Upphävd författning

Förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
SFS 1981:671 i lydelse enligt SFS 2004:720
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om användning och återbetalning av avgiftsmedel enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. För prövningen gäller de begränsningar som anges i 7-7 c §§.

[S2]Säkerheter enligt 2 a § första stycket lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. skall ställas till Kärnavfallsfondens styrelse, som även skall förvalta säkerheterna. Förordning (2004:720).

2 §  Den kostnadsberäkning som avses i 3 § första stycket lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. skall senast den 30 juni varje år ha inkommit till Statens kärnkraftinspektion. Förordning (1992:1540).

3 § har upphävts genom förordning (1992:1540).

4 §  Statens kärnkraftinspektion skall senast den 31 oktober varje år till regeringen lämna den kostnadsberäkning som avses i 2 § tillsammans med ett eget yttrande som innehåller förslag till avgifter och övriga beräkningar beträffande säkerheternas omfattning för nästa kalenderår.

[S2]Riksgäldskontoret skall årligen till regeringen yttra sig i frågan om de säkerheter som har ställts enligt 1 § är fullgoda. Regeringen prövar därefter säkerheterna. Förordning (1995:1547).

5 §  Avgift enligt 5 § lagen (1992:1537) om finansiering av framtida kostnader för använt kärnbränsle m. m. skall betalas kvartalsvis till Kärnavfallsfonden senast en månad efter varje kvartals utgång. Förordning (1995:1547).

6 § Har upphävts genom förordning (1986:602).

7 §  Statens kärnkraftinspektion beslutar om hur och i vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som en reaktorinnehavare får under en viss, kommande tidsperiod för åtgärder som var inberäknade i underlaget när avgiften bestämdes.

[S2]Statens kärnkraftinspektion beslutar i vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för informationskostnader som en kommun beräknas få under kommande kalenderår och hur ersättningen för sådana informationskostnader betalas ut. Ersättningen får bestämmas till högst 4 miljoner kronor per kommun och kalenderår i kommuner där det görs eller har gjorts undersökningar för lokalisering av slutförvar för använt kärnbränsle.

[S3]En kommun som har tagit emot avgiftsmedel som ersättning för informationskostnader skall för varje kalenderår redovisa hur medlen har använts. Kommunen skall senast den 31 mars året efter det kalenderår som avses lämna redovisningen till länsstyrelsen som med ett eget yttrande skall vidarebefordra den till Statens kärnkraftinspektion inom en månad. Redovisningen skall i övrigt göras på det sätt som Statens kärnkraftinspektion bestämmer.

[S4]Regeringen fastställer budgeten för Kärnavfallsfondens styrelse och för Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM). Regeringen beslutar även om ersättning för kostnader i samband med prövning av säkerheterna. Förordning (2004:720).

7 a §  Stöd till ideella föreningar enligt 4 § 6 lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. får lämnas under perioden från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 med totalt högst 3 miljoner kronor per år.

[S2]Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som

 1. utnyttjar rätten att delta i sådant utökat samråd som föreskrivs i 6 kap. 5 § miljöbalken avseende anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle,
 2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former och årligen håller stämma i vilken medlemmarna får delta,
 3. har en stadga som beslutas av stämman och anger föreningens namn och ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrollerar styrelsens verksamhet utses,
 4. inte bedriver näringsverksamhet, samt
 5. har minst 2 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella föreningar som tillsammans har minst 2 000 olika personer som medlemmar och där varje förening som ingår uppfyller kraven i punkterna 2 och 4. Förordning (2004:720).

7 b §  Stöd enligt 7 a § skall avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfarande enligt 6 kap.miljöbalken eller 5 b § tredje stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet avseende anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och sådan slutförvarings påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader samt övriga administrativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet. Förordning (2004:720).

7 c §  Statens kärnkraftinspektion prövar ansökningar om stöd enligt 7 a § och får fastställa stödet till högst 2,5 miljoner kronor per förening och år.

[S2]Ansökan om stöd skall ha inkommit till Statens kärnkraftinspektion senast den 1 oktober före det kalenderår som ansökan avser. Om sökanden tidigare har fått stöd skall en redogörelse för hur det stödet har använts bifogas ansökningen.

[S3]Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, skall Statens kärnkraftinspektion fördela stödet så att det ges en jämn geografisk spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov samt tidigare erhållet stöd.

[S4]Statens kärnkraftinspektion får meddela föreskrifter för verkställighet av 7 a-7 c §§. Förordning (2004:720).

8 §  Avgiftsmedel betalas ut till reaktorinnehavarna förskottsvis för kalenderkvartal för att täcka kostnaderna för sådana åtgärder för vilka betalningsskyldighet inträder eller beräknas inträda under kvartalet. Avgiftsmedel till kommuner för informationskostnader betalas ut i förskott för kalenderår. Stöd enligt 7 a § betalas ut i förskott för det kalenderår som stödet avser.

[S2]Efter att ha fattat beslut om ersättning för kostnader eller stöd skall Statens kärnkraftinspektion begära utbetalning hos Kärnavfallsfondens styrelse. Förordning (2004:720).

8 a §  Avgiftsmedel som har betalats ut till kommuner för informationskostnader och som inte har använts skall återbetalas till Kärnavfallsfonden vid kalenderårets slut.

[S2]Avgiftsmedel som har betalats ut som stöd enligt 7 a § och som inte har använts skall återbetalas till Kärnavfallsfonden vid kalenderårets slut. Förordning (2004:720).

9 §  Beslut av Statens kärnkraftinspektion enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. får överklagas hos regeringen. Förordning (1992:1540).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Förordning (1984:17) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1984.
  I fråga om tillståndshavare vars tillstånd före den 1 februari 1984 har begränsats till att avse viss tid, gäller 2 och 4 §§ i deras äldre lydelse så länge begränsningen gäller till dess tillståndshavaren enligt punkten 6 övergångsbestämmelserna till lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har anmält att han åtar sig att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i 12 § i den lagen.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1985:647) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:602) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  upph. 6 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1992:483) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1540) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1547) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2001:1006) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:720) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2004.
 2. Statens kärnkraftinspektion skall vid tillämpning av 7 c § även pröva ansökningar som avser kalenderåret 2005 och som har inkommit efter den 1 oktober 2004 men senast den 15 november 2004.
Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§; nya 7 a, 7 b, 7c, 8 a §§
Ikraftträder
2004-10-15

Ändring, SFS 2007:161

Omfattning
upph.