Upphävd författning

Förordning (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-12-22
Ändring införd
SFS 1982:1285
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
nledande bestämmelser

1 §  Bidrag av statsmedel till hyresrabatter lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna.

3 §  Med bruksarea för bostäder avses i denna förordning den sammanlagda arean av sådana utrymmen i huset som enligt föreskrifter meddelade av bostadsstyrelsen är att hänföra till utrymmen för de boende.

[S2]Med bruksarea för bostadslägenheter avses i denna förordning sådan area i lägenheterna som utgör primär bruksarea enligt första stycket.

Förutsättningar för bidrag m. m.

4 §  Bidrag lämnas till ägare av bostadshus med hyres- eller bostadsrättslägenheter under de förutsättningar som anges nedan och i 5 §.

[S2]Bidrag lämnas

 1. om huset uppförs eller byggs om med stöd av bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) och
 2. om byggnadsarbetena påbörjas under något av åren 1983 eller 1984.

[S3]Bidrag lämnas även i fall där byggnadsarbetena har påbörjats under år 1982 under förutsättning att det preliminära beslutet om bostadslån eller beslut om medgivande att påbörja byggnadsarbetena före lånebeslut har meddelats efter den 19 september 1982.

[S4]I fråga om hus i Norrbottens län som byggs om med stöd av bostadslån lämnas bidrag även i fall där byggnadsarbetena påbörjas under år 1985. Förordning (1983:523).

5 §  För att bidrag skall lämnas till ägare av nybyggda hus krävs att huset är beläget i en kommun i vilken, enligt statistiska centralbyråns redovisning, andelen bostadslägenheter som är lediga till uthyrning i de allmännyttiga bostadsföretagens bostadshus är mindre än sex procent av det sammanlagda antalet lägenheter i dessa hus. Den senaste redovisning som finns tillgänglig när ansökan om bostadslån ges in till kommunens förmedlingsorgan skall därvid tillämpas.

[S2]Vid tillämpning av första stycket i fråga om hus inom områden som regeringen bestämmer, skall vad som föreskrivs om andelen lediga lägenheter i kommunen i stället avse andelen lediga lägenheter i området. De områden för vilka detta skall gälla anges i en till denna förordning fogad förteckning (Bilaga).

[S3]För att bidrag skall lämnas till ägare av ombyggda hus krävs att bostadslånet avser sådana åtgärder som anges i 2 § tredje stycket 1 eller 2 bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) och att ägaren inte erhåller bidrag enligt förordningen (1982:642) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus. Förordning (1983:1023).

6 §  Regeringen kan efter ansökan medge att bidrag till ägare av nybyggda hus lämnas även i andra fall än som avses i 5 § första eller andra stycket. För nybyggda hus som är uppförda i ett område med samlad äldre bebyggelse (kompletterings- och förtätningsbebyggelse) lämnas sådant medgivande om den nya bebyggelsen är angelägen från social synpunkt och om den är ett led i kommunens åtgärder för att minska antalet outhyrda bostadslägenheter i området. I övriga fall lämnas sådant medgivande om det finns särskilda skäl.

7 §  Bidrag lämnas för en tid av fem år räknat från dagen för husets färdigställande.

Bidragets storlek m. m.

8 §  Bidraget beräknas på grundval av antalet kvadratmeter bruksarea för bostäder i huset. Vid denna beräkning skall dock bortses från sådan primär bruksarea för bostadslägenheter som överstiger i följande sammanställning angivna areor.

 • -------------------------------------------------------------------- Lägenhetstyp Antal kvadratmeter primär bruksarea för bostads- lägenheter ----------------------------------------------------------------------

[S2]2 rum och kök eller mindre 65 3 rum och kök 80 4 rum och kök 100 5 rum och kök eller större 120 ----------------------------------------------------------------------

[S3]Innehåller lägenheten rum med en area som är mindre än tio kvadratmeter, skall den i sammanställningen angivna arean minskas med tio kvadratmeter för varje sådant rum.

[S4]Vid ombyggnad som inte avser hela huset skall vad som föreskrivs i första och andra styckena tillämpas på den del av huset som omfattas av ombyggnaden.

9 §  För det första året av bidragstiden skall bidrag lämnas med belopp som anges i följande sammanställning, om inte annat följer av 10 §.

 • -------------------------------------------------------------------- Hustyp m. m. Bidragsbelopp per kvadratmeter
 1. Nybyggda hus
a) om andelen outhyrda lägenheter, beräknad på det sätt som anges i 5 § första eller andra stycket, är mindre än en procent och om byggnadsarbetena har påbörjats
under år 1982 eller 198360
under år 198445
b) om andelen outhyrda lägenheter, beräknad på det sätt som anges i 5 § första eller andra stycket, uppgår till minst en procent men inte till sex procent och om byggnadsarbetena har påbörjats
under år 1982 eller 198330
under år 198422: 50
2. Ombyggda hus a) om huset är beläget i Norrbottens län60
b) om huset är beläget i annat län och om byggnadsarbetena har påbörjats
under år 1982 eller 198360
under år 198445
 • -------------------------------------------------------------------

[S2]För varje följande år av bidragstiden skall bidraget minskas med en femtedel av det ursprungliga bidragsbeloppet. Förordning (1983:523).

10 §  Om ett nybyggt hus i sådana fall som avses i punkt 1 b i sammanställningen i 9 § har uppförts i ett område med samlad äldre bebyggelse och om den nya bebyggelsen är angelägen från social synpunkt, kan länsbostadsnämnden medge att bidrag får lämnas med det högre belopp som följer av punkt 1 a i sammanställningen.

[S2]Har regeringen lämnat medgivande enligt 6 § och avser medgivandet hus i ett område med samlad äldre bebyggelse, skall bidraget bestämmas med tillämpning av punkt 1 a i sammanställningen i 9 §. Har regeringen i annat fall lämnat medgivande enligt 6 § bestämmer regeringen bidragsbeloppet med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall.

[S3]Om bidraget avser ett ombyggt hus och om den uppgivna ombyggnadskostnaden per ombyggd bostadslägenhet är lägre än den för samma lägenhet beräknade nybyggnadskostnaden, skall de bidragsbelopp som anges i punkt 2 i sammanställningen i 9 § minskas i motsvarande mån, dock inte om skillnaden är ringa.

Särskilda villkor för bidrag m. m.

11 §  Ägare av hus med hyreslägenheter skall förbinda sig

 1. att använda bidraget till att sänka hyran för bostadslägenheter i sitt bestånd av hyreshus och
 2. att på lämpligt sätt och minst en gång under varje år av bidragstiden underrätta berörda hyresgäster om såväl hyran före rabatt som hyran efter rabatt.

[S2]Bostadsrättsföreningar skall förbinda sig att avsätta hälften av bidraget för att säkerställa det yttre och inre underhållet av föreningens hus, utöver det belopp som enligt föreningens stadgar skall avsättas för detta ändamål.

12 §  Bidragstagare, som inte fullgör förbindelsen enligt 11 §, kan åläggas att återbetala erhållna bidrag.

[S2]Bostadsstyrelsen får efterge återbetalningsskyldighet om det finns synnerliga skäl.

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

13 §  Ansökningar om bidrag ges in till länsbostadsnämnden.

14 §  Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag. Nämnden prövar även frågor enligt 12 §.

15 §  Bidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Bidragen får dock inte betalas ut innan ansökan om slutligt beslut i fråga om bostadslånet har prövats av länsbostadsnämnden. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningarna.

16 §  Ansökningar om medgivande enligt 6 § ges in till länsbostadsnämnden som med eget yttrande sänder handlingarna till regeringen.

17 §  Vid tillämpningen av 4 och 9 §§ skall till byggnadsarbetena hänföras även schaktning, sprängning eller andra grundarbeten och, vid om byggnad, sådan rivning somd om inte enbart sker i syfte att undersöka husets skick.

18 §  Föreskrifter för tillämpningen av 13 och 15 §§ denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

19 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S2]Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Bilaga

Förteckning över områden där andelen lediga lägenheter skall beräknas enligt 5 § andra stycket

Bestämmelserna i 5 § andra stycket skall tillämpas för följande områden, nämligen
Stockholmsområdet, omfattande kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker,
Göteborgsområdet, omfattande kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö,
Malmöområdet, omfattande kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.
Norrköpingsområdet, omfattande kommunerna Norrköping och Söderköping,
Motalaområdet, omfattande kommunerna Motala och Vadstena. Förordning (1983:647).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus

Förarbeten
Prop. 1982/83:50

Förordning (1983:523) om ändring i förordningen (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostads- hus

Förordning (1983:647) om ändring i förordningen (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bo- stadshus

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1983-07-07

Förordning (1983:1023) om ändring i förordningen (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostads- hus

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bestämmelserna i 5 § tredje stycket i paragrafens äldre lydelse tillämpas fortfarande i fall där enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:1019) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) äldre bestämmelser om bostadslån för ombyggnad skall tillämpas.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1992:413) om upphävande av förordningen (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för projekt som färdigställts före den 10 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph.