Upphävd författning

Dataförordning (1982:480)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:480 i lydelse enligt SFS 1995:768
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Med begreppen personuppgift, personregister, registrerad, registeransvarig och licens avses i denna förordning detsamma som i datalagen (1973:289). Förordning (1989:254).

Anmälan för licens m.m.

2 §  Anmälan om att personregister skall inrättas och föras görs skriftligen hos datainspektionen. Den skall ange

 1. den registeransvariges namn, postadress och personnummer eller organisationsnummer,
 2. namnet på den person hos den registeransvarige som datainspektionen i första hand bör vända sig till i frågor som rör personregister samt dennes telefonnummer.

[S2]Datainspektionen får när omständigheterna föranleder det medge undantag från ett eller flera av de krav som anges i första stycket. Förordning (1989:254).

3 §  Datainspektionen skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett register över sådana anmälningar som avses i 2 § (licensregistret). Förordning (1989:254).

4 §  Datainspektionen får använda licensregistret för sin tillsyns- och informationsverksamhet samt som underlag för uppbörd av sådana licensavgifter som avses i 3 § förordningen (1982:481) om avgifter för datainspektionens verksamhet. Förordning (1989:254).

5 §  Licensregistret får innehålla uppgifter som enligt 2 § skall anges i anmälan för licens samt andra uppgifter som behövs för registerändamålet enligt 4 §. Förordning (1989:254).

6 §  Datainspektionen får inhämta uppgifter från det av statistiska centralbyrån förda allmänna företagsregistret för aktualisering, komplettering och annan sambearbetning med uppgifter i licensregistret. Förordning (1989:254).

Ansökan om tillstånd m.m.

7 §  Ansökan om tillstånd att inrätta och föra personregister görs skriftligen hos Datainspektionen.

[S2]Har regeringen eller riksdagen beslutat inrätta ett personregister som innehåller sådana uppgifter som avses i 2 § andra stycket datalagen (1973:289), skall den myndighet som är registeransvarig snarast anmäla detta till Datainspektionen.

[S3]Datainspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan eller en anmälan skall innehålla. Förordning (1994:1487).

8 § har upphävts genom förordning (1994:1487).

Handläggningen hos datainspektionen

9 §  Är en anmälan enligt 2 § eller en ansökan enligt 7 § ofullständig, skall datainspektionen förelägga den som har gjort anmälningen eller ansökningen att inom viss tid komplettera handlingarna. I föreläggandet skall det tas in en upplysning om att ärendet annars kan komma att avgöras i befintligt skick. Förordning (1989:254).

10 §  När datainspektionen meddelar licens, skall inspektionen ange ett licensnummer. Förordning (1989:254).

11 § har upphävts genom förordning (1994:1487).

12 §  Frågor om bevarande och gallring av personuppgifter i myndigheters personregister avgörs av Datainspektionen efter samråd med Riksarkivet. Förordning (1995:768).

12 a §  Innan Datainspektionen vidtar sådana åtgärder som avses i 17 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) mot ett utländskt kreditinstitut, skall inspektionen samråda med Finansinspektionen. Förordning (1993:1581).

13 §  När ett beslut enligt 5, 6 eller 6 a §, 10 § fjärde stycket eller 18 § första stycketdatalagen (1973:289) expedieras, skall en avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern, om inte denne har föreskrivit undantag i fråga om ärenden av mindre vikt. Förordning (1989:254).

Verkställighetsföreskrifter

14 §  För personregister som ofta förekommer inom en viss verksamhet för ett visst ändamål, får Datainspektionen meddela sådana närmare föreskrifter som behövs för att säkerställa att otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte uppkommer. Föreskrifterna får inte avse gallring av personuppgifter i personregister hos myndigheter.

[S2]Datainspektionen får, utöver föreskrifterna i denna förordning, meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av datalagen (1973:289). Förordning (1994:1487).

 • DIFS 1998:1: Datainspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289)

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

15 §  Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara registrerad i ett personregister eller liknande register i ett annat land, som är anslutet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, får till datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14, punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.

[S2]Framställningen skall innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,
 2. det register som framställningen avser eller den registeransvarige,
 3. ändamålet med framställningen. Förordning (1989:254).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Dataförordning (1982:480)

Förordning (1985:730) om ändring i dataförordningen (1982:480)

  Omfattning
  nya 11 §, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1985-10-01

Förordning (1989:254) om ändring i dataförordningen (1982:480)

  Omfattning
  nuvarande 3-11 §§ betecknas 7-15 §§; ändr. 1, 2, nya 8-10 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 3-6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1991:1507) om ändring i dataförordningen (1982:480)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1055) om ändring i dataförordningen (1982:480)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1581) om ändring i dataförordningen (1982:480)

  Omfattning
  ny 12 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1581

Förordning (1994:1487) om ändring i dataförordningen (1982:480)

  Omfattning
  upph. 8, 11 §§; ändr. 7, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:768) om ändring i dataförordningen (1982:480)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1998:1191

Övergångsbestämmelse

Dataförordningen gäller dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till peronuppgiftslagen (1998:204).
Omfattning
upph.