Upphävd författning

Förordning (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Ändring införd
SFS 1979:466
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om prisreglering enligt 2 § 7 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar prövas av statens energiverk.

[S2]Ansökan om prisreglering skall vara skriftlig och ges in till energiverket. I ansökningen skall anges

 1. sökandens namn och adress samt den fastighet från eller till vilken strömmen levereras eller avses bli levererad,
 2. motpartens namn och adress,
 3. yrkandet och de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen. Förordning (1987:1168).

2 §  Uppfyller ansökningen inte vad som föreskrivs i 1 § eller är den i övrigt ofullständig, skall statens energiverk förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Det behöver dock inte göras om rättelse kan vinnas på annat sätt.

[S2]Efterkommer inte sökanden föreläggandet och är bristen så väsentlig att ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, skall energiverket avvisa ansökningen.

[S3]Föreläggandet skall innehålla erinran om att ansökningen kan avvisas om bristen inte avhjälps. Föreläggandet skall delges. Förordning (1983:558).

3 §  Återkallas en ansökan skall statens energiverk avskriva ärendet.

[S2]Energiverket skall avslå de ansökningar som verket finner uppenbart ogrundade.

[S3]Är omständigheterna sådana att ansökningen inte kan prövas skall den avvisas av energiverket. Förordning (1983:558).

4 §  Statens energiverk skall tillse att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Därvid får verket förelägga parterna att förebringa den utredning som behövs. Förordning (1983:558).

5 §  Är det uppenbart att förutsättningar för förlikning mellan parterna saknas, får statens energiverk omedelbart företa ärendet till avgörande. I annat fall skall verket överlämna ärendet till Svenska elverksföreningens tariffkommission med begäran om att den söker förlika parterna.

[S2]Kommer förlikning härigenom inte till stånd och finns anledning att anta att ytterligare förlikningsförsök skulle bli gagnlösa, skall tvisten omedelbart avgöras av verket.

[S3]Förliks parterna skall verket avskriva ärendet. Förordning (1983:558).

6 § har upphävts genom förordning (1988:526).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Förordning (1982:549) om ändring i förordningen (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 8 §§

Förordning (1983:558) om ändring i förordningen (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

  Omfattning
  upph. 4, 5 §§; nuvarande 6-8 §§ betecknas 4-6 §§; ändr. 1-3, nya 4-6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1987:1168) om ändring i förordningen (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Förordning (1988:526) om ändring i förordningen (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Ändring, SFS 1994:1250

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 § 1--3 samt 12--13 §§ den 1 oktober 1994, och i övrigt den 1 januari 1995, då elförordningen (1982:548) och förordningen (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall upphöra att gälla. Sistnämnda förordning gäller dock fortfarande i ärenden om prisreglering där ansökan har gjorts före den 1 januari 1995.
  Omfattning
  upph.

Ändring, SFS 1994:1807

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1994:1250