Upphävd författning

Förordning (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1980-11-27
Ändring införd
SFS 1980:900 i lydelse enligt SFS 2001:802
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om den tid inom vilken domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter skall tillhandahålla domar, beslut och andra handlingar och föreskrifter om deras skyldighet att lämna upplysningar och översända handlingar. Förordning (1996:274).

Tiden för tillhandahållande av beslut och andra handlingar

2 §  I ett mål eller ärende vid allmän domstol skall en dom eller ett beslut sändas till parterna samma dag som det meddelas. Om avgörandet har meddelats genom att avkunnas, behöver det inte sändas förrän en vecka efter avkunnandet. Förordning (1996:274).

3 §  När en hovrätt har avkunnat en dom eller ett beslut vid ett sammanträde på någon annan ort än den där hovrätten har sitt säte, är det i tvistemål och brottmål tillräckligt att avgörandet sänds inom en vecka efter det att hovrättens sammanträde på den orten har avslutats. Förordning (1996:274).

4 §  I ett mål eller ärende vid annan domstol än allmän domstol skall en dom eller ett beslut sändas till parterna

 • när avgörandet avkunnats muntligen: inom en vecka från dagen för avkunnandet,
 • när det tillkännagetts att avgörandet skall meddelas en viss dag: samma dag som det meddelas,
 • i andra fall: inom en vecka från avgörandets datum. Förordning (1996:274).

5 §  Hos en inskrivningsmyndighet skall handlingar som utfärdas för en part tillhandahållas inom två veckor från den inskrivningsdag då ärendet behandlades. Förordning (1996:274).

6 §  Hos registermyndigheten enligt 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009) skall handlingar som utfärdas i ett registerärende samt utdrag ur fartygsregistret tillhandahållas genast efter det att samtliga ärenden som skall tas upp samma dag blivit slutligt databehandlade eller införda på tillfälligt upprättat registerupplägg. Om någon begär det och det finns särskilda skäl får dock handlingarna tillhandahållas samma kalenderdag som ärendet handlagts eller registerutdraget beställts. Förordning (2001:802).

7 §  I fråga om expeditioner av domar eller slutliga beslut i vissa fall finns särskilda bestämmelser. Förordning (1996:274).

8 §  Hos en annan myndighet än domstol skall ett beslut hållas tillgängligt

 • när beslutet utges efter anslag: den dag som bestämts genom anslaget,
 • när beslutet avkunnas muntligen: inom en vecka från dagen för

[S2]avkunnandet,

 • i andra fall: så snart som möjligt.

[S3]Beslut i fråga om växel- eller checkprotest bör tillhandahållas dagen efter den då protesten skedde. Förordning (1996:274).

9 §  Om ett beslut eller en annan handling av särskilda skäl inte kan tillhandahållas inom den tid som angetts i 3-8 §§, skall handlingen tillhandahållas så snart som möjligt. I sådant fall skall mottagaren om möjligt få besked om när handlingen kommer att tillhandahållas. Förordning (1996:274).

10 §  En handling som innehåller ett föreläggande för någon att vidta en åtgärd, skall tillhandahållas i så god tid att det är möjligt för denne att vidta åtgärden.

11 §  En handling som har getts in till en myndighet i ett mål eller ärende, får inte återlämnas förrän målet eller ärendet avgjorts. Om originalhandlingen i ett sådant fall inte finns hos någon myndighet, får återlämnandet förenas med villkor om att bestyrkt kopia av handlingen ges in. Har målet eller ärendet avgjorts av domstol, får handlingen inte återlämnas innan avgörandet vunnit laga kraft, om inte domstolen medger det och bestyrkt kopia ges in eller redan finns bland handlingarna.

Skyldighet att lämna upplysningar och översända handlingar

12 §  När beslut eller andra handlingar skall lämnas ut, bör de sändas med post, om inte något annat har begärts eller är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller när pengar skall betalas ut. Handlingar får även sändas via telefax om det är lämpligt.

[S2]Avgifter för beslut och andra handlingar bör tas ut genom postförskott. Avgifter får dock tas ut på annat sätt om det är lämpligare. En avgiftsbelagd handling bör inte sändas med post, om den avgiftsskyldige är bosatt inom myndighetens kansliort och har begärt att försändelsen inte skall sändas mot postförskott. Detsamma gäller, om det kan antas att försändelsen inte kommer att lösas ut.

[S3]Försändelser till länder utom Europa bör sändas med flygpost, om det inte finns särskilda skäl mot det. Förordning (1996:876).

13 §  Om en handling inte sänds med post, bör den som skall ha handlingen underrättas om att den finns att hämta. Myndigheten bör samtidigt upplysa om den avgift som skall betalas och om de andra villkor som gäller för att handlingen skall få lämnas ut. Om pengar inte sänds med post, skall myndigheten underrätta den som skall ha pengarna om att de finns tillgängliga. Förordning (1996:876).

14 §  I 4 och 5 §§förvaltningslagen (1986:223) finns föreskrifter om serviceskyldighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. I lämplig utsträckning skall också domstolar i sin övriga verksamhet lämna upplysningar till enskilda i frågor som rör den verksamheten. Vidare finns föreskrifter om myndigheters uppgiftslämnande i 15 kap.4 och 10-12 §§sekretesslagen (1980:100).

15 §  Om en myndighet i enlighet med föreskrift i lag eller annan författning skall föra ett visst register, gäller andra stycket när myndigheten lämnar upplysningar ur registret. Bestämmelserna i andra stycket innebär dock ingen inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd

[S2]avgift få kopia eller utskrift av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

[S3]Begär någon upplysningar om ett förhållande som, enligt en författning eller ett särskilt beslut av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, skall tas upp i ett avgiftsbelagt bevis eller registerutdrag, skall myndigheten, om den lämnar upplysningarna skriftligt, göra detta genom ett sådant bevis eller registerutdrag.

16 §  Myndigheternas skyldigheter enligt 12-15 §§ skall fullgöras med skyndsamhet. Förordning (1996:876).

Ändringar

Förordning (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

Förordning (1982:275) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1986:1133) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:456) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1992:193) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet

  Omfattning
  nuvarande 2, 3, 4 §§ betecknas 9, 7, 8 §§; ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 7, 8, 9 §§; nya 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2, 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:891) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1992-07-08

Förordning (1996:274) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

  Omfattning
  3-11 §§ betecknas 8-16 §§, rubr. närmast före 7 § sätts närmast före 12 §; ändr, 1, 2 §§, nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 3, 4, 5, 6, 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:876) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

  Omfattning
  ändr. 12, 13, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (2001:802) om ändring i förordningen (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-12-01

Ändring, SFS 2003:234

Omfattning
upph.