Upphävd författning

Förordning (1975:1021) med instruktion för domänverket

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Ändring införd
SFS 1975:1021 i lydelse enligt SFS 1986:811
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 9 § andra stycket, 11 § första stycket och 17 § tillämpas på domänverket.

[S2]Bestämmelserna i 9 § första stycket verksstadgan om tjänsteresor gäller även sådana resor utom landet.

Verksamhet

2 §  Domänverket driver skogsbruk, virkesförädling och annan därmed sammanhängande verksamhet, förvaltar den fasta egendom och de andra tillgångar som hör till domänverkets fond (domänfonden) samt förvaltar och utövar tillsyn över vissa andra allmänna skogar samt de i havet och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland belägna holmar och skär som ägs av staten och inte förvaltas av någon annan statlig myndighet.

[S2]Domänverket redovisar av verket förvaltat statskapital under domänfonden. För fonden gäller krav på inbetalning av vinst till staten enligt vad regeringen bestämmer. Förordning (1986:558).

Verksamhetsmål

3 §  Målet för verksamheten vid domänverket är att gemensamt med Aktiebolaget Statens Skogsindustrier på lång sikt åstadkomma bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat.

[S2]Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvaltning skall bedrivas så att den bidrar till att målet för verksamheten uppnås. Förordning (1979:796).

Uppgifter

4 §  Det åligger domänverket att vidtaga åtgärder för sådana förvärv för domänfondens räkning och sådana avyttringar av fonden tillhörig egendom, som lämpligen bör äga rum. Verket skall uppbära och redovisa verkets inkomster samt därmed och med de medel som i övrigt står till förfogande bestrida verkets utgifter.

[S2]Domänverket uppför anläggningar och byggnader som behövs för verksamheten.

5 §  Domänverket skall varje år

 1. sätta in vinstmedel på statsverkets checkräkning i riksbanken i den omfattning som föreskrivs särskilt eller, om detta möter hinder, anmäla det till finansdepartementet,
 2. före den 1 juni avge årsredovisning till industridepartementet för närmast föregående kalenderår, innefattande resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse,
 3. före den 1 mars avge en sammanfattande redogörelse till industridepartementet för de förvärv och försäljningar av fast egendom eller aktier som domänverket har genomfört under närmast föregående kalenderår,
 4. utarbeta och på lämpligt sätt offentliggöra statistik över rörelsen,
 5. före den 1 juli avge berättelse till industridepartementet om verksamheten under närmast föregående kalenderår i de aktiebolag i vilka domänverket förvaltar aktierna och i aktiebolag i samma koncern som dessa samt protokoll från ordinarie bolagsstämmor i nämnda bolag.

[S2]Domänverket skall också lämna fortlöpande uppgifter till industridepartementet för bedömning av den framtida avkastningen av domänfonden och andra uppgifter som begärs av departementet. Förordning (1985:136).

Befogenheter i vissa avseenden

6 §  Under domänfonden redovisas en investeringsfond. Till denna förs köpeskilling vid försäljning av staten tillhörig fast egendom efter avdrag för statens kostnader för försäljningen.

[S2]Investeringsfonden får utnyttjas för inköp av fast egendom samt för investeringar med en varaktighet av minst tio år. Tages medel i anspråk för investering med begränsad varaktighet, skall avsättning ske till värdeminskningskonto i sådan omfattning att fondens kapital hålls intakt. Vid inlösen av ströängar används medel ur fonden.

7 §  Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av vinst till staten från domänfonden har tillgodosetts redovisas under domänfonden i en dispositionsfond. Över medel i dispositionsfonden förfogar domänverket fritt. Används medel ur fonden för förvärv av fast egendom eller investering i annat objekt med en varaktighet av minst tio år, skall dock dessa föras över från dispositionsfonden till bunden fond under domänfonden.

8 §  Domänverket får besluta om förvärv av fast egendom, om syftet med förvärvet står i överensstämmelse med verkets förvaltningsuppgifter. Verket får också besluta om byte av mark med annan i arronderingssyfte.

[S2]Förvärv av fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet skall godkännas av regeringen, om egendomens värde överstiger 1000000 kr.

[S3]I fråga om försäljning av fast egendom under domänverkets förvaltning finns bestämmelser i förordningen (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m. Förordning (1979:263).

9 §  Efter medgivande av regeringen i varje särskilt fall får domänverket för statens räkning bilda aktiebolag för särskilda ändamål eller förvärva aktier i redan befintliga bolag.

[S2]Domänverket får besluta om försäljning av aktier som förvaltas av ver ket. Beslut om detta skall godkännas av regeringen, om inte försäljningen gäller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av mark och taxeringsvärdet eller, om taxeringsvärde saknas, det uppskattade saluvärdet för bolagets eller, om bolaget är ett moderbolag i en koncern, koncernens totala markinnehav uppgår till högst 1 000 000 kr. Förordning (1981:284).

10 §  Domänverket får använda medgiven rörlig kredit i riksgäldskontoret för att på kort sikt tillgodose verkets behov av likvida medel, för att i rationaliseringssyfte anskaffa maskiner och anläggningar och för att på annat sätt begränsa driftkostnaderna.

[S2]Domänverket får, utan hinder av förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita riksbanken eller postgirot, placera medel på räntebärande bankkonto i PK-banken aktiebolag.

[S3]Domänverket får lämna lån till Aktiebolaget Statens Skogsindustrier och Aktiebolaget Göta Kanalbolag. Lånen till Aktiebolaget Göta Kanalbolag får dock inte vid något tillfälle överstiga 5 000 000 kr.

[S4]Domänverket får lämna lån till anställda enligt vad regeringen bestämmer. Förordning (1985:136).

11 §  Domänverket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig, försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål och avskriva egendom som har gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på annat sätt.

12 §  Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av domänverket eller har tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som har bidragit till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket får belöna även den som har avvärjt skada på eller förlust av egendom och den som har tillrättaskaffat tillgripna eller på annat sätt förkomna effekter eller penningmedel.

[S2]Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller förlorats av anställd under hans tjänsteutövning eller vid förvaring på plats, som anvisats av domänverket, får verket ersätta honom.

13 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder domänverket staten såväl vid som utom domstol.

Organisation

14 §  Domänverket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören och fem andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på domänverket. Förordning (1981:284).

15 §  Generaldirektören är chef för domänverket.

[S2]För verkets centrala förvaltning finns fyra huvudavdelningar: skogsavdelningen, marknadsavdelningen, ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen. Varje avdelning är indelad i det antal enheter som verket bestämmer.

[S3]Varje huvudavdelning förestås av en chef. En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

[S4]För den centrala förvaltningen finns därutöver tre sektioner: en för revision, en för information och en för fastighetsfrågor. Därutöver finns en enhet för ADB-verksamhet.

[S5]För den regionala verksamheten finns en division för nyttjanderätter och högst sex regioner. Förordning (1985:136).

16 §  Hos domänverket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov.

[S2]I mån av behov får domänverket anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1981:284).

Ärendenas handläggning

17 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. för domänverket och Aktiebolaget Statens Skogsindustrier viktigare gemensamma frågor,
 5. frågor av större vikt som har kommit fram vid revision,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

18 §  Styrelsen är beslutför när minst fyra av de i 14 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden samt generaldirektören eller hans ersättare. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Tjänsteman skall närvara vid styrelsesammanträde när generaldirektören bestämmer det eller annan ledamot begär det.

[S3]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ersättare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:811).

19 §  Ärenden om att på grund av personliga förhållanden skilja en arbetstagare från en annan anställning än provanställning eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning avgörs av generaldirektören, chefen för den administrativa avdelningen och en ytterligare tjänsteman som generaldirektören utser. Om inte juridisk sakkunskap är företrädd på annat sätt skall den senare besitta sådan sakkunskap.

[S2]I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor. Förordning (1985:1009).

20 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 19 § avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1985:136).

21 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

22 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgörs generaldirektörens åligganden av den tjänsteman generaldirektören bestämmer.

23 §  I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder som rubbar eller ändrar av domänverket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1981:284).

24 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 20 § avgörs utan föredragning.

[S2]Ett ärende skall föredras av chefen för den enhet eller sektion dit ärendet hör eller av en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Den som är chef för en huvudavdelning, en sektion eller en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans område föredras av någon annan.

[S4]Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att domänverkets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1985:136).

25 §  I fråga om varje beslut av styrelsen, generaldirektören eller en tjänsteman som avses i 20 eller 21 § och i övrigt när styrelsen bestämmer det skall finnas handling varav framgår vem som fattat beslutet, vem som i övrigt har närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som har varit föredragande samt beslutets dag och dess innehåll.

26 § har upphävts genom förordning (1986:811).

27 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1981:284).

28 §  Generaldirektören eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket. Förordning (1986:811).

Revision

29 §  Domänverket skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer. Revisionen skall vidare omfatta granskning av räkenskaper, intern kontroll och årsredovisning.

30 §  Domänverket prövar anmärkningar som framställts vid revisionen. Är anmärkning författningsenligt grundad, får domänverket likväl lämna anmärkningen utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra särskilda skäl föreligger.

Tjänstetillsättning

31 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Ordförande och vice ordförande förordnas för samma tid.

[S3]Annan innehavare av tjänst med lönegradsbeteckningen Fp än generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av generaldirektören. Tjänster som omfattas av chefslöneavtalet tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts av domänverket. Förordning (1985:136).

32 §  Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning att tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan gäller endast extra ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 9-F 17 som tillsätts på annat sätt än genom förflyttning. Förordning (1981:284).

33 §  När tjänst som avses i 32 § skall tillsättas, utfärdar domänverket kungörelse i verkets cirkulär eller andra för personalen avsedda meddelanden med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för införandet. Kungörelsen anslås på verkets anslagstavla i den lokal som verket bestämmer.

[S2]Tillkännagivande av domänverkets beslut om tillsättning av kungjord tjänst eller beslut att inte tillsätta sådan tjänst anslås genast på verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer med uppgift om den dag då anslaget skedde. Tillkännagivande i fråga om tjänst som icke kungjorts ledig till ansökan behöver ej anslås. Förordning (1977:923).

34 §  Vikariat tillsätts av domänverket. Avgör regeringen fråga om ledighet från tjänsten tillsätts dock vikariatet av regeringen.

[S2]Vid tillsättning av långtidsvikariat får domänverket tillämpa annan ordning än för tillsättning av tjänsten.

Avtalsförhandlingar m.m.

35 §  I fråga om arbetstagare hos domänverket som innehar eller utövar tjänst med beteckningen Re och Rg eller motsvarande arvodestjänst ut övar verket den befogenhet som annars enligt förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. tillkommer statens arbetsgivarverk. Detta gäller dock inte i fråga om lokalvårdare. Förordning (1981:284).

Semester och annan ledighet

36 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av domänverket.

[S2]Annan ledighet än semester beviljas av domänverket. För den som innehar eller uppehåller annan tjänst som tillsätts av regeringen än tjänsten som generaldirektör avgör dock regeringen fråga om ledighet för annat än sjukdom eller sådant allmänt uppdrag som meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande, om ledigheten skall vara längre än sex månader i följd.

Övriga bestämmelser

37 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av domänverket i fråga om innehavare av tjänster som avses i 31 § tredje stycket. Förordning (1985:136).

38 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som chef för en avdelning, sektion, enhet, division eller region som anges i 15 § eller därmed jämställd eller högre tjänst. Förordning (1985:136).

39 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på generaldirektören. Förordning (1981:284).

Ändringar

Förordning (1975:1021) med instruktion för domänverket

Förordning (1977:316) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  upph. 37 §; ändr. 5, 9, 10, 19, 31, 32, 35, 38-40 §§

Förordning (1977:923) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  ändr. 32, 33 §§

Förordning (1979:263) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1979:796) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:284) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  nuvarande 38-40 §§ betecknas 37-39 §§; ändr. 5, 9, 10, 14-16, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35, nya 37-39 §§; omtryck

Förordning (1983:89) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1983-03-22

Förordning (1985:136) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  ändr. 5, 10, 15, 19, 20, 24, 31, 37, 38 §§
  Ikraftträder
  1985-04-16

Förordning (1985:1009) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1986-01-16

Förordning (1986:558) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

Förordning (1986:811) om ändring i förordningen (1975:1021) med instruktion för domänverket

Omfattning
upph. 26 §; ändr. 18, 28 §§
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1988:366

  Omfattning
  upph.