Upphävd författning

Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1147 i lydelse enligt SFS 1995:1183
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Regeringskansliets förvaltningskontor är ett gemensamt förvaltnings- och arbetsgivarorgan för frågor som enbart rör statsrådsberedningen, departementen, utrikesrepresentationen, förvaltningskontoret eller kommittéerna.

[S2]Förvaltningskontoret får också fullgöra begränsade förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter.

2 §  Förvaltningskontoret skall särskilt

 1. besluta i gemensamma frågor om löner, arvoden och arbetsgivarpolitik,
 2. besluta föreskrifter i gemensamma frågor om ekonomiadministration samt personal och personaladministration,
 3. besluta i gemensamma frågor om service, administration och rationalisering,
 4. bereda ärenden dels om fördelning av resurser inom regeringskansliet i samband med organisationsförändringar, dels om andra resursförändringar och om ändringar av arbetsorganisationen,
 5. besluta i gemensamma ADB-frågor och samordna departementens ADB-utveckling,
 6. besluta om fördelning av lokaler i regeringskansliet,
 7. samordna och besluta om avtal om gemensamma inköp av varor och tjänster.

[S2]Vad som sägs i 3, 4, 6 och 7 gäller dock inte i fråga om utrikesrepresentationen. Förordning (1995:1183).

3 §  Förvaltningskontoret företräder staten som arbetsgivare, när det gäller att

 1. fastställa arvoden och andra anställningsvillkor för arvodesanställda, i den utsträckning villkoren inte är reglerade i centrala kollektivavtal och om regeringen eller statens arbetsgivarverk inte bestämmer något annat,
 2. träffa kollektivavtal, i den utsträckning det kan ske enligt centrala kollektivavtal och om regeringen eller statens arbetsgivarverk inte bestämmer något annat,
 3. utöva befogenheter eller fullgöra skyldigheter enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivavtal i andra fall än som följer av 2, om regeringen eller statens arbetsgivarverk inte bestämmer något annat.

4 §  Förvaltningskontoret får inom det område som avses i 3 § besluta att staten i vissa ärenden eller grupper av ärenden skall företrädas av statsrådsberedningen eller av ett departement.

5 §  I departementsförordningen (1982:1177) finns bestämmelser som gäller också för förvaltningskontoret.

Regeringskansliets förvaltningsstyrelse

6 §  Förvaltningskontoret leds av regeringskansliets förvaltningsstyrelse, som består av högst åtta personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1994:1196).

6 a § har upphävts genom förordning (1995:325).

Regeringskansliets förvaltningsdelegation

7 §  Förvaltningsstyrelsen biträds av en delegation, regeringskansliets förvaltningsdelegation. Denna består av en ordförande, en vice ordförande och lika många andra ledamöter som det finns departement.

[S2]Förvaltningsstyrelsens ordförande är ordförande också i delegationen. En annan ledamot i både förvaltningsstyrelsen och delegationen är vice ordförande.

[S3]För varje ledamot i delegationen, utom för ordföranden, finns en personlig ersättare. Förordning (1994:1196).

Organisation

8 §  Arbetet i förvaltningskontoret leds närmast under förvaltningsstyrelsen av en förvaltningsdirektör.

[S2]I övrigt bestämmer förvaltningskontoret i en arbetsordning eller i särskilda beslut sin egen organisation. Förordning (1994:1196).

Handläggningen i förvaltningsstyrelsen

9 §  Förvaltningsstyrelsen beslutar i frågor som skall avgöras av förvaltningskontoret.

[S2]Förvaltningsstyrelsen får, utom i fråga om sådana föreskrifter som avses i 2 § första stycket 2, i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till förvaltningsdirektören, någon annan tjänsteman eller en av förvaltningsstyrelsen särskilt tillsatt arbetsgrupp inom regeringskansliet att avgöra frågor som är av det slaget att de inte behöver prövas av förvaltningsstyrelsen. Förordning (1995:1183).

10 §  Förvaltningsstyrelsen är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Förordning (1994:1196).

11 §  Vid förvaltningsstyrelsens sammanträden har förvaltningsdirektören rätt att närvara och yttra sig.

[S2]Förvaltningsstyrelsen kan besluta att en ledamot av förvaltningsdelegationen får närvara och yttra sig vid ett sammanträde som rör en särskild fråga.

[S3]Förvaltningsstyrelsen bör, om inte särskilda skäl talar mot det, låta företrädare för regeringskansliets arbetstagarorganisationer få närvara och yttra sig vid sammanträdena i frågor som inte rör förvaltningsstyrelsens roll som arbetsgivarföreträdare. Förordning (1994:1196).

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att förvaltningsstyrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ordföranden besluta ensam i närvaro av förvaltningsdirektören. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med förvaltningsstyrelsen. Förordning (1994:1196).

13 §  I ärenden av större vikt skall förvaltningsstyrelsen inhämta yttrande från förvaltningsdelegationen. Förordning (1994:1196).

Handläggningen i förvaltningsdelegationen

14 §  Förvaltningsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

15 §  Vid delegationens sammanträden har ledamöterna i förvaltningsstyrelsen och förvaltningsdirektören rätt att närvara och yttra sig. Förordning (1994:1196).

16 §  Delegationen kan på eget initiativ lägga fram förslag till förvaltningsstyrelsen. Förordning (1994:1196).

Gemensamma bestämmelser om handläggningen

17 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

18 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § andra stycket inte behöver föredras.

Förvaltningskontorets beslut

19 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

Arkiv

20 §  Föreskrifter om arkiv finns i förordningen (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet. Förordning (1995:1183).

Tjänstetillsättningar m.m.

21 §  Regeringen utser ordförande, vice ordförande och andra ledamöter i förvaltningsstyrelsen för en bestämd tid. Förordning (1994:1196).

22 §  Statsrådsberedningen och varje departement utser var sin ledamot i förvaltningsdelegationen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser en av ledamöterna att vara vice ordförande för en bestämd tid.

[S3]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

23 §  Förvaltningsdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av förvaltningsdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av förvaltningskontoret. Förordning (1990:898).

Överklagande

24 §  Förvaltningskontorets, statsrådsberedningens eller ett departements beslut i ärenden som avses i denna förordning får överklagas bara om det gäller en fråga som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivaren och om det får ske enligt annars gällande föreskrifter.

[S2]I ärenden som avses i 23 § tredje stycket skall dock 30 § verksförordningen (1987:1100) tillämpas. Förordning (1990:898).

Ändringar

Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:898) om ändring i förordningen (1988:1147) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor

  Omfattning
  ändr. 2, 23, 24 §§
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1991:1403) om ändring i förordningen (1988:1147) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-11-15

Förordning (1992:1001) om ändring i förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor

  Omfattning
  ändr. 9 §; nya 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
  Ikraftträder
  1992-11-01

Förordning (1994:1196) om ändring i förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21 §§, rubr. närmast före 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-08-15

Förordning (1995:325) om ändring i förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor

  Omfattning
  upph. 6 a §, rubr. närmast före 6 a §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1183) om ändring i förordningen (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor

Omfattning
ändr. 2, 9, 20 §§
Ikraftträder
1995-12-01

Ändring, SFS 1996:1515

  Omfattning
  upph.