Upphävd författning

Förordning (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
SFS 1980:497
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Bestämmelsen i 18 § stadgan gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av verksstadgan chefen för nämndens kansli.

[S3]Frågor om de allmänna riktlinjerna för verksamheten avgörs av nämnden eller dess ordförande.

Uppgifter

2 §  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 19 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

Organisation

3 §  I nämnden tjänstgör ledamöter och ersättare för ledamot enligt vad som anges i 20 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

[S2]För nämnden finns ett kansli som förestås av en chef. Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. På begäran av nämnden tillhandahåller socialstyrelsen föredragande.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Särskilda bestämmelser om ärenden enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

4 §  Om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handläggning av ärenden enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. finns bestämmelser i 21-38 §§ nämnda lag.

5 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Denna ankommer på chefen för kansliet eller särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden och ersättare för denne får överta beredning och föredragning av ett ärende.

[S3]Chefen för kansliet får närvara även när ett ärende föredras av någon annan.

6 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:888).

7 §  Ordföranden, ersättare för denne och chefen för kansliet får fordra in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Chefen för kansliet får utse andra tjänstemän vid kansliet att fullgöra dessa uppgifter. Förordning (1986:888).

8 §  Ansvarsnämnden skall underrätta socialstyrelsen om innehållet i en anmälan om det kan ha betydelse för styrelsens verksamhet att ha kännedom om anmälan. Nämnden skall också underrätta styrelsen om innehållet i de slutliga beslut som nämnden meddelar.

Särskilda bestämmelser om administrativa ärenden

9 §  Nämnden avgör i den sammansättning som gäller för prövning av ärenden enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

 1. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 15 eller, när tjänst i variabel lönegrad skall tillsättas, frågor om placering i lägst denna lönegrad,
 4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag hos nämnden eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som ordföranden eller chefen för kansliet hänskjuter till nämnden. Förordning (1986:888).

10 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

11 § har upphävts genom förordning (1986:888).

12 §  Andra administrativa ärenden än som anges i 9 § avgörs av ordföranden eller, efter dennes beslut, chefen för kansliet.

13 §  Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas även i administrativa ärenden. Förordning (1986:888).

Tillsättning av tjänstemän

14 §  Tjänsten som chef för nämndens kansli tillsätts av regeringen. Övriga tjänster vid nämndens kansli tillsätts av nämnden.

Ändringar

Förordning (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Förordning (1986:888) om ändring i förordningen (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 6, 7, 9, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1240

  Omfattning
  upph.