Förordning (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-12-08
Ändring införd
SFS 1983:1099 i lydelse enligt SFS 2018:944
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning förstås med larmanläggning och larminnehavare detsamma som i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m. m.

2 §  En larmanläggning får efter särskilt tillstånd direktanslutas till larmmottagare hos Polismyndigheten, om

 1. anläggningen är inrättad för att vidarebefordra en manuellt utlöst signal i händelse av överfall, rånhot eller liknande angrepp (överfallslarm) och den som skyddas av anläggningen kan antas riskera att bli utsatt för sådana angrepp,
 2. anläggningen är inrättad för att automatiskt vidarebefordra en signal vid intrång i det utrymme som skyddas av anläggningen (inbrottslarm) och skyddsobjektet är av särskild betydelse för totalförsvaret eller tillhör Posten Aktiebolag eller bankväsendet,
 3. det i annat fall än som anges i 1 eller 2 finns särskilda skäl för direktanslutning.

[S2]Polismyndigheten får som villkor för tillstånd till anslutning föreskriva att larmanläggningarna ska uppfylla särskilda krav på utförande och beskaffenhet i övrigt. Förordning (2014:1135).

3 §  Tillstånd till direktanslutning får återkallas, om

 1. förutsättningarna för tillstånd inte längre föreligger,
 2. larm från anläggningen vid upprepade tillfällen har föranlett obefogade utryckningar och larminnehavaren inte har efterkommit sådant föreläggande som avses i 8 § lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m. m. samt hinder mot att anslutningen avbryts inte möter från säkerhetssynpunkt.

4 §  Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd och återkallelse av tillstånd. Förordning (2014:1135).

5 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:944).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. Sådana medgivanden till direktanslutning som har lämnats före ikraftträdandet gäller som tillstånd enligt denna förordning, om medgivandet avser överfallslarm eller inbrottslarm som anges i 2 § första stycket 2 eller om det har lämnats av rikspolisstyrelsen.
  3. De inbrottslarm för apotek som är direktanslutna vid ikraftträdandet får utan särskild prövning vara anslutna till utgången av juni 1985.
  4. Är vid ikraftträdandet annan larmanläggning än sådan som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 direktansluten till larmmottagare hos polisen och har medgivande till anslutningen inte tidigare lämnats av rikspolisstyrelsen, skall polismyndigheten före den 1 april 1985 anmäla förhållandet för styrelsen, som prövar om tillstånd till anslutning skall meddelas enligt 2 § första stycket 3. En sådan anläggning får vara ansluten till dess att rikspolisstyrelsen avgjort ärendet och, om tillstånd inte lämnas, under den ytterligare tid som behövs för att anläggningen skall kunna anslutas till annan mottagare. Vad som har sagts i denna punkt gäller ej i fråga om sådan anläggning som avses i punkt 3 ovan.
  5. Frågor om tillstånd enligt denna förordning får prövas före ikraftträdandet såvitt avser tid därefter.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1993:1717) om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till polisen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-03-01

Förordning (2014:1135) om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till polisen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:944) om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01