Upphävd författning

Förordning (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-12-10
Ändring införd
SFS 1981:1184
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 2, 3, 9, 10 och 16-18 §§ tillämpas på kronofogdemyndigheterna. Bestämmelserna i 11 och 12 §§verksstadgan gäller dock endast i administrativa ärenden.

[S2]Befogenheter som enligt verksstadgan tillkommer en myndighet utövas av chefen för kronofogdemyndigheten, om riksskatteverket inte bestämmer annat.

Organisation

2 §  För kronofogdemyndigheternas verksamhet är riket indelat i kronofogdedistrikt enligt särskilda bestämmelser.

[S2]Riksskatteverket är centralmyndighet för administration av kronofogdemyndigheterna.

3 §  I varje kronofogdedistrikt finns en kronofogdemyndighet.

[S2]Kronofogde som är chef för kronofogdemyndighet eller avdelning vid kronofogdemyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö kallas chefskronofogde. I Stockholms, Göteborgs och Malmö kronofogdedistrikt kallas chefen kronodirektör. Förordning (1985:557).

4 §  Vid kronofogdemyndigheterna finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Fördelning av tjänster mellan myndigheterna bestäms av regeringen.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får en kronofogdemyndighet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

[S3]Om det vid hög arbetsbelastning eller av annat skäl erfordras personalförstärkning från annan kronofogdemyndighet, skall riksskatteverket förordna om det. Förordning (1986:1374).

5 §  Kronofogdemyndigheterna i Stockholms, Göteborgs och Malmö distrikt indelas i en eller flera fältavdelningar samt i en central avdelning för särskilda funktioner. Vid myndigheterna finns dessutom en enhet för administration samt en stab.

[S2]Övriga kronofogdemyndigheter indelas i fältsektioner och en kontorsenhet. Vid vissa myndigheter finns dessutom ett kansli.

[S3]Närmare bestämmelser om kronofogdemyndigheternas organisation meddelas av riksskatteverket. Förordning (1985:557).

Ärendenas handläggning

6 §  Chefen för kronofogdemyndigheten beslutar i mål och ärenden, som avgörs av myndigheten.

[S2]I den mån målen och ärendena inte är av det slag att de behöver prövas av chefen, får de, med den inskränkning som följer av 7 §, avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordning eller särskilda beslut.

7 §  Endast den som innehar eller uppehåller tjänst som kronofogde eller kronofogdesekreterare får

 1. avvisa ombud eller biträde enligt 2 kap. 6 § utsökningsbalken,
 2. handlägga frågor som avses i 2 kap.10-14 §§utsökningsbalken,
 3. pröva frågor om tvångsmedel enligt 2 kap. 15 § andra stycket och 16 §utsökningsbalken samt företräda kronofogdemyndigheten inför rätten i dessa fall,
 4. rätta beslut enligt 2 kap. 20 § utsökningsbalken,
 5. pröva tvister enligt 2 kap.22-24 §§utsökningsbalken,
 6. handlägga frågor angående skriftlig bekräftelse enligt 4 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken,
 7. hålla bevakningssammanträden och försälja egendom som avses i 10-12 kap.utsökningsbalken samt fördela influtna medel efter försäljning av sådan egendom,
 8. pröva frågor om avvisande av besvär enligt 18 kap. 9 § utsökningsbalken,
 9. ansöka om konkurs.

[S2]Om skriftlig bekräftelse som avses i första stycket 6 avser uppgifter som har lämnats i en förteckning och sker enligt 6 kap. 4 § andra meningen utsökningsförordningen (1981:981) får även annan tjänsteman handlägga frågan.

8 §  En tjänsteman hos kronofogdemyndigheten, som handlägger frågor om verkställighet i ett allmänt mål angående försäljning av egendom som avses i 10-12 kap.utsökningsbalken bör inte i samma mål företräda sökanden.

9 §  Vid varje kronofogdemyndighet skall chefen för myndigheten jämte en eller flera kronofogdar fortlöpande följa rättstillämpningen vid myndighetens handläggning av mål om verkställighet enligt utsökningsbalken. Förordning (1985:557).

10 §  Administrativa ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller särskilda beslut får dock medges att sådana ärenden avgörs utan föredragning. Förordning (1986:1374).

Arbetsordning

11 §  För varje kronofogdemyndighet skall det finnas en arbetsordning. Denna skall innehålla de allmänna bestämmelser för arbetet inom myndigheten som behövs utöver denna instruktion och andra föreskrifter av regeringen eller riksskatteverket. Därjämte får kronofogdemyndigheten meddela särskilda föreskrifter för personalen.

[S2]Kronofogdemyndigheterna beslutar var och en sin egen arbetsordning. Till ledning för utarbetande av arbetsordningar beslutar riksskatteverket en normalarbetsordning.

Tjänstetillsättning

12 §  Tjänster som kronodirektör eller chefskronofogde tillsätts av regeringen efter förslag av riksskatteverket.

[S2]Tjänster som kronofogde eller kronofogdesekreterare tillsätts av riksskatteverket.

[S3]Tjänster som kronofogdesekreterare får tillsättas utan att de har kungjorts till ansökan lediga.

[S4]I fråga om tjänstgöring som kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring finns bestämmelser även i notarieförordningen (1984:488). Förordning (1985:557).

13 § har upphävts genom förordning (1985:557).

14 §  I övrigt tillsätts tjänster och antas personal av kronofogdemyndigheten.

15 §  Myndighets befogenhet enligt 16 § anställningsförordningen (1965:601) att tillsätta vikariat utövas av den som får bevilja ledighet för den tid vikariatet beräknas vara.

[S2]Arbetsgivarens befogenhet enligt avtal om arbetstidsminskning m. m. i samband med delpension utövas i fråga om kronodirektör eller chefskronofogde av riksskatteverket. Förordning (1985:557).

16 §  Innan riksskatteverket tillsätter en tjänst som kronofogde eller kronofogdesekreterare skall kronofogdemyndigheten höras. Förordning (1986:1374).

17 §  Kungörelser om lediga tjänster utfärdas av riksskatteverket och införs i en särskild av verket utgiven publikation. Av kungörelsen skall framgå att ansökningstiden är tre veckor räknat från dagen för införandet i publikationen. Beslut om eller förslag till tillsättning av tjänster som har kungjorts lediga i publikationen eller beslut om att inte tillsätta sådana tjänster tillkännages i samma ordning. Publikationen anslås snarast på riksskatteverkets, länsskattemyndigheternas och kronofogdemyndigheternas anslagstavlor. Förordning (1986:1374).

18 §  Riksskatteverket meddelar föreskrifter om behörighet att antas till extra kronoassistent i befordringsgång.

19 §  Behörig till tjänst som kronoassistent, förste kronoassistent eller kronokommissarie är den som har genomgått fullständig kronoassistentutbildning.

[S2]Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge undantag från föreskrivna behörighetsvillkor. Förordning (1985:557).

20 §  Behörig att antas till kronofogdesekreterare i befordringsgång är den som förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1984:488).

[S2]Behörig till tjänst som kronodirektör, chefskronofogde eller kronofogde är den som uppfyller villkoren för tjänst som kronofogdesekreterare och har genomgått kronofogdeutbildning. Förordning (1985:557).

21 §  Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som kronodirektör, chefskronofogde, kronofogde, kronfogdesekreterare, kronokommissarie, förste kronoassistent eller kronoassistent. Förordning (1985:557).

22 §  En kronofogdesekreterare är enligt riksskatteverkets bestämmande skyldig att tjänstgöra vid annan kronofogdemyndighet än den där han är anställd. Förordning (1986:1374).

Semester och annan ledighet m.m.

23 §  Kronofogdemyndigheten bestämmer om förläggning av semester. Förordning (1986:1374).

24 §  Riksskatteverket får bevilja chefen för en kronofogdemyndighet annan ledighet än semester. För den som innehar eller uppehåller en tjänst som kronodirektör avgör dock regeringen frågor om annan ledighet än för sjukdom eller sådant allmänt uppdrag, som har meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande, om ledigheten skall vara minst sex månader i följd. Ledighet för annan personal beviljas av kronofogdemyndigheten, om riksskatteverket inte bestämmer annat. Förordning (1986:1374).

25 §  I fråga om tjänster eller vikariat som regeringen tillsätter prövas sådana frågor om anställnings upphörande som avses i 7 kap. 3, 4 eller 9 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av riksskatteverket.

Besvär

26 §  Kronofogdemyndighetens beslut i ärenden rörande tjänstetillsättningar eller andra administrativa ärenden överklagas hos riksskatteverket, om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[S2]I fråga om beslut om eller förslag till tjänstetillsättningar eller beslut om att ej tillsätta en tjänst räknas överklagandetiden, om tillkännagivandet sker enligt 17 §, från den dag då det infördes i den särskilda publikationen. Om, enligt vad som har föreskrivits särskilt, tillkännagivandet sker endast genom anslag på myndighetens anslagstavla, räknas överklagandetiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som har meddelat beslutet. Vad som sägs i detta stycke gäller även ett beslut om ett långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1986:1374).

Övriga bestämmelser

27 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

28 §  Kronofogdemyndigheten skall på det sätt riksskatteverket närmare bestämmer varje år till verket lämna planerings- och budgetunderlag för myndigheten. Förordning (1986:1374).

29 §  En tjänsteman vid kronofogdemyndigheten får inte köpa egendom som utbjuds till försäljning av kronofogdemyndigheten, om han har tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.

30 §  Kronofogdemyndigheterna skall främja målens handläggning genom inbördes samarbete.

[S2]Om en kronofogdemyndighet finner att någon åtgärd i ett mål som har tagits upp av myndigheten behöver vidtas i ett annat kronofogdedistrikt, skall kronofogdemyndigheten i det distriktet på begäran biträda den förra myndigheten. I mål om utmätning av lön eller införsel får annan kronofogdemyndighet dock inte anlitas för att uppbära betalning från arbetsgivaren.

31 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som kronodirektör eller chefskronofogde.

[S2]Myndighetens befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas i övrigt av riksskatteverket. Förordning (1985:557).

32 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av riksskatteverket i fråga om tjänster som regeringen eller riksskatteverket tillsätter och av kronofogdemyndigheten i fråga om andra tjänster. Förordning (1985:557).

33 §  Vid förhandling om vissa turordningsfrågor i statligt reglerad anställning företräds staten av riksskatteverket. Förordning (1986:1374).

Ändringar

Förordning (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna

Förordning (1984:492) om ändring i förordningen (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 12, 20, 31, 32 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:557) om ändring i förordningen (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 3-5, 9, 12, 15, 16, 19-21, 26, 31, 32 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:1374) om ändring i förordningen (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 4, 10, 16, 17, 22-24, 26, 28, 33 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:784

  Omfattning
  upph.