Upphävd författning

Lag (1982:1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Ändring införd
SFS 1982:1193
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skattereduktion för fackföreningsavgift enligt denna lag medges fysisk person som har varit bosatt eller vistats här i riket under någon del av inkomståret. Med inkomstår förstås det kalenderår som närmast har föregått taxeringsåret.

2 §  Underlag för beräkning av skattereduktion är medlemsavgift samt mätnings- och granskningsavgift som den skattskyldige under inkomståret har erlagt till arbetstagarorganisation. Med arbetstagarorganisation förstås sådan organisation som avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

[S2]Underlaget avrundas nedåt till helt tiotal kronor. Lag (1990:1456).

3 §  Skattereduktion för fackföreningsavgift uppgår till 20 procent av underlaget. Lag (1990:667).

4 §  I fråga om skattereduktion för fackföreningsavgift tillämpas 2 § 4 mom. andra och tredje styckenauppbördslagen (1953:272). Skattereduktion för fackföreningsavgift skall tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen.

[S2]Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall reduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett. Lag (1990:667).

5 §  Skattskyldig som önskar skattereduktion enligt denna lag skall framställa yrkande därom, innehållande uppgift om personnummer och erlagd avgift. Yrkandet kan framställas genom den skattskyldiges arbetstagarorganisation senast den 31 mars taxeringsåret till riksskatteverket eller, om organisationen vidarebefordrar yrkandet på medium för automatisk databehandling, senast den 30 april samma år. Skattskyldig kan även själv senast den 30 september taxeringsåret eller också därefter, som begäran om rättelse enligt 84 § uppbördslagen (1953:272), framställa yrkandet hos skattemyndigheten, varvid kvitto på erlagd avgift skall fogas till ansökningen. Lag (1990:667). erlagd avgift skall fogas till ansökningen. Lag (1990:390).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift

Lag (1983:448) om ändring i lagen (1982:1193) om skattereduk- tion för fackföreningsavgift

Lag (1990:390) om ändring i lagen (1982:1193) om skattereduk- tion för fackföreningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:667) om ändring i lagen (1982:1193) om skatte- reduktion för fack- föreningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas såvitt avser 5 § första gången vid 1991 års taxering och i övrigt första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  ändr. 2-5 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1456) om ändring i lagen (1982:1193) om skatte- reduktion för fack- föreningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1868) om upphävande av lagen (1982:1193) om skatte- reduktion för fack- föreningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1992 och tidigare års taxeringar.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:48
  Omfattning
  upph.