatt inom hälso- och sjukvården eller veterinärverk- samheten är skyldig att efter anvis- ning av den myndighet regeringen bestämmer fullgöra sådan tjänstgö- ring inom verksamhetsområdet, som hans kroppskrafter och hälsotill- stånd medger. Detsamma gäller den som inom den allmänna hälsovården tjänstgör som hälsovårchinspektör eller [ därmed jämförlig befattning.

Föreslagen lydelse

Den som är sysselsatt inom hälso- och sjukvården eller veterinärverk- samheten är skyldig att efter anvis- ning av den myndighet regeringen bestämmer fullgöra sådan tjänstgö- ring inom verksamhetsområdet. som hans kroppskrafter och hälsotill- stånd medger. Detsamma gäller den som är anställd med tillsynsuppgifter hos en miljö— och hälsoskydds- nämnd.

Detsamma gäller personer som har tidigare yrkeserfarenhet inom något av dessa verksamhetsomräden och som har legitimation för yrket, har erhållit en kvalificerad behörighet inom yrket eller har avslutat sin tjänstgöring inom verksamhetsomrädet en kortare tid före den tidpunkt då tjänsteplikten görs

gällande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

' Lagen omtryckt 1979: 1167. Senaste. lydelse av 2 5 1981 :46.

Prop. 1982/83:111 8

11. Förslag till Lag om ändring i lagen (1982:397) om ändring i lagen (l965;7l9) om säkerheten på fartyg

Härigenom föreskrivsatt i 1 kap. 7 så lagen (.19652719) ont-säkerheten på fartyg1 i den lydelse paragrafen har fått genomlagen (1982:397) om ändring i nyssnämnda lag ordet ”hälsovårdsnämnd” skall bytas ut mot ”miljö- och hälsoskyddsnämnd".

1 Lagen omtryckt 1978:1()9;

Prop. 1982/8'3zlll 9

Utdrag SOCIALDEPARTEMENTET PROTOKOLL ' vid regeringssammanträde 1983-02-03

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden ]. Carlsson, Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson, Rainer. Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl, R. Carlsson, Holmberg. Hellström, Thunborg

F öredragande: statsrådet Sigurdsen

Proposition om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen

Riksdagen har nyligen antagit en hälsoskyddslag (prop. "1981/82z219; SOU 1982/83:6 , rskr 35. SFS 1982:1080). Den nya lagen som ersätter hälsovårds- stadgan (1958z663) träderi kraft den 1 juli 1983. Vissa termer i hälsovårds- stadgan ersätts av nya i hälsoskyddslagen. Detta gäller främst termerna "allmän hälsovård" som ersätts med "hälsoskydd" och "hälsovårdsnämnd" som ersätts med "miljö- och hälsoskyddsnämnd". Vidare försvinner viss reglering. Så får t. ex. hälsovårdsstadgans krav på att nämnderna skall ha hälsovårdsinspektörer med föreskriven kompetens och i vissa större kom- muner stadsläkare anställda inte någon motsvarighet i den nya lagen. Åtskilliga lagar innehåller bestämmelser med termer hämtade från hälso- vårdsstadgan och hänvisningar till denna stadga. Sådana bestämmelser och hänvisningar bör anpassas till hälsoskyddslagen.

Jag lägger nu fram förslag till dessa följdändringar. Några förslag till ändringari smittskyddslagen (19682231) läggs inte fram, eftersom denna lag f. n. är föremål för en genomgripande översyn av smittskyddskommittén (5 198202).

De föreslagna lagändringarna utgör följdändringar av lagteknisk karaktär och lagrådets hörande är enligt min mening därför inte påkallat.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta de inom socialdepartementet upprättade försla- gen till

1. lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969:387 ).

2. lag om ändring i naturvårdslagen (1964z822). ' 3. lag om ändring i lagen (1982:1097) om ändring i naturvårdslagen (1964:822).

4. lag om ändring i livsmedelslagen ( 1971:511 ).

5. lag om ändring i lagen (1944z219) om djurskydd,

Prop. l982/83:111 ' . "10

6. lag om ändring i renhållningslagen ( 1979:596 ).

7. lag om ändringi lagen ( 1970:244 ) om allmänna vatten- och avloppsan- läggningar.

8. lag om ändring i lagen ( 1966:742 ) om hotell- och pensionatrörelse.

9. lag om ändring i lagen ( 1979:408 ) om vissa lokala organ i kommuner- na. " I

10. lag om ändring i lagen ( 1981:292 ) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m..

11. lag om ändring i lagen ( 1982:397 ) om ändringi lagen ( 1965:719 ) om säkerheten på fartyg.

Förslagen har upprättats i samråd med beträffande 1—6 chefen för jordbruksdepartementet. 7—8 chefen för justitiedepartementet. 9 chefen för civildepartementet och 11 chefen för kommunikationsdepartementet.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.