Upphävd författning

Förordning (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
SFS 1983:1108
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja vissa investeringar inom energiområdet får bidrag lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel. Hänsyn skall därvid tas till vilka effekter för svensk industriell produktion åtgärderna får.

Bidragsberättigade åtgärder m. m.

2 §  Bidrag får lämnas för följande åtgärder enligt närmare bestämmelser i den paragraf som anges inom parentes vid varje punkt:

 1. investeringar i större eldningsanläggningar för förbränning eller förgasning av inhemska bränslen (7 §),
 2. investeringar i solvärmeanläggningar ingående i mindre system (10 §),
 3. investeringar i små vattenkraftverk och till åtgärder för förprojektering av sådana (13 §),
 4. investeringar i förbränningsanläggningar i Norrbottens län avsedda för eldning med torv och skogsbränslen (16 §). Förordning (1985:632).

3 §  Bidrag enligt 2 § lämnas till den som vidtar den bidragsberättigade åtgärden. Förordning (1985:632).

4 §  Bidrag enligt 2 § 1--3 lämnas endast om ansökan har inkommit före den 1 januari 1987. I fråga om bidrag enligt 2 § 1--2 skall anläggningen ha beställts före den 1 april 1987 och i fråga om bidrag enligt 2 § 3 före den 1 januari 1988. I fråga om bidrag som enligt 18 § beslutas av länsbostadsnämnden eller kommunens förmedlingsorgan gäller att ansökan skall ha inkommit före den 1 januari 1987 och att bidraget lämnas med villkor att åtgärden skall ha påbörjats före den 1 juli 1987.

[S2]För investeringar enligt 2 § 4 gäller särskilda regler. Förordning (1986:1259).

5 §  Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats innan ansökan om bidrag har behandlats av den beslutande myndigheten, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med bidraget.

[S3]Bidrag får inte lämnas om för samma ändamål tas i anspråk bidrag eller utfästelse om bidrag enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m.

6 §  Syftar åtgärden till att värma upp bostadshus eller lokaler får bidrag lämnas endast om stöd inte lämnas i annan ordning.

[S2]Är åtgärden inte förenlig med ställningstaganden av kommunfullmäktige beträffande energi-, bebyggelse- och bostadsförsörjningsplanering får bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl. Förordning (1984:1045).

Närmare bestämmelser om bidragsberättigade åtgärder

7 §  Bidrag får lämnas till investeringar i eldningsanläggningar avsedda för eldning med inhemska bränslen med en effekt av minst en halv megawatt.

[S2]Bidraget lämnas med högst 10 procent av investeringskostnaderna. Förordning (1984:1045).

8 § har upphävts genom förordning (1984:1045).
9 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

10 §  Bidrag får lämnas till investeringar i solvärmeanläggningar som ingår i system med en årlig energianvändning som kan beräknas normalt understiga tre gigawattimmar.

[S2]Bidraget lämnas med högst 50 procent av investeringskostnaderna.

11 § har upphävts genom förordning (1984:1045).
12 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

13 §  Bidrag får lämnas till investeringar i nya vattenkraftverk och till förprojektering av sådana vattenkraftverk som avses få effekt mellan 50 och 1 500 kilowatt. Om synnerliga skäl föranleder det får bidrag lämnas även om kraftverket avses få en lägre eller en obetydligt högre effekt.

[S2]Bidraget till investeringar i nya vattenkraftverk enligt första stycket lämnas med högst 15 procent av investeringskostnaderna.

[S3]Bidraget till förprojektering av vattenkraftverk enligt första stycket lämnas med högst 50 procent av projekteringskostnaderna, dock högst med 150 000 kronor per projekt. Förordning (1985:632).

14 § har upphävts genom förordning (1984:1045).
15 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

16 §  Stöd till investeringar i förbränningsanläggningar som avses i 2 § 4 får lämnas som bidrag med lägst 50 000 kronor och med högst 25 procent av stödunderlaget om anläggningen har beställts under år 1983 eller beställs under år 1984 eller 1985.

[S2]Bidraget får inte kombineras med annat stöd enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja m. m.

[S3]Däremot kan efter beslut av regeringen ett bidrag om 25 procent kompletteras med särskilt regionalpolitiskt stöd för Norrbottens län intill 40 procent av stödunderlaget. Förordning (1984:1045).

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

17 §  Ansökan om bidrag som gäller investeringar i tillförselanläggningar i bostadshus enligt 10 § i vilka den årliga energianvändningen för uppvärmning kan beräknas normalt understiga tre gigawattimmar skall ges in till kommunens förmedlingsorgan.

[S2]Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan om inte kommunen beslutar att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

[S3]Ansökan i övriga bidragsärenden skall ges in till statens energiverk. Förordning (1984:1045).

18 §  Länsbostadsnämnden beslutar i bidragsärenden som gäller investeringar i tillförselanläggningar enligt 10 § i bostadshus i vilka den årliga energianvändningen för uppvärmning kan beräknas normalt understiga tre gigawattimmar och i sådana ärenden där kommunen är sökanden.

[S2]Kommunens förmedlingsorgan beslutar om bidrag för sådana investeringar i småhus som bebos av bidragstagaren eller där ägarens intäkt av fastigheten vid beräkning av kommunalskatt skall bestämmas enligt 24 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och som inte söker räntebidrag för åtgärder enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. Förmedlingsorganet beslutar även om sådana bidrag i de kommuner som regeringen beslutar skall omfattas av försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt.

[S3]Statens energiverk beslutar i övriga ärenden. Förordning (1984:1045).

19 § har upphävts genom förordning (1984:1045).

20 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen. Av ansökan skall framgå om sökanden sökt eller beviljats annat statligt stöd för investeringen.

21 §  Den myndighet som beslutat om bidraget skall tillvarata statens rätt i förhållande till mottagaren av bidraget.

22 §  Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av den som mottagit bidraget eller om denne bryter mot villkor som föreskrivits för bidraget. I sådana fall får utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis.

23 §  Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas får inte meddelas sedan tio år förflutit från det beslut om bidrag meddelades.

24 §  Det kommunala förmedlingsorganets beslut får överklagas hos länsbostadsnämnden genom besvär.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos statens energiverk genom besvär.

[S3]Beslut av statens energiverk enligt denna förordning får inte överklagas.

[S4]Har länsbostadsnämnden samtidigt beslutat om stöd enligt såväl denna som annan stödförfattning skall den som vill överklaga båda besluten föra talan hos den myndighet som anges i den andra författningen.

25 §  Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas tillsammans med stöd för samma åtgärder enligt förordningen (1981:589) med särskilda bestämmelser om bostadslån till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.

26 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens energiverk.

[S2]Innan föreskrifter meddelas om tillämpningen av 18 § första stycket, skall statens energiverk samråda med bostadsstyrelsen.

[S3]Föreskrifter som gäller storlek av bidrag enligt 10 § avseende som gäller storlek anläggningar för uppvärmning av bostadshus skall meddelas i samråd med bostadsstyrelsen. Förordning (1984:1045).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:62
Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1984:1045) om ändring i förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden i vilka ansökan om bidrag har kommit in till beslutsmyndigheten före den 1 januari 1985 och avser andra anläggningar än solvärmeanläggningar, små vattenkraftverk och förbränningsanläggningar i Norrbottens län. Stöd enligt de äldre bestämmelserna lämnas dock endast om anläggningen beställs före den 1 april 1985.
  3. I fråga om de genom förordningen upphävda bestämmelserna om bidrag som enligt 18 § i dess äldre lydelse beslutas av länsbostadsnämnden eller kommunens förmedlingsorgan gäller dock i ärenden i vilka ansökan om bidrag har kommit in före den 1 januari 1985 att bidraget lämnas med villkor att åtgärden skall ha påbörjats före den 1 juli 1985.
  Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om bidrag enligt 2 § 1--3 som har beslutats före den 1 juli 1993 och i ärenden om bidrag enligt 2 § 4 i vilka ansökan har kommit till Närings- och teknikutvecklingsverket före den 1 juli 1993.
  Omfattning
  upph. 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19 §§; ändr. 2-4, 6, 7, 13, 16-18, 26 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:632) om ändring i förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installation för uppvärmning m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:120
  Omfattning
  ändr. 2-4, 13 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:1259) om ändring i förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1993:461) om upphävande av förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m.

  Omfattning
  upph.