Lag (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1982-05-13
Ändring införd
SFS 1982:315 i lydelse enligt SFS 1994:970
Tidsbegränsad
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Staten har rätt att utse en ledamot (offentlig styrelseledamot) och en ersättare i styrelsen för sådana allmännyttiga stiftelser som har mer än fem miljoner kronor i tillgångar.

2 §  Regeringen beslutar om sådan styrelserepresentation som anges i 1 §.

[S2]Högst tio stiftelser får samtidigt omfattas av sådan representation.

3 §  Offentliga styrelseledamöter skall särskilt verka för att samhällets intressen beaktas i verksamheten.

4 §  Om frågan uppkommer att inrätta offentlig styrelserepresentation i en stiftelse, är stiftelsen efter anmodan skyldig att till regeringen överlämna en avskrift av stiftelseurkunden, stadgar och andra handlingar som bestämmer stiftelsens verksamhet eller visar dess ekonomiska ställning.

[S2]Sådan anmodan får förenas med vite.

5 §  Offentliga styrelseledamöter och ersättare utses för den tid som regeringen bestämmer.

6 §  Den offentlige styrelseledamoten får närvara och delta i överläggningar när ärenden, som senare skall avgöras av styrelsen, förbereds av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter.

7 §  Det åligger stiftelsen att betala arvode och annan ersättning till den offentlige styrelseledamoten och hans eller hennes ersättare.

[S2]Om arvode utgår till ledamöter eller ersättare som har utsetts av stiftelsen har den offentlige styrelseledamoten eller ersättaren rätt till arvode med samma belopp. I annat fall bestämmer stiftelsen arvodet särskilt. Arvodet skall i det senare fallet vara lägst 5 000 kronor och högst 20 000 kronor om året för ledamot samt lägst 3 000 kronor och högst 15 000 kronor om året för ersättare.

[S3]Offentliga styrelseledamöter och ersättare har rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för resor och uppehälle. Lag (1991:427).

Ändringar

Lag (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Lag (1985:478) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Lag (1988:230) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:94
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1991:427) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:133
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1994:970) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Förarbeten
Rskr. 1993/94:449, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:NU29
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1994-07-01