Upphävd författning

Elförordning (1982:548)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:548
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Närings- och teknikutvecklingsverket skall i fråga om lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar pröva frågor om

 1. koncession för att dra fram eller begagna elektriska starkströmsledningar och tillstånd till överlåtelse av sådan koncession,
 2. förpliktelse att tillhandahålla eller köpa ström enligt 2 § 4 mom.,
 3. ändring av gränserna för områdeskoncession enligt 2 § 5 mom.,
 4. återkallelse av koncession,
 5. förklaring eller tillstånd att dra fram och använda ledning, transformator eller kopplingsstation innan koncession enligt 2 § 8 mom. har meddelats.

[S2]Närings- och teknikutvecklingsverket får inte pröva sådana ärenden om

 1. koncession, tillstånd att överlåta koncession eller förklaring eller tillstånd som avses i 2 § 8 mom. när det är fråga om en utlandsförbindelse,
 2. koncession, om det i ärendet förekommer fråga om tillstånd till expropriation som skall prövas av regeringen,
 3. koncession, tillstånd att överlåta koncession eller förklaring eller tillstånd som avses i 2 § 8 mom. när det är fråga om ledning med en spänning överstigande 145 kilovolt mellan två ledare och någon ägare eller kommun motsätter sig ansökningen eller någon statlig myndighet motsätter sig bifall till ansökningen,
 4. koncession eller förklaring eller tillstånd som avses i 2 § 8 mom. om det i ärendet förekommer fråga om medgivande att dra ledningar över mark som förvaltas av Uppsala eller Lunds universitet, om verket och universitetet inte kan enas i frågan. Förordning (1995:111).

Linjekoncession

2 §  Ansökan om linjekoncession skall vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

 1. Överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Om ledningen är avsedd att förstärka befintliga ledningar skall detta anges och upplysning lämnas om den belastning som befintliga ledningar tål samt om ytterligare ledningsutbyggnader krävs med anledning av den ledning för vilken koncession söks.
 2. Alternativa ledningssträckningar som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökningen.
 3. Den utredning i övrigt som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

3 §  Till ansökningshandlingar som avses i 2 § fogas:

 1. En teknisk beskrivning över den planerade ledningen med kostnadsberäkning. Beskrivningen skall innefatta bl.a. ritningen avseende ledningens konstruktion och hur ledningen skall anslutas till produktionsanläggning eller befintlig ledning.
 2. En avfattning på karta över ledningens föreslagna sträckning och beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för ledningen.
 3. Bestyrkta förteckningr över ägare och innehavare av fastigheter som ledningen skall dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen.
 4. Uppgifter om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för ledningen eller de hinder som finns däremot.

Områdeskoncession

4 §  Ansökan om områdeskoncession skall vara skriftlig och innehålla

 1. en plan över områdets framtida försörjning med elektrisk ström,
 2. en karta över området som anger

[S2]a. sökandens ledningar med en spänning som överstiger 1 000 volt växelspänning mellan fasledare eller 1 500 volt likspänning mellan poler,

[S3]b. matande ledningar och stationer inom området,

[S4]c. huvudsaklig sträckning av ledningar med samma spänning som behövs enligt planen,

 1. uppgifter om spänning och strömart. Förordning (1994:302).

Handläggning av koncessionsärenden

5 §  Om en ansökan inte omedelbart avslås skall yttrande inhämtas från

 1. länsstyrelsen i det län som berörs av anläggningen,
 2. kommuner som berörs av anläggningen,
 3. fastighetsägare eller innehavare av fastigheter som ledningarna dras över eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen.
 4. andra sakägare än som anges under 3.

6 §  Energiverket får medge undantag från den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i 2 - 4 §§ eller infordra de ytterligare uppgifter som behövs för att pröva ärendet. Förordning (1983:538).

Undantag från koncessionsplikt

7 §  Ansökan om förklaring att en ledning, tranformator eller kopplingsstation får användas utan att koncession för ledningen har meddelats enligt 2 § 8 mom. lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skall vara skriftlig och innehålla en karta med anläggningen utmärkt samt de uppgifter om anläggningen och dess ändamål som i övrigt behövs för att pröva en sådan ansökan.

Övrig bestämmelse

8 §  Ytterligare förskrifter för verkställighet av bestämmelserna i 2 § 1 mom., 2 § 4 mom., 2 § 5 mom., 2 § 8 mom. och 3 § lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, meddelas av energiverket. Förordning (1983:538).

9 §  Statens energiverks beslut i frågor som avses i 1 § första stycket 2 och 4 får överklagas hos kammarrätten.

[S2]Energiverkets beslut i andra frågor enligt 1 § första stycket får överklagas hos regeringen. Förordning (1988:297).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:538) om ändring i elförordningen (1982:548)

  Omfattning
  ändr. 1, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning(1987:1167) om ändring i elförordningen (1982:548)

Förordning (1988:297) om ändring i elförordningen (1982:548)

Förordning (1994:302) om ändring i elförordningen (1982:548)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-06-01

Ändring, SFS 1994:1250

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 § 1--3 samt 12--13 §§ den 1 oktober 1994, och i övrigt den 1 januari 1995, då elförordningen (1982:548) och förordningen (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall upphöra att gälla. Sistnämnda förordning gäller dock fortfarande i ärenden om prisreglering där ansökan har gjorts före den 1 januari 1995.
  Omfattning
  upph.

Ändring, SFS 1994:1807

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1994:1250

Förordning (1995:111) om ändring i elförordningen (1982:548)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-02-01