Upphävd författning

Lag (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:675 i lydelse enligt SFS 2009:1459
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Lag (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter
Lag (1979:84) om delpensionsförsäkring
Lag (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om ikraftträdande m.m. av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och upphörande av viss annan lagstiftning samt vissa övergångsbestämmelser med anledning därav. Vidare ges bestämmelser om tillgodoräknande av pensionsrätt och av andra pensionsgrundande belopp än pensions- grundande inkomst, omräkning av pensionsbehållning samt fördelning av avgiftsmedel och avkastning inom premiepensionssystemet för tid före år 1999.

Prop. 1997/98:151: Som anförts i avsnitt 6.3 är de övergångsbestämmelser som erfordras för införandet av lagen (1998:000) om inkomstgrundad ålderspension (LIP) så omfattande att det har ansetts lämpligt att sammanföra dem i en särskild promulgationslag. Innehållet i denna lag anges i denna inledande paragraf. I lagen finns bestämmelser om ikraftträdande av LIP liksom upphörande ...

2 §  Vad som föreskrivs i 1 kap.8-10 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall gälla också denna lag.

Prop. 1997/98:151: I 1 kap. 8 och 9 §§ LIP definieras vissa begrepp som återkommer i den lagen. Detta gäller bl.a. intjänandeår och fastställelseår. I därpå följande paragraf anges att vad som i LIP föreskrivs om förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) också skall gälla sjukbidrag enligt samma lag.

I här aktuell paragraf anges att berörda begrepp har samma betydelse i denna lag och att vad som föreskrivs ...

Ikraftträdande m.m.

3 §  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Detsamma gäller bestämmelserna i 1-4 kap., 5 kap.2 och 4-10 §§, 7 och 8 kap., 10 kap.1-6, 11 och 12 §§, 11 kap., 12 kap.4-8 §§ såvitt angår premiepension till efterlevande enligt 10 kap. 1 §, 13 kap., 14 kap.2-6 §§ och 15 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Övriga bestämmelser i lagen om inkomstgrundad ålderspension träder i kraft den 1 januari 2003 för den som är född år 1937 eller tidigare och den 1 januari 2001 för övriga.

[S2]Bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad ålderspension om fastställande av pensionsgrundande inkomst, andra pensionsgrundande belopp, pensionsrätt och pensionspoäng samt tillgodoräknande av vårdår skall tilllämpas första gången för år 1999.

[S3]Bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad ålderspension om fastställande av

 1. inkomstbasbelopp skall tillämpas första gången för år 2002, och
 2. arvsvinstfaktorer för fördelning av arvsvinster enligt 5 kap. 5 § första stycket nämnda lag skall tillämpas första gången för år 2000. Lag (2000:784).

4 §  Lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall upphöra att gälla vid utgången av år 1998. Bestämmelserna i den lagen skall dock fortsätta att gälla vid beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring avseende år 1998 och tidigare. Vid tillämpningen av 1 § lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall dock län i stället avse region och Skattemyndigheten i Stockholms län avse Skattemyndigheten i Stockholm.

[S2]För den som är född år 1937 eller tidigare skall, när det gäller fastställande av pensionsgrundande inkomst, i stället för vad som föreskrivs i 13 kap.9-16 §§, 17 § första stycket och 18-20 §§ samt 15 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 8-9 och 11 §§ lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring fortsätta att gälla.

Prop. 1997/98:151: tillämpas vid fastställande av pensionsgrundande inkomst för den som är född 1937 eller tidigare. Sådan inkomst skall även i fortsättningen fastställas av skattemyndigheten. Skattemyndigheten skall också göra avdrag för ett basbelopp enligt 11 kap. 5 § AFL, som skall fortsätta att gälla för personer födda 1937 eller tidigare. De bestämmelser i LBP som skall fortsätta att gälla är dels 8 § om att pensionsgrundande inkomst skall anges på beslutet om slutlig skatt dels bestämmelserna i 8 a–9 och 11 ...

5 §  Lagen (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensions- avgifter skall upphöra att gälla vid utgången av år 1998. Bestämmelserna i 3 § den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisning år 1999.

Prop. 1997/98:151: Lagen om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter har avsett förvaltning av de medel som avsatts för att täcka pensionsrätter för premiepension fr.o.m. år 1995. Nu införs i LIP regler om hur sådan förvaltning skall ske. Dessa regler träder i kraft den 1 januari 1999. I förevarande paragraf anges därför att lagen om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter skall upphöra att gälla vid utgången av år 1998. De medel som då finns innestående på kontot skall överföras till tillfällig förvaltning ...

6 §  Lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda lagen skall dock fortfarande gälla i fråga om dels redan beviljade delpensioner, dels delpension som söks före upphävandet och skall beviljas för tid med början före den 1 januari 2001.

[S2]Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 § andra stycket i den upphävda lagen skall med förtidspension och ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring likställas sjukersättning enligt samma lag och ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag (2002:208).

Prop. 2001/02:84: Delpension får enligt 5 § andra stycket den upphävda lagen inte utges för samma månad för vilken den pensionsberättigade uppbär förtidspension eller ålderspension enligt AFL. Här föreskrivs att med förtidspension enligt AFL skall likställas sjukersättning enligt samma lag.

Prop. 1997/98:151: Lagen om delpensionsförsäkring skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000. För tid därefter skall delpension kunna nybeviljas eller ökas endast om ansökan därom gjorts dessförinnan och även avser tid före den 1 januari 2001. Den som uppbär delpension för tid dessförinnan har emellertid fortsatt rätt till sådan pension i samma eller mindre omfattning fram till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 65 år eller till och med den tidigare månad varunder rätten till delpension annars ...

Övergångsbestämmelser

7 §  Regeringen skall för varje år avseende åren 1960-1998 fastställa ett inkomstindex.

[S2]Detta index skall visa den relativa förändringen av de inkomster som uppburits av personer som har fyllt högst 64 år och som ligger till grund för beräkning av pensionspoäng enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring räknat per person med sådana inkomster. Inkomsterna skall beräknas på så sätt att de tillgodoräknade pensionspoängen, med tillägg av en poäng, multipliceras med det basbelopp som för varje år anges i 9 § 1- 3. Uppgifter om de angivna inkomsterna skall hämtas från Riksförsäkringsverkets pensionspoängstatistikregister vid utgången av år 1999.

[S3]Förändringen av indextalet mellan de på varandra följande åren 1960-1962 skall motsvara förändringen av de inkomster som anges i första stycket mellan år 1960 och år 1961. Förändringen av indextalet mellan år 1962 och år 1963 skall motsvara den genomsnittliga årliga relativa förändringen av dessa inkomster mellan åren 1960-1962.

[S4]Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år skall för åren 1964-1999 motsvara den beräknade genomsnittliga årliga relativa förändringen av de inkomster som anges i första stycket under en period av tre år före det år inkomstindexet avser. Vid beräkningen av inkomsterna skall den årliga förändringen i det allmänna prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräknas. Det framräknade värdet skall därefter omräknas med förändringen i det allmänna prisläget i juni månad två år före det år indexet avser och det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det året.

[S5]Inkomstindexet anges för varje år med ett tal, bestämt med beaktande av att inkomstindexet för år 1999 enligt 1 kap. 5 § tredje stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall vara 100,00.

Prop. 1997/98:151: komstindex för varje år under åren 1960–1998. Detta index skall mäta förändringar i sådana inkomster som per försäkrad ligger till grund för beräkning av pensionspoäng enligt AFL. Förändringarna skall endast avse genomsnittsinkomsten per försäkrad som under året uppnått en ålder av högst 64 år. Den nu angivna begränsningen har gjorts efter Lagrådets granskning. Inkomsterna framräknas på så sätt att tillgodoräknade pensionspoäng plus en poäng multipliceras med det basbelopp som är tilllämpligt för ...

8 §  Förändringen av det inkomstmått som används vid beräkningen av de försäkrades årliga inkomster från år 1998 till år 1999 skall när det gäller inkomstindexet för åren 2000-2002 beaktas på följande sätt. Beräkningen av genomsnittsinkomsten år 1999 skall göras såväl i enlighet med vad som anges i 1 kap. 5 § lagen om inkomstgrundad ålderspension, utan avdrag för allmän pensionsavgift, som i enlighet med vad som anges i 7 § denna lag. Kvoten mellan genomsnittsinkomsterna beräknade i den angivna ordningen skall sedan räknas fram. Det framräknade talet skall vid beräkningen av inkomstindexet därefter multipliceras med den genomsnittliga inkomsten som beräknats för det fjärde året före det år som inkomstindexet avser.

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges att beräkningen av inkomstindexet avseende åren 2000, 2001 och år 2002 skall korrigeras. Beräkning görs för att övergången från ett inkomstmått år 1998 till ett annat inkomstmått år 1999 skett. Denna korrigering skall ske under en period av tre år vilket är den period som påverkas av det förändrade inkomstmåttet. Den särskilda beräkningen innebär att den genomsnittliga inkomsten som framräknats för året fyra år före det år indexet avser skall räknas upp med den skillnad som framkommit ...

9 §  För år före år 2001 skall vid tillämpning av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med ett inkomstbasbelopp likställas

 1. för åren 1960-1994 det vid respektive års ingång gällande basbeloppet enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension och lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 2. för åren 1995 och 1996 det för respektive år gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring sedan detta ökats med det belopp som följer av 1 kap. 6 § sista stycket den lagen i dess lydelse före den 1 juli 1996,
 3. för åren 1997 och 1998 det för respektive år gällande förhöjda basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, och
 4. för åren 1999 och 2000 det för respektive år gällande förhöjda prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Prop. 1997/98:151: Inkomstbasbelopp kommer att finnas först för år 2001. För år dessförinnan skall med detta belopp, enligt denna paragraf, likställas de basbelopp som använts vid beräkning av pensionspoäng. Detta gäller såväl den direkta tillämpningen av LIP för åren 1999 och 2000 som den tillämpning som följer av bestämmelserna i denna lag om fastställande av pensionsrätt och pensionsgrundande belopp för tid dessförinnan. T.ex. skall vid beräkning av pensionsgrundande belopp för år 1960 det tredje beräkningsalternativet ...

10 §  För tid före år 1999 skall, vid tillämpning av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, med en persons pensionsgrundande inkomst respektive pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 § den lagen avses de pensionspoäng som personen med anledning av sin pensionsgrundande inkomst respektive förtidspension tillgodoräknats för det berörda året enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring multiplicerat med det basbelopp för respektive år som anges i 9 § 1-3 och avrundat till närmaste hundratal kronor. Om det framräknade beloppet slutar på 50 kronor skall avrundning ske till närmast högre hundratal kronor.

[S2]Vid beräkning enligt första stycket skall pensionspoängen som avser pensionsgrundande inkomst ökas med talet ett. Om den som tillgodoräknats pensionspoäng med anledning av förtidspension inte för samma år tillgodoräknats pensionspoäng för pensionsgrundande inkomst skall i stället pensionspoängen med anledning av förtidspensionen ökas med talet ett.

[S3]Vid beräkning av pensionsgrundande belopp enligt första och andra styckena skall, om sådant förhållande som avses i 15 kap. 19 § lagen om inkomstgrundad ålderspension gällt för en pensionsberättigad, bestämmelserna om proportionering i den paragrafen tillämpas beträffande nämnda belopp.

Prop. 1997/98:151: Pensionsgrundande inkomst har bestämts alltsedan lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension trädde i kraft den 1 januari 1960. De bestämmelser därom som idag finns i AFL föreslås nu, i stort sett oförändrade, bli överförda till LIP. Sådan inkomst skall fortsättningsvis fastställas utan "basbeloppsavdrag". Detta avdrag skall däremot göras vid beräkning av pensionspoäng enligt <a href="https://lagen.nu/1998:674#K4P8" ...

11 §  För den som är född år 1937 eller tidigare skall, vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1999-2001, hänsyn endast tas till summan av inkomster av anställning och inkomster av annat förvärvsarbete till den del denna överstiger ett förhöjt prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Prisbasbeloppet skall i första hand avräknas mot inkomster av anställning.

Prop. 1997/98:151: Av denna paragraf följer att äldre bestämmelser om beräkning av pensionsgrundande inkomst skall fortsätta att gälla för den som är född år 1937 eller tidigare på så sätt att det avdrag för ett förhöjt prisbasbelopp som har gjorts vid beräkning av pensionsgrundande inkomst skall göras även fortsättningsvis. Avdraget görs av skattemyndigheten i samband med att den fastställer den pensionsgrundande inkomsten enligt 4 § denna lag.

Vid bestämmande av vilka inkomster som är pensionsgrundande ...

12 § har upphävts genom lag (1999:803).

13 §  Vid tillämpning av bestämmelserna om avdrag för allmän pensionsavgift i 2 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1999 skall, om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1998 och den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Prop. 1997/98:151: Vid beräkning av en persons pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete skall avdrag göras för den allmänna pensionsavgift som den försäkrade skall betala för dessa inkomster. För den som har förlängt räkenskapsår kan dock pensionsgrundande inkomst för år 1999 avse inkomster som faktiskt uppburits under kalenderåret 1998 (se 1 kap. 8 § andra stycket LIP). För att en sådan person inte skall behöva få avdrag för allmän ...

14 §  Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng för år 1999 skall, vid bristande eller underlåten avgiftsbetalning, bestämmelserna i 4 kap.4 och 8 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension tillämpas beträffande sådana inkomster som avses i 2 kap. 6 § första stycket 4 samma lag endast i den utsträckning de med tillämpning av 13 § skall anses hänförliga till tid efter utgången av år 1998.

Prop. 1997/98:151: För inkomst av annat förvärvsarbete än anställning skall pensionsrätt och pensionspoäng tillgodoräknas endast i den omfattning avgifter betalas till ålderspensionssystemet, se närmare 4 kap. 4 och 8 §§ LIP. Enligt AFL har detta endast avsett tilläggspensionsavgiften (nu ålderspensionsavgiften). Enligt nämnda paragrafer i LIP gäller det emellertid även den allmänna pensionsavgiften. För att den som har haft inkomster av annat förvärvsarbete och har utsträckt räkenskapsår inte skall beröras av denna ...

15 §  För den som är född år 1937 eller tidigare skall, i stället för bestämmelserna om tillgodoräknande och fastställande av pensionspoäng i 4 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, gälla vad som föreskrivs om tillgodoräknande av sådan pensionspoäng i 11 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i paragrafens lydelse före den 1 januari 1999. Därvid skall

 1. vad som sägs om tilläggspensionsavgift i stället avse ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift,
 2. vad som sägs om inkomst som avses i 11 kap. 3 § första stycket d lagen om allmän försäkring i stället gälla inkomst som avses i 2 kap. 6 § första stycket 4 lagen om inkomstgrundad ålderspension, och
 3. med basbelopp avses det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

[S2]För den som har beviljats förtidspension för tid med början efter utgången av år 1998 och som inte har uppburit sådan pension till någon del omedelbart före ingången av år 1999 skall dock för tillgodoräknande av pensionspoäng med anledning av förtidspension gälla de nya bestämmelserna i 4 kap. 9 § lagen om inkomstgrundad ålderspension. Vidare skall vad som sägs i 11 kap. 6 § första stycket lagen om allmän försäkring i styckets lydelse före den 1 januari 1999 om inkomster som avses i punkt 2 i första stycket i denna paragraf tillämpas endast beträffande inkomster som, med tillämpning av bestämmelserna i 13 § denna lag, skall anses hänförliga till tiden före utgången av år 1998.

[S3]Pensionspoäng skall inte tillgodoräknas enligt första och andra styckena för det år under vilket den försäkrade har avlidit.

Prop. 1997/98:151: Denna paragraf avser tillgodoräknande av pensionspoäng för den som är född år 1937 eller tidigare.

16 §  Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som görs under år 1999 får, om makarna begär det, verkan avseende pensionsrätt som tillgodoräknas för det året.

Prop. 1997/98:151: Som anförts i avsnitt 14 och kommentaren till 15 kap. 8 § LIP skall anmälan om överföring av pensionsrätt för ett år göras senast under januari månad det året. För år 1999, som är det första år sådan överföring kan avse, har dock här öppnats en möjlighet att göra sådan anmälan under hela intjänandeåret.

17 §  Vid omräkning av inkomstpension enligt 5 kap. 14 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och av tilläggspension enligt 6 kap. 4 § samma lag vid årsskiftet 2001/2002 skall talet 1,016 ersättas med talet 0,996.

Prop. 1997/98:151: Enligt 2 kap. 21 och 22 §§ LIP skall debiterad allmän pensionsavgift dras av vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Något motsvarande avdrag har inte gjorts enligt AFL. För att följsamhetsindexeringen inte skall påverkas av att avdraget införs år 1999 skall den norm kring vilken den första följsamhetsindexeringen skall göras (årsskiftet 2001/2002) vara –0,4. Därmed skall det tal som skall användas vid omräkningen vara 0,996. Detta tal är, som framgår av <a href="https://lagen.nu/prop/1997/98:151#S18-4" ...

18 §  Med pensionspoäng enligt lagen (1998:674) om inkomst- grundad ålderspension skall för tid före den 1 januari 1999 likställas pensionspoäng enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Med tilläggspension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension skall för tid före den 1 januari 2001 likställas tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring.

Prop. 1997/98:151: I denna paragraf anges att med pensionspoäng och tilläggspension enligt LIP skall likställas pensionspoäng och tilläggspension i form av ålderspension enligt AFL vilket bl.a. innebär att de pensionspoäng som tillgodoräknats enligt AFL skall beaktas vid beräkning av tilläggspension enligt LIP. Paragrafen har formulerats i enlighet med förslag av

19 §  Har på grund av underlåten avgiftsbetalning pensionspoäng inte tillgodoräknats en pensionsberättigad för tid före år 1998, skall vid beräkning av tilläggspension enligt 6 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension hänsyn tas till så stor del av den produkt som anges i 6 kap. 2 § första stycket 1 samma lag och det belopp som anges i punkt 2 i samma stycke, som svarar mot förhållandet mellan det antal år, dock högst 30, för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats den pensionsberättigade och talet 30 ökat med ett för varje år före år 1998 för vilket han eller hon till följd av underlåten avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats pensionspoäng. Nämnda tal får därvid inte ökas till mer än 50.

Prop. 1997/98:151: Bestämmelserna i denna paragraf överensstämmer i huvudsak med 12 kap. 2 § andra stycket AFL i dess lydelse före år 1998 och avser den situationen då en person inte skall erhålla oavkortad tilläggspension enligt 6 kap. 2 § på grund av att han eller hon inte betalat avgifter för inkomst av annat förvärvsarbete. Den avgift som avses är egenavgift i form av tilläggspensionsavgift enligt SAL (nu egenavgift i form av ålderspensionsavgift). Bestämmelserna gäller dock endast för det fall där personen ifråga ...

20 §  För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född år 1914 eller tidigare skall inte 19 § gälla.

[S2]För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född under något av åren 1915-1923 skall vid tillämpning av 19 § talen 30 bytas ut mot talen 20 ökat med ett för varje helt år som har förflutit från och med år 1915 till utgången av det år då den pensionsberättigade är född. Dessutom skall för varje sådant år, den ökning enligt 19 § som föranleds av underlåten avgiftsbetalning göras med en tiondel av det antal år för vilket han eller hon av sådan anledning inte har tillgodoräknats pensionspoäng.

Prop. 1997/98:151: som är född 1914 eller tidigare. Motsvarighet till nu föreslagen bestämmelse fanns i 15 kap. 1 § AFL i dess lydelse före år 1998. Bestämmelsen upphävdes som en följdändring till att 12 kap. 2 § andra stycket AFL upphävdes. Den upphävda bestämmelsen i 15 kap. 1 § AFL behövs emellertid fortfarande för tid före den 1 januari 1998. I prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket ...

21 §  För en pensionsberättigad som är född år 1923 eller tidigare och för vilken undantagande enligt 11 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1982 gällt, skall vid beräkning av tillläggspension bestämmelserna i 19 § tillämpas på motsvarande sätt för år för vilket den försäkrade till följd av undantagandet fått pensionspoängen minskad med mer än en poäng eller inte tillgodoräknats någon pensionspoäng.

[S2]Första stycket skall dock inte gälla en svensk medborgare född år 1914 eller tidigare. För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född något av åren 1915-1923 skall 20 § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt för år för vilket den försäkrade till följd av undantagandet fått pensionspoängen minskad med mer än en poäng eller inte tillgodoräknats någon pensionspoäng.

Prop. 1997/98:151: Bestämmelserna i denna paragraf är hämtade från övergångsbestämmelserna till lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (punkt 3 första meningen) där det anges att för pensionsberättigade som är födda år 1923 eller tidigare och som varit undantagna från försäkringen för tilläggspension skall äldre bestämmelser i 12 kap. 2 § och 15 kap. 1 § AFL ...

22 §  För en pensionsberättigad som är född år 1927 eller tidigare skall vid beräkning av tilläggspension enligt 6 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, bestämmelserna i 15 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1974 tillämpas på motsvarande sätt för tid före nämnda datum.

Prop. 1997/98:151: Bestämmelserna i denna paragraf är hämtade från övergångsbestämmelserna till lagen (1973:465) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (sjätte stycket). Paragrafen anger att de särskilda bestämmelser om gynnsammare pensionsberäkning för vissa äldre pensionsberättigade som 15 kap. 2 § AFL innehöll före den 1 januari 1974 fortfarande skall gälla för tid före ...

23 §  Punkterna 3 och 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall fortfarande gälla när det gäller beräkning av tilläggspension för de pensionsberättigade som avses där.

[S2]Vid beräkning av tilläggspension skall i sådana fall som avses i punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen om allmän försäkring reduktionsfaktorn 0,5 gälla.

Prop. 1997/98:151: Bestämmelserna i denna paragraf är hämtade från övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (punkterna 3 och 4) och från övergångsbestämmelserna till lagen (1975:379) om ändring i lagen (1962:381) ...

24 §  Vid beräkning av ökning av tilläggspensionen enligt 6 kap. 5 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension respektive avdrag från pensionen enligt 6 kap. 6 § samma lag skall faktorn 0,7 procent ersättas av faktorn 0,6 procent för månad före den 1 juli 1990.

Prop. 1997/98:151: Bestämmelserna i denna paragraf är hämtade från övergångsbestämmelserna till lagen (1990:743) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (punkt 2).

Fr.o.m. den 1 juli 1990 höjdes uppräkningsfaktorn vid uppskjutet uttag av ålderspension enligt AFL från 0,6 till 0,7 % per månad. Enligt övergångsbestämmelserna till den ändringen skall den nya ...

25 § Har upphävts genom lag (2009:1459).

25 a §  Utbetalning av premiepension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension för år 2001 får begränsas till ett utbetalningstillfälle. Lag (1999:392).

Prop. 1998/99:98: Paragrafen är ny och behandlar utbetalning av premiepension år 2001.

För det årets premiepension införs en övergångsbestämmelse som medger att utbetalning av pensionen — som i likhet med inkomst- och tilläggspension normalt skall betalas ut månadsvis — får begränsas till ett utbetalningstillfälle. Vid det tillfället skall således hela årspensionen avseende premiepension betalas ut.

Bestämmelsen har behandlats närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/1998/99:98#S6" ...

25 b §  Bestämmelsen i 14 kap. 2 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension om uppräkning med basränta enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall inte tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepensionsmedlen. Lag (1999:392).

25 c §  I stället för vad som anges i 15 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall, för intjänandeåret 1999, den försäkrade skriftligen underrättas senast den 31 maj 2001. Lag (2000:1409).

Prop. 2000/01:16: Denna paragraf är ny. Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP) innebär bl.a. att den försäkrade skall underrättas om vissa beslut senast den 31 mars året efter fastställelseåret. För intjänandeåret 1999 senareläggs denna tidpunkt nu till den 31 maj 2001, vilket anges i denna paragraf.

26 §  Tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall betalas ut utan ansökan från och med januari år 2001 till den som vid utgången av år 2000 uppbär ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Till den som uppburit tilläggspension enligt 6 kap. 8 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension till och med månaden före den då han eller hon fyller 65 år skall inkomstpension enligt samma lag från och med månaden därefter betalas ut utan ansökan. Lag (2000:1409).

Prop. 2000/01:16: Bestämmelserna om ålderspension i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) upphör att gälla vid utgången av år 2000. Övergångs-

bestämmelser gäller för personer som är födda år 1937 eller tidigare (prop. 1999/2000:138). ...

Prop. 1997/98:151: Som anförts i avsnitt 29.2 skall personer som är födda år 1937 eller tidigare även fortsättningsvis erhålla inkomstgrundad ålderspension enligt i huvudsak oförändrade regler om tilläggspension. Personer som är födda åren 1938–1953, den s.k. mellangenerationen, skall däremot erhålla inkomstgrundad ålderspension dels i form av tilläggspension, dels i form av reformerad inkomstgrundad ålderspension (inkomst- och premiepension)....

27 §  Överenskommelser som regeringen före utgången av år 1998 har ingått med främmande makt angående utsträckt tillämpning av lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om undantag i vissa fall från vad i den lagen är stadgat och som skall tillämpas vid tillgodoräknande av pensionsgrundande inkomst, pensions- poäng eller vårdår enligt 11 kap. lagen om allmän försäkring, skall för tid efter utgången av år 1998 i stället tillämpas vid tillgodoräknande av pensionsgrundande inkomst, pensionspoäng eller vårdår enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Vidare skall vad som av en sådan överenskommelse följer om försäkring för tilläggspension och om bosättning i Sverige, också vid tillämpning av bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad ålderspension om tillgodoräknande av pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. och pensionsrätt enligt 4 kap. anses gälla försäkring för inkomstgrundad ålderspension och bosättning här.

Prop. 1997/98:151: Denna bestämmelse, som lagts till efter Lagrådets granskning, gäller sådana överenskommelser med främmande makt som avses i 20 kap. 15 § första styckeet AFL och som träffats före utgången av år 1998. Av en sådan överenskommelse kan följa att en person som inte uppfyller förutsättningarna i lagen för att tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst, pensionspoäng eller vårdår ändå skall tillgodoräknas sådan inkomst m.m. Även det motsatta kan gälla, dvs. en person som uppfyller förutsättningarna i lagen ...

Pensionsrätt m.m. för åren 1960-1998

Beräkning och fastställande av pensionsrätt och av andra pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst

28 §  Pensionsrätt enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall fastställas för åren 1960-1998 för den som var försäkrad respektive år. Detsamma gäller pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § och, för åren 1995-1998, pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § samma lag.

[S2]Pensionsrätt enligt första stycket första meningen beräknas, utom på pensionsgrundande inkomster beräknade enligt 10 §, på pensionsgrundande belopp som avses i 10 § och i första stycket andra meningen.

[S3]Första stycket gäller inte personer som avlidit före den 1 januari 1999.

Prop. 1997/98:151: Pensionsrätt skall tillgodoräknas även för retroaktiv tid. Detta anges i

första stycket i denna paragraf.

29 §  Vid beräkning och fastställande av pensionsrätt och pensionsgrundande belopp enligt 28 § gäller, med de ändringar som anges i andra och tredje styckena samt 30-–35 §§, i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

[S2]-– 3 kap.2 och 3 §§ om fastställande av andra pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst,

[S3]-– 3 kap. 8 § och 9 §första stycket om pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring,

[S4]-– 3 kap.10-–12 §§, 17, 19, 22 och 23 §§ om pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn, och

[S5]-– 4 kap. 1 § första stycket och 2 § om fastställande av pensionsrätt.

[S6]När pensionsgrundande belopp enligt 28 § fastställs skall, om pensionspoäng på grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats till fullo, 3 kap. 2 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension tillämpas som om full avgift betalats inom föreskriven tid. Då inkomst undantagits från försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller lagen (1962:381) om allmän försäkring skall sistnämnda bestämmelse i lagen om inkomstgrundad ålderspension tillämpas som om inkomsten inte undantagits från försäkringen för tilläggspension. Vid beräkning enligt 3 kap. 9 § första stycket och 17 § första stycket 2 lagen om inkomstgrundad ålderspension av genomsnittet av samtliga fastställda pensionsgrundande inkomster för försäkrade under 65 år skall de inkomster användas som ligger till grund för bestämmande av inkomstindex enligt 7 § denna lag.

[S7]Bestämmelserna i 3 kap. 23 § lagen om inkomstgrundad ålderspension skall tillämpas endast i fråga om faderskapsdom som vunnit laga kraft efter utgången av år 1998. Lag (2002:208).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i paragrafen innebär att bestämmelserna i 3 kap. 22 § skall tillämpas fullt ut även för åren 1960–1998. Detta innebär då att den tid under vilken en försäkrad med socialnämnds medgivande har tagit hand om ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det, skall anses som tid under vilken den försäkrade haft vårdnaden om barnet och därmed kunna ge rätt till barnår. Av administrativa skäl bör utgångspunkten då vara den tidpunkt som finns registrerat som barnets invandringsdatum ...

30 §  Vid tillämpning av 28 § skall den anses försäkrad som respektive år var försäkrad för tilläggspension enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension respektive lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta gäller dock inte den som var försäkrad för tilläggspension endast på grund av att han eller hon tillgodoräknats pensionspoäng för tidigare år. Som bosatt i Sverige skall vidare den anses vara som respektive år skulle anses som bosatt här enligt de lagar som anges i detta stycke.

[S2]För en person som tillgodoräknats pensionspoäng för något av åren 1960-1998 skall, utan hinder av första stycket, pensionsrätt alltid fastställas på de belopp som följer av 10 §.

31 §  För åren 1960-1994 skall pensionsrätt för inkomstpension utgöra 18,5 procent av pensionsunderlaget. Någon pensionsrätt för premiepension skall inte fastställas för de åren.

[S2]För åren 1995-1998 skall pensionsrätt för inkomstpension utgöra 16,5 procent av pensionsunderlaget och pensionsrätt för premiepension skall utgöra 2 procent av samma underlag. När pensionsrätt för premiepension fastställs för de åren skall vidare bortses från den del av pensionsunderlaget som hänför sig till andra pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst. Den försäkrades pensionsrätt för inkomstpension skall för de åren utgöra 18,5 procent av den delen av pensionsunderlaget.

[S3]Vid bestämmande av pensionsrätt för åren 1960-1998 för personer födda under åren 1938-1953 skall bestämmelserna i 4 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension tillämpas.

Pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring

32 §  För år 1995 skall pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension även tillgodoräknas en försäkrad som under det året genomgått grundutbildning enligt värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst eller lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildning enligt värnpliktslagen. Detsamma gäller för åren 1996-1998 för den som genomgått grundutbildning enligt lagen om militär grundutbildning för kvinnor.

[S2]Sådan utbildning som avses i första stycket skall därvid likställas med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Vidare skall dagersättning för sådan utbildning som avses i första stycket likställas med dagersättning enligt samma lag.

Pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn

33 §  En försäkrad skall för åren 1960-1998 tillgodoräknas pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension även om han eller hon inte varit bosatt tillsammans med barnet.

[S2]Kan båda föräldrarna enligt 3 kap.11 och 12 §§ lagen om inkomstgrundad ålderspension tillgodoräknas pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn, skall beloppet tillgodoräknas den av dem som, för det år det pensionsgrundande beloppet hänför sig till, tillgodoräknats lägst pensionspoäng enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Har ingen av föräldrarna tillgodoräknats pensionspoäng för det året eller har de tillgodoräknats lika hög pensionspoäng, skall det pensionsgrundande beloppet tillgodoräknas modern. Det pensionsgrundande beloppet skall också tillgodoräknas modern om fadern inte enligt 41 § skriftligen har ansökt om att få tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp.

34 §  För åren 1960-1998 skall, om pensionspoäng på grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats till fullo, vid tillämpning av 3 kap. 17 § första stycket 1 och 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och vid tillämpning av 33 § andra stycket denna lag, pensionsgrundande inkomst och andra pensionsgrundande belopp under intjänandeåret beräknas som om full avgift har betalats inom föreskriven tid. Då inkomst undantagits från försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller lagen (1962:381) om allmän försäkring skall beräkningen göras som om inkomsten inte undantagits från försäkringen för tilläggspension.

35 §  Vid omräkning enligt 3 kap. 19 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall för åren 1960- 1981 med prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avses det vid ingången av respektive år gällande basbeloppet enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller lagen om allmän försäkring.

Omräkning av pensionsbehållning

36 §  Bestämmelserna i 5 kap. 6 § första stycket och 9 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall i tillämpliga delar gälla för åren 1961-1998.

Fördelning av premiepensionsmedel

37 §  Avgiftsmedel som hänför sig till intjänandeåren 1995-1998 skall tillföras dem för vilka pensionsrätt för premiepension har fastställts för nämnda år. Medlen skall tillföras var och en med ett belopp som motsvarar hans eller hennes fastställda pensionsrätt för premiepension för respektive år.

[S2]Om summan av fastställda pensionsrätter överstiger de inbetalda avgiftsmedlen, skall underskottet täckas av de avgiftsmedel som hänför sig till intjänandeåret 1999. Om summan av fastställda pensionsrätter understiger de inbetalda avgiftsmedlen, skall överskottet föras över till den tillfälliga förvaltningen hos Riksgäldskontoret enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

38 §  Den samlade avkastningen på avgiftsmedel som uppkommit under åren 1995-1998 skall tillföras dem för vilka pensionsrätt för premiepension har fastställts för intjänandeåren 1995-1997. Detsamma gäller den avkastning som efter utgången av år 1998 uppkommer dels på avgiftsmedel som hänför sig till intjänandeåren 1995-1997, dels på den samlade avkastning som uppkommit under åren 1995-1998 som inte avser avgiftsmedel hänförliga till intjänandeåret 1998. Avkastningen skall fördelas mellan summan av fastställda pensionsrätter för respektive år i förhållande till hur länge avgiftsmedlen för det året stått inne på kontot. Den avkastning som belöper på summan av fastställda pensionsrätter för ett visst intjänandeår skall därefter fördelas i förhållande till vars och ens fastställda pensionsrätt för premiepension för det året. Övrig avkastning på avgiftsmedel hänförliga till tiden före år 1999 skall fördelas enligt bestämmelserna i 8 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

39 §  De medel som vid utgången av år 1998 finns på det konto hos Riksgäldskontoret som avses i lagen (1994:1748) om förvaltning av vissa tillläggspensionsavgifter skall den 1 januari 1999 föras över till förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]De kostnader för Premiepensionsmyndigheten åren 1999 och 2000 som inte täcks på annat sätt, får, efter regeringens medgivande, dras av från avkastningen på medel som förvaltas enligt 8 kap. 1 § första stycket samma lag. Lag (1999:392).

Prop. 1998/99:98: I andra stycket anges att PPM, om regeringen lämnat sitt samtycke, får täcka sina kostnader med avkastningen från de medel som förvaltas av Riksgäldskontoret. Ändringen innebär att den tid när PPM får täcka sina kostnader på det sättet utsträcks till och med år 2000.

40 §  När pensionsrätt för premiepension har fastställts enligt 28 § skall bestämmelserna i 8 kap.2-4 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension om överföring till förvaltare m.m. tillämpas i fråga om de medel och den avkastning som avses i 37 och 38 §§ denna lag. Överföringen till förvaltare skall genomföras före utgången av år 2000. Lag (1999:392).

Prop. 1998/99:98: Paragrafen anger den tidpunkt när överföring skall ha skett från Riksgäldskontoret till förvaltare av premiepensionsmedel för intjänandeåren 1995–1998. Ändringen innebär att överföringen skall vara genomförd senast vid utgången av år 2000. Genom att lagtexten bara anger en sista tidpunkt för när hela överföringen skall vara genomförd är det inte något som hindrar arr PPM — i syfte att minska den initiala belastningen på systemet — genomför det första fondvalet och den första överföringen successivt ...

Beslut m.m.

41 §  En far som för något av åren 1960-1998 vill tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall skriftligen ansöka om detta hos Försäkringskassan och visa att han uppfyller villkoren för att tillgodoräknas ett sådant belopp. Om modern till det eller de barn det pensionsgrundande beloppet avser lever den 1 januari 1999, skall sådan ansökan ha kommit in till försäkringskassan senast den 31 augusti 1999. Lag (2004:838).

42 §  För beslut enligt 28 § gäller bestämmelserna i 13 kap.4-6 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

43 §  Den allmänna försäkringskassan skall skriftligen underrätta den som beslut enligt 28 § avser om pensionsgrundande belopp eller pensionsrätt för åren 1960-1998 som fastställts för honom eller henne. Underrättelsen skall skickas till den som beslutet avser, när det gäller pensionsrätt för premiepension för åren 1995-1997, senast den 31 maj 1999 och, när det gäller beslut om pensionsgrundande belopp och pensionsrätt i övrigt, senast den 31 mars 2000. Av underrättelsen skall det framgå hur man begär omprövning av beslutet.

[S2]Underrättelse behöver dock inte sändas till personer som vid tidpunkten för beslutet inte är inskrivna hos någon försäkringskassa. Lag (1999:599).

44 §  För beslut enligt 28 § gäller, om inte annat framgår av andra stycket eller 45 §, i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

[S2]Vid tillämpning av 13 kap. 12 § lagen om inkomstgrundad ålderspension skall hänvisningen till 13 kap. 11 § samma lag i stället avse 45 § denna lag.

45 §  Den som vill begära omprövning av beslut enligt 28 § skall göra detta skriftligen senast den 31 augusti 2000 i fråga om beslut som skall meddelas senast den 31 maj 1999 och senast den 30 juni 2001 i fråga om beslut som skall meddelas senast den 31 mars 2000. Om den som begär omprövning gör sannolikt att han eller hon inte inom två månader före utgången av nämnda tid fått kännedom om beslutet, skall begäran i stället ha kommit in inom två månader från den dag då den som begär omprövningen fick sådan kännedom.

[S2]Om ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 10 § har ändrats för en förälder eller därmed likställd på grund av att förutsättningarna för att tillgodoräknas beloppet inte är uppfyllda, får omprövning ske på begäran av den som då kan tillgodoräknas beloppet även om ingen anmälan enligt 41 § har gjorts. Vad som föreskrivs i första styckets andra mening skall då också gälla, om den som i så fall kan tillgodoräknas ett sådant belopp gör sannolikt att han eller hon först efter utgången av den tid som anges i första stycket första meningen har fått kännedom om att det pensionsgrundande belopp som har bestämts för den andre har ändrats.

[S3]Omprövar allmän försäkringskassa självmant beslut enligt 28 § skall omprövningsbeslutet, om inte annat följer av 44 §, meddelas senast den 31 augusti 2000 i fråga om beslut som meddelas senast den 31 maj 1999 och senast den 30 juni 2001 i fråga om beslut som skall meddelas senast den 31 mars 2000.

46 §  Beslut enligt 28 § får överklagas av Riksförsäkringsverket senast den 31 augusti 2000 beträffande beslut som meddelas senast den 31 maj 1999 och senast den 30 juni 2001 beträffande beslut som skall meddelas senast den 31 mars 2000. Om beslutet har meddelats efter den 30 juni 2000 respektive efter den 30 april 2001 får dock överklagandet komma in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

47 §  Pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. 24 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall fastställas för åren 1995-1998.

[S2]På pensionsunderlag enligt första stycket skall pensionsrätt för inkomstpension utgöra 18,5 procent. Någon pensionsrätt för premiepension grundad på detta pensionsunderlag skall inte fastställas för den tiden.

[S3]Första stycket gäller inte personer som avlidit före den 1 januari 1999. Lag (1999:1410).

48 §  Vid beräkning och fastställande av pensionsrätt och pensionsgrundande belopp enligt 47 § gäller, med de ändringar som anges i andra stycket, i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

[S2]När pensionsgrundande belopp enligt 47 § fastställs skall bestämmelserna i 29 § andra stycket och 30 § första stycket tillämpas. Lag (1999:1410).

49 §  För beslut enligt 47 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 och 15 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med undantag av 13 kap. 7 § tredje stycket första meningen. Lag (1999:1410).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1761) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU1
Omfattning
ändr. 3 §

Lag (1999:392) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 1998/99:247, Prop. 1998/99:98, Bet. 1998/99:SfU12
Omfattning
ändr. 25, 39, 40 §§; nya 25 a, 25 b §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:599) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 1998/99:248, Prop. 1998/99:73, Bet. 1998/99:SfU12
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:803) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Övergångsbestämmelse

Den upphävda paragrafen skall dock fortfarande tillämpas i fall som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:802) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
upph. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1410) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
nya 47, 48, 49 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:784) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1409) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2000/01:93, Prop. 2000/01:16, Bet. 2000/01:SfU6
Omfattning
ändr. 26 §; ny 25 c §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1062) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2001/02:86, Prop. 2001/02:49, Bet. 2001/02:SfU7
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2002-01-02

Lag (2002:208) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 6 § och i övrigt den 1 januari 2005.
 2. Anmälan om att få tillgodoräknas pensionsgrundande belopp med stöd av de nya bestämmelserna i 29 § skall ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 mars 2007. I dessa fall skall även sådan ansökan som avses i 41 § ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 mars 2007. Lag (2005:329).
Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 6, 29 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1067) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2002/03:49, Prop. 2002/03:14, Bet. 2002/03:SfU6
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:838) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 41 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:855) om ändring i lagen (2002:208) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 2002:208

Lag (2004:1331) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2004/05:138, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU2
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:329) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2004/05:233, Prop. 2004/05:96, Bet. 2004/05:SfU14
Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 2002:208
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1246) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2005/06:126, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU2
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:1352) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2007/08:68
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:1459) om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Förarbeten
Rskr. 2009/10:113, Prop. 2009/10:44, Bet. 2009/10:SfU9
Omfattning
upph. 25 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.