Lag (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1983-03-24
Ändring införd
SFS 1983:147
Ikraft
1983-04-21
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Med nybyggnad avses i denna lag

[S2]uppförande av en helt ny byggnad,

[S3]till- eller påbyggnad av en befintlig byggnad,

[S4]ombyggnad eller någon annan ändring av en byggnads yttre eller inre utförande som är så genomgripande att ändringen kan anses jämförlig med ombyggnad,

[S5]inredande till stall av en byggnad som förut varit använd till något annat ändamål.

[S6]Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, lantbruksstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på nybyggnad av mindre omfattning.

3 §  Lantbruksstyrelsen eller, efter styrelsens bestämmande, lantbruksnämnden får medge undantag från 1 §, om det finns särskilda skäl.

4 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § eller åsidosätter villkor som har meddelats vid medgivande av undantag enligt 3 § döms till böter.

5 §  Lantbruksnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos lantbruksstyrelsen genom besvär. Lantbruksstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Lag (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin

Förarbeten
Prop. 1982/83:112
Ikraftträder
1983-04-21

Lag (1984:86) om dels fortsatt giltighet av lagen (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä, dels ändring i sam- ma lag

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:76
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:515) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:166
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:390) om dels fortsatt giltighet av lagen (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:166
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:541) om dels fortsatt giltighet av lagen (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä, dels änd- ring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:146
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1988:634) om dels fortsatt giltighet av lagen (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:165
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1599) om dels fortsatt giltighet av lagen (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:62
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01