Upphävd författning

Förordning (1979:952) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1979-11-22
Ändring införd
SFS 1979:952
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  11 och 12 §§ allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på besvärsnämnden för rättshjälpen.

Uppgifter

2 §  Nämnden prövar besvär enligt 49 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429).

Organisation m.m.

3 §  I rättshjälpslagen (1972:429) finns det bestämmelser om nämndens sammansättning samt om utseende av ledamöter och ersättare för ledamöter.

4 §  Ledamöter och ersättare för ledamöter utses för högst tre år.

5 §  Kansligöromålen för nämnden fullgörs av domstolsverket.

Ärendenas handläggning

6 §  I rättshjälpslagen (1972:429) finns det bestämmelser om beslutförhet och om omröstning i nämnden.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Föredragningen fullgörs av någon som är anställd hos domstolsverket. Nämndens ordförande får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

[S3]Bestämmelserna i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt att få en avvikande mening antecknad gäller inte hos nämnden. Förordning (1986:1094).

8 §  Nämndens ordförande får fordra in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut i sådana frågor. Ordföranden får också besluta att någon som är anställd hos domstolsverket får vidta sådana åtgärder. Förordning (1986:1094).

9 §  Nämnden sammanträder i Jönköping.

Ändringar

Förordning (1979:952) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen

Förordning (1986:1094) om ändring i förordningen (1979:952) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen

  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:909

  Omfattning
  upph.