Upphävd författning

Förordning (1979:996) om Stockholms fondbörs

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-11-22
Ändring införd
SFS 1979:996
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän bestämmelse

1 §  Fondbörsverksamhet och fondpapper har i denna förordning samma innebörd som i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs.

[S2]Fondpapper som är inregistrerat vid fondbörsen kallas i denna förordning börspapper.

Börsstyrelsen

2 §  Val enligt 5 § första stycket lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs av ledamöter och suppleanter i börsstyrelsen äger rum före utgången av november året före valperiodens början.

[S2]Val av de ledamöter och suppleanter som börsmedlemmarna utser äger rum vid sammanträde inför börschefen. Skriftlig kallelse sänds till börsmedlemmarna senast en vecka före sammanträdet och anslås inom fondbörsens lokaler. Valet sker med slutna sedlar. Först väljs ledamöter och därefter suppleanter. En valsedel är ogiltig om den upptar namn på flera personer än som skall väljas. De som får högsta röstetalet är valda. Vid lika röstetal skiljer lotten.

[S3]Avgår en vald ledamot eller suppleant i förtid, skall börsstyrelsen anmäla avgången till den eller dem som har valt honom. Val av ny ledamot eller suppleant sker inom en månad efter det att en sådan anmälan har gjorts och i samma ordning som när den avgångne valdes.

3 §  Börsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två av de övriga styrelseledamöterna begär det. Ordföranden be stämmer tiden och platsen för sammanträdet.

[S2]Kallelse med föredragningslista sänds till ledamöterna i god tid före sammanträdet. Listan och ett meddelande om sammanträdet sänds samtidigt till suppleanterna och finansinspektionen.

[S3]Vid förfall för en ledamot kallas den suppleant som har utsetts för ledamoten. Vid förfall också för suppleanten får en suppleant för någon annan ledamot inträda, om det behövs för att styrelsen skall vara beslutför. Ordföranden bestämmer ordningen för suppleanternas inträde i sådana fall. Förordning (1991:1009).

4 §  Börsstyrelsens beslut fattas efter omröstning, som sker öppet.

[S2]Börschefen och suppleanter för styrelseledamöter har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

[S3]Protokoll över sammanträdet justeras av den som är ordförande vid sammanträdet.

5 §  Börsstyrelsen fastställer ordningsregler för fondbörsen och instruktion för börschefen och för andra som har uppdrag enligt 7 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs.

Årsredovisning m.m.

6 §  Räkenskapsår för fondbörsen är kalenderår. För varje räkenskapsår skall börsstyrelsen avge en årsredovisning för fondbörsen. Redovisningen består av en resultaträkning och en balansräkning. Årsredovisningshandlingarna skall upprättas med iakttagande av god redovisningssed och avlämnas före utgången av mars till de revisorer som har utsetts enligt 10 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs.

7 §  Revisorer och suppleanter för dem utses före utgången av november året före det år som uppdraget avser. Vid börsmedlemmarnas val av en revisor och en suppleant gäller 2 § andra och tredje styckena i tillämpliga delar.

[S2]Revisorerna skall avge revisionsberättelse för varje räkenskapsår och före utgången av april överlämna den till finansinspektionen. En avskrift av berättelsen lämnas till varje börsmedlem och till börsstyrelsen, som anslår den inom fondbörsens lokaler. Förordning (1991:1009).

Börsmedlemmar och börsombud

8 §  I ärenden om börsmedlemskap eller godkännande av börsombud skall sökanden lämna de upplysningar som börsstyrelsen begär för ärendets prövning.

9 §  Godkännande av börsombud gäller för ett kalenderår i sänder. Godkännande kan också ske för återstående del av det innevarande kalenderåret.

[S2]Ansökan om förnyat godkännande av börsombud skall göras årligen före utgången av november. Om ändring avses ske i ett förut anmält förhållande skall det anges.

[S3]En börsmedlem skall omedelbart anmäla till börsstyrelsen när ett börs ombuds anställning har upphört eller när ett förut anmält förhållande annars har ändrats.

Inregistrering av fondpapper vid fondbörsen

10 §  Beslut om inregistrering av fondpapper vid fondbörsen fattas på grund av ansökan, om något annat inte följer av 14 och 15 §§. En sådan ansökan görs skriftligen hos börsstyrelsen.

11 §  Ansökan om inregistrering av aktier görs av styrelsen för det bolag vars aktier inregistreringen avser.

[S2]I fråga om aktier i svenska aktiebolag skall till ansökan fogas

 1. bolagsordningen,
 2. bevis att aktiekapitalet till fullo har betalats in,
 3. uppgifter om aktiernas ungefärliga marknadsvärde och spridning bland allmänheten samt en redogörelse för ägarförhållandena i fråga om bolagets aktier,
 4. uppgifter om aktienummer och aktiernas fördelning på aktiebrev, nummer eller årtal för närmast förfallande kupong och - om bolaget har utfärdat fria aktier - särskild uppgift om numren på dessa,
 5. årsredovisningar och revisionsberättelser för de fem senaste räkenskapsåren, emissionsprospekt som har givits ut under denna tid samt delårsrapporter som avser tiden efter den senaste årsredovisningen,
 6. utfästelse av bolaget att enligt formulär som fastställs av börsstyrelsen dels offentliggöra upplysningar om bolaget, dels medverka till att börsstyrelsen kan fullgöra sina uppgifter enligt lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs och annan författning.

[S3]Andra stycket 4 gäller inte i fråga om aktier i avstämningsbolag som avses i 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385). Har ett sådant bolag utfärdat fria aktier, skall bolaget lämna uppgift om antalet sådana aktier.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får inregistrering ske även om sådana handlingar som avses i andra stycket 5 kan företes endast för färre än fem räkenskapsår.

12 §  För inregistrering av aktier i utländska bolag gäller vad som föreskrivs för aktier i svenska bolag. Bestämmelserna i 11 § gäller dock endast i tillämpliga delar.

13 §  Aktiebolag skall i samband med ansökan om inregistrering av bolagets aktier offentliggöra en särskild redogörelse för bolagets förhållanden (introduktionsprospekt), om börsstyrelsen finner skäl till det. Prospektet skall innehålla de uppgifter som skall anges i ett emissionsprospekt enligt 4 kap.20-22 och 24 §§aktiebolagslagen (1975:1385), om börsstyrelsen inte bestämmer annat.

14 §  Har aktierna i ett bolag inregistrerats vid fondbörsen och ökas därefter aktiekapitalet, får börsstyrelsen utan ansökan besluta om inregistrering av de aktier som svarar mot ökningen.

15 §  Om det finns särskilda skäl, får aktier inregistreras vid fondbörsen utan ansökan även i andra fall än som anges i 14 §. Sådana beslut får ej meddelas innan den som har givit ut aktierna eller den som har trätt i hans ställe har beretts tillfälle att yttra sig.

16 §  Sådana emissionsbevis som grundas på innehav av inregistrerade aktier anses som inregistrerade, om börsstyrelsen inte bestämmer annat. Detsamma gäller sådana interimsbevis enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) som utfärdas i samband med konvertering enligt 5 kap. samma lag.

17 §  Ansökan om inregistrering av andelar i en värdepappersfond görs av styrelsen för det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. tillstånd av finansinspektionen att utöva fondverksamheten,
 2. fondbestämmelserna,
 3. uppgifter om fondandelarnas ungefärliga marknadsvärde och spridning bland allmänheten,
 4. uppgifter om fondandelarnas fördelning på fondandelsbevis vid tiden för ansökningen och om nummer eller årtal för närmast förfallande kupong för fondandelsbevis med utdelningskuponger,
 5. kvartalsredogörelser, årsrapporter och revisionsberättelser för de två senaste räkenskapsåren,
 6. utfästelse av fondbolaget att enligt formulär som fastställs av börsstyrelsen dels offentliggöra upplysningar om värdepappersfonden, dels medverka till att börsstyrelsen kan fullgöra sina uppgifter enligt lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs och annan författning.

[S3]Andra stycket 4 gäller inte i fråga om värdepappersfond, för vilken förs register över fondandelarna.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får inregistrering ske även om sådana handlingar som avses i andra stycket 5 kan företes för endast ett räkenskapsår. Förordning (1991:1009).

18 §  Ansökan om inregistrering av obligationer görs av den som har givit ut obligationerna eller den som har trätt i utgivarens ställe. Sådan ansökan kan även göras av en börsmedlem.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. emissionsprospekt som har givits ut med anledning av lånet,
 2. uppgift om totalbeloppet av de obligationer som ansökan gäller,
 3. uppgift om obligationernas spridning på marknaden.

[S3]Om en ansökan avser obligationer som har givits ut av ett bolag vars aktier inte är inregistrerade vid fondbörsen, skall till ansökan fogas bolagsordningen och, om börsstyrelsen inte finner särskilda omständigheter föranleda annat, årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste räkenskapsåren, sådana prospekt om emission av aktier och obligationer som bolaget har givit ut under denna tid samt delårsrapporter som avser tiden efter den senaste årsredovisningen.

[S4]Bestämmelserna i denna paragraf gäller i tillämpliga delar även för förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning och liknande skuldebrev avsedda för allmän omsättning.

19 §  Inregistrering vid fondbörsen får med undantag av vad som sägs i 20 § ej ske av

 1. aktier i bolag med ett aktiekapital under två miljoner kronor,
 2. aktier i bolag med ett eget kapital under fyra miljoner kronor,
 3. aktier tillhörande emission som inte har blivit helt inbetald,
 4. aktier tillhörande emission för vilken aktiebrev inte har utfärdats eller, i fråga om utländskt aktiebolag, mot aktiebrev svarande handlingar inte har utfärdats, med de undantag som anges i 16 §,
 5. andelar i värdepappersfond, om värdepappersfondens värde är under fyra miljoner kronor,
 6. obligationer, förlagsbevis eller liknande skuldebrev, om det nominella beloppet av det lån eller den del av lånet som inregistreringen avser understiger tio miljoner kronor,
 7. obligationer, förlagsbevis eller liknande skuldebrev avsedda för allmän omsättning, om de som är ansvariga för det lån fondpapperen avser inte har fullgjort sina förpliktelser i fråga om fondpapperen,
 8. konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis som har givits ut av aktiebolag, vars aktier inte är inregistrerade vid fondbörsen,
 9. fondpapper vars utgivare har inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation. Detsamma gäller för den som har trätt i utgivarens ställe.

[S2]Om de fondpapper som avses i första stycket 1, 2, 5 och 6 lyder på utländskt myntslag, skall valutan omräknas till svenska kronor enligt växelkursen vid den tid då frågan om inregistrering avgörs. Förordning (1991:101).

20 §  Aktier i avstämningsbolag får inregistreras utan hinder av att aktierna inte motsvaras av aktiebrev. Detsamma gäller sådana andelar i värdepappersfonder som inte motsvaras av fondandelsbevis och sådana förbindelser, avsedda för den allmänna rörelsen, för vilka handlingar inte har utfärdats, om andelarna och förbindelserna registreras på ett sätt som är likvärdigt med vad som gäller för aktier i avstämningsbolag. Vad som har sagts nu gäller i tillämpliga delar även utländska värdepapper. Förordning (1991:101).

Handel och notering

21 §  Handel och notering vid fondbörsen sker varje helgfri dag utom lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Börsstyrelsen får besluta att börsverksamheten inte skall äga rum vissa dagar i omedelbar anslutning till helger eller på andra dagar, om det finns särskilda skäl för detta.

22 §  Handel vid fondbörsen äger rum vid upprop eller på annat sätt som börsstyrelsen bestämmer. Sådan handel får avse endast köp eller försäljning som verkställs utan uppskov (kassaaffär). Handel i premieobligationer får dock avse även köp eller försäljning med uppskjuten betalning (terminsaffär).

[S2]Om skyldighet att upprätta avräkningsnota är särskilt föreskrivet. Förordning (1989:893).

23 §  För varje börspapper meddelar börsstyrelsen med hänsyn till marknadsförhållandena för börspapperet hur handel och notering skall ske samt anger det minsta antal eller det lägsta nominella belopp som får bli föremål för notering (börspost).

24 §  Vid handel med börspapper förs protokoll i enlighet med vad börsstyrelsen bestämmer. I fråga om emissionsbevis och sådana interimsbevis som anges i 16 § bestämmer dock börsstyrelsen om och i vilken omfattning protokoll skall föras.

[S2]Noterade kurser och omsättningsuppgifter offentliggörs på det sätt som börsstyrelsen bestämmer.

25 §  En börsmedlem skall i den omfattning och den ordning som börsstyrelsen bestämmer anmäla alla avslut i börspapper som medlemmen vid eller utanför fondbörsen har gjort för egen eller någon annans räkning.

[S2]Börsstyrelsen bestämmer hur sådana anmälningar skall offentliggöras. Därvid får utelämnas anmälningar som enligt börsstyrelsen skulle vara missvisande eller utan väsentlig betydelse för en bedömning av marknadsläget.

[S3]Första och andra styckena gäller också avslut som gjorts av ett värdepappersinstitut som inte är börsmedlem. Förordning (1991:1009).

Avgifter till fondbörsen m.m.

26 §  Den som har antagits till börsmedlem skall erlägga en inträdesavgift av en miljon kronor. Om det finns särskilda skäl, får börsstyrelsen efterge avgiften helt eller delvis. Förordning (1989:63).

27 §  Börsmedlemmarna skall varje år betala medlemsavgifter till bestridande av fondbörsens kostnader för verksamheten. Avgiften bestäms av börsstyrelsen i förhållande till det sammanlagda beloppet av det courtage som börsmedlemmen året innan har uppburit i sin värdepappersrörelse. Avgiften får utgå med högst 2,5 procent av detta belopp. För en nyantagen börsmedlem är första årets avgift 10 000 kronor.

[S2]Den som upphör att vara börsmedlem har inte rätt att få tillbaka erlagd inträdes- eller medlemsavgift. Om det finns särskilda skäl, får börsstyrelsen medge återbetalning av en del av avgifterna. Förordning (1991:1009).

28 §  För disposition av kontorslokaler m.m. vid fondbörsen samt för utnyttjande av särskilda tjänster i börsverksamheten skall medlemmarna varje år betala en ersättning som svarar mot kostnaderna i enlighet med vad börsstyrelsen bestämmer.

29 §  Uppstår under något räkenskapsår brist i fondbörsens verksamhet, som inte kan täckas av medel som står till förfogande, får börsstyrelsen ta ut en tilläggsavgift för att täcka bristen. Tilläggsavgiften skall erläggas av dem som var börsmedlemmar vid räkenskapsårets utgång och beräknas i förhållande till det courtagebelopp som anges i 27 § första stycket.

30 §  För aktier, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning skall inregistreringsavgift betalas med 1/10 promille av det nominella kapital som inregistreringen avser, dock minst 5 000 kronor. För inregistrering av aktier i ett bolag, i vilket aktier förut är inregistrerade vid fondbörsen, skall någon avgift inte betalas.

[S2]Inregistreringsavgiften för andelar i en värdepappersfond skall vara 1/10 promille av fondens värde vid tiden för inregistreringen, dock minst 5 000 kronor. Förordning (1991:101).

31 §  Sådana utgifter som börsstyrelsen har haft för utredning i ett ärende om inregistrering av fondpapper skall ersättas av börspapperets utgivare eller av den som har trätt i hans ställe.

32 §  För börspapper skall betalas en årsavgift utom i fråga om emissionsbevis, interimsbevis som anges i 16 § och sådana aktier som har inregistrerats enligt 15 §.

[S2]Årsavgiften bestäms av börsstyrelsen och är

 1. för aktier högst 1/10 promille av de inregistrerade aktiernas sammanlagda noterade värde vid utgången av november närmast före avgiftsåret, dock minst 25 000 kronor för varje på fondbörsens kurslista särskilt upptagen benämning på aktierna,
 2. för andelar i värdepappersfond högst 1/10 promille av fondens värde vid utgången av november närmast före avgiftsåret, dock minst 5 000 kronor,
 3. för konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning högst 1/10 promille av skuldebrevens sammanlagda noterade värde vid utgången av november närmast före avgiftsåret, dock minst 25 000 kronor,
 4. för premieobligationer högst 1/10 promille av obligationslånets nominella belopp,
 5. för räntebärande obligationer samt förlagsbevis och liknande skuldebrev högst 50 000 kronor.

[S3]Årsavgiften för det år då börspapperet har inregistrerats eller avförts från notering skall sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som papperet inte har varit eller kommer att vara noterat. I samband med inregistrering skall årsavgiften för aktier, andelar i värdepappersfonder, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning grundas på det noterade värdet omedelbart efter inregistreringen.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får börsstyrelsen efterge årsavgiften helt eller delvis. Förordning (1991:1250).

33 §  Om ett börspapper lyder på utländskt myntslag och om en avgift bestäms i förhållande till det inregistrerade beloppet eller värdet en viss dag, skall avgiftsunderlaget omräknas till svenska kronor enligt växelkursen vid tiden för inregistreringen eller på dagen för värdeberäkningen.

34 §  Årliga avgifter till fondbörsen skall erläggas före utgången av februari det år som avgiften avser på det sätt som börsstyrelsen bestämmer.

35 §  Inregistreringsavgiften och årsavgiften för fondpapper som har avregistrerats återbetalas ej. Om ett sådant fondpapper inregistreras på nytt inom ett år, får börsstyrelsen medge befrielse från ny inregistreringsavgift eller nedsätta avgiften.

36 § har upphävts genom förordning (1988:977).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:996) om Stockholms fondbörs

Förordning (1984:23) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1984:440) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:41) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1985-02-15

Förordning (1985:1033) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1988:44) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 26, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-02-20

Förordning (1988:72) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1988-03-25

Förordning (1988:977) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  upph. 36 §
  Ikraftträder
  1988-09-29

Förordning (1989:63) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 26, 27 §§
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1989:893) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 19, 22 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:101) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 17, 19, 20, 30, 32 §§
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:1009) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. I fråga om fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748) gäller 25 och 27 §§ i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 17, 25, 27 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1250) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs

  Omfattning
  ändr. 32 §
  Ikraftträder
  1991-11-01

Ändring, SFS 1992:561

  Omfattning
  upph.