Upphävd författning

Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
SFS 1980:612 i lydelse enligt SFS 2013:690
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e eller 42 g eller, när det gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen tillämpas även vid motsvarande tvister som kan uppkomma dels till följd av hänvisningarna till 42 b42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag eller avtal om vidaresändning genom kabel ska ingås med radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2013:690).

Prop. 2012/13:141: 42 b–42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag eller avtal om vidaresändning genom kabel ska ingås med radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när lagen om medling i vissa upphovsrättstvister tillämpas.

I ...

Prop. 2010/11:33: Paragrafen innehåller bestämmelser om de fall då medlingsförfarande enligt lagen kan komma till stånd. Den har behandlats i avsnitt 6.8.

Medlingsförfarande kan komma till stånd också om tvist uppkommer om ingåendet av ett avtal om avtalslicens för återanvändning av verk som ingår i ett radio- eller tv-företags produktioner. ...

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Den motsvarar 1 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

2 §  Om en förhandling i fråga om avtal som avses i 1 § inte leder till något resultat, kan vardera parten påkalla medling.

[S2]Medling kan även påkallas av den som kan vara part i avtal som avses i 1 §, om en av honom framställd begäran om förhandlingar i fråga om ett sådant avtal avvisas.

[S3]Medling påkallas genom framställning till regeringen.

3 §  Medling skall påkallas inom två veckor från det att förhandlingarna förklarats strandade av någon av parterna eller en begäran om förhandlingar har avvisats. Om ett sådant besked lämnas skriftligen, räknas tiden från det att mottagaren fick del av beskedet.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en part kan ansöka om medling. Den motsvarar 2 § första och andra styckena i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

4 §  Medling äger rum inför en förlikningsman. Denne utses av regeringen.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om var och inom vilken tid ansökan om medling ska göras. Första stycket motsvarar delvis 2 § tredje stycket i 1980 års lag. Andra stycket motsvarar 3 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

5 §  Föreligger förslag till lösning från parterna, skall förlikningsförhandlingarna grundas på dessa förslag.

[S2]Uppnås ej enighet mellan parterna vid förhandling inför förlikningsmannen, kan han föreslå dem att låta tvisten avgöras av skiljemän. Han kan också medverka vid utseende av skiljemän.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolens beslut om medling. Tredje stycket första meningen motsvarar delvis 4 § i 1980 års lag. I övrigt saknar paragrafen motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

5 a §  Vid tvist om vidaresändning genom kabel skall ett av förlikningsmannen framlagt förslag till lösning anses antaget, om ingen av parterna gör någon invändning mot det inom tre månader från den dag då parten fick del av förslaget. Lag (1995:448).

6 §  Om ett slutligt medlingsförslag förkastas eller om förlikningsmannen finner sig ej kunna framlägga något medlingsförslag till följd av bristande medverkan från någon av parterna, skall förlikningsmannen, om parterna ej är ense om att hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän, genast anmäla förhållandet till regeringen.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller en bestämmelse om förlängd tid för pågående medling. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

7 §  Har inom ett område, som förut är reglerat genom avtal, före avtalstidens slut framställts begäran om förhandlingar om ett nytt avtal skall, om parterna inte kommer överens om annat, gällande avtal anses tillämpligt även efter avtalstidens utgång, dock längst till de tidpunkter som anges i andra och tredje styckena.

[S2]Om medling påkallas, skall avtalet tillämpas längst till dess två veckor förflutit från det att ett slutligt medlingsförslag eller förslag enligt 5 § andra stycket förkastats eller förlikningsmannen enligt 6 § till regeringen anmält, att han till följd av bristande medverkan från part ej kunnat framlägga något medlingsförslag.

[S3]Om medling ej påkallas, skall avtalet tillämpas till dess den i 3 § angivna tiden utgått.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolens handläggning. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

8 §  Den som är eller har varit förlikningsman får ej obehörigen röja eller utnyttja vad han har fått kännedom om under sin verksamhet.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om medlingsförfarandet. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

9 §  Har parterna skriftligen överenskommit att medling inte skall äga rum, skall bestämmelserna i denna lag ej tillämpas.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om när medlingen ska anses avslutad. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

10 §  Förlikningsmannen har rätt till skälig ersättning för arbete och kostnader. Om inte annat har avtalats, skall ersättningen betalas av den part som har begärt medlingen eller, om flera parter har begärt den, av dessa parter med lika delar. Lag (1995:448).

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om medlingens avslutande i samband med att någon av parterna ansöker om förlängd tid för pågående

Ändringar

Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Lag (1993:1010) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:413, Prop. 1992/93:214, Bet. 1992/93:LU44
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:191) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:226, Prop. 1993/94:109, Bet. 1993/94:LU16
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:448) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:266, Prop. 1994/95:58, Bet. 1994/95:LU4
  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 5 a, 10 §§
  CELEX-nr
  393L0083
  Ikraftträder
  1995-06-01

Lag (1997:791) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Rskr. 1997/98:24, Prop. 1996/97:111, Bet. 1997/98:LU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-01-01

Lag (2005:361) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:247, Prop. 2004/05:110, Bet. 2004/05:LU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2011:95) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Rskr. 2010/11:148, Prop. 2010/11:33, Bet. 2010/11:NU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2013:690) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:282, Prop. 2012/13:141, Bet. 2012/13:NU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-11-01

Ändring, SFS 2017:322

Omfattning
upph.