Inaktuell version

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-03-04
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2003:637
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna lag förstås med

 1. fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor,
 2. registrerat fordon: fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,
 3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

[S2]Vad som sägs i lagen om ägare av fordon gäller, i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, innehavaren och i fråga om övergivet fordon, den som senast varit ägare.

[S3]Vad som sägs i lagen om markägare gäller också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området. Lag (2003:637).

2 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om rätt för statlig eller kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.

[S2]Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, får flyttning ske även om sådana förhållanden som anges i första stycket inte föreligger.

[S3]Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

[S4]Regeringen får överlämna åt en eller flera myndigheter att meddela tillstånd för andra myndigheter att besluta och verkställa flyttning av fordon. Lag (2003:637).

3 §  Fordon som flyttas med stöd av denna lag skall förvaras på en särskild för ändamålet avsedd uppställningsplats eller ställas så nära den plats där de anträffades att de lätt kan återfinnas.

[S2]Fordonsvrak skall i stället skrotas eller undanskaffas på annat sätt, så snart det lämpligen kan ske. I beslut om flyttning skall anges om fordonet är att anse som fordonsvrak. Lag (1984:320).

4 §  Flyttning av fordon som inte är fordonsvrak skall utföras så att fordonen och föremål som hör till dessa inte tillfogas onödig skada.

[S2]När fordon förvaras på särskild uppställningsplats, skall nödvändiga åtgärder vidtas för att de inte skall skadas eller brukas obehörigen under förvaringen. Lag (2003:637).

5 §  När ett beslut om flyttning av ett registrerat fordon har meddelats, skall den myndighet som meddelat beslutet underrätta ägaren så snart det kan ske. Detsamma gäller om ett flyttningsbeslut har meddelats avseende ett fordon som inte är registrerat och det genom märkning eller på annat sätt omedelbart framgår vem som är fordonets ägare. I fråga om fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år skall även den som har upplåtit nyttjanderätten (uthyraren) underrättas.

[S2]Om ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats och ägaren inte har kunnat anträffas, skall den myndighet som verkställt flyttningen kungöra den genom anslag i myndighetens lokal. Om det flyttade fordonet är registrerat skall myndigheten dessutom vidta de fortsatta undersökningar och åtgärder som kan anses motiverade för att underrätta fordonets ägare om flyttningen.

[S3]I fall då ett fordon har flyttats till en särskild uppställningsplats, skall underrättelsen enligt första stycket innehålla upplysning om vad som enligt 6 § blir följden om fordonet inte avhämtas inom där angiven tid. Kungörelse enligt andra stycket skall innehålla uppgift om följden enligt 6 § av att ägaren efter där angiven tid fortfarande är okänd. Lag (2003:637).

6 §  Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om beslutet om flyttning har verkställts av en kommunal myndighet och i annat fall staten om

 1. ägaren har delgetts sådan underrättelse som avses i 5 § och inte hämtat fordonet inom en månad därefter,
 2. ägaren inte har hämtat fordonet inom tre månader efter det att kungörelse skedde enligt 5 §, eller
 3. ägaren får anses ha uppgett sin rätt till fordonet.

[S2]Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten. Lag (2003:637).

7 §  Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen. Ersättningsskyldighet föreligger inte, om ägaren gör sannolikt att fordonet frånhänts honom genom brott.

[S2]Vid beräkning av ersättningen skall fordonets värde dras av från kostnaderna om äganderätten har övergått enligt 6 §.

[S3]Kostnader, som inte tas ut av ägaren, skall bäras av staten eller, om flyttningsbeslutet har verkställts av kommunal myndighet, av kommunen. Vid flyttning enligt 2 § andra eller tredje stycket skall sådana kostnader i stället bäras av den som begärt flyttningen.

[S4]Regeringen bemyndigas föreskriva om ytterligare undantag från ersättningsskyldigheten. Lag (2003:637).

8 §  Fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats behöver inte lämnas ut förrän kostnaderna enligt 7 § betalats.

9 §  Föremål som finns på eller i ett fordon anses vid tillämpningen av denna lag höra till fordonet. Om ett föremål som finns i ett fordonsvrak inte har varit avsett att stadigvarande brukas i fordonet, behandlas det dock enligt bestämmelserna i lagen (1938:121) om hittegods. Lag (2003:637).

10 §  Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Lag (1984:320) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Vid tillämpningen av den nya bestämmelsen i 2 § andra stycket skall hänsyn inte tas till parkeringstid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:104
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1993:1419) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:70, Prop. 1993/94:19, Bet. 1993/94:JuU9
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (2003:637) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:8, Prop. 2002/03:105, Bet. 2003/04:TU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:561) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2005/06:328, Prop. 2005/06:117, Bet. 2005/06:LU34
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2014:448) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2013/14:239, Prop. 2013/14:176, Bet. 2013/14:CU36
Omfattning
ändr. 6, 8 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2014-07-01