lagen.nu

Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:690
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2017-07-01 genom SFS 2017:322

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from WIPO

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e eller 42 g eller, när det gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen tillämpas även vid motsvarande tvister som kan uppkomma dels till följd av hänvisningarna till 42 b–42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag eller avtal om vidaresändning genom kabel ska ingås med radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2013:690).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

2 § Om en förhandling i fråga om avtal som avses i 1 § inte leder till något resultat, kan vardera parten påkalla medling.

Medling kan även påkallas av den som kan vara part i avtal som avses i 1 §, om en av honom framställd begäran om förhandlingar i fråga om ett sådant avtal avvisas.

Medling påkallas genom framställning till regeringen.

3 § Medling skall påkallas inom två veckor från det att förhandlingarna förklarats strandade av någon av parterna eller en begäran om förhandlingar har avvisats. Om ett sådant besked lämnas skriftligen, räknas tiden från det att mottagaren fick del av beskedet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Medling äger rum inför en förlikningsman. Denne utses av regeringen.

5 § Föreligger förslag till lösning från parterna, skall förlikningsförhandlingarna grundas på dessa förslag.

Uppnås ej enighet mellan parterna vid förhandling inför förlikningsmannen, kan han föreslå dem att låta tvisten avgöras av skiljemän. Han kan också medverka vid utseende av skiljemän.

5 a § Vid tvist om vidaresändning genom kabel skall ett av förlikningsmannen framlagt förslag till lösning anses antaget, om ingen av parterna gör någon invändning mot det inom tre månader från den dag då parten fick del av förslaget. Lag (1995:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:448

6 § Om ett slutligt medlingsförslag förkastas eller om förlikningsmannen finner sig ej kunna framlägga något medlingsförslag till följd av bristande medverkan från någon av parterna, skall förlikningsmannen, om parterna ej är ense om att hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän, genast anmäla förhållandet till regeringen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Har inom ett område, som förut är reglerat genom avtal, före avtalstidens slut framställts begäran om förhandlingar om ett nytt avtal skall, om parterna inte kommer överens om annat, gällande avtal anses tillämpligt även efter avtalstidens utgång, dock längst till de tidpunkter som anges i andra och tredje styckena.

Om medling påkallas, skall avtalet tillämpas längst till dess två veckor förflutit från det att ett slutligt medlingsförslag eller förslag enligt 5 § andra stycket förkastats eller förlikningsmannen enligt 6 § till regeringen anmält, att han till följd av bristande medverkan från part ej kunnat framlägga något medlingsförslag.

Om medling ej påkallas, skall avtalet tillämpas till dess den i 3 § angivna tiden utgått.

8 § Den som är eller har varit förlikningsman får ej obehörigen röja eller utnyttja vad han har fått kännedom om under sin verksamhet.

9 § Har parterna skriftligen överenskommit att medling inte skall äga rum, skall bestämmelserna i denna lag ej tillämpas.

10 § Förlikningsmannen har rätt till skälig ersättning för arbete och kostnader. Om inte annat har avtalats, skall ersättningen betalas av den part som har begärt medlingen eller, om flera parter har begärt den, av dessa parter med lika delar. Lag (1995:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:448

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:612

Departement
Justitiedepartementet L3
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
Förarbeten
Prop. 1979/80:132, LU 1979/80:34, rskr 1979/80:402
SFS-nummer
1980:612

Lag (1993:1010) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Prop. 1992/93:214, bet. 1992/93:LU44, rskr. 1992/93:413
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1010
Rubrik
Lag (1993:1010) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Lag (1994:191) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Prop. 1993/94:109, bet. 1993/94:LU16, rskr. 1993/94:226
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:191
Rubrik
Lag (1994:191) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Lag (1995:448) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Prop. 1994/95:58, bet. 1994/95:LU4, rskr. 1994/95:266, EGTL248/93 s15
Ikraft
1995-06-01
CELEX-nr
393L0083
Omfattning
ändr. 1 §;nya 5 a, 10 §§
SFS-nummer
1995:448
Rubrik
Lag (1995:448) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Lag (1997:791) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Prop. 1996/97:111, bet. 1997/98:LU2, rskr. 1997/98:24
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:791
Rubrik
Lag (1997:791) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Lag (2005:361) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:110, bet. 2004/05:LU27, rskr. 2004/05:247
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:361
Rubrik
Lag (2005:361) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Lag (2011:95) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:33, bet. 2010/11:NU9, rskr. 2010/11:148
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:95
Rubrik
Lag (2011:95) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Lag (2013:690) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr. 2012/13:282
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-11-01
SFS-nummer
2013:690
Rubrik
Lag (2013:690) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

2017:322

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:322
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation