Upphävd författning

Förordning (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
SFS 1981:672
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens kärnbränslenämnd. Förordning (1985:627).

1 a §  Statens kärnbränslenämnd är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att, dels övervaka genomförandet av det program, varom stadgas i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, dels handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområdet. Förordning (1985:881).

Uppgifter

2 §  Det åligger nämnden särskilt att

 1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, särskilt vad gäller metoder för hantering och slutlig förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta och för avveckling och rivning av reaktoranläggningar,
 2. fullgöra de uppgifter varom stadgas i 4, 7 och 10 §§ lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. samt 4 § förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.,
 3. utöva tillsyn över efterlevnaden av 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 4. fullgöra de uppgifter varom stadgas i 26 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, om inte regeringen föreskriver annat,
 5. ta initiativ till sådan forsknings- och utredningsverksamhet som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina åligganden enligt punkterna 3 och 4, i den mån detta inte ankommer på annan myndighet,
 6. till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade forskningsverksamhet i den mån verksamheten inte är ett led i beredning av ärenden som statens kärnbränslenämnd har att avgöra samt resultaten av denna forskningsverksamhet, samt
 7. verka för att allmänheten ges information om arbetet vad gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt avveckling och rivning av reaktoranläggningar. Förordning (1985:881).

Organisation

3 §  Nämnden leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en överdirektör och högst tio andra ledamöter. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

4 §  Överdirektören är chef för nämnden.

5 §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Av styrelsen avgörs

 1. frågor om förslag till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. samt fastställande av plan för kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet och för övervakning och kontroll av slutförvar,
 2. frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 3. frågor om förvaltning av inbetalade avgifter,
 4. frågor om användande av inbetalade avgifter,
 5. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 8. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1986:603).

7 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:821).

8 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

9 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av överdirektören ensam.

10 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt andra tjänstemän än överdirektören att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på överdirektören.

11 §  I överdirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som ändrar eller rubbar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad som nu har sagts gäller även vid ledighet på överdirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning av särskilt förordnade föredragande. Föredragande förordnas av överdirektören. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10 § avgörs utan föredragning.

[S2]Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

13 § har upphävts genom förordning (1986:821).

14 §  Överdirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

15 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Överdirektören förordnas av regeringen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av nämnden.

17 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

Ändringar

Förordning (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

Förordning (1984:18) om ändring i förordningen (1981:672) med instruktion för nämnden för hantering av använt kärnbränsle

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1985:627) om ändring i förordningen (1981:672) med instruktion för nämnden för hantering av använt kärnbränsle

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:881) om ändring i förordningen (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1985-12-17

Förordning (1986:603) om ändring i förordningen (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:821) om ändring i förordningen (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:296

  Omfattning
  upph.