Upphävd författning

Förordning (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Ändring införd
SFS 1983:1056
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län.

1 a §  Vid tillämpning av 1 § andra stycket lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län skall en arbetsgivare eller en försäkrad, vars verksamhet huvudsakligen är hänförlig till nedsättningsberättigad verksamhet enligt 1--5 nämnda bestämmelse, medges nedsättning av avgifter enligt lagen.

[S2]En arbetsgivare eller en försäkrad, vars verksamhet i mindre omfattning än vad som anges i första stycket är hänförlig till nedsättningsberättigad verksamhet, får efter särskild prövning medges nedsättning av avgifter till den del avgifterna är hänförliga till sådan verksamhet, om konkurrenspåverkan av mer betydande omfattning uppkommer för arbetsgivaren eller den försäkrade, under förutsättning att den nedsättningsberättigade delen av verksamheten är möjlig att avgränsa från den övriga verksamheten. Förordning (1985:650).

 • RÅ 1993:54:Nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag med flera näringsgrenar har inte medgivits då företagets anställda till största andelen var sysselsatta inom näringsgren som ej var nedsättningsberättigande.

Bidrag vid sysselsättningsökning

2 §  Vid tillämpning av 2 § andra stycket lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län skall med nettoökning avses det antal årsarbetskrafter som sysselsättningen har ökat med under ett kalenderår (kvalifikationsåret) jämfört med det av de tre närmast föregående kalenderåren som haft den högsta sysselsättningen, mätt i antal årsarbetskrafter. Om en arbetsgivare har fler än ett driftställe i Norrbottens län, skall vid beräkning av nettoökningen hänsyn tas till sysselsättningsförändringar vid arbetsgivarens samtliga driftställen i länet med likartad verksamhet.

[S2]Antalet årsarbetskrafter beräknas på så sätt att det totala antalet timmar som de anställda har arbetat under ett kalenderår delas med normal årsarbetstid. Statens industriverk fastställer det antal timmar som är att anse som normal årsarbetstid. Kvoten skall anges med tiondelar.

3 §  Återupptas helt eller delvis en verksamhet, anses de anställda som nyanställda, om verksamheten varit nedlagd under en längre tid, normalt minst sex månader.

[S2]Även i annat fall anses de anställda som nyanställda, om verksamheten har en helt annan produktionsinriktning eller på annat sätt klart skiljer sig från den tidigare bedrivna verksamheten.

4 §  För nyetablerad verksamhet lämnas bidraget för det totala antalet årsarbetskrafter under det första kalenderåret.

[S2]Om en verksamhet övertas utan att de anställda anses som nyanställda enligt 3 §, skall jämförelsen enligt 2 § göras med det senaste kalenderåret.

5 §  Enligt 3 § andra stycket lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län lämnas bidrag till kostnaden för egenavgiften för försäkrade som etablerar verksamhet i Norrbottens län. Bidraget lämnas med 10 000 kronor för helårsarbetare och för vart och ett av de tre första åren.

[S2]Med helårsarbete avses arbete som utförs minst det antal timmar som statens industriverk fastställer som normal årsarbetstid. Har arbete utförts kortare tid lämnas bidrag med motsvarande andel av fullt bidrag.

[S3]Återupptar den försäkrade verksamhet skall 3 § tillämpas vid bedömningen av om nyetablering föreligger.

6 §  Länsarbetsnämnden i Norrbottens län prövar frågor om bidrag enligt 2 § andra stycket eller 3 § andra stycket lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län.

7 §  Ansökan om bidrag som avses i 6 § skall ges in till länsarbetsnämnden senast den 30 juni året efter det kalenderår för vilket bidrag söks.

8 §  Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att visa att förutsättningar för bidrag finns. Statens industriverk lämnar närmare föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla.

9 §  Bidrag till kostnaden för arbetsgivaravgifter och egenavgifter betalas ut i efterskott för kalenderår.

10 §  Har den som mottagit bidrag genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter föranlett att bidrag har beviljats, kan bidraget krävas åter inom tio år från utbetalningen. Statens industriverk skall vidta de åtgärder som behövs för att återkräva bidraget samt bevakar vid domstol eller annan myndighet statens rätt i ärenden om återbetalning av bidrag.

11 §  Beslut av länsarbetsnämnden enligt 6 § får överklagas hos statens industriverk genom besvär. Statens industriverks beslut i ett sådant ärende får inte överklagas.

Befrielse från avgifter

12 §  Länsstyrelsen i Norrbottens län prövar frågor om befrielse från arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän löneavgift enligt 4 eller 5 § lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län. Länsskattemyndigheten i Norrbottens län prövar frågor enligt 1 a § andra stycket denna förordning. I ärenden om etablering av verksamhet som tillhör arbetsgivare med driftställe i annat län än Norrbotten skall länsstyrelsen samråda med statens industriverk. Frågor om befrielse från arbetsgivaravgifter för statliga bolag prövas dock av regeringen. Förordning (1986:1376).

13 §  Ansökan om befrielse skall innehålla de uppgifter som behövs för att visa att förutsättningar för befrielse från arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän löneavgift föreligger.

14 §  Beslut om befrielse enligt 12 § skall föreligga innan arbetsgivare eller försäkrad etablerar sin verksamhet i Svappavaara.

15 §  Länsstyrelsens och länsskattemyndighetens beslut enligt 12 § får inte överklagas. Förordning (1986:1376).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

Förarbeten
Prop. 1983/84:38
Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1985:650) om ändring av förordningen (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1985.
  Bestämmelserna i 1 a § andra stycket tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för arbetsgivare för år 1985 och i fråga om egenavgifter och allmänlöneavgift för försäkrade som beräknas med ledning av 1986 års taxering. Bidrag med tillämpning av samma bestämmelse lämnas första gången år 1986 för sysselsättningsökning som skett år 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:115
  Omfattning
  ändr. 12 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1985-07-15

Förordning (1986:1376) om ändring i förordningen (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

  Omfattning
  ändr. 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1990:983

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1983:1056) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län skall upphöra att gälla.
  2. Den nya förordningen tillämpas i ärenden som prövas enligt lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift.
  3. Den gamla förordningen skall tillämpas på ärenden som prövas enligt den upphävda lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län skall dock pröva de frågor som enligt den gamla förordningen skall prövas av länsarbetsnämnden i Norrbottens län. Ansökan skall också ges in till länsstyrelsen i Norrbottens län.
  Omfattning
  upph.