Upphävd författning

Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-07-10
Ändring införd
SFS 1980:624 i lydelse enligt SFS 2000:1049
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med pension avses i denna förordning

 1. pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, och
 2. förmåner enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, lagen (1969:205) om pensionstillskott och lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn. Förordning (2000:1049).

2 §  Pensionen betalas ut genom Riksförsäkringsverket.

[S2]Om pensionstagaren har rätt till sådan kommunal personalpension som betalas ut av ett för kommunerna och landstingen gemensamt organ, skall dock annan pension än delpension betalas ut av samma organ.

[S3]Om pensionsutbetalning till den som har rätt till statlig eller annan tjänstepension som betalas ut av Statens pensionsverk finns särskilda föreskrifter. Förordning (1998:1398).

3 §  Pensionen skall betalas ut månadsvis genom insättning på pensionstagarens postgiro- eller bankkonto. Riksförsäkringsverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

[S2]Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

[S3]Beslut om sättet för utbetalning av pension får inte överklagas. Förordning (1994:1178).

4 §  Annan pension än delpension skall kunna lyftas av mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. Pension för pensionstagare som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. Pension för pensionstagare som är född någon av dagarna den 16- 31 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

[S2]Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall pensionen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall pensionen kunna lyftas närmast föregående vardag.

[S3]Delpension skall kunna lyftas av mottagaren den 25 i utbetalningsmånaden, i december dock den 23 i månaden. Om nämnda dagar infaller på en söndag, annan allmän helgdag eller lördag, skall delpensionen kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (1997:789).

5 §  Riksförsäkringsverket skall besluta om sättet och tiden för utbetalning av

 1. pension till den som vistas utom riket,
 2. pension på grund av frivillig försäkring,
 3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension eller om ökning av pension.

[S2]En utbetalningshandling gäller under två månader från utfärdandet.

6 §  På begäran av pensionstagaren får försäkringskassan besluta att pensionen skall betalas ut till någon annan person.

[S2]Om det finns skäl, får försäkringskassan på begäran besluta att pension till den som är under 18 år skall utbetalas till denne. Förordning (1984:990).

7 §  Om det i fråga om en förmyndare, som ej är förordnad av domstol, föreligger sådant förhållande som avses i 10 kap. 2 § första stycket eller 16 kap. 12 § lagen om allmän försäkring, får försäkringskassan besluta om utbetalning till annan än förmyndaren.

8 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 16 kap. 4 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1998:1398).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

Förordning (1984:990) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-4, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1990:1409) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:1530) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1178) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1186) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1018) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. Under tiden den 1 oktober 1995 -- den 28 februari 1997 gäller dock, med avvikelse från vad som anges i 4 § första stycket, att annan pension än delpension skall kunna lyftas av mottagaren enligt följande, i den mån detta medför tidigare utbetalning.
  Utbetalningsdag i månaden okt. 1995--mars 1996--okt. 1996--
  Födelsedag 1--6 7--12 13--18 19--24 25--31febr. 1996 15 16 17 18 19sept. 1996 18 19 20 21 22febr. 1997 20 21 22 23 24
  2000:1049
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
  1. Med pension i denna förordning avses även delpension som betalas ut enligt 6 § lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1996:82) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:789) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:1398) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 8 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1049) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2002:782

Övergångsbestämmelse

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan och utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. som avser tid före den 1 januari 2003.
Omfattning
upph.