Upphävd författning

Notarieförordning (1984:488)

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:488
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Notarietjänstgöring

1 §  Notarietjänstgöring fullgörs efter juris kandidatexamen eller juristexamen under en tid av två år och sex månader.

2 §  Notarietjänstgöringen fullgörs vid tingsrätt eller länsrätt eller båda slagen av domstolar.

3 §  Efter särskild prövning får till en tid av högst sex månader tjänstgöring hos en annan arbetsgivare än tingsrätt eller länsrätt tillgodoräknas som notarietjänstgöring. Sådan tjänstgöring skall i tiden ligga före domstolstjänstgöringen.

[S2]Vid prövningen skall särskilt beaktas tjänstgöringens allmänna juridiska värde men även dess värde för fortsatt arbete vid tingsrätt eller länsrätt.

4 §  Den som saken rör skall efter en skriftlig framställning få förhandsbesked huruvida en tilltänkt tjänstgöring med hänsyn till sitt innehåll kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring.

5 §  Notariemeritering har förvärvats av den som på ett tillfredsställande sätt har fullgjort notarietjänstgöring. Notarien skall därvid ha utfört domargöromål som avses i 19 § förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion eller 21 § förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion.

Uppgifter

6 §  Notarienämnden har till uppgift att avgöra

 1. ärenden om antagning till notarietjänster,
 2. ärenden enligt 3 och 4 §§,
 3. andra ärenden enligt denna förordning eller någon annan författning.

[S2]Nämnden skall också besluta föreskrifter för notarietjänstgöring och lämna upplysningar om sådan tjänstgöring.

[S3]I stället för vad som följer av 3 § förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster gäller att tjänster som notarie inrättas av domstolsverket. Förordning (1989:387).

Sammansättning m.m.

7 §  Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden finns en ersättare.

[S2]Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

[S3]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordning (1988:1171).

8 §  Nämndens kansligöromål utförs av domstolsverket. Förordning (1988:1171).

Verksförordningens tillämpning

Ärendenas handläggning

10 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S4]Även i andra fall än som avses i tredje stycket får ärenden avgöras genom meddelanden mellan ledamöterna, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om utgången. Förordning (1988:1171).

11 §  Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en ledamot av nämnden eller en anställd vid domstolsverket att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

[S2]Nämnden får lämna över till en anställd vid domstolsverket att pröva frågor som avses i 24 § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1988:1171).

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning av en anställd vid domstolsverket. I arbetsordning eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som avgörs vid sammanträden med nämnden. Förordning (1988:1171).

13 §  Chefen för domstolsverket och chefen för verkets personalenhet får närvara när ärenden föredras av någon annan anställd hos verket. Förordning (1988:1171).

14 §  Ordföranden eller domstolsverket får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden och avgöra frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1988:1171).

Antagning m.m.

15 §  Domstolsverket anmäler till notarienämnden ledigheter på tjänster för tingsnotarier och länsrättsnotarier.

16 §  En ansökan om notarietjänstgöring görs hos notarienämnden.

[S2]En sökande, som har fullgjort sådan tjänstgöring som kan komma att tillgodoräknas enligt 3 §, skall uppge detta i sin ansökan.

17 §  Notarienämnden förordnar de sökande som antas till notarietjänstgöring. Förordnanden meddelas tills vidare, dock längst för den tid som anges i 1 § eller den kortare tid som kan följa av ett beslut enligt 3 § eller av någon annan särskild omständighet.

[S2]Om någon skall anställas vid åklagar-, polis- eller kronofogdemyndighet för sådan tjänstgöring, som enligt 3 § kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring, får det lämnas över till notarienämnden att tillsätta tjänsten.

18 §  Notarienämnden underrättar de sökande som har antagits samt berörda myndigheter om innehållet i ett beslut om antagning.

19 §  När 10 § andra stycket och 42 §anställningsförordningen (1965:601) tillämpas skall med myndighetens anslagstavla avses domstolsverkets anslagstavla. Förordning (1987:962).

20 §  Efter särskild prövning får notarienämnden

 1. förlänga ett förordnande att gälla en viss tid utöver den som anges i 1 §,
 2. medge att den som utan nämndens förordnande har tjänstgjort vid en tingsrätt eller länsrätt tillgodoräknas tjänstgöringen på sätt som anges i 3 §.

21 §  Vid förordnanden enligt 17 eller 20 § gäller inte 15 och 28 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

22 §  Bevis om notariemeritering utfärdas av notarienämnden. Sådant bevis skall innehålla uppgift om de arbetsgivare hos vilka tjänstgöringen har fullgjorts och om den tid tjänstgöringen har pågått hos varje arbetsgivare.

23 §  Notarienämnden meddelar de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Notarieförordning (1984:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då förordningen (1979:574) om notarietjänstgöring m. m. skall upphöra att gälla.
 2. I fråga om förordnanden som notarienämnden har meddelat före ikraftträdandet gäller bestämmelserna i förordningen (1979:574) om notarietjänstgöring m.m.
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1987:962) om ändring i notarie- förordningen (1984:488)

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1171) om ändring i notarie- förordningen (1984:488)

  Omfattning
  ändr. 6-14 §§; nya rubr. närmast före 6, 7, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:387) om ändring i notarie- förordningen (1984:488)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1990:469

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom förordningen upphävs notarieförordningen (1984:488). Bestämmelserna i den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förordnanden som har meddelats av notarienämnden före ikraftträdandet med det undantaget att domstolsverket skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankom på notarienämnden.
  3. Bestämmelserna i 1 § tillämpas första gången på notarietjänster som skall tillträdas efter den 31 maj 1991.
  4. För notarietjänster som skall tillträdas under tiden den 1 juli 1990 -- den 31 maj 1991 skall i fråga om notarietjänstgöringens längd följande gälla.
  Notarietjänstgöring fullgörs under en tid av
  1. två år och sex månader om tjänsten skall tillträdas före den 1 augusti 1990,
  2. två år och fem månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 augusti -- 30 september 1990,
  3. två år och fyra månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 oktober -- 30 november 1990,
  4. två år och tre månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 december 1990 -- 31 januari 1991,
  5. två år och två månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 februari -- 31 mars 1991,
  6. två år och en månad om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 april -- 31 maj 1991.
  1. En notarie som har fullgjort endast en viss del av notarietjänstgöringen och som förordnas på nytt på en notarietjänst kan förvärva notariemeritering tidigast när den sammanlagda tjänstgöringstiden uppgår till den tid som det första förordnandet avsåg.
  Omfattning
  upph.