Upphävd författning

Förordning (1981:402) om handel med skrot

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-05-14
Ändring införd
SFS 1981:402 i lydelse enligt SFS 1994:1143
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att förebygga avsättning av stulet eller eljest olovligen åtkommet gods och att underlätta polisens efterspaning av sådant gods.

2 §  I förordningen avses med

[S2]skrot: järn- och annat metallskrot samt tackor av annat metallskrot än järnskrot,

[S3]handlare: den som har tillstånd till handel med skrot,

[S4]fast handlare: handlare som har skrotgård eller annat fast inköpsställe för skrot,

[S5]uppköpare: annan handlare än fast handlare.

3 §  Förordningen är tillämplig på yrkesmässig handel med skrot.

[S2]Förordningen är även tillämplig på förvärv av skrot, om förvärv sker från annan än fast handlare eller industriföretag och förvärvaren utnyttjar skrotet industriellt.

Bestämmelser om tillstånd m.m.

4 §  Handel med skrot får bedrivas endast av den som har tillstånd till det.

[S2]Frågan om tillstånd prövas av polismyndigheten i den ort där handeln huvudsakligen skall bedrivas.

5 §  Tillstånd får meddelas den som har gjort sig känd för redbarhet och även i övrigt finnes lämplig att driva den avsedda handeln.

[S2]Tillstånd får meddelas juridisk person endast om det kan antas att handeln kommer att bedrivas på ett tillbörligt sätt. För handeln skall finnas en av polismyndigheten godkänd föreståndare.

[S3]Om handel bedrivs vid en filial med ett fast inköpsställe skall filialen förestås av en av polismyndigheten godkänd föreståndare.

[S4]Föreståndare skall uppfylla de krav som anges i första stycket.

6 §  Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, firma, personnummer eller tilldelat organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. samt postadress,
 2. sökandens registreringsnummer för mervärdesskatt,
 3. platsen för fast inköpsställe, skrotgård och annan upplagsplats för skrot,
 4. föreståndarens namn, personnummer och postadress.

[S2]Om ansökan avser tillstånd som uppköpare skall uppgift även lämnas om det område inom vilket uppköp av skrot skall ske. Till ansökningen skall fogas två välliknande fotografier av sökanden.

[S3]Ansökan skall göras på fastställd blankett.

7 §  Skrotgård eller annan upplagsplats för skrot skall godkännas av polismyndigheten i den ort där upplagsplatsen är belägen.

8 §  I ärenden om tillstånd eller godkännande skall polismyndigheten, om det behövs, inhämta yttranden från andra myndigheter och från organ inom skrotbranschen.

9 §  Tillstånd som fast handlare gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl för det får tillstånd begränsas till viss tid.

[S2]Tillstånd som uppköpare gäller viss bestämd tid, dock högst tre år, och skall avse visst eller vissa polisdistrikt inom vilka uppköp av skrot får ske.

10 §  Polismyndigheten skall utfärda bevis om meddelat tillstånd och godkännande.

[S2]Vid handelns utövande skall uppköpare föra med sig tillståndsbeviset och visa upp detta på begäran av polisman.

11 §  Polismyndigheten skall föra register över meddelade tillstånd och godkännanden samt över uppköpare som får bedriva uppköp inom polisdistriktet.

12 §  Om en handlare upphör att driva handel med skrot eller om en godkänd föreståndare lämnar sin befattning skall anmälan göras hos den polismyndighet som har meddelat tillståndet eller godkännandet.

13 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen utövas av polismyndigheten.

[S2]r3/ Bestämmelser om handel m.m.

14 §  Handlare får ta emot skrot endast av den som är känd för handlaren eller som på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller som överlämnar skrotet i sin bostad eller affärslokal. Om det finns anledning anta att den som utbjuder skrotet bedriver yrkesmässig handel med skrot, skall handlaren undersöka om överlåtaren har tillstånd till sådan handel.

15 §  När skrot tas emot skall anteckningar göras på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor.

[S2]Anteckningarna skall avse

 1. datum när skrotet togs emot,
 2. skrotets art, beskaffenhet och vikt,
 3. det överenskomna priset för skrotet eller, om det inte är fråga om inköp, vilka villkor som har förenats med överlämnandet av skrotet,
 4. namn och postadress avseende den som har överlämnat skrotet samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer, identitetshandlingens art och i förekommande fall registreringsnummer avseende den bil varmed skrotet har transporterats till handlaren,
 5. namn, firma och registreringsnummer för mervärdesskatt avseende den för vars räkning skrotet har överlämnats.

[S3]Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter rörande anteckningsskyldigheten.

16 §  Om det finns särskilda skäl för det får polismyndigheten föreskriva eller i enskilda fall medge lättnader avseende anteckningsskyldigheten enligt 15 §.

17 §  Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick under tio år från utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes.

18 §  Handlare får förvara skrot endast på sådana upplagsplatser som har godkänts enligt 7 §.

19 §  Polismyndigheten får i fråga om ett visst parti skrot eller skrot av visst slag besluta att skrotet inte får lämnas ut, smältas ned, förstöras eller på annat sätt bearbetas förrän tidigast efter en månad från den dag, då skrotet togs emot.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet m.m.

20 §  En handlare skall efter anmodan av polismyndigheten lämna myndigheten inköpsnotor, andra handlingar eller uppgifter som rör handlarens befattning med mottaget skrot.

21 §  Polismyndigheten får besluta att en handlare skall göra anmälan till myndigheten när skrot av visst slag har tagits emot.

22 §  Om en handlare inser eller har skälig anledning anta att den som utbjuder skrot olovligen har åtkommit eller annars inte har rätt att utbjuda detta, skall handlaren genast underrätta polismyndigheten.

[S2]En handlare skall efter anmodan av polismyndigheten undersöka om ett visst parti skrot eller skrot av visst slag har tagits emot och om skrotet finns kvar hos handlaren.

[S3]Skriftliga meddelanden från polismyndigheten till handlare om förkommet gods skall bevaras i ordnat skick under ett år från mottagandet av meddelandena.

23 §  Enligt lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor är en handlare skyldig att efter anmodan låta polismyndigheten undersöka område, lokal eller annat utrymme som används i verksamheten och granska den bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten.

Bestämmelser om återkallelse av tillstånd, m.m.

24 §  Om en handlare eller en godkänd föreståndare har åsidosatt bestämmelse i denna förordning eller föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av förordningen eller om förutsättningarna för tillståndet eller godkännandet inte längre föreligger, får den polismyndighet som har meddelat tillståndet eller godkännandet återkalla detta. I fall som är av ringa beskaffenhet får polismyndigheten i stället meddela varning.

25 §  Om en handlare har avlidit eller försatts i konkurs får handeln fortsättas för dödsboets eller konkursboets räkning under högst ett år från dödsfallet eller konkursbeslutet. Detta förutsätter dock att inom en månad från dödsfallet eller konkursbeslutet anmälan görs hos den polismyndighet som har meddelat tillståndet och att handeln förestås av en godkänd föreståndare.

26 §  Om ett tillstånd eller godkännande har återkallats eller upphört att gälla skall beviset om tillstånd eller godkännande genast sändas till den polismyndighet som har meddelat tillståndet eller godkännandet.

Ansvarsbestämmelser

27 §  I 6 § lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor finns bestämmelser om ansvar för den som driver handel med skrot utan föreskrivet tillstånd eller utan att föreskriven godkänd föreståndare finns eller som underlåter att fullgöra skyldighet att föra anteckningar som rör befattningen med förvärvat eller eljest mottaget gods och att tillhandahålla myndighet anteckningar, handlingar eller uppgifter därom eller som lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

28 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 10 § andra stycket samt 14, 18 och 22 §§ eller mot beslut som har meddelats med stöd av 19 §, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Handlare ansvarar för sådan gärning som avses i första stycket om den har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft vetskap om gärningen.

Övriga bestämmelser

29 §  Om en handlare eller en godkänd föreståndare har dömts för brott som avses i 8-11 eller 14 kap.brottsbalken eller för brott som avser överträdelse av föreskrift enligt denna förordning eller enligt förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor eller om ett strafföreläggande har godkänts avseende sådant brott, skall åklagaren underrätta den polismyndighet som har meddelat tillståndet eller godkännandet.

30 §  Polismyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Beslut om varning får dock ej överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut enligt denna förordning i fråga om annat än återkallelse av tillstånd till handel med skrot eller godkännande av föreståndare skall gälla omedelbart, om ej annat föreskrivs. Om det finns särskilda skäl för det, får föreskrivas att beslut om återkallelse av tillstånd eller godkännande skall gälla omedelbart. Förordning (1998:1143).

31 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av rikspolisstyrelsen.

32 §  Avgifter tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd att bedriva handel med skrot (4 §) Godkännande av föreståndare (5 §) Godkännande av skrotgård eller annan upplagsplats (7 §) Förordning (1992:223).3 2 3

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:402) om handel med skrot

Förordning (1985:433) om ändring i förordningen (1981:402) om handel med skrot

  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1992:223) om ändring i förordningen (1981:402) om handel med skrot

  Omfattning
  ny 32 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:412) om ändring i förordningen (1981:402) om handel med skrot

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 30 § som meddelats före den 1 oktober 1994 skall ske till kammarrätt.
  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1998:1143) om ändring i förordningen (1981:402) om handel med skrot

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:274) om upphävande av förordningen (1981:402) om handel med skrot

Omfattning
upph.