Upphävd författning

Lag (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län;

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Ändring införd
SFS 1983:1055
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser om stöd till näringslivet i Norrbottens län genom nedsättning helt eller delvis av socialavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och allmän löneavgift enligt lagen (1982:423) om allmän löneavgift.

[S2]Lagen gäller arbetsgivare och sådana försäkrade som avses i 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter och tillämpas på avgifter som är huvudsakligen hänförliga till arbete inom

 1. gruvverksamhet,
 2. tillverkning,
 3. produktionsvaruinriktad partihandel,
 4. uppdragsverksamhet eller
 5. hotell-, pensionats- och campingverksamhet

[S3]i den mån verksamheten bedrivs vid arbetsgivarens eller den försäkrades fasta driftställe i Norrbottens län.

[S4]Lagen gäller dock inte kommuner eller andra statliga myndigheter än statens affärsdrivande verk.

 • RÅ 1993:54:Nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag med flera näringsgrenar har inte medgivits då företagets anställda till största andelen var sysselsatta inom näringsgren som ej var nedsättningsberättigande.
 • RÅ 1998:29:Ett företag inom tandteknikerbranschen var enligt tillämpliga författningar berättigat till nedsättning av socialavgifter m.m. under förutsättning att företagets verksamhet utgjorde "tillverkning". Fråga vilken betydelse som vid prövningen av detta villkor skall tilläggas riktlinjerna för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Utgiftsåren 1988-1993.

Bestämmelser för hela Norrbottens län

2 §  För en arbetsgivare med sådan verksamhet som avses i 1 § skall den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter sammanlagt utgår sättas ned med tio procentenheter.

[S2]Redovisar arbetsgivaren en nettoökning av sysselsättningen, har han dessutom rätt att efter ansökan få ett bidrag till kostnaden för arbetsgivaravgifterna. Bidraget lämnas med 10 000 kronor per helårsarbetare och kalenderår. För vart och ett av de två följande åren har han rätt till bidrag med samma belopp, om nettoökningen kvarstår vid slutet av respektive år.

 • RÅ 1993:54:Nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag med flera näringsgrenar har inte medgivits då företagets anställda till största andelen var sysselsatta inom näringsgren som ej var nedsättningsberättigande.

3 §  För en försäkrad med sådan verksamhet som avses i 1 § skall den procentsats efter vilken egenavgifter sammanlagt utgår sättas ned med tio procentenheter, om den försäkrade för inkomståret är mantalsskriven inom Norrbottens län.

[S2]Etablerar den försäkrade verksamhet i Norrbottens län, har han dessutom rätt att efter ansökan få ett bidrag till kostnaden för egenavgifterna. Bidrag lämnas med 10 000 kronor för helårsarbetare och för vart och ett av de tre första kalenderåren.

Bestämmelser för Svappavaara samhälle

4 §  En arbetsgivare som bedriver eller etablerar verksamhet som avses i 1 § vid fast driftställe i Svappavaara samhälle, Kiruna kommun, har rätt att efter särskilt tillstånd bli befriad från arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för denna verksamhet till och med utgiftsåret 1993. Sådan befrielse medges endast om en etablering är lämplig från samhällsekonomisk synpunkt.

5 §  En försäkrad som bedriver eller etablerar verksamhet som avses i 1 § vid fast driftställe i Svappavaara samhälle, Kiruna kommun, har rätt att efter särskilt tillstånd befrias från egenavgifter och allmän löneavgift för inkomster från denna verksamhet till och med inkomståret 1993. Sådan befrielse medges endast om en etablering är lämplig från samhällsekonomisk synpunkt.

Förfarandet m. m.

6 §  Nedsättning av arbetsgivaravgifter enligt denna lag skall i första hand avse folkpensionsavgiften och därefter i angiven ordning barnomsorgsavgiften och sjukförsäkringsavgiften.

[S2]Nedsättning av egenavgifter skall i första hand avse folkpensionsavgiften och därefter i angiven ordning barnomsorgsavgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbetarskyddsavgiften, delpensionsavgiften, arbetsskadeavgiften och tilläggspensionsavgiften.

[S3]I fråga om förfarandet för nedsättning av arbetsgivaravgifter gäller bestämmelserna i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

[S4]I fråga om förfarandet för nedsättningen av egenavgifter gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272). Lag (1990:810).

7 §  Frågor om bidrag enligt 2 § andra stycket eller 3 § andra stycket samt frågor om befrielse från avgifter enligt 4 eller 5 § prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

8 §  Ett belopp motsvarande det bortfall av avgiftsinkomster som föranleds av bestämmelserna i 2 § första stycket, 3 § första stycket, 4 eller 5 § skall påföras staten och uppbäras i samma ordning som avgifterna i övrigt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Bestämmelserna om nedsättning av avgifter i 2, 3, 4 eller 5 § tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för arbetsgivare som avser utgiftsåret 1984 och i fråga om egenavgifter och allmän löneavgift för försäkrade som beräknas med ledning av 1985 års taxering. Bidrag lämnas första gången år 1985 för sysselsättningsökning som skett år 1984.
Genom lagen upphävs lagen (1982:695) om nedsättning av socialavgifter, dock tillämpas den gamla lagen för utgiftsåret 1983 och vid 1984 års taxering.
Förarbeten
Prop. 1983/84:38
Ikraftträder
1984-01-01

Lag (1984:862) om ändring i lagen (1983:1055) om nedsätt- ning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norr- bottens län

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som avser år 1984 eller tidigare år.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:22
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:1007) om ändring i lagen (1983:1055) om nedsätt- ning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

Lag (1990:810) om ändring i lagen (1983:1055) om nedsätt- ning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. De nya bestämmelserna skall tillämpas för avgifter avseende tiden från och med den 1 januari 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:76
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1990:912

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för arbetsgivare för utgiftsåret 1991 och i fråga om egenavgifter och allmän löneavgift för försäkrade som beräknas med ledning av 1992 års taxering.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län, dock tillämpas den gamla lagen för utgiftsåren till och med 1990 och till och med vid 1991 års taxering.
  3. Beträffande bidrag för sysselsättningsökning och etablering gäller 2 § 2 stycket och 3 § 2 stycket i den gamla lagen även efter ikraftträdandet av denna lag om ansökan om bidraget gjorts före den 1 juli 1991 och avser kalenderåret 1990 eller tidigare.
  Omfattning
  upph.