Upphävd författning

Förordning (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Ändring införd
SFS 1979:427 i lydelse enligt SFS 2001:50
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för att främja trädgårdsnäringens rationalisering och för energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag. Förordning (1987:605).

2 §  Stöd lämnas i form av statlig garanti för lån (lånegaranti) och statsbidrag.

3 §  I denna förordning avses med

[S2]trädgårdsföretag, företag med yrkesmässig produktion av trädgårdsprodukter eller must,

[S3]trädgårdsprodukter, köksväxter, frukt, bär, blommor, krukväxter, svamp och växter för plantering i trädgårdar, parker eller andra anläggningar,

[S4]samverkansrationalisering, övergång till ändamålsenlig gemensam drift av enskilt drivna verksamheter.

Allmänna bestämmelser

4 §  Statligt stöd får lämnas till trädgårdsföretag om företaget drivs eller skall drivas av

 1. enskild person som bedöms få sin huvudsakliga sysselsättning i och inkomst från företaget,
 2. sambruksförening, ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, om minst en person ges full sysselsättning i företaget.

5 §  Stöd lämnas endast om den som är ansvarig för företagets drift bedöms ha sådana yrkeskunskaper som behövs för att driva företaget ändamålsenligt.

6 § har upphävts genom förordning (1988:998).

7 §  Stöd lämnas endast om företaget har eller inom en nära framtid väntas få förutsättningar för rationell drift och kan antas få godtagbar lönsamhet och likviditet.

8 §  Stöd lämnas endast till åtgärder som är lämpliga från marknadssynpunkt och från annan allmän synpunkt. Vid bedömningen därav skall särskilt beaktas åtgärdernas betydelse för sysselsättningen. Har företaget anställda, skall även beaktas vikten av att de tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

[S2]Utgör den yrkesmässiga produktionen av trädgårdsprodukter den väsentliga delen av företagets verksamhet, får stöd lämnas även till åtgärder som rör andra delar av verksamheten, om åtgärderna är ägnade att höja effektiviteten eller förbättra miljön. Förordning (1983:133).

9 § har upphävts genom förordning (1988:998).

Lånegaranti

10 §  Garanti får lämnas för lån som tas upp för

 1. åtgärd som är ägnad att effektivisera och förbilliga driften och varaktigt förbättra jord, ekonomibyggnader, andra anläggningar eller tekniska anordningar eller som är avsedd att förbättra miljön för de i företaget verksamma (rationaliseringslån),
 2. uppförande av driftsbyggnader eller plantering av fleråriga växter i samband med nyetablering eller utvidgning av trädgårdsföretag (rationaliseringslån),
 3. förvärv av företag inom trädgårdsnäringens område eller av fastighet eller mark för utvidgning eller nyetablering av trädgårdsföretag (förvärvslån),
 4. inköp av inventarier eller anskaffning av rörelsekapital i samband med igångsättning, omläggning eller utvidgning av driften (driftslån),
 5. förvärv av maskin med tillbehör som skall användas gemensamt för flera trädgårdsföretag, förvärv av maskinbestånd för yrkesmässig maskinhållning för trädgårdsnäringen, förvärv av byggnad för sådan maskinhållning, kostnad för ny- eller ombyggnad av byggnad för sådan maskinhållning, kostnad för anskaffning av rörelsekapital vid igångsättning av rörelse för sådan maskinhållning och kostnad för övertagande eller större utvidgning av rörelse för sådan maskinhållning (maskinlån),
 6. insats i sambruksförening och förvärv eller lösen av andel i sådan förening,
 7. insats i sammanslutning för gemensam trädgårdsdrift eller för gemensam lagring eller hantering av trädgårdsprodukter, om sammanslutningens bildande innebär samverkansrationalisering, samt förvärv eller lösen av andel i sådan sammanslutning.

[S2]Garanti för driftslån får lämnas även för att avhjälpa tillfälliga likviditetssvårigheter.

11 §  Lånegaranti lämnas endast för den del av kostnaden för åtgärden som inte täcks av statsbidrag. Förordning (1988:998).

Statsbidrag

12 §  Statsbidrag får lämnas till åtgärd som avser

 1. införande av ny teknik för trädgårdsnäringen eller annan liknande åtgärd,
 2. gemensamhetsanläggning som medför samverkansrationalisering.

[S2]Bidrag enligt första stycket får lämnas i fall som anges i 1 med högst ett belopp som motsvarar 25 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, dock högst 250 000 kronor, och i fall som anges i 2 med 50 000 kronor för varje i företaget heltidsarbetande delägare. Bidrag utgår ej med lägre belopp än 5 000 kronor.

13 §  Om åtgärd som avses i 12 § projekterats av länsstyrelsen eller av annan på uppdrag av länsstyrelsen men därefter inte har blivit utförd på grund av omständigheter över vilka sökanden ej kunnat råda, får statsbidrag lämnas till kostnaderna för projekteringen. Förordning (1991:1447).

14 § har upphävts genom förordning (1987:605).

Stöd till energibesparande åtgärder

14 a §  Statsbidrag lämnas till ett trädgårdsföretag för

 1. sådana åtgärder som möjliggör användning av andra bränslen inom företaget än olja eller som har energibesparande effekt,
 2. uppförande av en prototyp eller demonstrationsanläggning med inriktning på effektivare energianvändning, om åtgärden syftar till att föra ut ny teknik i praktisk tillämpning eller till att utnyttja känd teknik i nytt sammanhang. Förordning (1982:291).

14 b §  Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 1 lämnas för energibesparande åtgärder

 1. i en anläggning som har uppförts med användande av vedertagen teknik,
 2. vid nybyggnad av ett växthus i ersättning för ett rivet växthus, som under de senaste fem åren har använts för produktion som har krävt upp värmning under större delen av året. Förordning (1982:291).

14 c §  Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 1 lämnas med högst 35 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Till grund för beräkning av bidrag vid nybyggnad skall läggas det rivna växthusets yta.

[S2]Bidrag får inte överstiga 100 000 kronor för varje projekt. Den lägsta kostnaden som berättigar till bidrag är 3 000 kronor. Förordning (1982:291).

14 d §  Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 2 lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Den lägsta kostnaden som berättigar till bidrag är 5 000 kronor. */k/ Förordning (1982:291).

14 e §  Den som har erhållit bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 2 skall till statens jordbruksverk redovisa erfarenheterna av prototypen eller anläggningen enligt föreskrifter som meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1446).

[S2]Särskilda bestämmelser om lånegaranti

[S3]15--22 §§ har upphävts genom förordning (1988:998).

23 §  I samband med att lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan upprättas. Därvid skall sökandens betalningsförmåga och den sannolika avkastningen av företaget beaktas.

[S2]Plan får ej ta upp längre amorteringstid än

[S3]10 år för maskinlån,

[S4]15 år för driftslån och lån till insats, förvärv eller lösen av andel som avses i 10 § första stycket punkterna 6 och 7,

[S5]30 år för förvärvslån,

[S6]20 år för rationaliseringslån eller, om lånet avser åtgärder i fruktodlingsföretag, 30 år.

[S7]Amorteringen skall börja, räknat från första lyftningsdagen senast efter ett år beträffande maskinlån, sex år beträffande driftslån och rationaliseringslån till fruktodlingsföretag och tre år beträffande övriga lån. Förordning (1988:998).

24 §  Ränta för garantilån erläggs från och med lyftningsdagen. Om särskilda skäl föreligger, får anstånd med räntebetalning medges för maskinlån under högst ett år och för övriga garantilån under högst två år efter lyftningsdagen. Sålunda upplupen ränta skall vid anståndstidens slut läggas till lånebeloppet.

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

25 §  Rationaliseringsstöd i form av statsbidrag lämnas som avskrivningslån.

[S2]Om det med hänsyn till bidragets ändamål, bidragsbeloppets storlek eller annat förhållande inte är nödvändigt att lämna bidraget som avskrivningslån, får det betalas ut som ett direkt bidrag. Förordning (1988:998).

26 §  har upphävts genom förordning (1988:998).

27 §  Avskrivningslån skall avskrivas tio år efter det att lånet helt har betalats ut, om inte något annat följer av 31 a §. Annan avskrivningstid får bestämmas, om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:998).

[S2]28 och 29 §§ har upphävts genom förordning (1988:998).

Förfarandet m. m.

30 §  Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som i garantiförordningen (1997:1006) föreskrivs om kreditgarantier.

[S2]Frågor om statsbidrag prövas av Jordbruksverket eller om verket så bestämmer av länsstyrelsen. Frågor om stöd enligt 12 § prövas alltid av Jordbruksverket. Förordning (1997:1010).

31 §  Finner länsstyrelsen eller Jordbruksverket i något fall att statsbidrag av särskilda skäl bör lämnas med högre belopp eller under andra villkor än som anges i denna förordning, kan länsstyrelsen eller verket begära regeringens medgivande till detta. Förordning (1997:1010).

31 a §  I fråga om lånegarantier bevakas statens rätt av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.

[S2]I fråga om statsbidrag bevakas statens rätt av Jordbruksverket. För sådant stöd gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag av 4 och 8 §§. Vid tillämpning av 25 § nämnda förordning har Jordbruksverket rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000 kr, men som inte överstiger 3 000 000 kr. Förordning (2001:50)

32 §  Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1010).

33 §  Länsstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:1010).

34 §  För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1447).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1979, då kungörelsen (1968:377) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering skall upphöra att gälla.
  Äldre bestämmelser gäller i fråga om lån och bidrag som beviljats före den 1 juli 1979 och statsbidrag, om utfästelse om bidraget gjorts före den 1 juli 1979 och den åtgärd bidraget avser slutförts eller kan antas bli slutförd senast den 31 december 1983.
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:136

Förordning (1982:291) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Omfattning
  ändr. 1, 25 §§; nya 14 a-14 e §§, rubr. närmast före nya 14 a §; upph. 1979:428

Förordning (1983:133) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

Förordning (1983:210) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lånegaranti som har lämnats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1987:605) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre föreskrifter om stöd gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:146
  Omfattning
  upph. 14 §, rubr. närmast efter 9 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:998) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 31 a och 33 §§ denna förordning och i 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet skall dock gälla även för sådant stöd. Förordning (1989:806).
  Omfattning
  upph. 6, 9, 15-22, 26, 28, 29 §§; ändr. 11, 23, 25, 27, 33 §§; ny 31 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:806) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1988:998
  Ikraftträder
  1989-12-01

Förordning (1991:1447) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Omfattning
  ändr. 13, 14 e, 30, 31, 32, 33 §§; ny 34 §
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1997:1010) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

  Omfattning
  ändr. 30, 31, 32, 33 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:50) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:756) om upphävande av vissa förordningar om stöd till jordbruket

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.
Omfattning
upph.