Upphävd författning

Förordning (1981:997) med instruktion för teleanslutningsnämnden

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-11-12
Ändring införd
SFS 1981:997
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgift

1 §  Teleanslutningsnämnden prövar frågor om godkännandeavprivatägda abonnentutrustningar avsedda att anslutas till det allmänna telenätet, i de fall ansökningen om godkännande har avslagits av televerkets kontor för godkännande av sådan utrustning på grund av att utrustningen inte uppfyller de tekniska krav som televerket har uppställt.

Organisation m.m.

2 §  Nämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter.

[S2]Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Övriga ledamöter skall ha teleteknisk sakkunskap.

3 §  Ordföranden och två andra ledamöter förordnas av regeringen. Övriga ledamöter förordnas av televerket.

[S2]Ledamöterna förordnas för en tid av högst tre år.

4 §  Hos nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

[S2]Nämndens kansligöromål fullgörs av televerket.

Ärendenas handläggning

5 §  Frågor enligt 1 § tas upp till prövning av nämnden efter besvär över beslut av chefen för televerkets kontor för godkännande av privatägd abonnentutrustning.

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får dock fattas av ordföranden eller sekreteraren ensam.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först. Förordning (1986:1073).

7 §  Parterna skall lägga fram den utredning som behövs.

[S2]Nämnden får skaffa in utredning utöver den som parterna åberopar och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Om det behövs får dock muntlig förhandling hållas.

9 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

10 §  I ärenden hos nämnden förs protokoll när ett sammanträde hålls eller nämnden annars finner att protokoll behövs.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1073).

11 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av nämnden.

Ändringar

Förordning (1981:997) med instruktion för teleanslutningsnämnden

Förordning (1986:1073) om ändring i förordningen (1981:997) med instruktion för teleanslutningsnämnden

    Omfattning
    ändr. 6, 10 §§
    Ikraftträder
    1987-01-01

Förordning (1989:601) om upphävande av förordningen (1981:997) med instruktion för teleanslutningsnämnden