Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-05-27
Ändring införd
SFS 1982:316 i lydelse enligt SFS 2021:1024
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

Prop. 1997/98:55: Ä ndringen innebär att det ingrepp som beskrivs i paragrafen i fortsättningen skall benämnas som könsstympning. Paragrafen har dessutom formulerats om något för att förtydliga att förbudet omfattar samtliga ingrepp som kan komma i fråga. Ä ndringarna innebär ingen förändring i sak av lagens omfattning.

2 §  Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

[S2]Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

[S3]Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.

[S4]För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2017:333).

Prop. 1997/98:55: Paragrafens första stycke ändras så att straffet för normalbrottet bestäms till fängelse i högst fyra år och det blir inte längre möjligt att döma någon till böter för detta brott.

Eftersom ett ingrepp av det slag som det är fråga om här alltid medför svår kroppsskada har detta kriterium tagits bort som en omständighet som innebär att brottet skall anses som grovt. Vidare har det lägsta straffet för grovt brott höjts till fängelse i två år. Detta följer av andra stycket....

Prop. 2016/17:108: Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt

omfattande ...

  • RH 2007:7:Straffmätning avseende brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor samt bestämmande av skadeståndsersättning för kränkning och sveda och värk på grund av sådant brott.

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

3 §  Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (1999:267).

Ändringar

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor

Förarbeten
Rskr. 1997/98:250, Prop. 1997/98:55, Bet. 1997/98:JuU13
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Förarbeten
Rskr. 1998/99:200, Prop. 1998/99:70
Omfattning
ny 3 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Förarbeten
Rskr. 2015/16:234, Prop. 2015/16:113, Bet. 2015/16:JuU16
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:333) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Förarbeten
Rskr. 2016/17:232, Prop. 2016/17:108, Bet. 2016/17:JuU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2021:1024) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Förarbeten
Rskr. 2021/22:20, Prop. 2020/21:204, Bet. 2021/22:JuU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2022-01-01