Prop. 1987/88:165

om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.

Regeringens proposition 1987/88: 165

om reglering av priserna på _ Prop. jordbruksprodukter, m. m. 198738: 165

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 april 1988.

På regeringens vägnar

Gertrud Sigurdsen

Mats Hellström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om prisregleringen påjordbruksproduk- ter för tiden den ljuli 1988—den 30juni 1989. Vidare lämnas förslag till prisregleringen på sockerbetor och socker för samma period.

1. Förslag till

Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin. dels ändring i samma lag ,

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin'.

dels att lagen, som gäller till utgången av juni 19881. skall fortsätta att gälla till utgången av december 1988.

dels att 1 & skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

153

För att motverka överskott inom För att motverka överskott inom jordbrukets animalieproduktion är jordbrukets animalieproduktion är nybyggnad av djurstallar för nöt- nybyggnad av djurstallar för nöt- kreatur och svin förbjuden intill ut- kreatur och svin förbjuden intill ut- gången av juni 1988. gången av december 1988.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1987: 541. ' Lagens giltighetstid senast förlängd 1987: 541. 3 Senaste lydelse 1987: 541.

|»)

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område

Härigenom föreskrivs att 7.5 lagen (1967: 340) om prisreglering på jord- brukets område] och bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

7 52

Tillverkare eller, i fall som avses nedan under a). innehavare av slakteri eller köttbesiktningsbyrå eller. i fall som avses nedan under m), den som inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel m.m. eller till lan- det inför bekämpningsmedel m.m. för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet erlägger avgift för

a) kött av häst. nötkreatur. tamsvin. får, höns, kalkon. anka och tam- gås. när köttet blivit godkänt vid köttbesiktning enligt lagen (1959: 99) om köttbesiktning m.m. (slaktdjursavgift).

b) mjölk som användes av mjölkproducent vid tillverkning av smör eller ost för försäljning,

c) mjölk och grädde som användes i mejeri för tillverkning av annan vara än grädde. smör eller ost.

ost, torrmjölk och kondenserad mjölk. som tillverkats i mejeri. marga- rinost som ej tillverkats i mejeri,

d) smör och smörliknande vara med minst 70 viktprocent mjölkfett men utan annat fett. vilka användes för tillverkning av grädde. ersättningsmedcl för grädde eller produkt för beredning av grädde eller ersättningsmedel för grädde, om varan ej skall förbrukas i tillverkarens hushåll.

e) vete. korn, havre och råg som användes för tillverkning av mjöl. gryn. flingor, malt eller liknande produkt.

t) stärkelse eller stärkelseprodukt som erhålls ur annan vara än potatis.

h) fett, fet olja och fettsyra som erhålls ur fisk eller havsdäggdjur eller ur fettråvara, hänförlig till tulltaxenr 12.01— 12.08 och 21.03 tulltaxelagen (1987: 1068) (fettvaruavgift), _

i) oljekraftfodcr som för försäljning tillverkats i samband med att olja utvinnes ur frön och frukter.

j) produkt. härrörande från sojabönor och hänförlig till tulltaxenr 19.01 eller 23.04 tulltaxelagen.

k) produkt. hänförlig till tulltaxenr 21.06 8.2 tulltaxelagen.

l) naturliga kalciumfosfater. na- Nm'arande lydelse

1) naturliga kalciumfosfater. na-

turliga aluminiumkalciumfosfater turliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita hänförliga till och fosfatkrita hänförliga till tulltaxenr 25.10. ammoniak hänför- lig till tulltaxenr 28.14, kaliumnitrat och kalciumnitrat hänförligt till tulltaxenr 28.34. kalium- och kalci- umpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater). kaliumortofosfa- ter och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) hänförliga till

1 Lagen omtryckt 1984: 199.

tulltaxenr 25.10. salpetersyra hän- förlig till tulltaxenr 28.08. fosfor- pentoxid och ortofosf'örsyra hän- förliga till tulltaxenr 28.09. ammo- niak hänförlig till tulltaxenr 28.14. kaliumnitrat. kalciumnitrat och magnesitunnitral hänförliga till tulltaxenr 28.34. kalium- och kalci-

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 865. 2 Senaste lydelse 1987: 1296.

'.»

Nuvarande lydelse

tulltaxenr 28.35 samt gödselmedel och andra produkter hänförliga till tulltaxenr 31.01—31.05. tulltaxe- lagen.

Föreslagen lydelse

umpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater). kaliumortofosfa- ter och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) hänförliga till tulltaxenr 28.35 samt gödselmedel och andra produkter hänförliga till tulltaxenr 31.01—31.05. tulltaxe- lagen.

m) ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada. sanitär olägenhet eller annan jämförbar olägenhet föror- sakad av växter. djur. bakterier eller virus (bekämpningsmedel). samt ämnen eller beredningar som med hänsyn till sina egenskaper och använd- ning står bekämpningsmedel nära, dock inte vara. avsedd att användas vid beredning av livsmedel. läkemedel eller annanjämförbar vara. eller färger. fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen. om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel. och inte heller träskyddsmedel.

Bilaga3

' Förteckning över varor som avses i ] å andra stycket

Naturliga kalciumfosfater. naturliga aluminiumkalciumfosfa-

Tulltaxenr Varuslag

25.10

ter och fosfatkrita

ur 28.08 Salpetersyra ur 28.09 ["0sj93rpent0xid och ortofbsjbrsyra

28.14 Ammoniak. vattenfri eller i vattenlösning ur 28.34 Kalium-. kalcium- och magnesiumnitrat- ur 28.35 Kalium— eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyro- fosfater). kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat

(dikalciumfosfat)

3 Senaste lydelse 1987: 1296.

Denna lag träderi kraft den ljuli 1988.

Hänvisningar till S2

  • Prop. 1987/88:165: Avsnitt 6, 8

J ordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 april 1988

Närvarande: statsrådet Sigurdsen. ordförande. och statsråden Hellström. Hulterström. G. Andersson. Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Hellström

Proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Regeringen uppdrog genom beslut den 14januari 1988 åt statensjordbruks- nämnd att efter överläggningar med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation ochjordbruksnämndcns konsumentdelegation avge förslag om den närma- re utformningen av prisregleringen påjordbruksprodukter utom sockerbe- tor och socker för tiden efter den 30juni 1988. Förslagen skulle utformas med utgångspunkt i riksdagens beslut om livsmedelspolitiken (prop. 1984/85: 166. JoU 33, rskr.393) och om totalförsvaret (prop. 1986/87:95. FöU 11. rskr. 310).

Jordbruksnämnden borde i sitt förslag beakta de riktlinjer som gällt för prissättningen i allmänhet vid avvecklingen av det allmänna prisstoppet under år 1987 samt vad som anförts om skördeskadeskyddets finansiering i prop. 1987/88: 74.

Vidare skulle jordbruksnämnden beakta vad regeringen har föreslagit riksdagen i budgetpropositionen 1988 om finansieringen av kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård och kostnaderna för statistik på jordbru- kets område (prop. 1987/88: 100 bil. 11).

Jordbruksnämnden skulle också överväga en fortsatt tillämpning av det särskilda ränte- och ctableringsstödet. Nämnden var vidare oförhindrad att inom den ram som tilldelas jordbruket föreslå andra åtgärder som kan främja enjämnare inkomstfördelning mellan olika kategorier av jordbruka- re. Jordbruksnämnden skulle dessutom redovisa behovet av fortsatta åt- gärder för produktionsanpassning. När det gäller tvåprissystemet för mjölk skulle emellertid en utvärdering redovisas separat. En sådan utvärdering har jordbruksnämnden redovisat i skrivelse till regeringen den l4mars 1988.

Jordbruksnämnden skulle vidare lämna förslag till den närmare använd- ningen av 50 milj. kr. av medel som tillförs Svensk spannmålshandel. vilka enligt regeringsbeslut den 4januari 1988 skall användas för sociala åtgärder inom jordbruket.

I skrivelse den l3april 1988 har jordbruksnämnden. efter avslutade överläggningar med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och nämndens konsumentdelegation. lagt fram förslag om prisreglerande åtgärder påjord-

LI]

brukets område för tiden den ljuli 1988—den 30juni 1989. Dessförinnan hade jordbruksnämnden lagt ett slutbud till delegationerna om en tvåårig prisregleringsperiod m.m. Detta slutbud biträddes av Lantbrukarnas för- handlingsdelegation men inte av konsumentdelegationen. Jordbruksnämn- dens skrivelse bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga !.

Jordbruksnämndens förslag har biträtts av samtliga ledamöter. Två sär- skilda yttranden har avgivits. Ledamöterna Arvidsson och Fringel finner både jordbrukets inkomstförstärkning och förslaget till en ettårig regle- ringsperiod otillfredsställande. De har också invändningar mot att 40 milj. kr. av jordbrukarnas inkomsttilldelning enligt förslaget skall avsättas för sociala åtgärder på jordbrukets område. De anser vidare att reglerna för utbyteshandel med kött och fläsk bör ändras så att beloppet utgår före de föreslagna nya användningsområdena. ] dag tillförs medel först sedan övriga ändamål tillgodosetts. Ledamoten Alamaa invänder mot att nämn- den föreslår att 60 milj. kr. av införselavgiftsmedel utanför fördelningspla- nen reserveras för användning regleringsåret 1989/90, vad avser lantbru- kets bidrag till skördeskadcfonden. Enligt Alamaas uppfattning frångås därmed delvis den föreslagna ettariga regleringsperioden.

Regeringen uppdrog genom beslut den 17december 1987 åt jordbruks- nämnden att efter överläggningar med företrädare för sockerbetsodlarna och sockertillverkningen samt med jordbruksnämndens konsumentdelega- tion avge förslag om den närmare utformningen av prisregleringen på sockerbetor och socker för tiden den ljuli 1988—den 3()juni 1989.

Jordbruksnämndens förslag skulle bygga på att driften vid samtliga nu existerande sockerbruk skall upprätthållas under den aktuella perioden. På sikt skall ett importutrymme på [()—15% av den totala sockerkonsum- tionen skapas.

Överläggningarna skulle ske med utgångspunkt i riksdagens beslut om mål för livsmedelspolitiken och i den ordning som gäller för övriga jord- bruksprodukter enligt detta riksdagsbeslut. Förslaget skulle vara så avvägt att något underskott inte beräknas uppkomma i sockerregleringsfonden. Jordbruksnämnden borde i sitt förslag beakta de riktlinjer som gällt för prissättningen i allmänhet vid avvecklingen av det allmänna prisstoppet under år 1987. Jordbruksnämnden skulle också beakta vad som anförts om skördeskadeskyddcts finansiering i prop. 1987/88: 74.

] skrivelse den 25 februari 1988 har jordbruksnämnden efter avslutade överläggningar. och i samförstånd med företrädarna för sockerbetsodling- en och sockertillverkningen samt med nämndens konsumentdelegation. lagt fram förslag till prisreglering på sockerbetor och socker för tiden den ljuli 1988—den 30juni 1989.

Sveriges betodlares centralförening (SBC) har tillstyrkt nämndens för- slag utom vad gäller den framtida förhandlingsordningen. SBC har också invändningar mot den del av uppdraget som avser riktlinjerna vid upphä— vande av 1987 års prisstopp. Dessa riktlinjer är enligt SBC: s uppfattning inte tillämpliga på sockeravtalet. Liknande invändningar görs av Socker- bolagct AB och i ett särskilt yttrande av ledamöterna Arvidsson och Fringel. Dessa anser vidare att betodlingen bör få täckning för kostnadsök- ningen samt del av den allmänna inkomstutvecklingen som tillkommer

andra grupper i samhället. Enligt dem gerjordbruksnämndcns förslag inte betodlarna ens full kostnadskompensation. vilket de finner otillfredsstäl- lande. Nämndens konsumentdelegation biträder nämndens förslag. men har lämnat en komplettering om hur beloppet till betodlingen, enligt dele- gationens uppfattning, fördelar sig på olika komponenter.

Jordbruksnämndens skrivelse bör fogas till protokollet i detta ärende som bilagaZ.

Livsmedlens pris och kvalitet är givetvis av centralt intresse. Konsumen- ternas intresse är stort i dessa frågor och har ökat påtagligt. särskilt när det gäller livsmedelskvaliteten. Under senare år har också konsumentaspek- terna givits en alltmer framskjuten plats i livsmedelspolitiken.

Livsmedelskonsumtionen utgör ca 20 % av den totala privata konsum- tionen av varor och tjänster. Livsmedlen har under ett antal år ökat snabbare i pris än andra varor och tjänster. Under år 1987 var emellertid prisökningen relativt lika för livsmedel och för de varor och tjänster som ingår i den totala privata konsumtionen. 5.5 % resp. 5.3 %.

Riksdagen fastställde år 1985 riktlinjer för en samlad livsmedelspolitik (prop. 1984/85: 166. JoU 33. rskr. 393). Beslutet innebar en klar kursom- läggningjämfört med 1977 års beslut. Livsmedlens kvalitet och hänsynen till djur och miljö står i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Huvudmålet för livsmedelspolitiken skall enligt riksdagsbeslutet vara att trygga vår livsmedelsförsörjning såväl i fred som under avspärrning och krig. 1 1987 års riksdagsbeslut om totalförsvaret (prop. 1986/87: 95. FöU 11. rskr. 310) talas i stället om "kriser och krig". Under livsmedelspolitikens huvudmål finns två likställda delmål, nämligen konsumentmålet och in- komstmålet.

Därutöver finns ett miljö- och resursmål som innebär att jordbruket och livsmedelsproduktionen måste ta hänsyn till kravet på en god miljö och till behovet av en långsiktig och planerad hushållning med våra naturresurser.

Det ekonomiska stödet till det svenska jordbruket skall liksom tidigare lämnas som ett prisstöd i huvudsak genom ett gränsskydd som vid behov kompletteras med marknadsreglerande åtgärder.

Jordbruksproduktionen i norra Sverige får med hänsyn till dess regional- politiska betydelse ett särskilt prisstöd. Stödet syftar till att kompensera jordbruket i norra Sverige för att dess produktionskostnader är högre än motsvarande kostnader i mellersta Sverige.

Riksdagsbeslutet innebäri fråga om prisregleringen påjordbruksproduk- ter att kompensation till jordbruket och viss livsmedelsindustri för ökade kostnader samt jordbrukarnas inkomstföljsamhet skall bestämmas efter obundna överläggningar. Det är enligt riksdagsbeslutet angeläget att pris— regleringen för jordbruksprodukter utformas så. att den blir ett stöd för strävandena att sänka produktionskostnaderna och anpassa produktionens

inriktning till marknadens efterfrågan. Prisregleringen skall fortlöpande ses över i syfte att förenklas och begränsas så långt som möjligt.

Regeringen har under våren 1988 lämnat förslag om såväl hur jordbru- kets negativa miljöpåverkan skall minskas som hur djurskyddet skall för- bättras.

Ätgärder har vidtagits även i övrigt för att ställa om produktionen och för att anpassa den till konsumtionsutrymmet. Överskotten av animalie- produkter har försvunnit eller minskat kraftigt. Överskotten av spannmål är fortfarande stora och kostsamma. Överskotten av 1988 års skörd kan emellertid väntas minska med ca 690 milj. kg till följd av det omställnings- program — Omställning 90 som regeringen beslutade om i höstas. Drygt 250000 ha väntas därigenom tas ur produktion år 1988. Programmet tar också hänsyn till miljön. eftersom hela arealen skall vara besådd. Det ger. också lantbrukarna stimulans att odla alternativa grödor.- Staten har under en övergångsperiod på fem år. t.o.m. budgetåret 1989/90, ett delansvar för överskottsarealens kostnader. Medlen som sta-- ten ställer till förfogande skall utnyttjas för att stödja en inriktning av produktionen som så snart som möjligt minskar belastningen på samhällets ochjordbrukets ekonomi. De omställningsåtgärder som vidtas skall utvär- deras efter femårsperioden. Det är enligt min mening naturligt att en sådan utvärdering påbörjas relativt snart". så att underlag för beslut om åtgärder efter denna period föreligger före utgången av femårsperioden är 1990.

Den långsiktiga omställningen av produktionen och användningen av åkerarealen diskuteras också i de samtal som pågår mellan företrädare för regeringen. riksdagspartierna, Lantbrukarnas riksförbund och jordbruks- nämndens konsumentdelegation.

I diskussionen om priserna på livsmedel har man. bl. a. från näringens egna organisationer. betonat förhållandet att ersättningen till brukaren och höjningen av avräkningspriserna bara förklarar en del av de samlade pris- höjningarna. Man har också understrukit att en del av ersättningen till brukarna är avsedd att kompensera kostnadsutvecklingcn för insatsvaror.

Dessa förhållanden har belysts av 1986 års livsmedelsutrcdning i dess betänkande (SOU 1987: 44) Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet. Det är inte min avsikt att nu ta ställning till de av utredningen framlagda förslagen, men några av dess iakttagelser är av relevans för frågan om sambandet mellan prisregleringen. ersättningen till brukarna och prisut- vecklingen i konsumentledet.

Utredningen konstaterar att en rad olika faktorer påverkar livsmedels- prisernas utveckling. Det är svårt att utpeka någon enskild faktor som avgörande orsak till att livsmedelspriserna sedan år 1970 realt sett ökat snabbare i Sverige än i många andra länder. Utredningen betonar emeller- tid att jordbruksprisregleringen i kombination med Sveriges geografiska förutsättningar i hög grad skyddar den svenska livsmedelsmarknaden från internationell konkurrens. Detta, i förening med stordriftsfördelar inom administration och distribution, har lett till en relativt hög grad av mark- nadskoncentration inom såväl tillverkningsindustrin som partihandeln. Det faktum att jordbruksprisregleringen lett till en kostnadsanpassad sna- rare än en marknadsanpassad prissättning är enligt utredningen ytterligare ' en del av förklaringen till denjämförelsevis snabba stegringstakten.

Utredningen pekar i sitt betänkande och i bilagorna till detta på flera funktioner av regleringen som kan verka prisdrivande.

Enligt utredningen påverkar jordbruksprisregleringen dels konkurrens- förutsättningarna. dels prissättningsbeteendet på såväl livsmedel somjord- brukets produktionsmedel. Genom regleringen skulle företagen i livsme- delskedjan betrakta priserna påjordbruksprodukter som opåverkbara. För produktionsmedlen skulle en okänslighet i prissättningen riskeras genom den betydelse produktionsmedelsprisindex (PM-index) har ijordbrukspris- överläggningarna.

Livsmedelsutredningens analys betonar den betydelse prisregleringen har eller kan ha för prisutvecklingen även i andra hänseenden än den ersättning som kommer brukarna till del. Detta är väsentliga aspekter på det instrument som är det viktigaste medlet att uppnå de av riksdagen fastställda målen för livsmedelspolitiken. Jag anser att dessa aspekter ytterligare bör belysas vid den utvärdering av utvecklingen efter 1985 års beslut. som riksdagen då beslutade om. Jag avser att återkomma till regeringen med närmare förslag till hur denna utvärdering bör ske.

Kontrollen av livsmedel syftar bl.a. till att garantera en god livsme- delskvalitet. Senare under året avser jag att lägga fram ett samlat förslag om livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontrollutredningens förslag. betänkandet (SOU 1986: 25) Kontroll av livsmedel. bereds för närvarande inom jordbruksdepartemen- tet. Dessutom gör en särskild utredare inom departementet en översyn av importen och kontrollen av bestrålade livsmedel. Utgångspunkten är att skärpa kontrollen för att mer effektivt hindra att bestrålade livsmedel kommer in i landet. Vissa andra importkontrollfrågor kommer också att belysas.

Av stor betydelse för konsumenternas möjligheter att bedöma kvaliteten hos olika livsmedel är märkningen. Statens livsmedelsverk har nyligen lämnat förslag till ändrade märkningsregler. som skall underlätta konsu- menternas val av livsmedel.

Även inom jordbruksprisregleringens ram finns möjlighet att påverka livsmedlens kvalitet, bl.a. genom kvalitetsbetalningen för jordbrukspro- dukter. Statensjordbruksnämnd utreder på regeringens uppdrag möjlighe- terna att utvidga denna kvalitetsbetalning. Nämnden har lämnat en delrap- port — Betalning för bra matkvalitct. Senare under våren väntas en slutrap- port. Jag avser att föreslå regeringen att vissa av åtgärderna som föreslås i delrapporten genomförs. vilkctjag redogjort för i prop. (1987/88: 93) om ny djurskyddslag och i prop. (1987/88: 128) om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, m.m.

2.2. Åtgärder för produktionsanpassning

Investeringsförbud

Mitt förslag: Förbudet mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin skall förlängas med sex månader.

Statens jordbruksnämnds förslag: Förbudet mot nybyggnad av djurstal- lar för nötkreatur och svin skall inte förlängas efter den 30juni 1988.

Skälen för mitt förslag: En rad åtgärder har de senaste åren vidtagits för att anpassa animalicproduktionen till den inhemska efterfrågan. ' Våren 1983 infördes efter beslut av riksdagen ett temporärt förbud mot ny-, om- eller tillbyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin eller fjäderfä. Lagens giltighetstid har förlängts ett år i sänder och gäller för svin- och nötkreatursstallar fram t. o. m. den 30juni 1988. För djurstallar för fjäderfä upphörde förbudet den ljuli 1987.

Jordbruksnämnden föreslår i samråd med lantbruksstyrelsen att investe- ringsförbudet inte förlängs ytterligare efter den 30juni 1988. Jag delar uppfattningen att investeringsförbudet och andra selektiva åtgärder för produktionsanpassning bör vara tidsbegränsade eftersom de — om de per- manentas — har en tendens att medföra komplicerade detaljregleringar som på sikt verkar effektivitetshämmande.

Regeringen har som jag nämnt nu lämnat förslag till ny djurskyddslag och förslag till miljöförbättrande åtgärder ijordbruket, m.m. Lantbruks- styrelsens tillämpningsföreskrifter bör kunna träda i kraft den [januari 1989. Några begränsningar utöver vad dessa förslag kan komma att innebä- ra är enligt min mening inte befogade. 1 avvaktan på dessa tillämpningsfö- reskrifter bör lagen om investeringsförbud emellertid förlängas ett halvår för nötkreaturs- och svinstallar. fr.o.m. den ljuli 1988 t.o.m. den 31 de- cember 1988.

Avvecklingsersättning

Avvecklingsersättning kan utgå till mjölkproducenter. specialiserade nöt- köttsproducenter och smågrisproducenter. Avvecklingsersättning för mjölkproducenter utgår till producenter i åldern 60—65 år för att dessa skall upphöra med mjölkproduktionen. Enligt gällande beslut får nya pro- ducenter ansluta sig till systemet t.o.m. kalenderåret 1988. I fråga _om specialiserade nötköttsproduccnter utgår avvecklingsersättning i fyra år till den som producerat minst motsvarande 20 ungnöt per år från inköpta kalvar. Produktionen skulle vara helt avvecklad den 31 december 1986. Avvecklingsersättning som utgår till smågrisproducenter betalas ut i tre år till producenter födda åren 1922—1926. Produktionen skall ha upphört under år 1986.

För att minska risken för framtida mjölköverskott föreslår jordbruks- nämnden att avvecklingsersättning lämnas till mjölkproducenter som an-

sluter sig före 1991 års utgång. Ersättningen föreslås höjas från 50 till 60 öre per kg ersättningsgrundande kvantitet. Ersättningsgrundande kvantiteter för dem som ansluter sig fr.o.m. den ljuli 1988 bör baseras på produktio- nen år 1987. Jag har inget att erinra mot nämndens förslag. Det ankommer på regeringen att besluta i denna fråga.

Tvåprissystem för mjölk

Under tiden den ljuli 1985—den 30juni 1988 pågår försöksverksamhet med tvåprissystem för mjölk. Systemet syftar till att minska mjölköverskotten och skall ses som en temporär åtgärd. 'l'våprissystemet är frivilligt och innebär i princip att mjölkproducenten erhåller hemmamarknadspris för den andel av produktionen som kan avsättas på den svenska marknaden. För eventuell överskjutande kvantitet erhålls världsmarknadspris. Innan beslut om eventuell förlängning fattas skulle försöksverksamheten utvär- deras. En sådan utvärdering har gjorts av jordbruksnämnden.

Tvåprissystemet har i stort sett uppfyllt sina huvudsyften. Överskotts- produktionen har kunnat minskas väsentligt. vilket gjort att avräkningspri- serna kunnat höjas. Detta har medfört en Iönsamhetsförbättring för det stora flertalet producenter.

Systemet är dock förenat med betydande nackdelar. Det innebär dels en låsning av produktionsstrukturen vilket verkar effektivitetshämmande. dels att mjölkkvoterna successivt kapitaliseras.

Som jag redan nämnt skall tvåprissystemet för mjölk ses som en tempo- rär åtgärd för att nedbringa överskotten och bör följaktligen avvecklas. Jag har därför för avsikt att senare föreslå regeringen att tvåprissystemet som villkor för utjämningsbidrag förlängs endast t.o.m. den 30juni 1989. Det bör ankomma på näringen (Lantbrukarnas riksförbund och Svenska meje- riernas riksförening) att i övrigt genomföra avvecklingen av nämnda två- prissystem så att systemet kan upphöra vid ovanstående datum. Samråd kan i vissa frågor behöva äga rum med jordbruksnämnden och lantbruks.- styrelsen.

Hänvisningar till S2-2-1

  • Prop. 1987/88:165: Avsnitt 2.6

Enligt 1985 ars livsmedelspolitiska beslut har näringen huvudansvaret för överskottsproduktionen och produktionsanpassningen. Under en över- gångsperiod av fem år skall emellertid staten betala en del av överskotts- kostnaderna för spannmål. Under perioden skulle åtgärder vidtas för att minska överskotten och därmed kostnadsbelastningen för samhället och jordbruket.

Våren 1986 tillsattes den s.k. spannmålsgruppen med uppgift att lägga" fram förslag till hur kostnaderna för spannmålsöverskottet kunde minskas redan från 1987 års skörd. men även på längre sikt. Gruppen har i olika rapporter lämnat såväl överväganden som mer kortsiktiga och mer långsik- tiga förslag. 1 den senaste. som presenterades hösten 1987. lämnades för- slag till åtgärder för att minska spannmålsöverskottet och stimulera till alternativ markanvändning.

Regeringen har bemyndigat statens jordbruksnämnd att medge Svensk spannmålshandel, ekonomisk förening, att ingå avtal med jordbrukare för år 1988 i vilka jordbrukaren åtar sig att mot ersättning från föreningen minska sin areal spannmål och andra grödor som omfattas av jordbruks- prisregleringen samt att hålla brukningsenhetens hela åkerareal besådd. Dessa avtal skulle i huvudsak överensstämma med spannmålsgruppens förslag.

Avtal har för år 1988 anmälts för närmare 27000 brukningsenheter och drygt 250000 ha åkermark. Effekten pä spannmålsöverskottet år 1988 be- räknas bli ca 690 milj. kg. Nettoeffekten för spannmålskassan beräknas till ca 140 milj. kr. Detta resultat är enligt min uppfattning gott.

Mitt förslag: Det skall för 1989 års skörd. liksom för innevarande regleringsår. ankomma på regeringen att inom ramen för de medel som står till förfogande för jordbruksprisregleringen fatta de beslut som kan behövas föratt minska jordbrukarnas, regleringens och samhällets kostnader för spannmålsöverskottet. Åtgärderna bör ut- värderas. väljas och utformas med hänsyn till hur de bidrar till uppfyllelsen av 1985 års livsmedelspolitiska mål.

Skälen för mitt förslag: Regeringen har beslutat om ett omställningspro- gram för år 1988 i syfte att minska kostnaderna för spannmålsöverskotten samt i syfte att stimulera alternativ markanvändning. Anslutningen för år 1988 är god. Jag avser att senare föreslå regeringen att samma åtgärds- program tillämpas även under år 1989. Vissa mindre justeringar av pro- grammet har gjorts sedan beslutet för år 1988 fattades och kan eventuellt komma att behöva göras även för år 1989. Jag anser därför att det bör ankomma på regeringen att besluta om åtgärder för produktionsanpassning för 1989 års skörd.

Riksdagen uttalade våren 1986 att det är angeläget att de medel som staten under en övergångsperiod ställer till förfogande för att underlätta produktionsanpassningen utnyttjas för att stödja en inriktning av produk- tionen som så snart som möjligt minskar belastningen på samhällets och på lantbrukets ekonomi.

Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att detta utnyttjande sker på ett sätt som även i vidare mening bidrar till uppfyllandet av de år 1985 fastställda målen för livsmedelspolitiken. Vid valet av åtgärder för att minska belastningen är det således viktigt att beakta de regionala, fördel- ningsmässiga och miljöpåverkande effekterna av de olika former som prövats eller kan komma i fråga för att främja en ändamålsenlig produk— tionsstruktur.

Världsmarknadspriscrna fluktuerar väsentligt över tiden. För närvaran- de ligger priserna på en mycket låg nivå. Det är i dag inte möjligt att avgöra till vilket pris det svenska spannmålsöverskottet av 1988 års skörd kan exporteras. Exportkostnaderna. dvs. skillnaden mellan svenskt pris och världsmarknadspris, är för närvarande höga. men är alltså svåra att förut- säga även på relativt kort sikt.

En annan faktor som är av stor betydelse i sammanhanget är skördens storlek. Det är i dag av naturliga skäl omöjligt att förutsäga den exakta storleken på denna.

Jordbruksnämnden har lämnat förslag till ändringar av de preliminära spannmålspriserna. Jag har inget att invända mot förslagen. De definitiva priserna fastställs emellertid först i höst då såväl skördens storlek som världsmarknadspriserna kan anges med större säkerhet.

Den största osäkerhetsfaktorn i dag är nivån på världsmarknadspriser- na. Med hänsyn till osäkerheten om exportkostnaden anser jag det därför inte vara meningsfullt att i dagsläget söka precisera beloppet för statens delansvar. Det bör göras först i höst.

Jag har i min anmälan till budgetpropositionen 1988 (prop. 1987/88: 100 bil. 11) beräknat att delansvarskostnaden blir 250 milj. kr. under budget- året 1988/89 med antagande om en cxportkostnad på 1 kr. per kg spannmål. Jag har därvid utgått från ett överskott på 1000milj. kg. Riksdagen har uttalat att detta är den-kvantitet som normalt bör betraktas som överskott i detta sammanhang. .

Riksdagen har vidare beslutat att statens delansvar skall utgöra 40% av kostnaderna för exportöverskottet vid normalskörd (1 000 milj. kg) och att delansvaret skall trappas ned under den femårsperiod för vilken staten påtagit sig detta ansvar.

Min utgångspunkt har varit att statens delansvar det första året avsåg hela kvantiteten för att är fem ha trappats ned med 50%. Detta är den avtrappning som ursprungligen användes för att söka förutsäga kostnader- na för delansvaret under femårsperioden. Kostnaden per kg har ökat väsentligt sedan dess — och därmed totalkostnaden men avtrappnings- modellen vad avser kvantiteten är fortfarande tillämplig.

Regeringen har i 1988 års budgetproposition (prop. 1987/88: 100 bil. 11). mot bakgrund av den osäkerhet som föreligger, föreslagit att den under förslagsanslaget Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område upptagna anslagsposten Samhällets delansvar för överskottsarealen tas upp som en förslagsvis post av 1 000 kr. Riksdagen har beslutat i enlighet med regering- ens förslag (JoU 1987/88: 17, rskr. 184).

Jordbruksnämnden föreslår att en reserv inom regleringsekonomin bör övervägas för att finansiera underskott vid skördevariationer.

Jag anser att regeringen bör ta ställning till huruvida en sådan reserv skall inrättas först när nämnden närmare har övervägt frågan.

Hänvisningar till S2-2-2

  • Prop. 1987/88:165: Avsnitt 2.6

2.3. Prisregleringen påjordbruksprodukter utom sockerbetor prop, 1987/88: 165 och socker under regleringsåret 1988/89

Mitt förslag: Prisregleringsperioden skall omfatta tiden den ljuli 1988—den 30juni 1989.

Kompensationsbeloppet den ljuli 1988 skall uppgå till 1409.7 milj. kr. Av detta skall 1009] milj. kr. tas ut i form av pris- höjningar på olika produkter den ljuli 1988. Resterande 400 milj. kr. skall tas av införselavgiftsmedel utanför fördelningsplanen.

Den ljanuari 1989 skall prisjusteringar ske endast om utveckling- en av PM-index under tiden februari—september 1988 överstiger 2.5 %. Överstiger indexutvecklingen nämnda procenttal skall jord- bruket tillerkännas ett acontobelopp av 425 milj. kr.

Det skall ankomma på regeringen att besluta om de pris- och avgiftsändringar som kan bli aktuella med anledning av förslagen.

Jordbruksnämndens förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: Jordbruksnämnden har efter överläggningar med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och nämndens konsumentdelega- tion. där nämndens slutbud som redan nämnts godtogs av Lantbrukarnas förhandlingsdelegation men inte av konsumentdelegationen. lämnat för- slag om en ettårig prisregleringspcriod för jordbruksprodukter utom soc- kerbetor och socker. Perioden omfattar tiden den ljuli 1988—den 30juni 1989. Förslaget bygger på de riktlinjer som har angetts i riksdagens beslut om livsmedelspolitiken (prop. 1984/85: 166, JoU 33, rskr. 393)" och om totalförsvaret (prop. 1986/87: 95, FöU ll. rskr. 310).

Till nämndens förslag har fogats särskilda yttranden. dels av ledamoten Alamaa, dels av ledamöterna Arvidsson och Fringel.

Jag noterar med tillfredsställelse att samtliga ledamöter i jordbruks- nämndens styrelse biträder förslaget till reglering av priserna påjordbruks- produkter under den föreslagna regleringsperioden. Jag biträder förslaget i sin helhet.

Ett kompensationsbelopp på l409,7 milj. kr. den ljuli 1988 har föresla- gits av nämnden. Av detta föreslås 1009,7 milj. kr. tas ut som prishöjningar fr. o. m. den ljuli 1989 medan 400 milj. kr. tas av införselavgiftsmedel utan- för fördelningsplanen. Ett belopp av 300 milj. kr. tas av medel för regle- ringsåret 1987/88 som enligt riksdagens beslut står till regeringens disposi- tion för användning inom eller i samband med jordbruksprisregleringen. Resterande 100 milj. kr. skall tas av medel för regleringsåret 1988/89.

Förslag till fördelning på produkter kommer i huvudsak att lämnas senare avjordbruksnämnden efter överläggningar med delegationerna. Det ankommer på regeringen att besluta i denna fråga.

Jordbruksnämnden föreslår emellertid redan nu att det preliminära pri- set på vete skall höjas med 2öre, på andra spannmålsslag med 10örc och på oljeväxter med 35 öre per kg för 1988 års skörd. Prishöjningarna avser förändringarjämfört med de definitiva priser som fastställdes hösten 1987.

Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att besluta enligt nämndens förslag. .

Jordbruksnämnden föreslår att en s. k. ventil tillämpas inför den ljanuari 1989. Denna innebär att jordbruket tillförs ytterligare 425 milj. kr. om kostnadsutvecklingen ijordbruket mätt enligt PM-index under perioden februari—september 1988 överstiger 2.5 %. 1 annat fall skall inga prisjuste- ringar göras. Förädlingsindustrin erhåller a contokornpensation för denna period den ljuli 1988.

Till grund för förslaget har legat uppgifter om bl. a. kostnadsutveckling- en i jordbruket under perioden januari 1987—februari 1988 som enligt PM-index uppgått till 3,8 %. motsvarande ett belopp av 657 milj. kr. Detta belopp harjusterats med hänsyn till rabatter på lantbruksmaskiner och till ändrade fodermedelsavgifter. Beloppet uppgår efter detta till 616.5 milj. kr.

Som utgångspunkt för inkomstkompensationen till jordbruket har legat bl. a. uppgifter om löneavtal på det statliga området för år 1988. Kompen- sation ges under regleringsåret 1988/89 med 369 milj. kr. Av beloppet skall 40 milj. kr. användas för sociala åtgärder.

[ beloppet till jordbruket den ljuli 1987 ingick ett acontobelopp som preliminär kompensation till förädlingsindustrin med 160 milj. kr. För för- ädlingsindustrin bör nu utgå ytterligare a contobelopp av totalt 325 milj. kr. Dessa båda belopp avser preliminär kompensation för perioden september 1986—septemberl988. Av acontobeloppet på 325 milj. kr. utgör 98 milj. kr. ytterligare kompensation för regleringsåret 1987/88 och 227 milj. kr. kom- pensation för regleringsåret 1988/89. Avstämning av beloppen skall göras inför den ljuli 1989.

Jag har för avsikt att föreslå regeringen att en expertgrupp tillsätts med uppgift att gå igenom vissa principer för kostnadskontpensation till den förädlingsindustri som ligger inom ramen för jordbruksprisregleringen. Expertgruppen bör pröva olika principer i fråga om kompensation för löneglidning för nämnda industri. liksom frågan om volymförändringars effekter på kostnadskompensationen samt frågan om kompensation för kapitalkostnader.

Härvid bör gruppen särskilt beakta sambandet med de allmänna jord- brukspolitiska riktlinjerna samt möjligheten för denna prisreglerade indu- stri att ta ut kostnadshöjningar inom jordbruksprisreglcringens ram.

Expertgruppens arbete skall redovisas senast vid årsskiftet 1988/89. Sedan expertgruppen redovisat sina slutsatser kan ställning tas till de acontobelopp som tillförts förädlingsindustrin under regleringsåren 1987/88 och 1988/89. Expertgruppens arbete bör också utgöra underlag för ställningstagande i fråga om de principer som framgent bör gälla för kost- nadskompensationen till förädlingsindustrin. Dessa diskussioner förutsätts ske under vintern och våren 1989 inför regleringsåret 1989/90.

Utöver ovanstående delbelopp (616.5 milj. kr. + 369 milj. kr. + 325 milj. kr.) tillförs jordbruket 99.2 milj. kr. under regleringsåret 1988/89. För en närmare precisering av bcloppets delkomponenter hänvisas till jordbruks- nämndens skrivelse (bilaga 1).

Det bör få ankomma på regeringen att besluta om de pris- och avgifts- ändringar som kan bli aktuella under perioden till följd av förslagen.

Jordbruket skall under en fyraårsperiod amortera 305 milj. kr. av det ackumulerade underskott som fanns i spannmålsregleringen vid utgången av regleringsåret 1985/86. Den 30juni 1988 uppgår detta underskott till 230milj. kr. Jordbruksnämnden föreslår att det utgående underskottet i spannmålsregleringen den 30juni 1989 bör få uppgå till högst 155 milj. kr.

Jag har inget att erinra mot dessa förslag. Det ankommer på regeringen att besluta i dessa frågor.

Jordbruksnämnden föreslår att amortering och räntebetalning av ränte- stödslån senareläggs ytterligare två år och börjar först regleringsåret 1990/91. Det fordras inga nya medel för räntestödet. Vidare föreslår jord— bruksnämnden att medel för elablerin_r;.s'.vtöd anslås endast till de jordbru- kare som redan har anslutits till stödformen. Etableringsstödet finansieras av regleringsmedel inom den ram som tilldelatsjordbruket. För reglerings- året 1988/89 bedömer lantbruksstyrelsen vid oförändrad räntenivå medels- behovet till 15—20 milj. kr.

Det ankommer på regeringen att besluta i dessa frågor. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att jordbruksnämndens förslag godkänns.

Låginkomstsatsning m. m.

Under anslagsposten Låginkamstsarsning m. m. inom jordbruket dispone- rarjordbruksnämnden 435 milj. kr. för budgetåret 1987/88. Regeringen har i budgetpropositionen 1988 under anslaget Prisreglerande åtgärder på jord- brukets område tagit upp oförändrat 435 milj. kr. under denna anslagspost. Jordbruksnämnden föreslår att det belopp av 50 milj. kr., som enligt rege- ringsbeslut den 4 januari 1988 skulle användas för sociala åtgärder inom jordbruket, används tillsammans med medlen under anslaget Låginkomst- satsning m. m.

Dessutom föreslås att 40 milj. kr. av införselavgiftsmedel utanför fördel- ningsplanen anvisas för sociala åtgärder inom jordbruket. Av de 90 milj. kr., som således anvisas utöver anslaget på 435 milj. kr.. används 60 milj. kr. för avbytarverksamhet och 30 milj. kr. för produktionsanpassning.

Totalt föreslår nämnden att 88 milj. kr. anvisas för leveranstillägg för mjölk, 210 milj. kr. för avbytarverksamhet. 23 milj. kr. för företagshälso- värd. 100 milj. kr. för socialförsäkringsskydd och 104 milj. kr. för produk- tionsanpassningsåtgärder m.m. Jag avser senare föreslå regeringen att besluta enligt nämndens förslag.

Ändring i lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område

Mitt förslag: En lagändring skall göras som gör det möjligt för

Statensjordbruksnämnd att vid behov föreskriva att vissa varor som används som handelsgödsel beläggs med prisregleringsavgift.

Jordbruksnämndens förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: Fr. o. m. den ljuli 1982 tas en prisregleringsavgift ut på handelsgödsel. Avgiften har sedan dess höjts i flera omgångar. Det föreligger därför risk för att en övergång kan ske till andra varor som också kan användas som handelsgödsel. Därmed kan snedvridningar i konkur- rensen uppkomma mellan produkter och även mellan företag på markna- den. Jordbruksnämnden bör därför bemyndigas att vid behov föreskriva att även andra varor som kan användas som handelsgödsel beläggs med prisregleringsavgift. Enligt jordbruksnämnden kommer man inte att ta ut avgift för dessa varor förrän tillräckligt starka skäl föreligger. Enligt nämn- den bör ett bemyndigande i sig minska risken för en övergång till använd- ning av icke avgiftsbelagda varor och därmed minskar risken för en utvidg- ning av regleringen genom att ytterligare varor måste avgiftsbeläggas. Jag föreslår därför att vissa varor som kan användas som handelsgödsel läggs till uppräkningen i 7äl lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område och att motsvarande tillägg görs i bilagan till lagen.

Uppsamling av självdöda djur

1 prop. (1987/88:93) om djurskyddslag m.m. föreslår regeringen att köttmjöl från självdöda djur inte får användas till utfodring. annat än till pälsdjur. Regeringen föreslår vidare att en ökad uppsamling av självdöda djur sker på frivillig väg genom slakteriernas försorg. De merkostnader för omhändertagandet av djuren som förslaget medför bör inte drabba den enskilde lantbrukaren. Merkostnaden får tas upp i samband med jord- bruksprisöverläggningarna.

Jordbruksnämnden har förklarat sig beredd att i samråd med branschen utforma ett system för uppsamling av självdöda djur. Kostnaderna torde kunna beräknas och tas upp vid överläggningarna inför den ljuli 1989. Kostnader som uppstår före denna tidpunkt bör i förskott täckas av regle- ringsmedel. Jag avser att senare föreslå regeringen att bemyndiga jord- bruksnämnden att använda sådana medel för ändamålet.

2.4 lnförselavgiftsmedel m. m.

Mitt förslag: inflytande införselavgiftsmedel för regleringsåret 1988/89 skall disponeras i enlighet med redovisningen i tabell 2.4.1.

Pälsdjursuppfödare skall erhålla prisåterbäring vid användning av vegetabiliskt fett i utfodringen. En del av den prisåterbäring som återbetalas för detta och andra fodermedel bör användas för upp- byggnad av en forskningsl'ond för pälsdjursnäringen.

Tabell 2. 4. ] Huvudsaklig medelsdisposition av införselavgiftsmedel m.m. reglerings- åren 1986/87. 1987/88 och 1988/89

Inkomster Från föregående regleringsår kvarstående införselavgifter (inomramsmedel) Under resp. regleringsår influtna införselavgifter

exkl. fodermedel fodermedel

Summa

Utgifter

a) Av medel inom fördelnings- planen Svensk spannmålshandel Sveriges potatisintressenter Sveriges oljeväxtintressenter Svensk kötthandel Föreningen för mejeriprodukter Svensk ägghandel Regleringskassan för fågelkött Regionalt kostnadsbidrag. norra Sverige

— mjölk — kött

_ ägg

Bidrag till fraktkostnader för mjölk och grädde Upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete Stiftelsen lantbruksfbrskning Djurhälsovård. kontrollverk- samhet rn. m. Stöd till odling av konservärter och andra köksväxter

Bidrag till grönmjöl

Stöd till odling av bruna bönor Stöd till odling av vallväxtfrö Fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen

Sveriges exportråd Sveriges potatisodlares riksförbund Bidrag till ersättningsfoder, norra Sverige Bidrag till potatisodling.

norra Sverige Reserv till jordbruksnämndens förfogande

Summa

Härefter kvarstående införsel- avgiftsmedel

b) Av medel rrlunförfördel- ningsplanen Utbyteshandel nötkött. öststaterna Utbyteshandel kött och fläsk Pristillägg får- och lammkött Svensk matpotatiskontroll Bidrag till Stiftelsen för ackord- hästorganisationens bevarande

1986/87 1 (100—tal kr.

17731

548 481 219 454

785 666

86 000 27 500 0

4 000 161 000 52 000 3 000

45 500

5 000 '

1 700 500

13500 0

32 300

' 6 000 1 000

1 700 8000 500 2 000 2 780 13 883 0

36 522 504 385

281281

44 933 75 000 15 925

6 038

250

1987/88 [ OOO-tal kr. prel.

36522

lass 000 320 000

1244522

92 000 27 500 0

4 000 69 500 52 000 6 000

45 500 5 000 4 500

500

15 000 5 000

33 800 10 000 0

4 500 8 000 500 3 (100 2 780 80 000 4 500

152 942 626 522

618000 '

70 000 50 000 17 000

6 204

250

1988/89 1 OOO—tal kr. prognos

728 000 350 000

1 078 000

617 200

460 800

70 000 50 000 27 000

6 362

1986/87 1987/88 1988/89 PrOP- 1987/881 165

l OOO-tal kr. ] 000-tal kr. 1 OOO-tal kr. prel. prognos

Minskning av mekaniska skador på matpotatis 500 500 () Stöd till maltproduktionen 2 000 1 000 1 000 Sveriges exportråd 2 000 4 000 4 000 Ränta på lån i riksgäldskontoret 2 240 0 Djurhälsovård 0 17 000 20 677 Lantbruksstatistik 100 26 000 37 708 Konsumentdelegationens sekretariat 400 400 Kostvaneundersökningar ' 1 250 Alternativ odling 1000 Skördeskadefonden 60 000 Ersättning för uteblivna pris- höjningar under 1988/89 300 000 90 000 Summa 149 386 - 494 204 367 397 Summa utgifter 653 771 1 120 726 984 597 Årets saldo (prognos) + 131 895 + 123 796 +93 403

Statens jordbruksnämnds förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: 1 tabell 2.4.1 redovisas användningen av införsel— avgiftsmedel m.m. under regleringsåret 1986/87 liksom en beräkning av och förslag till användning av införselavgiftsmedel som inflyter under regleringsåren 1987/88 och 1988/89. För en närmare redovisning av inför- selavgiftsmedlen hänvisas till bilaga ].

Fördelningsplanen för regleringsåret 1987/88 utgör 267.2 milj. kr. samt inflytande avgifter för fodermedelsimporten enligt riksdagens beslut vå- ren 1987 (prop. 1986/87: 146. JoU 26. rskr. 346). Med hänsyn till att infly- tande avgifter för fodermedelsimporten för närvarande kan beräknas till 320 milj. kr. beräknarjag därmed fördelningsplanen till 587.2 milj. kr. Där- till kommer kvarstående medel från regleringsåret 1986/87 på 36.5 milj. kr. Jag beräknar de disponibla inkomsterna av införselavgifter till totalt 1244.5 milj. kr.. vilket innebär att 620.8 milj. kr. beräknas återstå sedan medel avsatts till fördelningsplanen. Enligt jordbruksnämndens förslag skall utgå bl. a. ett utökat arealbidrag till stöd för potatisodlingen i norra Sverige och odlingen av bruna bönor till följd av skördeskador år 1987. Jag har inget att erinra mot det preliminära förslag till fördelningsplan som lämnats av jordbruksnämnden. Definitiv fördelningsplan för regleringsåret 1987/88 kan fastställas först efter utgången av regleringsåret då de verkliga inkomsterna av införselavgifterna för fodermedel är kända. .

Sammanställningen avseende ändamål utanför fördelningsplanen för regleringsåret 1987/88 skiljer sig på ett antal punkter från de preliminära beräkningar som låg till grund för riksdagens beslut våren 1987. De inför- selavgiftsmedel från regleringsåren 1986/87 och 1987/88 som enligt riksda- gens beslut står till regeringens förfogande (prop. 1986/87: 146. JoU 26. rskr. 346) har därvid delvis tagits i anspråk för olika ändamål sammanhäng- ande med prisregleringen. Posten Utbyteshandel med nötkött från öststa- terna beräknas öka med 30 milj. kr. Bidraget till Svensk matpotatiskontroll . (SMAK) ökar med 56143 kr. till följd av tidigare inte beaktade löneökning- 19

ar för SMAK under regleringsåret 1987/88. Bidraget till Sveriges exportråd har, genom regeringens beslut. höjts med 2 milj. kr. för 1987/88. '1'ill statens livsmedelsverks medverkan i kostvaneundersökningar disponeras l250000kr.. vilket jag tidigare redogjort för i årets budgetproposition. Vidare bör 1 milj. kr. användas för att stödja uppbyggnaden av en funge- rande kontroll av alternativt producerade jordbruksprodukter. Detta har jag tidigare redovisat i prop. (1987/88: 128) om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. m. m.

Enligt nämndens förslag skall 300 milj. kr. av de införselavgiftsmedel som står till regeringens förfogande för regleringsåret 1987/88 tas i anspråk för att ersätta prishöjningar på jordbruksprisreglerade produkter under regleringsåret 1988/89. Jag har ingenting att erinra mot vad jordbruksnämn- den föreslagit i dessa delar.

Kostnaderna för sådana ändamål som får täckas av införselavgiftsmedel utanför fördelningsplanen beräknas därför för regleringsåret 1987/88 till 494 milj. kr.. varav 300 milj. kr. avser ersättning för uteblivna prishöjningar under regleringsåret 1988/89. Jag återkommer senare till regeringen med anledning av jordbruksnämndens förslag till disposition av de införselav- giftsmedel som står till regeringens förfogande för regleringsåret 1987/88.

Jag föreslår att fördelningsplanen för regleringsåret 1988/89 skall omfat- ta oförändrat 267.2 milj. kr. jämte inflytande fodermedelsavgifter. vilket totalt beräknas ge 617.2 milj. kr.

Jag föreslår att Svensk spannmålshandel liksom hittills tillförs införsel- avgifter för viss utbyteshandel med brödsäd. Dessa avgifter beräknas till - 40 milj. kr. Vidare bör Sveriges oljeväxtintressenter tillföras fettVaruavgif— ter såväl på importerad som inhemsk olja för en kvantitet motsvarande fettinnehållet i den inhemska fröskörden. dock högst motsvarande fettva- ruavgifter på den totala fettkonsumtionen inom landet. Beloppet beräknas nu uppgå till 550 milj. kr.

Med hänsyn till ovissheten rörande regleringsekonomins utveckling för de olika varuområdena har nämnden inte lagt fram någon plan för fördel- ning av det preliminärt beräknade beloppet för regleringsåret 1988/89. Nämnden avser att återkomma med förslag till preliminär fördelning av beloppet. Ett sådant förslag kan då avges i samband med att. förslag lämnas till gränsskydd m.m. fr.o.m. den ljuli 1988. Nämnden bör liksom tidigare få jämka delbeloppen mellan de olika regleringsföreningarna och besluta om fördelning av det belopp som kan komma att stå till nämndens förfo- gande.

1 det följande anger jag medelsbehovet under regleringsåret 1988/89 för de ändamål som bör täckas av införselavgiftsmedel utanför fördelnings- planen.

För utbyteshandel med nötkött med öststaterna har jag i likhet med jordbruksnämnden beräknat 70 milj. kr.

I likhet med jordbruksnämnden föreslår jag att för utbyteshandel med kött och fläsk avsätts 50 milj. kr. av införselavgiftsmedel från import av kött och fläsk. En förutsättning är att motsvarande export ägt rum och att införselavgiftsmedel finns tillgängliga sedan samtliga övriga ändamål tillgo- dosetts inom och utom fördelningsplanen med tillägg av en skälig reserv för oförutsedda ändamål.

Under regleringsåret 1987/88 utgår pristillägg förfär- och lammkött med 3.30öre per kg. vilket beräknas motsvara en utgift på 17 milj. kr. Jag föreslår att pristilläggct höjs till 5.40öre per kg får- och lammkött under regleringsåret 1988/89. vilket beräknas medföra en utgift på 27 milj.kr. Höjningen ingåri kompensationsbeloppet till jordbruket.

Jag föreslår att SMAK tilldelas högst 4844000kr. för den officiella kontrollen och 1 518000 kr. för upplysningsverksamheten.

Bidrag till stiftelsen för ackord/rästorganisationens bevarande bör utgå oförändrat med 250000 kr.

Stöd till maltprmiuktionen för regleringsåret 1988/89 bör lämnas med 1 milj. kr.

Jag föreslår att Sveriges exportråd skall erhålla 4milj. kr. av medel. utanför fördelningsplanen regleringsåret 1988/89. förutsatt att jordbruket avsätter 4milj. kr. från medel inom fördelningsplanen.

I enlighet med regeringens förslag i årets budgetproposition (1987/88: 100 bil. 11) harjordbruksnämnden föreslagit att 20.7 milj. kr. anslås för finansi- ering av viss del av kostnaderna förd/"urens lzälso- och sjukvård samt 37.7 milj. kr. för statistik på jordbrukets område.

Till finansiering av sekretariatet hos jordbruksnämndens konsumentde- legation föreslås 400 000 kr.

Jordbruksnämndens förslag innebär vidare att 60 milj. kr. av disponibla införselavgifter utanför fördelningsplanen för regleringsåret 1988/89 skall avsättas till skördeskadefbnden för 1987 års skördeskador. Medlen skall enligt förslaget utbetalas regleringsåret 1989/90. Jag kan även godta försla- get i denna del.

Jordbruksnämnden har föreslagit att totalt 400 milj. kr. av. irJörse/ar- giftsmedel ska/l disponeras för att begränsa konstonentpris/röjningar un- der regleringsåret [988/89. Till detta används som jag nämnt 300 milj. kr. av medel för regleringsåret 1987/88. Till resterande 100 milj. kr. disponeras . införselavgiftsmedel för regleringsåret 1988/89. varav 10 milj . kr. utgör höjningen av pristillägget för får- och lammkött.

Jordbruksnämnden har föreslagit att en prisåterbäring lämnas för vege- tabiliskt fett som används för utfodring av pälsdjur. Pälsdjursnäringen erhåller för närvarande återbetalning för fördyring av spannmål och annat foder orsakad av jordbruksprisregleringen. Bakgrunden är att huvuddelen av skinnen säljs på världsmarknaden. Jag biträder nämndens förslag.

Nämnden föreslår vidare att en del av prisåterbäringen för foder i fort- sättningen avsätts för uppbyggnad av en forskningsfond för pälsdjursnä- ringen. Jag tillstyrker att en sådan fond byggs upp och hanteras på det sätt som nämnden har föreslagit.

I detta sammanhang villjag nämna att enligt den överenskommelse som träffats mellan regeringen och jordbruksnäringen skall staten och näringen bidra med hälften var till den del av kostnaderna för 1987 års skördeskador som överstiger 90 milj. kr. Skadorna år1987 blev som regeringen tidigare redovisat för riksdagen betydligt större än vad som varit fallet under senare år. Konsekvenser av de stora skadorna har blivit att fonden i sin helhet tömts på medel. Regeringen har därför föreslagit riksdagen att anvisa 127 milj. kr. som ersättning till fonden i enlighet med nämnda

överenskommelse (prop. 1987/88: 125 bil. 6). För jordbruksnäringens del innebär överenskommelsen att näringens andel får avsättas inom ramen. för de medel som tillförsjordbruket. Utöver dessa kostnader för ersättning till Skördeskadefonden kommer kostnader för administrationen av skyddet för skördeårct 1987 som i normalfallet skulle finansierats av fonden. Sam- manlagt kan dessa administrationskostnader komma att uppgå till ca 17— 18 milj. kr. Jag avser att senare föreslå regeringen att avsätta medel för detta ändamål inom ramen för de införselavgiftsmedel från regleringsåret 1986/87 som står till regeringens förfogande. Av resterande odisponerade införselavgiftsmedel från regleringsåret 1986/87 till regeringens disposition avserjag att föreslå regeringen att 100 milj. kr. tas till intäkt under anslaget Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område under nionde huvudtiteln. Härigenom avlastas statsbudgeten motsvarande belopp.

Med hänsyn till de oundgängliga variationerna i inflödet av införselavgif- ter har jag i min anmälan till årets budgetprOposition (prop. 1987/88: 100 bil. 11, s. 34) föreslagit att en rörlig kredit av 60 milj. kr. även fortsättnings- vis ställs tilljordbruksnämndens förfogande. Med hänsyn till osäkerheten i prognosen bör det i enlighet med sammanställningen beräknade överskot- tet inte intecknas för något ändamål utöver de jag nu nämnt. Det på detta sätt beräknade överskottet bör liksom för innevarande år stå till regering- ens disposition.

Hänvisningar till S2-3-2

  • Prop. 1987/88:165: Avsnitt 2.6

2.5. Prisregleringen på sockerbetor och socker

Hänvisningar till S2-5

  • Prop. 1987/88:165: Avsnitt 2.6

Mitt förslag: Prisregleringen på sockerbetor och socker för perioden den ljuli 1988—den 30juni 1989 utformas enligt samma grunder som för innevarande regleringsperiod.

Grundpriset på sockerbetor. som avser 16% sockerhalt. skall år1988 vara 30.79 kr. per 100 kg.

Prisregleringspriset på strösocker skall vid oljepriset 1453 kr. per kubikmeter vara 456,42 kr. per 100 kg.

Det skall ankomma på regeringen att fatta de beslut om prisregle- ringen som kan komma att krävas under perioden.

Statens jordbruksnämnds förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: Förslaget bygger på att driften vid samtliga nu existerande sockerbruk upprätthålls.

Jordbruksnämndens förslag rörande betodlingen innebär att betodlarna tillerkänns ett totalbelopp på 23 milj. kr. som utgår på 1988 års socker- betspriser.

Mot denna bakgrund bör grundpriset för sockerbetor höjas med 0.90 kr. per 100 kg till 30.79 kr. per 100 kg.

Vad gäller kompensationen till Sockerbolaget bör prisregleringen liksom tidigare avse endast strösocker. Av verksamheten vid raffinaderiet i Arlöv bör ingå raffineringen av såväl inhemskt som importerat råsocker för den

svenska marknaden. Kostnadsvolymen täcker även in produktionen av vissa foderbiprodukter. Nämnden har i sitt prisförslag i princip beaktat foderbiprodukterna. Sockerpriset bör liksom hittillsjusteras när oljepriset ändras med i 160 kr./m3.

Kostnadsersättningen till Sockerbolaget bör, inkl. definitiv justering för olje— och gaskostnader under regleringsåret 1986/87. uppgå till 5566000 kr.. vilket motsvarar 1.71 kr. per 100 kg socker.

1 kostnadskompensationen har även merkostnadcrna vid ö-bruken beak- tats. Den kompensation som tillerkänns Sockerbolaget för dessa merkost- nader för regleringsåret 1988/89 beräknas till 6.20 kr. per lOOkg socker. vilket vid normal produktionsvolym motsvarar 20,2 milj. kr. Med hänsyn till förväntat inflöde av införselavgifter bör. utöver de 4,3 milj. kr. som hittills tagits ur sockerregleringsfonden. även dessa 20,2 milj. kr. tas ur fonden under regleringsåret 1988/89. Sockerpriset reduceras i motsvarande grad.

Prisregleringspriset på strösocker bör höjas med 0.6% per 100 kg till 456,42 kr. per 100 kg.

Ersättningen för raffinering och lagring av importerat råsocker bör'höjas för inträffade kostnadsökningar med 2,78 % till 85.58 kr. per 100 kg.

Om väsentligt ändrade förutsättningar inträffar under regleringsperioden bör det ankomma påjordbruksnämnden att efter överläggningar med dele- gationerna lägga fram förslag till de åtgärder som under perioden kan anses påkallade. Det bör därefter ankomma på regeringen att fatta de beslut som kan behövas.

Enligt jordbruksnämndens och konsumentdelegationens mening har årets överläggningar visat att en nära samordning mellan sockerbetor och övriga grödor behövs. Nämnden vidhåller sitt förslag från i fjol att över- läggningarna som sker rörande prissättningen på sockerbetor bör ingå i de allmänna överläggningarna för övrigajordbruksprodukter medan överlägg- ningarna med Sockerbolaget bör ske separat. Det ankommer på regeringen att inför överläggningarna för prisregleringen för tiden efter den 30 juni 1989 besluta i denna fråga. '

Mitt förslag: Sockerbetsarealen för 1988 års odling skall uppgå till oförändrade 51 000 hektar. Arealbidragen till odlare som levererar betor till ö-bruken bibc- hålls oförändrade. Arealbytet mellan fabrikspotatis och sockerbetor skall upphöra fr.o.m. 1989 års odling.

Statens jordbruksnämnds förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: Sockerbetsarealen för 1988 års odling bibehålls oförändrad och bör uppgå till högst 51 000 hektar.

Erforderlig kvotering av arealen bör godkännas av jordbruksnämnden. Ca en tredjedel av odlingen bör kontrollmätas. Mätningen bör direkt be-

kostas av odlarna och Sockerbolaget. Prisavdraget vid överodling bör vara kraftigt.

Arealbidraget bör vara oförändrat 200 kr. per hektar till de odlare i Småland och Blekinge som levererar betor till bruket i Mörbylånga. 400 kr. per hektar till odlarna på Öland och 500 kr. per hektar till odlarna på- Gotland. 1 de fall arealen vid arealkontroll befinns vara mindre än den kontrakterade bör bidraget utgå efter den uppmätta arealen.

Det utbyte mellan fabrikspotatisareal och sockerbetsareal som gjordes i början av 1980-talet är inte längre befogat och bör upphöra fr.o.m. 1989 års odling. Rätt att leverera fabrikspotatis på aktuella andelar i stär- kelsefabrik återinförs därvid. De lantbrukare som önskar fortsätta med ifrågavarande betodling bör i största möjliga utsträckning få göra detta med hänsyn till den tid som arealbytet existerat.

Sveriges betodlares centralförening och Sockerbolaget AB bör i sam- band med den årliga arealtilldelningen avgöra storleken på tilldelad areal i de särskilda fallen. Jordbruksnämnden bör godkänna arealkvoteringen och dessutom pröva tvister i kvoteringsfrågor vad avser areal som erhållits i utbyte med friställande av andelar i stärkelsefabrik.

Mitt förslag: Sockernäringens andel av de medel som skall tillföras för en uppbyggnad av det nya skördeskadeskyddet skall under regle- ringsåret 1988/89 betalas av fonderade försäljningsavgifter.

Statens jordbruksnämnds förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: Enligt vadjag anförde i prop. 1987/88: 74 bör det nya Skördeskadeskyddet för regleringsåret 1988/89 tillföras 60 milj. kr. Det- ta skall betalas över konsumentpriserna fördelade på alla jordbrukspro- dukter. Den andel som faller på socker beräknas till 3528 000 kr. och bör för regleringsåret 1988/89 tas av fondcrade försäljningsavgifter som lagts upp med stöd av 10.5 lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område. Därmed påverkas inte konsumentpriserna på socker under regle- ringsåret 1988/89.

Om utbetalda ersättningar och behovsprövade bidrag till följd av skörde- skador år 1987 överstiger 90milj. kr. skall staten och jordbruksnäringen vardera tillföra skördeskadcfonden hälften av överskjutande belopp. Utbe- talningarna för år 1987 innebär att jordbruksnäringen skall tillskjuta 127mi1j.kr. Vid överläggningarna har överenskommits att betodlingen skall bidra med 7.5 milj. kr. som avräknas från det belopp som i avsnitt 2.5.4 anges som betodlarnas ränteersättning.

Hänvisningar till S2-5-3

Mitt förslag: Från sockerregleringsfonden skall betalas kostnader för arealbidraget till odlarna. ersättningen för merkostnaderna vid bruken på Öland och Gotland. återbetalning av tidigare inbetalda medel, återbetalning av ränta för tidigare inbetalda medel. fraktbi- drag till de fyra nordligaste länen och Kopparbergs län. kollektiva åtgärder inom biodlingen. kostnader för prisutjämning på socker samt vissa administrationskostnader.

!

Statens jordbruksnämnds förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: lnförselavgift tas liksom hittills ut för importera- de kvantiteter under perioder då världsmarknadspriset understiger det fastställda avräkningspriset på socker av svenska betor. De uppburna medlen bör — liksom hittills tillföras sockerregleringsfonden.

Behållningen i sockerregleringsfonden var den 30juni 1987 16,5 milj. kr. Produktionen år 1987 av socker ur inhemska betor uppgick till ca 253000ton. Under regleringsåret 1987/88 beräknas en kompletteringsim- port av drygt 80000 ton komma att få göras. Vid nuvarande prisskillnad mellan Sverige och världsmarknaden bör det ge ett betryggande tillskott av införselavgifter till sockerregleringsfonden för att täcka de utgifter som redan ligger på fonden och de tillfälliga som föreslås under regleringsåret 1988/89.

Med hänsyn till det förväntade inflödet av införselavgifter bör, som redan nämnts, hela Sockerbolagets kostnadskompensation för merkostna- derna vid ö-bruken finansieras med medel ur sockerrcgleringsfonden. Be- loppet uppgår till totalt 24.5milj.kr. (4.3 + 20,2). Om mot förmodan inflytande belopp kommer att bli väsentligt lägre bör föreslagen finansi- ering under regleringsåret 1988/89 avseende del av regionalstöd inte ge- nomföras utan liksom tidigare tas ut över sockerpriset.

Sockerreglcringsfondenbör vidare få användas för fraktsubvcntionering till de fyra nordligaste länen och Kopparbergs län med 1.2 milj.kr. Ur fonden bör dessutom betalas kostnaderna för arealbidrag till de odlare som levererar betor till ö-brukcn till en beräknad kostnad av ca 3,5 milj. kr.

Till kollektiva åtgärder inom biodlingen bör tas 0,5 milj. kr. ur fonden. Till yrkesmässig biodling bör av fondens medel återföras ett belopp som motsvarar odlingens sockerförbrukning gånger den skillnad i sockerpris som föreligger mellan Sverige och världsmarknaden.

Vidare bör regleringsföreningen Svensk sockerhandels administrations- kostnader täckas ur fonden. Fondmedlen används också till vissa kostna- der inom prisutjämningcn för varor innehållande socker. Vid tillverkning av vissa produkter såsom farmacevtiska halvfabrikat för export återbetalas införselavgiften för förbrukat socker. 1 en situation med ingen eller ringa sockerimport bör exportbidrag för sådana produkter finansieras ur socker- regleringsfonden.

Under regleringsåret 1982/83 betalade intressenterna på sockerområdet in ett belopp så att underskottet i regleringsekonomin kunde avvecklas.

IJ lJt

Kapitaldelen av detta belopp har sedan återbetalats i tre omgångar och slutreglerades hösten 1987 så när som på knappt 100000 kr. Detta belopp bör nu återbetalas till betodlarna, varefter hela kapitaldelen är slutreg- lerad.

Sockerbolaget. betodlarna och konsumenterna bör tillerkännas ränta för den tid medlen stått till sockerregleringens förfogande. Konsumenternas belopp på 850 000 kr. förs till jordbruksnämndens fond för försäljningsav- gifter. Beloppet till betodlarna uppgår till 10906000 kr. jämte 99500kr. avseende nämnd avvikelse på kapitaldelen. Beloppet till Sockerbolaget uppgår till 7 838 000 kr.

Vid behov börjordbruksnämnden liksom hittills få ta ut en försäljnings- avgift på allt socker som säljs inom landet för att subventionera sockerim- porten när världsmarknadspriset är högre än det svenska priset.

Hänvisningar till S2-5-4

  • Prop. 1987/88:165: Avsnitt 2.5.3

2.6. Lagstiftningsfrågor

Jag har i avsnitt 2.2.1 föreslagit att det temporära förbudet mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin förlängs ytterligare ett halvår fr.o.m. den ljuli 1988. Förslaget förutsätter ändring i 1 :$ lagen (1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin.

Jag har dessutom i avsnitt 2.3.2 föreslagit en ändring i lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område, vilken gör det möjligt för statens jordbruksnämnd att vid behov föreskriva att vissa varor som används som handelsgödsel beläggs med prisregleringsavgift.

Lagändringarna bör träda i kraft den ljuli 1988. I enlighet med det anförda har inom jordbruksdepartementet upprättats förslag till 1. lag om dels fortsatt giltighet av lagen ( 1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin. dels ändring i samma lag. 2. lag om ändring i lagen (1967: 340) om prisreglering påjordbrukets områ- de.

De föreslagna författningsändringarna är av'sådan beskaffenhet att lag- rådets hörande enligt min mening skulle sakna betydelse.

3 Hemställan - .

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen dels att anta inom jordbruksdepartementet upprättade förslag till 1. lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin, dels ändring i samma lag. 2. lag om ändring i lagen (1967: 340) om prisreglering påjordbru- kets område, dels att 3. godkänna vad jag har förordat i fråga om produktionsanpass- ning på vegetabilieområdet (avsnitt 2.2.2).

4. godkänna vad jag har förordat i fråga om prisregleringen på Prop. 1987/88: 165 jordbruksprodukter utom sockerbetor och socker under reglerings- - året 1988/89 (avsnitt2.3.1), 5. godkänna vad jag har förordat i fråga om användningen av avgiftsmedel som inflyter under regleringsåret 1988/89 (avsnitt2.4), 6. godkänna vad jag har förordat i fråga om uppbyggnad av en forskningsfond för pälsdjursnäringen (avsnitt 2.4). 7. godkänna vad jag har förordat i fråga om prisregleringen på sockerbetor och socker under regleringsåret 1988/89 ("avsnitt 2.5).

Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte. Regeringen bör föreslå riksdagen att besluta att förkorta motionstiden till tolv dagar.

Hänvisningar till S2-6

Innehållsförteckning

1 Inledning ................................................. 2 Prisregleringens utformning under tiden den 1 juli 1988—30 juni 1989 ..................................................... 2.1 Allmänna utgångspunkter .............................. 2.2 Kompensation till jordbruket och förädlingsindustrin den ljuli 1988 ............................................ 2.3 Kompensation per den ljanuari 1989 .................... 3 Prisändringar fr.o.m. den ljuli 1988 ......................... 4 Produktionsanpassninsåtgärder på animalieområdet ............ — lnvestcringsförbud Avvecklingsersättning 'l'våprissystem för mjölk 5 Ränte- och etableringsstöd .................................. 6 Sociala åtgärder ........................................... 7 lnförselavgiftsmedel m.m. för 1988/89 ....................... 8 Prisregleringen på olika produkter m.m. ...................... 8.1 Medel till skördeskadcfonden .......................... 8.2 Finansiering av djurens hälso- och sjukvård .............. 8.3 Förmalningsavgift för korn och havre ................... 8.4 Spannmålsrcgleringens finansiering ..................... 8.5 Förbättrade skolmåltider ............................... 8.6 Forskningsprojekt om landsbygdsutveckling ............. 8.7 Omställning 90 ....................................... 8.8 Uppsamling av självdöda djur .......................... 8.9 Fodermedclsregleringen ............................... 8.10 Ptisåterbäring för pälsdjursfoder ........................ 8.11 Handelsgödselavgiften ................................. 8.12 Vissa utredningar m.m. ............................... 8.13 Information om kassan för råvarukostnadsutjämningen . . . . 9 Hemställan ............................................... 10 Beslutsmening ............................................

29

30 30

30 34 34 34

38 39 40 45 45 45 45. 46 46

47 48 49 50 50 51 51

Dnr 402-362/88 Prop. 1987/88: 165

STATENS 1988-04-13 Dnr 402-362/88 Prop. 1987/88:165 JORDBRUKSNÄMND - Bilaga 1

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Statens jordbruksnämnd angående jordbrukspris- reglering under perioden ljuli 1988—30juni 1989

Regeringen uppdrog den 14 januari 1988 åt statens jordbruksnämnd (JN) att efter överläggningar med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdelegation avge förslag om den närmare utformningen av prisregleringen på jordbruksprodukter utom sockerbetor och socker för tiden efter den 30 jttni 1988. Förslagen skall utformas med utgångspunkt i riksdagens beslut om livsmedelspolitiken (prop 1984/85:166. JoU 33. rskr 393) och om totalförsvaret (prop 1986/87:95, FöU 11, rskr 310).

Av uppdraget framgår att jordbruksnämnden skall beakta de riktlinjer regeringen har angivit för prissättningen i samband med avvecklingen av prisstoppet.

Nämnden Skall vidare beakta vad som anförts om skördeskadcskyddets finansiering i prop 1987/88: 74.

Jordbruksnämnden skall även beakta vad regeringen i prop 1987/88: 100 bil 11 har föreslagit riksdagen om finansieringen av kostnaderna för dju- rens hälso- och sjukvård och kostnaderna för statistik på jordbrukets område.

Jordbruksnämnden skall överväga tillämpningen av det särskilda ränte- och ctableringsstödet.

Jordbruksnämnden är oförhindrad att inom den ram som tilldelas jord— bruket föreslå andra åtgärder som kan främja en jämnare inkomstfördel- ning mellan olika kategorier avjordbrukare.

Jordbruksnämnden skall redovisa behovet av och förslag till fortsatta åtgärder för produktionsanpassning. När det gäller tvåprissystem för mjölk, skall emellertid en utvärdering redovisas särskilt.

Regeringen har i beslut den 4januari 1988 angett att av medel som tillförs Svensk Spannmålshandel. ekonomisk förening under regleringsåret 1988/89 skall 50 milj. kr. användas för sociala åtgärder inom jordbruket. Jordbruksnämnden skall, efter överläggningar med ovan nämnda delega- tioner. lämna förslag till den närmare användningen av dessa medel.

1 uppdraget anges att frågan om intensiteten ijordbruket samt andra miljöfrågor som berör jordbruket f.n. bereds inom regeringskansliet. Miljöfrågorna är också ett av ämnena för de särskilda samtal som pågår mellan regeringen. riksdagspartierna, Lantbrukarnas Riksförbund och konsumentdelegationen. 29

Marknadsbalansen inom animalieområdet har under de senaste åren för- bättrats väsentligt. De minskade kostnaderna för överproduktionen har också medfört att lönsamheten förbättrats. Enligt JN:s bedömning är det av stor vikt att en försiktighet iakttas vid prissättningen så att nya problem med överproduktion kan undvikas.

Inom vegetabilieområdet är problemen betydligt större beroende på överskottsproduktionen och de låga världsmarknadspriserna. Därigenom har lönsamheten inom vegetabilieproduktionen försämrats. Balanssitua- tionen utgör dock enligt nämndens uppfattning fortfarande ett skäl för att visa en försiktighet med prissättningen vid fördelningen på olika produk- ter.

Enligt nämndens uppfattning visar således inkomstsituationen ijordbru- ket en splittrad bild. .

Inkomstläget och marknadsbalansen redovisas närmare i bilagor till denna skrivelse.

JN anser av planerings—och stabilitetsskäl att fleråriga prisregleringspc- rioder bör eftersträvas. Nämndens medlingsbttd vilket i princip godtogs av lantbrukarnas förhandlingsdelegation men avvisades av konsumentdelega- tionen omfattade en period av två år. Eftersom detta förslag inte godtogs av båda parter har JN inte funnit det möjligt att till regeringen lämna förslag om en flerårig period. JN föreslår därför en ettårig prisregleringspc- riod för tiden den ljuli 1988—30juni 1989. Prisjusteringar föreslås ske den ljuli 1988. Förslaget innefattar också en s.k. ventil per den ljanttari 1989.

Till grund för de nu avslutade överläggningarna har legat uppgifter om kostnadsutvecklingcn ijordbruket under perioden januari 1987—februari 1988. som enligt PM-index stigit med 3,8,% räknat från det preliminära indextal som användes vid överläggningarna våren 1987. Detta motsvarar ett kompensationsbelopp om 657 milj. kr.

Genom en särskild studie som gjorts vid statens pris- och kartellnämnd (SPK) har kunnat konstateras att rabatterna på vissa jordbruksmaskincr ökat. Rabatter på jordbruksmaskincr registreras inte i PM-index. Mot denna bakgrund föreslås ett avdrag från kompensationsbeloppet med ett engångsbelopp om 60 milj. kr. för den ökade rabatteringen. Frågan om rabatter på maskiner skall åter prövas vid prisöverläggningarna inför den I juli 1989. Det är angeläget att motsvarande studie avseende rabatter uppre- pas för 1988 så att en korrekt bedömning av prisutvecklingen på maskiner kan göras.

Parterna enades förra året om att en definitiv korrigering för inflytande 30

fodermedelsavgifter under 1986/87 skulle göras per den 1 januari 1988 om Prop. 1987/88: 165 den s.k. ventilen som ingick i 1987/88 års överenskommelse utlöstes. 1 Bilaga I annat fall skulle korrigeringen ske den 1 juli 1988. Om korrigeringen skulle göras den 1 juli 1988 skulle den eftersläpning som uppstått sedan den 1 januari 1988 beaktas i form av ett engångsbelopp. JN föreslår nu attjordbruket tillförs ett belopp om 49 milj. kr. som utgör definitiv korrigering för inflytande fodermedelsavgifter under 1986/87. Härtill kommer ett engångsbelopp om 24,5 milj. kr. Det sistnämnda belop- pet skalll utgå t.o.m. den 30juni 1989. För inflytande fodermedelsavgifter under 1987/88 skall nu göras ett preliminärt avdrag om 54 milj. kr. En slutlig avstämning skall ske när definitiva uppgifter om inflytande avgifter under 1987/88 föreligger.

.S'ammanfarming kosmadskompensatian till jordbruket

PM-index januari 1987—februari 1988 657 Mkr Fodermedclsavgifter

— 1986/87 49 Mkr — engångsbelopp 24.5 Mkr — 1987/88 (prel) 54 Mkr Rabatter på maskiner, engångsbelopp 60 Mkr Summa 616,5 Mkr

JN föreslår attjordbruket tillförs ett belopp om sammanlagt 369 milj. kr. i inkomstförbättring under 1988/89. Av detta belopp utgör 41 milj. kr. ett engångsbelopp. Beloppen har fastställts med utgångspunkt från löneavta— len för 1988 på det statliga området. I beloppen ingår kompensation räknad fr.o.m. den ljanuari 1988. '

Av beloppet föreslås att 40 milj. används för sociala ändamål.

Jordbruket tillfördes den ljuli 1987 ett preliminärt belopp om 160 milj. kr. som kompensation för kostnadsutvecklingcn inom förädlingsindustrin. JN föreslår nu att jordbruket tillförs ytterligare ett a contobelopp om 98 milj. kr. avseende kostnadsutvecklingcn under 1987/88. Kostnadsökningen un- der 1987/88 har beräknats med ledning av indexutvecklingen under peri- oden september 1986—september 1987. Dessutom har beaktats vissa effek- ter av förändringar i produktionsvolymen.

Som preliminär kompensation till förädlingsindustrin under 1988/89 skall jordbruket nu tillföras ett belopp om 227 milj. kr. avseende perioden september 1987—september 1988.

Totalt skall således 325 milj. kr. tillföras förädlingsindustrin. Regeringen har för avsikt att tillsätta en expertgrupp för genomgång av vissa principer som grund för kostnadskompensation till den livsmedelsin- dustri som omfattas avjordbruksprisregleringen. För expertgruppen gäller följande preliminärt överenskomna direktiv.

"Expertgruppen bör pröva olika principer om kompensation för Iöne- Prop. 1987/88: 165 glidning för nämnda industri. liksom frågan om volyrnförändringars effek- Bilaga 1 ter på kostnadskompensationen samt ersättningen för kapitalkostnaderna. Härvid bör gruppen särskilt beakta sambandet med de allmännajordbruks- politiska riktlinjerna samt möjligheten för denna prisreglerade industri att ta ut kostnadshöjningar inom jordbruksprisregleringens ram."

Expertgruppens arbete bör redovisas senast vid årsskiftet 1988/89. Sedan expertgruppen redovisat sina slutsatser kan ställning tas till de åt contobelopp som tillförts förädlingsindustrin under 1987/88 och 1988/89. Expertgruppens arbete bör också utgöra underlag för ställningstagande i fråga om de principer som framgent bör gälla för kostnadskompensationen till förädlingsindustrin. Dessa diskussioner förutsätts ske vintern/våren 1989 inför prisjusteringen den ljuli 1989.

Justering för prisförändringar på rapsmjöl föreslås ske när definitiva uppgifter för 1987/88 föreligger och för rapsfrö till foder fr. o. m. reglerings- året 1988/89.

JN föreslår att en produktivitetskorrigering om — 4] milj. kr. görs.

1 prop 1987/88: 128 har regeringen lämnat förslag om miljöförbättrande åtgärder ijordbruket. Enligt propositionen bör kostnadsökningar och in- täktsförändringar — positiva och negativa som uppstår för producenter- na behandlas ijordbruksprisöverläggningarna i den takt de uppstår och registreras. Förslaget har ännu inte behandlats av riksdagen. Dessa frågor får tas upp i prisöverläggningarna först vid ett senare tillfälle.

Till följd av de effekter av förbudet mot stråförkortningsmedel för 1987 års skörd bör ett engångsbelopp av 40 milj. kr. utgå Linder regleringsåret 1988/89.

Riksdagen har beslutat att till Skördeskadefonden tills vidare skall årligen föras ett belopp av 60 milj. kr. Beloppet skall betalas av konsumenterna. JN föreslår att 56.5 milj. kr. av detta belopp som ingår i totalbeloppct tas av utomramsmedel. Resterande 3.5 milj. kr. tillförs från sockerregleringen. Vidare gäller i enlighet med riksdagsbeslutet att om utbetalda ersättning- ar och behovsprövade bidrag till följd av skördeskador år 1987 överstiger 90 milj. kr. skall staten och jordbruket vardera tillskjuta skördeskadcfon- den hälften av överskjutande belopp. Kostnaderna för skördeskador år 1987 innebär preliminärt attjordbruksnäringen skall tillskjuta ett engångs- belopp av 127 milj. kr. till skördeskadcfonden. 7.5 milj. kr. tillförs från sockerregleringen. JN föreslår att av resterande belopp skall 40 milj. kr. finansieras av utomramsmedel. 32

Bilaga 1

JN föreslår vidare att ytterligare 60 milj. kr. av utomramsmedel avseen- de 1988/89 överförs till Skördeskadefonden under 1989/90. Nuvarande bedömning visar att det finns medel tillgängliga för detta. Mot detta förslag har styrelseledamoten Alamaa lämnat särskilt yttrande.

Djur/tälsm'ård JN föreslår att höjningen av det belopp som jordbruket kollektivt skall

finansiera med 3.7 milj. kr. tas av utomramsmedel och inräknas i totalra- men.

Prisstillr'igg7 får- och lammkött

JN föreslår en uppräkning av stödet från 3.30 kr/kg till 5.40 kr/kg. Stödet bör liksom hittills finansieras av utomramsmedel. Uppräkningen som mot- svarar ett belopp av 10 milj. kr. bör avräknas totalkompensationen till

jordbruket.

Av följande sammanställning framgår de belopp som skall tillförasjordbru- ket och förädlingsindustrin fr.o.m. den ljuli 1988.

Jordbrukarnas inkomster Nivåhöjning 328 Mkr Engångsbelopp 41 Mkr Summa 369 Mkr Jordbrukets kostnader PM-indexjanuari 1987—februari 1988 657 Mkr Fodermedclsavgifter

1986/87 49 Mkr — engångsbelopp 24.5 Mkr — 1987/88 (prel) —54 Mkr Rabatter på maskiner. engångsbelopp —60 Mkr Summa 616,5 Mkr Kost/zatlskmnpwmarian tilljörädlingsindusrin

Ytterligare a contobelopp för 1987/88 98 Mkr A contobelopp för 1988/89 227 Mkr Summa 325 Mkr Produktivitetsutvecklingen ijordbruket —41 Mkr Kompensation för förbud mot stråförkortnings- medel. engångsbelopp 40 Mkr Jordbrukets bidrag till skördeskadcfonden 40 Mkr Övriga frågor Skördeskadeskyddet 56.5 Mkr Djurhälsovård 3.7 Mkr TOTALT 1 409,7 Mkr

Totalt föreslås att 400 milj. kr. av utomramsmedel får disponeras under PTOP- 1987/88: 165 1988/89 för de förslag som JN här lämnat. Genom att ta i anspråk utom- Bilaga 1 ramsmedel kan prishöjningen på marknaden begränsas till drygt 1 000 milj. kr.

JN föreslår en s. k. ventil per den 1 januari 1989 med följande konstruktion. Om kostnadsutvecklingcn ijordbruket mätt enligt PM—index under peri- oden februari—september 1988 ej överstiger 2.5 % skall inga prisjusteringar ske den ljanuari 1989. Överstiger indexutvecklingen 15% skall jordbruket tillerkännas ett a conto belopp om 425 milj. kr. avseende kostnadskompensation tilljordbru- ket för perioden februari—september 1988.

Av regeringens uppdrag framgår att jordbruksnämnden skall redovisa be- hovet av fortsatta åtgärder för produktionsanpassning. Jordbruksnämnden och delegationerna har tidigare varit eniga om att förorda vissa selektiva åtgärder för produktionsanpassning. I samband 34

härmed har framhållits att åtgärderna borde vara tidsbegränsade eftersom Prop. 1987/88: 165 de — om de permanentas har en tendens att medföra komplicerade Bilaga ] detaljregleringar vilka på sikt verkar effektivitetshämmande.

Nedan följer en produktvis redovisning av vilka åtgärder som verkar f. n. Åtgärderna administreras i stor utsträckning av lantbruksverket. Sam- råd har ägt rum med lantbruksstyrelsen i dessa frågor (se bilaga).

I n tft-'steringsförbud

Enligt beslut av riksdagen infördes ett tillfälligt investeringsförbud fr.o.m. den 21 april 1983. Beslutet innebar ett temporärt förbud mot ny-. om- eller tillbyggnad av djurstallar för nötkreatur. svin eller fjäderfä. Förbudet gäll- de ursprungligen t.o.m. den 30 juni 1984. Genom riksdagsbeslut åren 1984—1987 förlängdes lagen ett år i sänder. Efter föregående års författ- ningsändring berör dock investeringsförbudet endast djurstallar för nöt- kreatur och svin.

I fjolårets skrivelse angående prisregleringen föreslog JN att det tillfälli- ga investeringsförbudet i animalieproduktionen skulle avvecklas fr.o.m. den ljuli 1987 för samtliga produktionsgrenar utom för fläskproduktionen. I fråga om mjölk framhöll JN att behovet av produktionsanpassning tills vidare tillgodosågs genom tvåprissystemet. När det gäller fläsk borde förbudet enligt JN förlängas ytterligare ett år för att underlätta produk- tionsneddragningen och därefter avskaffas. För en sådan förlängning tala- de också de betydande investeringsreserver som var tillgängliga för uttag under regleringsåret 1987/88. JN föreslog att statsmakterna skulle pröva om dessa reserver kunde få tas i anspråk även för investeringar som ej berörjordbruksproduktionen.

I sitt samrådsyttrandc vidhåller lantbruksstyrelsen sin uppfattning från i fjol att investeringsförbudet bör upphävas för nötkreatur. [ fråga om svin framhåller lantbruksstyrelsen att marknadsläget förbättrats så att tillfreds- ställande balans råder inom fläskproduktionen och visst underskott inom smågrisproduktionen. Med hänsyn till de mycket stora belopp som finns insatta på s. k. investeringskonton finns dock enligt styrelsen farhågor för att ett slopande av investeringsförbudet kommer att medföra en så kraftig utbyggnad att marknadsbalansen upphävs och nya överskottsproblem uppstår. Styrelsen anser dock att eventuell överutbyggnad bör förhindras genom andra. mera specifika åtgärder än genom ytterligare förlängning av. investeringsförbudet. vilket var avsett att vara tillfälligt och inte tar hänsyn till exempelvis det behov av ny- och utbyggnader som kan föreligga vid familjejordbruken för att säkra familjens utkomst. Vidare är påföljderna för överträdelse av förbudet så obetydliga att de inte kan anses ha någon avskräckande verkan. Sammanfattningsvis anser lantbruksstyrelsen nu därför att investeringsförbudet bör upphävas för samtliga djurslag.

JN delar lantbruksstyrelsens uppfattning vilken överensstämmer med det förslag som jordbruksnämnden lämnade i fjolårets skrivelse angående prisregleringen. Jordbruksnämnden föreslår således att det tillfälliga inves- teringsförbudet avvecklas fr.o.m. den 1 juli 1988 för samtliga produk- tionsgrenar.

Lo.) 'JI

Vid överläggningarna har Lantbrukarnas förhandlingsdelegation föresla- Prop. 1987/88: 165 git att om investeringsförbudet upphör bör vissa åtgärder vidtas i samband Bilaga 1 därmed. I syfte att begränsa utbyggnaden av allt för stora enheter inom ägg- och svinproduktionen har föreslagits att en storleksbegränsning in- förs. Enligt Lantbrukarnas förhandIingsdelegations uppfattning bör en så- dan begränsning utformas så att nyoch tillbyggnad för dessa djurslag endast tillåts upp till 100 djurenheter. Enligt JN:s uppfattning bör investeringsförbudet t.v. inte ersättas av andra begränsningsåtgärder utöver dem som regeringen har föreslagit på djurskydds- och miljöområdet."

ÅV1"t'('k/fllgSé'fSälef/lg

Avvecklingsersättning kan utgå till mjölkproducenter. specialiserade nöt- köttsproduccntcr och smågrisproducenter.

Avvecklingsersättning för mjölkproducerner utgår till producenter mel- lan 60 och 65 år för att dessa skall upphöra med mjölkproduktion. Ersätt- ningen som infördes 1983 har förlängts flera gånger. Enligt gällande beslut får nya producenter ansluta sig till systemet t.o.m. kalenderåret 1988. Detta innebär att systemet kommer att medföra kostnader t. o. m. är 1993.

Antalet producenter som anslutit sig till systemet framgår av nedanstå- ende tabell.

Antal Mjölklevcrans i Ersättning i Period producenter medeltal. kg medeltal. kr 1983— 1984 1 625 55 000 25 500 1985 726 61 000 27 500 1986 632 63 000 28000 1987 489 72 000 30 000 Summa 3 472

De producenter som anslutit sig under senare delen av perioden har i genomsnitt varit lite yngre och lite större än de som anslöt sig i början av perioden. En viss geografisk förskjutning har även skett mot de södra delarna av landet.

Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) redovisar utbetalningarna och antalet ersättningstagare månad för månad. 1 december 1987 var utbetal- ningarna sammanlagt ca 5.1 milj. kr. till 2 169 ersättningstagarc. Antalet är relativt konstant eftersom avgången av 65-åringar är ungefär lika stor som nyanslutningen.

Utbetalning av ersättning

Period Ersättning Antal ersätt- milj. kr. ningstagare

dec 1984 2.47 1 195 dec 1985 3.86 1786 dec 1986 4.81 2107 dec 1987 5 .08 2 169 36

Lantbruksstyrelsen har i sitt samrådsyttrandc framhållit att den inte _har Prop. 1987/88: 165 någon erinran mot en eventuell ytterligare förlängning av avvecklingser- Bilaga ] sättningen till mjölkproducenter.

JN föreslår att mjölkproducenternas möjlighet att ansluta sig till syste- met med avvecklingsersättning förlängs t.o.m. (11 1991. Ersättningen bör höjas från 50 till 60 öre per kg ersättningsgrundande kvantitet. Ersättnings- grundande kvantiteter för dem som ansluter sig fr.o.m. den 1 juli 1988 bör baseras på produktionen är 1987. De föreslagna förändringarna beräknas innebära en ökad kostnad om 25 milj. kr. Totalkostnaden beräknas därmed till 85 milj. kr.

Avvecklingsersättning till specialiserade nötköttsprodm'enter och små- gris/)wdac-enter infördes som en engångsåtgärd 1986 och nya producenter kan inte ansluta sig. Ersättning betalas ut i fyra år till köttproducenter ochi tre år till smågrisproducenter. De sista utbetalningarna kommer att inträffa den 31 augusti 1990 till köttproducenter och 31 augusti 1989 till smågrispro- ducenter.

Det slutliga antalet producenter som anslöt sig var lägre än antalet ansökningar eftersom en del producenter inte fullföljde avvecklingen. Be- räknat efter utbetalda ersättningar fullföljde ca 360 köttproducenter och ca 590 smågrisproducenter avvecklingen.

Den 4 februari 1988 beslöt lantbruksstyrelsen efter samråd med jord- bruksnämnden att göra en mindre ändring av tillämpningsreglerna efter framställning från LRF. Ändringen innebär att ersättningstagare får gå ur systemet och starta med självrekryterande köttproduktion utan att behöva betala tillbaka redan erhållen ersättning. Någon annan driftsinriktning är inte tillåten. Huvudregeln är fortfarande att all ersättning skall återbetalas om produktionen återupptas. Regeländringen gäller både köttproducenter och smågrisproducenter. Endast en liten del av producenterna förväntas gå ur systemet.

Den totala kostnaden för avvecklingsersättningen till köttproducenter och smågrisproducenter beräknas 1988/89 uppgå till ca 25 milj. kr.

Två/Wissystwn för mjölk

Under tiden den ljuli 1985 t.o.m. den 30juni 1988 pågår försöksverksam- het med tvåprissystem för mjölk. Systemet är frivilligt och innebär i princip att mjölkproducenten erhåller hemmamarknadspris för den andel av produktionen som kan avsättas på den svenska marknaden. För eventu- ell överskjutande kvantitet erhålls världsmarknadspris. innan beslut om förlängning fattas skall försöksverksamheten utvärderas.

JN har i särskild skrivelse till regeringen redovisat en utvärdering av tvåprissystemet för mjölk.

Regeringen Jordbruksdepartementet

Förslag till prisreglering på sockerbetor och socker för tiden den 1 juli 1988 - den 30 juni 1989

I INLEDNING OCH ALLMÄNNA UTGÄNGSPUNKTER

Regeringen uppdrog den 17 december 1987 ät statens jordbruks— nämnd att efter överläggningar med företrädare för sockerbets- odlarna och sockertillverkningen samt jordbruksnämndens kon— sumentdelegation avge förslag om utformningen av prisregleringen på sockerbetor och socker för tiden 1 juli 1988 - 30 juni 1989.

I uppdraget står följande:

'"Nämndens förslag skall bygga på att driften vid samtliga nu existerange sockerbruk för den aktuella pgrioden skall upprätt— hallas. Pa sikt skall ett importutrymme pa 10—15 procent av den totala sockerkonsumtionen skapas.

Överläggningarna skall ske med utgångspunkt i riksdagens beslut om mål för livsmedelspolitiken (prop 1984/85:166, JoU 33, rskr 393) och i den ordning som gäller för övriga jordbruksprodukter enligt nämnda riksdagsbeslut. Förslaget skall vara så avvägt att något underskott inte beräknas uppkomma i sockerregleringsfonden.

Den 30 januari 1987 beslutade regeringen om ett allmänt pris— stopp. Prisstoppet har under året successivt avvecklats för branscher, i vilka företagen med utgångspunkt i av regeringen angivna riktlinjer gjort utfästelser om prissättningen ät— minstone till utgången av januari 1988. Motsvarande riktlinjer som gällt för prissättningen i allmänhet bör tillämpas också för jordbruksprisreglerade produkter. Jordbruksnämnden bör i sitt förslag beakta dessa riktlinjer.

1 (13)

Bilaga 2

Nämnden skall vid uppdragets fullgörande även beakta vad som anförts om skördeskadeskyddets finansiering i proposition 1987/88:74."

Med hänsyn till dessa riktlinjer har nämnden dels analyserat kostnadsutvecklingcn för betodlingen, dels med bistånd av sär— skild expertis från statens pris— och kartellnämnd (SPK) granskat Sockerbolaget AB:s ekonomi och kostnadsutveckling.

Vidare har bl a konsumtionens storlek och utveckling ana—

lyserats. Även utvecklingen inom EG har belysts (bilaga 1).

Jordbruksnämnden har nu aVSlutat de föreskrivna överläggningarna och därvid beaktat de riktlinjer regeringen gett i sitt uppdrag. Delegationerna har biträtt följande förslag till prisreglering för tiden 1 juli 1988 — 30 juni 1989. Nämndens konsumentdele—

gation, Sveriges Betodlares Centralförening (SBC) och Socker— bolaget AB har dock avgett var sitt särskilt yttrande i vissa

speciella frågor (bilagorna 2, 3 och 4).

Om väsentligt ändrade förutsättningar inträffar under reg— leringsperioden bör det ankomma på nämnden att efter överlägg—

ningar med delegationerna lägga fram förslag till de åtgärder som kan anses påkallade.

vidare vill nämnden erinra om att regeringen gav nämnden i upp—

drag att utreda vissa frågor avseende tillverkning av socker, andra sötmedel, sprit och stärkelse. Utredningen avlämnades till

regeringen i december 1987. 2 AREAL OCH AREALBIDRAG

Arealen föreslås oförändrad och bör uppgå till högst 51 000 hektar år 1988.

Fördelningen av sockerbetsarealen bland odlarna går till så att dessa får göra en förhandsteckning. Om den sammanlagda tecknade arealen överstiger den areal som statsmakterna har fastställt sker en kvotering av arealen. Härvid tilldelas i en första om— gång, om statsmakterna har fastställt oförändrad areal för

Prop.l987/88:165

riket, de som har odlat sockerbetor tidigare högst oförändrad Prop. 1987/88 165 areal. Den areal som friställs genom att tidigare odlare slutar Ihlaga 2

odla sockerbetor eller minskar sin areal fördelas sedan mellan

nya odlare och tidigare odlare som önskar öka sin areal.

Nämnden anser det angeläget att en odling som har begränsats genom statsmakternas beslut inte helt förbehålles en redan etab— lerad odlarkår. En rimlig möjlighet bör finnas för dem som inte redan odlar sockerbetor att få göra detta. Kvoteringen av arealen bör godkännas av jordbruksnämnden.

Cirka en tredjedel av odlingen skall kontrollmätas. Mätningen bör direkt bekostas av odlarna och Sockerbolaget. För betor på areal utöver kontrakterad bör liksom hittills göras ett kraftigt prisavdrag.

Arealbidraget föreslås oförändrat 200 kr per hektar till odlarna på fastlandsdelen av Mörbylångadistriktets upptagningsområde (exkl Östergötland), 400 kr per hektar till odlarna på Öland och 500 kr per hektar till odlarna på Gotland. 1 de fall arealen vid arealkontroll befinns vara mindre än den kontrakterade, bör bi— draget utgå efter den uppmätta arealen. Arealbidraget finansie—

ras med medel ur sockerregleringsfonden, se avsnitt 6. 3 AREALUTBYTET SOCKERBETOR/FABRIKSPOTATIS

Jordbruksnämnden och delegationerna föreslår att det utbyte mellan fabrikspotatisareal och sockerbetsareal som gjordes i början av 1980—talet skall upphöra fr o m 1989 års odling.

Rätt att leverera fabrikspotatis på aktuella andelar i stärkel— sefabrik återinförs därvid. De lantbrukare som önskar fortsätta med ifrågavarande betodling bör i största möjliga utsträckning få göra detta med hänsyn till den tid som arealbytet existerat (för vissa odlare sedan 1981). Det bör överlåtas åt Sveriges Betodlares Centralförening och Sockerbolaget AB att i samband med den årliga arealtilldelningen avgöra storleken på tilldelad areal i de särskilda fallen.

Som föreslås i avsnitt 2 bör jordbruksnämnden godkänna areal— kvoteringen och bör dessutom få pröva tvister i kvoteringsfrågor vad avser areal som erhållits i utbyte mot friställande av an—

delar i stärkelsefabrik.

4 ERSÄTTNING TILL BETODLARNA

Med hänsyn till att vissa principiella frågor som är gemensamma för sockerområdet och övriga jordbruket ännu inte är lösta utan

kommer att tas upp vid överläggningarna med jordbruket vintern 1988, anser jordbruksnämnden och delegationerna att man nu för

sockerområdet inte kan ta slutlig ställning i sådana frågor. Betodlarna tillerkänns därför ett totalbelopp om 23 Mkr som ut—

går via 1988 års sockerbetspriser. Vid överläggningarna inför 1989 års betodling bör parterna kunna få aktualisera frågor

kopplade till utfallet av överläggningarna inför 1 juli 1988 för övriga jordbruket.

Med utgångspunkt från det nyss anförda bör grundpriset för

sockerbetor höjas med 0,90 kr per 100 kg, vilket motsvarar en betprishöjning med 3,0 procent och en partiprishöjning av socker

med 7,04 kr per 100 kg eller 1,6 procent.

5 ERSÄTTNING TILL SOCKERBOLAGET 5.1 Allmänna utgångspunkter

Prisregleringen bör liksom tidigare avse endast strösocker, både i bulk och förpackat. Av verksamheten vid raffinaderiet i Arlöv bör ingå raffineringen av såväl inhemskt som importerat råsocker för den svenska marknaden. Kostnadsvolymen täcker även in pro—

duktionen av vissa foderbiprodukter. Nämnden har i sitt pris— förslag i princip beaktat foderbiprodukterna.

Sockerbolaget bör kompenseras för kostnadsändringar. Beräkningen

av kostnadsändringarna (exkl olje— och gaskostnaderna) baseras så långt möjligt på en generell branschkalkyl. För ändringar i

Prop.]987/88:l65 BHagaZ

Bilaga 2

olje— och gaskostnaderna har gjorts preliminära justeringar av sockerpriset när priset på olja har ändrats med minst 160 kr/m3. För 1986/87 års olje_ och gaskostnader görs nu en slutjustering.

Alla beräkningar bygger på normerad skördevolym och normerad sockerhalt.

Beräkningar och analyser som avser Sockerbolaget har i huvudsak utförts av SPK.

5.2 Korrigering av sockerpriset på grund av ändringar i olje— och gaspriserna

5.2.1 g—gontg justering 5V_Plj57_P£h_9ESÄP£tEPEPI

Sockerpriset har hittills justerats när oljepriset enligt ett löpande 30—dagarsgenomsnitt av Rotterdamnoteringen (inkl bikost— naderna) har ändrats med i 160 kr/m3. Regeln föreslås gälla även under 1988/89. Regeln har under perioden november 1986 oktober 1987 lett till två prishöjningar på sammanlagt 11,95 kr per 100 kg socker.

5.2.2 Definitiv justering av olje— och gaskostnaderna för 193631 _______________________

Sockerbolagets olje— och gaskostnader under perioden november 1986 - oktober 1987 har överstigit baskostnaderna med

29,846 Mkr. A—conto höjningarna har enligt utförda beräkningar ökat Sockerbolagets intäkter med 32,656 Mkr.

Ett engångsavdrag om 2,810 Mkr bör därför göras gentemot Socker— bolaget. Vidare skall avdrag göras för förra årets engångsbelopp

om 10,407 Mkr.

Sockerbolagets kostnadsersättning bör således med hänsyn till

olja och gas minskas med 13.217 Mkr.

Metod för avstämning av skattedelen i oljekostnaderna bör ana- Prop. 1987/88:165 lyseras närmare inför överläggningarna avseende 1989/90. IBHaga 2

5.3 Korrigering av sockerpriset på grund av ändringar i andra kostnader än olje- och gaskostnader

Kostnadsökningarna oktober 1986 - oktober 1987 exkl olja och gas har av SPK beräknats till 18,783 Mkr. Liksom inom odlarområdet gäller för sockerindustrin att vissa principiella frågor som är gemensamma för sockerindustrin och övrig industri inom jord— bruksregleringen inte är lösta och att sådana frågor bör kunna få aktualiseras vid överläggningarna avseende sockerpriset

fr 0 m 1 juli 1989.

Den totala kostnadsersättningen till Sockerbolaget (definitiv ersättning för olje— och gaskostnader samt ersättning för övriga kostnadsökningar) blir 5,566 Mkr, vilket motsvarar 1,71 kr per 100 kg socker.

De ä—conto prishöjningar om 11,95 kr per 100 kg socker som gjorts som en följd av höjda olje— och gaskostnader beräknas,

som nämnts i avsnitt 5.2.2, ha tillfört Sockerbolaget en ersätt— ning om 32.650 Mkr.

5.4 Ersättning för merkostnaderna vid bruken på Öland och Gotland

Liksom tidigare vill nämnden och de tre delegationerna framhålla att man i princip anser att stöd som har tydlig regional karak— tär inte bör belasta konsumenterna av socker eller socker— näringen utan bör täckas genom statliga medel.

I kostnadskompensationen har även merkostnaderna vid öbruken

beaktats. Den del av sockerpriset som tillerkänns Sockerbolaget för dessa merkostnader för regleringsåret 1988/89 beräknas till

6,20 kr per 100 kg socker, vilket vid normal produktionsvolym blir 20,2 Mkr. Dessutom tillkommer 4,3 Mkr ur sockerreglerings—

fonden.

Bilaga 2

Med hänsyn till förväntat inflöde av införselavgifter till sockerregleringsfonden och i linje med synen på regionalstödens finansiering föreslås att utöver de 4,3 Mkr som hittills tagits ur sockerregleringsfonden även de ca 20,2 Mkr tas ur fonden under 1988/89. Sockerpriset reduceras i motsvarande grad. För

konsumenterna har det fördelar genom att sockerpriset inte be— lastas med regionalstödet och inte heller med handelsmarginaler och mervärdeskatt på det aktuella beloppet. Beräkningsmässigt ger de senare faktorerna upphov till ytterligare minskade ut—

gifter om 10—12 Mkr för konsumenterna.

5.5 Ersättning för raffinering av importerat råsocker

Ersättningen för raffinering och lagring av importerat råsocker bör höjas för inträffade kostnadsökningar med 2,78 procent till

85,58 kr per 100 kg.

6 REGLERINGSEKONOMIN

Behållningen i sockerregleringsfonden var den 30 juni 1987 16,5 Mkr. 1987 års produktion av socker ur inhemska betor upp-

gick till ca 253 000 ton. Under 1987/88 beräknas en komplet— teringsimport om drygt 80 000 ton komma att få göras. Vid nu— varande prisskillnad mellan Sverige och världsmarknaden bör det ge ett betryggande tillskott av införselavgifter till socker— regleringsfonden för att täcka de utgifter som redan ligger på fonden och de tillfälliga som föreslås under 1988/89. Om mot

förmodan inflytande belopp kommer att bli väsentligt lägre bör föreslagen finansiering under 1988/89 avseende del av regional—

stöd inte genomföras utan liksom tidigare tas ut över socker— priset.

Under 1982/83 betalade intressenterna på sockerområdet in ett

belopp så att underskottet i regleringsekonomin kunde avvecklas. Kapitaldelen av detta belopp har sedan återbetalats i tre om—

gångar och slutreglerades hösten 1987 så när som på 0,0995 Mkr som återstår att reglera gentemot betodlarna p g a avvikelse

mellan prognostiserad och faktisk skörd hösten 1987. Ater— Prop. 1987/832155 föringen till betodlarna gjordes via en tillfällig betpris— Ihlaga 2 höjning om 0,26 kr per 100 kg betor.

Sockerbolaget, betodlarna och konsumenterna bör tillerkännas ränta för den tid medlen stått till sockerregleringens för- fogande. Konsumenternas belopp förs till jordbruksnämndens fond för försäljningsavgifter. Ränta bör utgå enligt fastställt dis— konto. Beloppet till betodlarna uppgår till 10,906 Mkr plus 0,0995 Mkr avseende nämnd avvikelse på kapitaldelen och till Sockerbolaget till 7,838 Mkr. Regleringen mot försäljnings— avgiftsfonden uppgår till 0,850 Mkr. Beloppen innefattar ränta till utbetalningsdag. Även räntedelen är därmed slutligt reg— lerad. Medlen bör tas ur sockerregleringsfonden.

7 UPPBYGGNAD AV SKÖRDESKADEFONDEN

Enligt prop 1987/88:74 skall det nya Skördeskadeskyddet för 1988/89 tillföras 60 Mkr att betalas över konsumentpriserna för— delade på alla jordbruksprodukter. Den andel som faller på sockerpriserna beräknas till 3,528 Mkr och bör för 1988/89 tas utav de försäljningsavgifter som finns fonderade. Därmed pä- verkas inte konsumentpriserna på socker under 1988/89.

8 BETODLARNAS ANDEL I INBETALNING TILL SKÖRDESKADEFONDEN

Om utbetalda ersättningar och behovsprövade bidrag till följd av skördeskador är 1987 överstiger 90 Mkr skall staten och jord— bruksnäringen enligt prop 1986/87:146 vardera tillföra skörde— skadefonden hälften av överskjutande belopp. Utbetalningarna för 1987 innebär att jordbruksnäringen skall tillskjuta 127 Mkr. Vid överläggningarna har fastställts att betodlingen skall bidra med 7,5 Mkr.

Beloppet avräknas från tidigare nämnd ränteersättning (avsnitt 6).

9 . FORMERNA FÖR ÖVERLÄGGNINGARNA Prop. 1987/88 165 ' Bilaga 2

Enligt jordbruksnämndens och konsumentdelegationens mening har årets överläggningar visat att en nära samordning mellan socker— betor och övriga grödor behövs. Nämnden vidhåller sitt förslag från ifjol att överläggningarna som sker rörande prissättningen på sockerbetor bör ingå i de allmänna överläggningarna för övriga jordbruksprodukter medan överläggningarna med Socker—

bolaget bör ske separat. .

10 JORDBRUKSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL PRISREGLERING PA SOCKERBETOR OCH SOCKER FÖR REGLERINGSÅRET 1988/89

Jordbruksnämndens förslag till sockerreglering för perioden 1 juli 1988 — 30 juni 1989 kan sammanfattas i följande punkter:

1 Sockerbetsarealen för 1988 års odling bör få uppgå till 51 000 hektar. Erforderlig kvotering av odlingen bör godkännas av nämnden. Cirka en tredjedel av od— lingen bör kontrollmätas. Mätningen bör bekostas av näringen. Prisavdraget vid överodling bör vara kraftigt.

2 Grundpriset på sockerbetor, som avser 16 procent sockerhalt, föreslås för 1988 års skörd bli 30,79 kr per.100 kg. Det innebär en prishöjning med 3,0 procent.

3 Till de odlare i Småland och Blekinge som levererar betor till bruket i Mörbylånga föreslås utgå ett oför— ändrat arealbidrag om 200 kr per hektar kontrakterad areal. Till odlare på Öland föreslås arealbidraget bli

oförändrat 400 kr per hektar och till odlare på Got— land oförändrat 500 kr per hektar. I de fall arealen vid arealkontrollen befinns vara mindre än den kon— trakterade, bör bidraget utgå efter den uppmätta arealen. Bidraget bör finansieras med medel ur socker— regleringsfonden.

Sockerbolagets nettopris (genomsnittligt nettopris Prop. 1987/88 165 efter avdrag för årsbonus och kvantitetsrabatter) för I3Haga 2 baskvaliteten i sortimentet, strösocker K5 i säck om

50 kg, föreslås vid oljepriset 1 453 kr/m3 vara 462,28 kr per 100 kg. Detta innebär en prishöjning med- 1,9 procent. Priset justeras när oljepriset har änd— rats med j_160 kr/m3. Föreslagen finansiering av regionalstödet över sockerregleringsfonden 1988/89 gör att Sockerbolagets nettopris i stället blir 456,42 kr

per 100 kg, vilket innebär en höjning med ca 0,6 pro— cent. '

Gränsskyddet för socker bör utgå enligt de grunder som hittills gällt. Detta innebär att en införselavgift tas ut för importerade kvantiteter under perioder då världsmarknadspriset understiger det fastställda av— räkningspriset på socker ur svenska betor. De uppburna

medlen bör liksom hittills tillföras socker— regleringsfonden. Som världsmarknadspris på färdigt

socker bör därvid gälla Parisbörsens spot-notering för vitsocker. Denna notering bör ökas med kostnader för

frakt m m till svensk hamn samt korrigeras för kvali— tetsskillnad mellan den svenska baskvaliteten och den

kvalitet Parisnoteringen avser. Fraktkostnadens och kvalitetskorrektionens storlek bör fastställas av

jordbruksnämnden. Som mått på världsmarknadspriset på råsocker bör gälla den nominella Londonnoteringen på

råsocker. Båda noteringarna skall omräknas till svensk valuta enligt den säljkurs som gäller noteringsdagen.

Införselavgiften för färdigt'socker bör utgöra skill—

naden mellan Sockerbolagets nettopris enligt punkt 4 (456,42 kr) och världsmarknadspriset på färdigt

socker, mätt på nyss angivet sätt. Införselavgiften för råsocker föreslås anpassas så att svensk raffineringsindustri, som köper in råsocker till gällande Londonnotering och säljer den raf-

finerade varan till Sockerbolagets nettopris enligt Prop. 1987/882165 punkt 4 erhåller en ersättning för raffineringen som Ihlaga 2

inkl ersättning för säckkostnader och viss utfrakt samt lagringsbidrag uppgår till 85,58 kr per 100 kg

raffinad. Raffineringen bör härvid förutsättas medföra

ett svinn om 8 procent.

Införselavgiften för sirap, sockerlösningar och sockerkulör bör liksom hittills motsvara avgiften för färdigt socker, varvid hänsyn tas till produktens torrsubstanshalt.

Införselavgifterna bör förutom vid svenska pris— ändringar i princip justeras en gång varje månad för ändringar i de internationella priserna samt dessutom vid större variationer i de utländska priserna.

Vid behov bör jordbruksnämnden få ta ut en försälj— ningsavgift på allt socker som säljs inom landet. Där— vid kommer det inhemska partipriset att höjas med ett belopp som motsvarar försäljningsavgiften. De in— samlade medlen bör användas för att subventionera sockerimport när världsmarknadspriset är högre än det svenska. Under 1988/89 bör utav fonderade försälj— ningsavgifter föras 3,528 Mkr till Skördeskadefonden utgörande sockerkonsumenternas andel av finansieringen

av nytt skördeskadeskydd.

Sockerregleringsfonden föreslås få användas för frakt— subventionering till de fyra nordligaste länen och Kopparbergs län med 1,2 Mkr.

Ur fonden bör dessutom tas dels arealbidraget till de odlare som i enlighet med pönkt 3 ovan levererar betor till öbruken till en beräknad kostnad av ca 3,5 Mkr, dels den ersättning om 24,5 Mkr (4,3+20,2) som skall utgå för Sockerbolagets merkostnader för driften vid dessa bruk.

Vidare bör ur fonden betalas 11,006 Mkr till bet— odlarna och 7,838 Mkr till Sockerbolaget. Till för- säljningsavgiftsfonden bör överföras 0,850 Mkr som ut— gör ränta på medel som tidigare har lånats ur denna fond. Från odlarnas belopp avräknas 7,5 Mkr och förs till Skördeskadefonden.

Till kollektiva åtgärder inom biodlingen bör tas 0,5 Mkr ur fonden.

Till yrkesmässig biodling (med yrkesmässig biodling avses innehav av minst 16 bisamhällen) bör av fondens medel återföras ett belopp som motsvarar odlingens sockerförbrukning gånger den skillnad i sockerpris som föreligger mellan Sverige och världsmarknaden.

Vidare bör regleringsföreningen Svensk Sockerhandels administrationskostnader täckas ur fonden.

Fondmedlen används också till vissa kostnader inom prisutjämningen för varor innehållande socker. Vid tillverkning av vissa produkter såsom farmacevtiska halvfabrikat för export återbetalas införselavgiften för förbrukat socker. I en situation med ingen eller ringa sockerimport bör exportbidrag för sådana pro— dukter finansieras ur sockerregleringsfonden.

Föreslagna prisändringar skall i princip gälla fr o m den 1 juli 1988. Erfarenheten har visat att kännedom om prishöjningar resulterar i forcerade inköp under tiden närmast före höjningen och motsvarande stark nedgång i inköpen under tiden närmast därefter. Jord— bruksnämnden bör därför bemyndigas att medge att pris— ändringarna fördelas i tiden på ett sådant sätt att minsta möjliga störning uppstår på marknaden. Systemet bör utformas så att varken Sockerbolaget eller dess kunder kalkylmässigt gör någon vinst eller förlust.

Prop.l987/88:165 BHagaZ

Detta ärende har avgjorts av generaldirektören och ledamöterna Alamaa, Arvidsson, Brangmo, Ekberg och Fringel efter föredrag— ning av avdelningschefen Sjöberg i närvaro av avdelningschefen Öjeheim. I beredningen har dessutom deltagit byråchefen Sand— qvist och avdelningsdirektören Karlsson. Ledamöterna Arvidsson

och Fringel har avgivit ett särskilt yttrande (bilaga 5).

Yuri/.a” off—lé ””'/)

Inéäar Lindström

Bilagor Bilaga 1 Sockerregleringen 1988/89, pärm

Bilaga 2 Särskilt yttrande från nämndens konsumentdelegation

Bilaga 3 " " " Sveriges Betodlares Central— förening

Bilaga 4 " " " Sockerbolaget AB

ledamöterna Arvidsson och Fringel

Bilaga 5

Bilaga 2

STATENS JORDBRUKSNÄMND

Vegetabi lieby'rån

Bilaga 1 1(2) 1988—01-21

"SOCKERREELERIBCEN 1988/89

INNEHÅLL

%&

l Förhandlingsuppdraget

2 Jämförelse mellan EG:s priser och de svenska priserna

3 Skörden av sockerbetor samt produktion och förbrukning av socker

4 Arealbidragen (sockerbetsodlingens anfattnirg inan Mörbylånga och Roma sockerbruks tillförselcmråden)

5 frågor _a_tt behandla vid överlägg'nganig med betodlarna

6 Sockerbetsodlingens lönsamhet i förhållande till andra grödor

7 Utvecklingen av produktionsmedelprisindex för socker— betsodlingen under perioden oktober 1986 — oktober 1987

8 Kostnadskanpensation och inkomstkcmpensation att tillföras betodlarna under perioden 1/7 1988 -- 30/6 1989

_chnensamna frågor för betodlarna och bolaget

9 Nornskörden och dess användning

lO Regleringsekonomin

ll Finansieringen av nytt Skördeskadeskydd

12 Overheadbilder för socker

STATENS JORDBRUKSNÄMND Prop. 1987/88: 165

"la a 2 Vegetabiliebyrån Bl g

STATENS PRIS— om KARTELLNÄDND

13 Principer för SSAzs kosmadskanpensation inan ramen för sockerregleringsavtalet

14 Flingor att behandla vid överlägg—lingarna med Socker— bolaget

15 Kompensation för kapitalkostnader inom sockerregler— ingen

16 SSAzs fodertillverkning 17 Analys av SSA:s ekonomiska situation

18 Sockerbolagets kostnadsutveckling för reglerad verk— samhet, beräkning inför 1987/88 (exkl energikostnads— beräkning)

19 Beräkning av Sockerbolagets kcmpensation för ökade kostnader för eldningsolja och gas

20 Raffineringsersättnjng för importerat råsocker

21 Beräkningar över ersättning för merkostnader för ö-bruken

Bilaga 2

l9UB—UZ—Z3

KUNSUHENTDLLLGAllUNFN

SÄRSKIII YlTRANDE

KD biträder förslaget till sockerreglering men vill

beträffande beloppet till betodlingen, 25 Mkr, lämna

kompletterande uppgifter. Nämnda belopp fördelar sin

enligt KDS uppfattning på Följande komponenter:

Kostnadsökning enligt 5 k tillämpad index Justering för att betfrö inte ingår i index Justnrinq för lvjt arbete nn] SPK och regeringens direktiv

Summa kostnader

Inkomstföljsamhet (4 %)

Justering för definitiv beräkning av ändrade egenavgifter

Prudukiivitntsavdrag

Summa inkomstföljsamhet

lotult

22,32

0,52

22,00

2,54

0,15

1,00

25,00

Mkr

"

Mkr

Mkr

Mkr

Mkr

Bilaga 2

0,6A

_ 1,69

Bilaga 3 Prop. l987/88:l65

. , 0 1988—02-23 Bilagar

Statens Jordbruksnämnd

5 51 82 JÖNKÖPING

Jordbruksnämndens förslag till prisreglering på sockerbetor och socker 1988/89

Betodlarna accepterar i stort nämndens förslag men vill till detta göra följande kommentarer och klar- lägganden.

Nämnden anför i anslutning till förslaget om betpris— höjning att "vid överläggningarna inför 1989 års bet- odling bör parterna kunna få aktualisera frågor kopp— lade till utfallet av överläggningarna 1 juli 1988 avseende övriga jordbruket". Till detta vill vi redan nu säga att vi inte kan ansluta oss till den tolkning av regeringens riktlinjer beträffande kompensation för lönekostnadshöjningar under 1987 som konsument— delegationen framförde i de nu avslutade överlägg- ningarna. Lantarbetarlönerna hade redan i början av 1986 fastställts i kollektivavtal gällande för perio- den 1 april 1986 - 31 jan 1988. Lönekostnadsökningen under perioden okt 1986 — okt 1987 hade alltså lagts fast ca ett år före prisstoppets ikraftträdande. Att i efterhand sätta ett tak för kompensationen - som parterna vid fastställandet av lantarbetaravtalet inte hade någon kännedom om - framstår som orimligt. Dessutom avser regeringens riktlinjer kalenderåret 1987, dvs en annan period än den vårt kompensations- krav gällt för. Slutligen anger riktlinjerna utfäs— telser till utgången av jan 1988 medan den nya Sockerregleringen gäller från 1 juli 1988. De åbero— pade riktlinjerna kan sålunda enligt vår uppfattning inte tillämpas på sockeravtalet.

Vad beträffar formerna för framtida överläggningar vill vi framföra följande synpunkter.

Enligt vår uppfattning bör hittillsvarande förhand— lingsordning behållas. Eftersom jordbruksnämnden föreslår fortsatta separata överläggningar med sockerbolaget skulle betydande praktiska nackdelar uppstå om samtidigt överläggningarna med odlarna bryts ut enligt nämndens förslag och inordnas i de stora jordbruksförhandlingarna. Allt för många frågor är av gemensamt intresse för odlarna och bolaget sär— skilt rörande odlingens omfattning och regleringseko— nomin. 77

Bilaga 2

Då sockerbetorna är en kontraktsgröda bör prisför- slaget vara fastställt vid tidpunkten för kontrakts- teckningen, dvs den 15 feb. Möjligheten därtill för— svåras ytterligare om sockerbetsöverläggningarna sam— ordnas med övriga grödor. Arealen måste vara fast— ställd senast i början av mars då arbetet med areal— tilldelningen till de enskilda odlarna inleds. Om arealen då inte är känd föreligger risk för försenad sådd med synnerligen olyckliga konsekvenser för skördeutfallet. I vissa lägen kan en koppling före- ligga mellan areal och betpris, dvs båda måste be— stämmas samtidigt. I en sådan situation kan över— läggningarna dra ut på tiden redan vid nuvarande för— handlingsordning och en samordning med övriga grödor skulle sannolikt ytterligare försena proceduren. I övrigt får vi hänvisa till vårt brev till jordbruks- ministern 1987-08-19 ang tidpunkten för överlägg— ningar om sockernäringens villkor.

Med hänsyn till ovannämnda faktorer kan vi inte bi— träda jordbruksnämndens förslag avseende de framtida formerna för sockeröverläggningarna.

SVERIGES BETODLARES CENTRALFÖRENING

/

Hans Ramel

Prop.l987/88:165

BHagaZ Bilaga 4 & Sockerbolagej; BG/gn 1988—02—02

Statens Jordbruksnämnd 552 82 JÖNKÖPING

Förhandlingsuppdrag socker

I regeringens uppdrag åt statens jordbruksnämnd angående utformningen av prisregleringen på sockerbetor och socker för tiden 1 juli 1988 — 30 juni 1989 anges att de 5 k prisstoppsreglerna skall tillämpas. Från Sockerbolagets sida kan vi inte acceptera dessa förutsättningar och skälen till detta är bl a följande:

1. Sockerverksamheten i bolaget består av en prisreglerad och en pris— övervakad del. För den prisövervakade delen har tillämpats de regler angående allmänt prisstopp som gällt enligt regeringens beslut 30 januari 1987. För den prisreglerade delen gäller prisstopp under Varje regleringsperiod. F n har således ett pris på socker fast— ställts av riksdagen för perioden 1 juli 1987 - 30 juni 1988 (för övrigt innebar priset fr o m 1 juli 1987 en prissänkning).

Sockerbolaget har således aldrig möjlighet att kompensera sig för höjda kostnader inom den reglerade delen på samma sätt som andra företag i tider då allmänt prisstopp inte gäller.

2. De förestående överläggningarna gäller sockerpriset från 1 juli 1988 medan prisstoppet successivt avvecklats för andra företag sedan ut- fästelser om prissättningen gjorts till och med utgången av januari 1988.

3. En tillämpning av prisstoppsreglerna innebär även att de hittills— varande "principerna för Sockerbolagets kostnadskompensation inom ramen för sockerregleringsavtalet" inte längre ligger till grund för överläggningarna, vilket strider mot vad parterna kommit överens om. Förutsättningarna för överläggningarna har således förändrats, eftersom det gällande regelverket åsidosatts.

4. Sockerbolaget erhåller kostnadskompensation i efterhand. För den period, för vilken Sockerbolagets kompensation nu skall överens— kommas genOm ett nytt pris från 1 juli 1988 har riksdagen bestämt att samtliga sockerbruk skall vara i drift. Detta har inneburit att Sockerbolaget inte haft möjlighet till den kostnadsanpassning som en strukturrationalisering skulle inneburit utan tvärtom tvingats till högre kostnader. Mot denna bakgrund kan en tillämpning av pris— stoppsreglerna inte anses relevant. Dessutom förutsätts i uppdraget att samtliga bruk skall vara i drift även under den kommande perioden.

Med hänvisning till ovanstående synpunkter anhåller vi att statens jordbruksnämnd tar upp diskussioner med regeringen så att en justering av förhandlingsuppdraget beträffande tillämpningen av prisstoppsreglerna åstadkommes.

Med vänlig hälsning

socuåao?! AB

Bertil Jarblom st direktör

Kopia: Jordbruksdepartementet

Bilaga 5 . Prop. l987/882165 Bilaga 2

Särskilt yttrande av Eskil Arvidsson och Viggo Fringel

I regeringens direktiv till jordbruksnämnden angående förhandlingarna för sockerbetor och socker hänvisas till det under 1987 gällande allmänna prisstoppet. I direktiven anges beträffande prisstoppet att "mot— svarande riktlinjer som gällt för prissättningen i allmänhet bör tillämpas också för jordbruksreglerade produkter". Vi vill här redovisa vår syn i denna

fråga.

Regeringen beslutade den 30 januari 1987 om ett all— mänt prisstopp. Prisstoppet och de med anledning av prisstoppet gjorda utfästelserna har sedan dess successivt avvecklats och helt upphört från den 31 januari 1988. Prisstoppet och gjorda utfästelser innebar för företag utanför jordbruksregleringen att prishöjningar fick ske med vad som motiverades av inträffade kostnadsökningar. För lönekostnadsökningar gällde därvid särskilda regler med maximerat procent— tal och produktivitetsavdrag. Då prisstoppet och de utfästelser som företagen gjort angående prissätt— ningen nu har upphört att gälla, finns inga formella hinder angående företagens möjligheter att via priserna nu kompensera sig för kostnadsökningar.

Företagen utanför jordbruksregleringen kan i tider utan prisstopp till fullo kompensera sig för kost— nadsökningar samt även i övrigt anpassa priserna efter kostnads— och marknadssituationen.

Jordbruksregleringen innebär att priserna är fast— lagda under avtalsperioden. De mätmetoder och den praxis som hittills gällt har inneburit att det fast— ställda kostnadskompensationsbeloppet inte ändrats i efterhand såvida inte detta särskilt angetts i avta— let. I praktikcn innebär detta att den kostnadskom— pensation som ges under en avtalsperiod även kommer att gälla framgent.

För att samma behandling av företagen inom och utom jordbruksregleringen skall ske måste företagen inom jordbruksregleringen få rätt att på samma sätt som övriga företag höja priserna i syfte att kompensera kostnadsökningarna till fullo. Nivåbeloppet måste sålunda inkludera samtliga kostnadsökningar. I vissa situationer kan dock t ex tidpunkten för prishöj— ningarna påverkas men inte rätten att erhålla täck— ning för kostnaderna. Skulle beloppet till de jord— bruksreglerade företagen påverkas av skrivningar i direktiven på så sätt att inte full kompensation ges sätts de jordbruksreglerade företagen i en sämre situation än.övriga företag. Detta står i så fall i strid med direktivens skrivning om "motsvarande rikt- linjer som gällt i allmänhet bör tillämpas också för jordbruksreglerade produkter".

Bilaga 2

Vi vill också kommentera jordbruksnämndens förslag till ersättning för betodlarna. Förslaget innebär att betodlarna inte erhåller full kostnadskompensation. Dessutom erhålls inget belopp för inkomstföljsamhet. Enligt beräkningsunderlaget ökade kostnaderna i bet- odlingen med 23,5 Mkr. Höjda sociala avgifter med— förde vidare kostnader om 0,15 Mkr. Vi finner det otillfredsställande att jordbruksnämndens förslag inte ens ger täckning för ökade kostnader inom od— lingen. Prissättningen borde enligt vår uppfattning avvägas så att betodlingen får täckning för kostnads— ökningen samt får del av den allmänna inkomstutveck— lingen som tillkommer andra grupper i samhället. Det kan enligt vår uppfattning inte vara rimligt att en grupp skall stå tillbaka. Vi vill i detta sammanhang också erinra om att förra årets gjordes ett schablon— avdrag om 20 Mkr från den framräknade ersättningen till betodlarna. Även detta fann vi helt orimligt.

Stockholm den 2 mars 1988

. ”xp f— ))l'j % ' / [q [() Ulm-' ((/1/;./1,1,:—/. .-z/(/[/1,/CL// [i [*./l /£/'157(dl(

,.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Bilaga 1

STATENS 1988-04-13 JORDBRUKSNÄMND

Förslag till jordbruksprisreglering under perioden ljuli 1988—30juni 1989

3. Prisändringar fr. o. m. den ljuli 1988

I denna skrivelse lämnar JN nu förslag till prisändringar för vissa vegetabi- lieprodukter. I fråga om animalieprodukter och övriga vegetabilieproduk- ter återkommer JN senare med förslag till prisändringar. JN hemställer att i detta sammanhang även få inkomma med förslag till fördelning av de utomramsmedel som föreslås bli anvisade för uteblivna prishöjningar.

JN föreslår följande preliminära priser för 1988 års skörd.

Prishöjning Preliminärt pris Milj. kr. öre./kg öre/kg Vete + 2 136 37.68 Råg ——to 142 17.22 Korn + 10 131 10.78 Havre + 10 132 7.77 Oljeväxter ——35 290 124.60

De ovan angivna prishöjningarna avser förändringar jämfört med de definitiva priserna som fastställdes hösten 1987.

Det har förutsatts att förmalningsavgifterna återgår till den nivå som gällde den 1 juli 1987 (110 kr/100 kg för normalvete. 108 kr/100 kg för kvalitetsvete. 106 kr/100 kg för råg samt 25 kr/100 kg för korn och havre").

Avräkningen från totalbeloppct skall ske utifrån de preliminära priser som gällde för 1987 års skörd.

5. Ränte- och etableringsstöd . PFOP- 1987/881165 Bilaga 1 Tillfälligt räntestöd

Tillfälligt räntestöd betalades ut åren 1980—1985 till mellan ca 1 100 och 2650 företag årligen. De totala beloppen var följande.

År 1980 1981 1982 1983 1984 1985

milj. kr. 21 72 57 35 30 30

Enligt reglerna Skall — efter 5 år — hälften av beloppen avskrivas och hälften förräntas och återbetalas under en 10-årsperiod. Uppskov med återbetalning (och avskrivning) har skett tre gånger. Om nytt uppskov inte beviljas så skall hösten 1988 beloppen avseende åren 1980 — 1983 förfalla. dvs. totalt ca 185 milj. kr. varav ca 95 milj. kr. skall betalas ränta på och amorteras.

Lantbrtlksstyrelsen har tidigare föreslagit att uppskov med återbetalning och avskrivning av räntestödlån beviljas till 1990. (Rapport oktober 1985: "Högt skuldsatta jordbrukares situation, etableringsstöd. regionalt ratio- naliseringsstöd") Situationen har inte förändrats sedan rapporten skrevs varför lantbruksstyrelsen bedömer att uppskov fortfarande är mycket an- geläget för många företag.

Nya medel för räntestöd erfordras inte. En liten del återbetalas fortlö- pande till följd av att företag säljs eller avvecklas på annat sätt.

I enlighet med lantbruksstyrelsen föreslag, föreslår JN att tidpunkten, då amortering och erläggande av ränta för lånedelen bör påbörjas uppskjuts till regleringsåret 1990/91.

Etableringsstöd

Etableringsstöd infördes den 1 juli 1982 för att underlätta för lantbrukare utan stort kapital att etablera sig. Efter den 1 juli 1985 har inga nya etableringsstöd beviljats. Härefter har medel bara anslagits till redan an- slutna företag. Även etableringsstödet kan sägas vara ett slags räntestöd eftersom stöd utgår för den del av ränteskostnaden som överstiger 10% av godkänd låneskuld. Det 6:e och 7:e året höjs räntenivån till 11% och det 8:e året till 12%. Efter det 8:e året avskrivs den del av etableringsstödet som avser inventarier och driftskapital. Den del som avser fastighets- förvärv skall återbetalas. vanligen med hjälp av garantilån.

Budgetår 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 milj. kr. 12 25 30 44 26

Andra halvåret 1987 utbetalades ca 10 milj. kr. Prognosen för hela budgetåret 1987/88 är 16 milj. kr. Prognoser över kommande utbetalningar är osäkra eftersom ändring av låneräntorna slår igenom med stor marginaleffekt. 38

Bilaga 1

JN föreslår att medel tills vidare endast bör anslås för stöd till de jordbrukare som redan anslutits till stödformen. Vid oförändrad räntenivå bedömer lantbruksstyrelsen medelsbehovet för 1988/89 till 15 20 milj. kr.

6. Sociala åtgärder Budgetäret 1987/88

För låginkomstsatsning m.m. inom jordbruket för budgetåret 1987/88 upp- går hos JN fonderade medel från tidigare år. anvisade medel och beräknat utfall till följande belopp. milj. kr.

1987/88 Ingående Anvisade Beräknat Utgående balans. medel. utfall. balans. milj. kr. milj. kr. milj. kr. milj. kr.

Leveranstillägg

för mjölk — 90 90

Avbytarverksamhet 96' 150 150 98'

Företagshälsovård — 21 21 —

Socialförsäkrings-

skydd 215 _ 90 71 252:

Produktions- '

anpassning 3 84 80 7

Summa 314- _ 435 412 357

' Fonderat hos Lantbrukets Avbytartjänst AB. : lnkl beräknad ränta.

Budgetåret 1988/89

JN har i anslagsframställningen för budgetåret 1988/89 föreslagit att oför- ändrat 435 milj. kr. anvisas till låginkomstsatsning m.m.

Regeringen har i beslut den 4 januari 1988 angett att. av medel som tillförs Svensk Spannmålshandel under regleringsåret 1988/89 skall 50 milj. kr. användas för sociala åtgärder inomjordbruket.

Som anges under avsnitt 7 föreslås därutöver att 40 milj. kr. av utom- ramsmedel anvisas för sociala åtgärder inom jordbruket.

Därmed anvisas totalt 525 milj. kr. för sociala åtgärder under budgetåret 1988/89. Därutöver finns en ingående balans om 407 milj. kr. JN föreslår följande fördelning av använda medel (se tablå nedan). Av de 90 milj. kr. som anvisas utöver anslaget om 435 milj. kr. används 60 milj. kr. för avbytarverksamhet och 30 milj. kr. för produktionsanpassning.

m Prop. 1987/88: 165

balans. medel, Bilaga 1 milj. kr. milj. kr. Leveranstillägg för mjölk 88 Avbytarverksamhet _ 98' 2103 Företagshälsovård 23 Socialförsäkrings- skydd 252 100 Produktions— anpassning 57 1043 Summa 407 525

' Fonderat hos Lantbruket Avbytartjänst AB. 1 Av beloppet finansieras 50 milj. kr. av inomramsmedel och 10 milj. kr. av utom- ramsmedel. 3 Av beloppet finansieras 30 milj. kr. av utomramsmedel.

Jämfört med innevarande budgetår är det främst medlen för avbytar- verksamheten som ökar. Lantbrukarnas förhandlingsdelegation har angivit att medlen bl.a. kommer att användas för att fr. o. m. ljuli 1988 bygga upp ett riksomfattande system för semesterledighct.

Eventuella besparingar eller överskridanden beträffande beloppen för leveranstillägg bör liksom tidigare få tillföras resp avgå från beloppet för avbytarverksamhet. Dessutom bör eventuella överblivna medel för pro- duktionsanpassningsåtgärder m.m. och återbetalda medel avseende rän- testöd få användas för övriga ändamål inom anslagsposten.

7 lnförselavgiftsmedel m. rn. för 1988/89

Storleken av de medel som kommer in genom införselavgifter m.m. för regleringsåret 1988/89 beror på importens storlek. världsmarknadspriser- nas utveckling och de avgiftssatser som gäller under regleringsåret.

Beräkning/ör 1988/89 i sammandrag milj. kr. Inkomster [ 668.0

Utgifter Fettvaruavgifter till Sveriges

Oljeväxtintressenter (SOI) —

utbyteshandel ./. 550.0 Införselavgifter för brödsäd m.m.

till Svensk Spannmålshandel (SSH) utbyteshandel _/_ 40 () Kvarstår införselavgifter till den s. k. fördelningsplanen 10783 _ Fördelningsplanen riksdagens beslut 267,12 belopp motsvarande influtna införselavgifter på fodermedel 350,0 _/, 6173 Ingående balans. utom fördelningsplanen 258.5 Ändamål utanför fördelningsplanen ./. 367,4 40

Beräknat resultat 351 ,9

För-delningsplanen för 1988/89 föreslås uppta samma belopp som för PTOP- 1937/88: 165 1987/88 dvs. 267.2 milj. kr. plus beloppet av inflytande avgifter för foder- Bilaga ] medelsimportcn enligt ovan beräknade till 350.0 milj. kr.. alltså totalt 617.2 milj. kr. Liksom hittills blir det definitiva beloppet beroende av de verkliga intäkterna av införselavgifter på fodermedel.

Med hänsyn till ovissheten om den kommande utvecklingen av regle- ringsekonomin för de olika varuområdena har det inte ansetts möjligt att nu lägga fram någon plan för fördelning av det preliminärt beräknade beloppet. Jordbruksnämnden avser att återkomma med ett förslag till preliminär fördelning senare under våren 1988. Ett sådant förslag avges i samband med att förslag lämnas till gränsskydd m.m. fr.o.m. den 1 juli 1988. Det förutsätts härvid att nämnden liksom hittills skall kunna jämka delbeloppen mellan de olika regleringsföreningarna och besluta om fördel- ning av det belopp som kan komma att stå till förfogande. Vidare förutsätts att. liksom hittills. Svensk Spannmålshandel får tillföras införselavgifter för viss s.k. utbyteshandel med brödsäd. Det förutsätts även att Sveriges Oljeväxtintressenter av inflytande fettvaruavgifter såväl på importerad som inhemsk olja får tillföras medel för en kvantitet som motsvarar fettin- nehållet i den svenska oljeväxtskörden. Dock får ej mer pengar överföras än vad som skulle motsvara fettvaruavgifter på den totala fettkonsum- tionen inom landet.

Vad avser ändamål utanför f(firdelningsplanen (utomramsmedel) lämnar jordbruksnämnden följande förslag. .

För utbyteshandel med nötkött med öststaterna beräknas 70 milj. kr. För utbyteshandel med kött och fläsk föreslås att 50 milj. kr. utgår av införselavgiftsmedel från import av kött och fläsk under förutsättning att motsvarande export ägt rum och att införselavgiftsmedel finns tillgängliga sedan samtliga övriga ändamål tillgodosetts inom och utom fördelnings- planen med tillägg av en skälig reserv för oförutsedda ändamål. Någon ändring av reglerna börsåledes inte göras i avvaktan på en diskussion inom jordbruksnämnden'=om den lämpliga kapaciteten på förädlingsindustrin m.m. Frågan om beloppets storlek bör tas upp inför den 'l-juli 1989 i samband med diskussioner om inom- och utomramsmedel.

Fristil/ägg får— och lammkött. Jordbruksnämnden föreslår att pristilläg- get höjs från 3.30 kr/kg till 5,40 kr/kg vilket beräknas motsvara en utgift för 1988/89 på 27 milj. kr. Som tidigare nämnts har höjningen avräknats från kompensationsbeloppet till jordbruket.

Nämnden har efter samråd med SMAK och lantbruksstyrelsen beräknat SMAK:s medelsbehov enligt de direktiv som gäller för de statliga myndig- heternas anslagsframställningar. Nämnden föreslår att SMAK tilldelas högst 4844 660 kr för den officiella kontrollen och 1 517673 kr för upplys- ningsverksamheten. För löneökningar under 1987/88 som inte beaktades i föregående års anslagsframställning föreslås ett tilläggsanslag för 1987/88 på 56143 kr. Frågan om kvalitetsarbetet på matpotatisområdet avser JN att ta upp i anslutning till uppdraget om kvalitetsbetalning.

För information till odlare och förpackare om hur mekaniska skador för matpotatis kan undvikas har anslagits 0,5 milj. kr. per år under 1986/87 och 41

1987/88. För 1988/89 bör inte anslås ytterligare medel. Frågan om ytterliga- Prop. 1987/88: 165 re anslag bör prövas när den nuvarande verksamheten har utvärderats. Bilaga 1

Bidrag till stiftelsen för at'kordhästorganisationens bevarande. Jord- bruksnämnden föreslår ett oförändrat bidrag på 250000 kr.

Stödet till maltproduktionen. Jordbruksnämnden föreslår ett oförändrat anslag på 1 milj. kr. för 1988/89.

Sveriges Erportråd. JN anser att det även fortsättningsvis är angeläget att man söker bearbeta cxportmarknaderna för bl. a. förädlade livsmedel. För 1987/88 har anvisats 4 milj. kr. av utomramsmedel. Det förutsätts att jordbruket för 1987/88 ökar anslaget av inomramsmedel från 2 milj. kr. till 3 milj. kr. För 1988/89 föreslår JN ett belopp av 4 milj. kr. till exporträdet. Det förutsätts att jordbruket även för detta år anslår 4 milj. kr. av inom- ramsmedel.

Vidare har regeringen i budgetpropositionen 1988 föreslagit att viss del av kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård samt statistik på jordbru- kets område skall finansieras av utomramsmedel.

Som har redovisats tidigare föreslår JN att 60 milj. kr. av utomramsme- del avseende 1988/89 överförs till Skördeskadefonden under 1989/90 för att finansiera en del av lantbrukets bidrag till fonden för 1987 års skörd.

Av tillgängliga medel under regleringsåret 1986/87 disponerar JN 400000 kr för förstärkning av sekretariatet vid statens jordbruksnämnds konsu- mentdelegation. JN föreslår att motsvarande belopp tas upp för reglerings- året 1988/89.

Regeringen har i prop. 1987/88: 128 om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. m. m. föreslagit att stödet för kontrollarbetet inom den alterna- tiva adlingen skall täckas av tillgängliga införselavgiftsmedel. Stödet under en treårsperiod beräknas till 1 milj. kr.

För ett projekt om förbättrade sko/måltider föreslår JN att utomramsme- del avsätts. Förslaget utvecklas närmare i avsnitt 8.

Av avsnitt 2 framgår att JN föreslagit att prishöjningen den 1 juli 1988 begränsas genom tillförsel av trtomramsmedel. Totalt föreslås 390 milj. kr. tillföras som ersättning för uteblivna prishöjningar den 1 juli 1988. varav 300 milj. kr. av medel från 1987/88 och 90 milj. kr. från 1988/89. Därtill kommer 10 milj. kr. för höjningen av pristillägget för får- och lammkött.

Med hänsyn till de oundvikliga svängningarna i inflödet av införselavgif- ter föreslår jordbruksnämnden att en likviditetsbuffert i form av en oför- ändrad rörlig kredit även fortsättningsvis ställs till nämndens förfogande. Krediten bör. i den mån införselavgifer inte står till förfogande. kunna användas för finansiering av ändamål utanför fördelningsplanen samt för - sockerregleringen. Krediten får ej utan regeringens särskilda medgivande användas för finansiering av utbyteshandel med kött och fläsk.

Huvudsaklig medelsdispOsition av införselavgiftsmedel m. m. regle- ringsåren 1986/87—1988/89 framgår av nedanstående tabell.

Prop. 1987/88: 165 Bilaga 1 1986/87 1987/88 1988/89 tkr tkr progn tkr progn [_ Inkomster Arter och bönor (för människoföda) 1 574 ' 3000 2 000 Potatis 10 392 7 000 7 000 Stärkelse och stärkelseprodukter _ 16 660 12000 12 000 Malt m.m. ' 21869 15000 15 000 Sällskapsdjursfodcr 24 562 22 000 22 000 Fettråvaror och fettvaror 584 056 560 000 560 000 Råg och vete m. m. 55 781 65 000 40 000 Mjölk och mejeriprodukter m. m. 144 747 150000 150000 Slaktvaror (samt slaktdjur. ej faderfä) 301 251 500 000 500000 Agg och äggprodukter m.m. 10 253 10000 10 000 Ränta 16 370 19 000 0 Summa 1 187515 1363 000 [318000 Fodermedel 219454 320 000 350000 Summa 1 406 969 1 683 000 1 668 000 Utgifter Fettvaruavgifter till Sveriges Oljeväxtintressenter (SOI) - utbyteshandel ./.510253 ./.410000 ./.550000 — Fettvaruavgiftcr till Svensk spannmålshandel (SSH) ./.73 000 0 0 Införselavgifter för brödsäd m.m. till Svensk Spannmåls- handel utbyteshandel ,/.55 781 .1".65 000 ./.40 000 Kvarstär införselavgifter till den s.k. fördelningsplanen 767 935 1208 000 1078 000 Fördelningsplan riksdagsbeslut ./ . 267 200 .! .267 200 ./.267 200 — belopp motsvarande influtna - införselavgifter på foder- medel ./.219454 ./.320000 ./.350 000 Ingående balans. utom för- delningsplanen 131 895 258 491 — Andamål utom fördelningsplanen ./.149 386 ./.494 204 ./.367 397 Saldo vid utgången av resp. regleringsår 131 895 +258 491 +351 894 Ingående behållning (reserv till 17 731 36 522 JNs förfogande inom fördelnings- planen) Utgifter Medel inom _ft'irdelningsplanen (267.2+219.5+17.7) (267.2+320+36.5) Svensk Spannmålshandel 86 000 92 000 Sveriges Potatisintressenter 27 500 27 500 Sveriges Oljeväxtintressenter 0 0 Svensk Kötthandel 4000 4000 Föreningen för Mejeriprodukter 161000 69 500[ Svensk Agghandel 52 000 52 000[ Regleringskassan för fågelkött 3 000 6 0002

' Plenumbeslut 1987-11-19 2 Plenumbeslut 1 milj. kr. 1988-01-13

Regionalt kostnadsbidrag. norra Sverige

— mjölk _ köli

— ägg

Bidrag till fraktkostnader för mjölk och grädde Upplysningsverksamhet och utvecklinsarbete Stiftelsen lantbruksforskning Djurhälsovård. kontrollverksamhet m.m. Stöd till odling av konservärter och andra köksväxter Bidrag till grönmjöl Stöd till odling av bruna bönor Stöd till odling av vallväxtfrö Fenden för kollektiva åtgärder inom biodlingen Sveriges Exporträd Sveriges Potatisodlares Riksförbund Bidrag till ersättningsfoder norra Sverige Bidrag till potatisodling norra Sverige Reserv till JN:s förfogande Summa

3 Plenumbeslut 1987-10-06

Ingående balans. utom fördelningsplanen

Medel utom förde/ningsplanen Utbyteshandel nötkött. öststaterna Utbyteshandel kött och fläsk Pristillägg får- och lammkött SVensk Matpotatiskontroll Bidrag till stiftelsen för ackordhästorganisationens bevarande Minskning av mekaniska skador på matpotatis Stöd till maltproduktionen

SVeriges Exportråd

Ränta på lån från riksgäldskontoret Djurhälsovård Lantbruksstalistik Förstärkning av KD:s sekretariat Kostvaneundersökningar Alternativ odling Skördeskadefonden Ersättning för uteblivna pris— höjningar den ljuli 1988 Summa

* Utgående balans. utom för- delningsplanen

1986/87 tkr

45 500 5 000 1 700

500

13 500 0 32 300 6 000 1 000 1 700 8 000

500 2 000

2 780 13 883

0 36522 504 385

44 933 75 000 15 925

6038

250

500 2 000 2 000 2 240

0 100 400

149386

131895

' Dispositionen av medlen redovisas under avsnitt 2.

1987/88 tkr progn

45 500 5 000 4 500

500

15 000 5 000 33 800

10 000

4 500 8 000

500 3 000

2 780 80 0001

4 500 152 942 623 722

131895

70 000 51) 000 17 000 6 I48+ 56

250

500 I 000 4 000 0 17 000 26 000

1 250 1 000

494 204

258491

1988/89 tkr progn

617 200

70 000 50 000 27 000

6 362

0 1 000 4 000 20 677 37 708 400 60000

90 000 367 397

351 894

Hänvisningar till S6

8. Prisregleringen på olika produkter m. m. gffp- 11987/881 165 1 aga 8.1 Medel till Skördeskadefonden

Riksdagen har beslutat (prop. 1987/88: 74. JoU. rskr.) att till skördeskadc- fonden tills vidare skall årligen föras ett belopp av 60 milj. kr. Detta är avsett att dels motsvara de årliga genomsnittliga utbetalningarna för ersätt- ningar och administration. dels bygga upp fonden till erforderlig storlek. Avsättningen till fonden skall ske från de prisregleringsmedel som jord- bruksnäringen tillförs enligt årliga riksdagsbeslut eller genom särskild skördeskadeavgift. Jordbrukets kompensationsram skall höjas med mot- svarande belopp utan avräkning.

Som framgår av avsnitt 2 föreslås att konsumenternas andel av avsätt- ningen till skördeskadcfonden. 56.5 milj. kr.. tas av utomramsmedel. Detta belopp ingår i det vid prisöverläggningarna överenskomna totalbeloppct. Resterande 3,5 milj. kr. tillförs från sockerregleringen.

Vidare gäller att om utbetalda ersättningar och behovsprövade bidrag till följd av skördeskador år 1987 överstiger 90 milj. kr. skall staten och jordbruksnäringen vardera tillföra skördeskadcfonden hälften av överskju- tande belopp. Näringens bidrag får täckas inom ramen för de prisregle- ringsmedel som tillförs jordbruket. Kostnaderna för skördeskador år 1987 innebär preliminärt attjordbruksnäringen skall tillskjuta ett engångsbelopp av 127 milj. kr. till skördeskadcfonden. 7,5 milj. kr. tillförs från sockerreg- len'ngsfonden. Därmed återtar 119.5 milj. kr. att finansierat. JN föreslår att 40 milj. kr. av utomramsmedel för 1987/88 tillskjuts för finansieringen av detta belopp. JN föreslår vidare att ytterligare 60 milj. kr. av utomramsme- del avseende 1988/89 överförs till Skördeskadefonden under 1989/90. I avvaktan på tillskottet av det senare beloppet skalljordbruket nu per den 1 ' juli 1988 tillskjuta 79,5 milj. kr.

Hänvisningar till S8

  • Prop. 1987/88:165: Avsnitt 6

8.2. Finansiering av djurens hälso- och sjukvård

Enligt budgetpropositionen 1988 har det belopp av kostnaderna för djurens hälso— och sjukvård som jordbruket kollektivt skall finansiera höjts till 47676000 kr. Enligt prisöverenskommelsen föreslås 3676000 kr finansi- eras av utomramsmedel och inräknas i totalramen. Resterande belopp föreslås finansieras via rcgleringskassorna och fördelas utifrån respektive produktionsgrens andel enligt normkalkylen. Detta innebär att mejeriregle- ringen skall bidra med 52 % eller 23 milj. kr.. kött- och fläskregleringen med 40% eller 19 milj. kr.. äggreglcringen med 5% eller 1.25 milj. kr. och fjäded'äregleringen med 3 % eller 0.75 milj. kr.

8.3. Förmalningsavgift för kom och havre

Regeringen lämnade i beslut 1987-06-18 JN bemyndigande att fastställa en förmalningsavgift för kom och havre med högst 400 kr per ton. Avgift skall dock inte erläggas vid tillverkning av malt. I överläggningarna våren 1987 var parterna överens om att frågan om en höjning av avgiften enligt steg 2 i regeringens uppgörelse med LRF den 10 45

november 1986 borde tas upp vid överläggningarna våren 1988. I regering- Pr0p. 1987/88: 165 ens överenskommelse med LRF anges bl.a. att avgiften får motsvara Bilaga 1 högst 50 [71 av ordinarie förmalningsavgift. JN förutsätter att en höjning av avgiften till 50 %- av ordinarie förmäl- ningsavgift sker fr.o.m. den ljuli 1989.

8.4. Spannmålsregleringens finansiering

Produktionen av vegetabilier varierar med areal och årsmån. Statistiskt sett innebär skördevariationerna ett överskott av spannmål som mer än vart tionde år överstiger det normala med minst 500000 ton.

Med de exportpriser som f. n. råder innebär en stor exportvolym stora påfrestningar på regleringsekonomin. För att finansiera en ökad volym om t. ex. 500000 ton exportspannmål krävs ett belopp om 500 milj. kr. Detta kan inte ske med de medel som normalt finns tillgängliga inom reglerings- ekonomin utan extra ordinära åtgärder måste sättas in.

En reserv inom regleringsekonomin bör övervägas så att underskott som uppstår vid normala skördevariationer i större utsträckning kan finansieras utan att åtgärder i form av prissänkningar och överföringar av medel behöver tillgripas.

Reserven bör kunna användas för att täcka kostnader för vegetabilier vid exportvolymer överstigande normalvolym och/eller vid exceptionella förhållanden på världsmarknaden.

Reserven bör vara räntebärande och handhas av jordbruksnämnden som beslutar om när medlen skall tas i anspråk. Uppbyggnad och storleken av reserven bör fastställas av JN efter överläggningar.

Enligt överenskommelse mellan regeringen och LRF skall jordbruket under en fyraårsperiod amortera 305 milj. kr. av det ackumulerade under- skott som fanns i spannmålsregleringen vid utgången av regleringsåret 1985/86. Den 30juni 1988 uppgår detta underskott till 230 milj. kr. Den 30 juni 1989 bör underskottet få uppgå till högst 155 milj. kr.

8.5. Förbättrade Skolmåltider

Tidigare har JN lämnat förslag om att använda utomramsmedel för konsu- mentfrämjande åtgärder genom att begränsa prishöjningarna den 1 juli 1988. Konsumentdelegationen har vid överläggningarna föreslagit att ak- tivt stöd lämnas för en annan konsumentfrämjande åtgärd. nämligen för en förbättring av skolmåltiderna. Även LRF har i olika sammanhang före- språkat åtgärder för en sådan satsning. Detta är således en åtgärd som bör kunna mötas av förtroende av både konsumenter och producenter. Med anledning härav föreslår JN att utomramsmedel avsätts för informations- och försöksverksamhet med förbättrade Skolmåltider.

8.6. Forskningsprojekt om landsbygdsutveckling

Lantbrukarnas förhandlingsdelegation har föreslagit att utomramsmedel anvisas för forsknings- och rådgivningsarbetc rörande landsbygdsutveck- 46

ling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Kostnaden uppgår till sammanlagt 6 Prop. 1987/88: 165 milj. kr. under en treårsperiod. Bilaga 1 JN har på grund av tidsbrist inte hunnit remissbehandla detta förslag. JN är allmänt tveksamt till att medel avsätts till preciserade forskningsprojekt vid prisöverläggningarna utan föregående prövning av berörda instanser. t.ex. SJFR och lantbruksstyrelsen. JN avser att efter remissbehandling inkomma med förslag i frågan.

8.7. Omställning 90

Lantbrukarnas förhandlingsdelegation har i samband med överläggningar- na begärt att regler för 1989 och 1990 angående omställningsprogrammet tas med i prisregleringsskrivelsen. Förslaget bygger på spannmålsgruppens förslag till regler om ersättning och innebär en uppjustering av ersättnings- beloppen för 1988 och 1989 (förslaget bifogas).

JN har tidigare hemställt att regeringen fattar beslut om omställnings- programmet avseende 1989 års skörd. JN hemställer nu att regeringen tar ställning till omställningsprogrammet för 1989. JN är för sin del beredd att tillstyrka detta. Vidare föreslås att JN får bemyndigande att fastställa ersättningsbeloppen för de aktuella åren. Till grund för beloppen bör ligga spannmålsgruppens förslag uppjusterade med hänsyn till nu aktuella pris- höjningar på spannmål.

Vad beträffar LRFs förslag om en förlängning av programmet till 1990 överlämnar JN förslaget för regeringens avgörande.

JN överlämnar även LRFs förslag om utvecklingsprogram för energi- skog till regeringen. '

8.8. Uppsamling av självdöda djur

I prop. 1987/88: 93 om djurskyddslag, m. m. föreslår regeringen att en ökad uppsamling av självdöda djur sker på frivillig väg genom slakteriernas försorg. De merkostnader för omhändertagandet av djuren som förslaget medför föreslås emellertid inte belasta den enskilde lantbrukaren. Kostna- den får enligt förslaget i stället tas upp i samband med jordbruksprisöver- läggningarna.

JN är beredd att i samråd med branschen utforma ett system för upp- samling av självdöda djur i enlighet med förslaget. När systemet har utformats kan också en beräkning av kostnaderna göras. Kostnaderna torde kunna tas upp vid prisöverläggningarna inför den ljuli 1989. Kostna- der som uppstår före denna tidpunkt bör JN få bemyndigande att täcka i förskott av regleringsmedel.

8.9. Fodermedclsregleringen

JN vill åter understryka att detär angeläget att ett enhetligt gränsskydd för fodermedel införs. En särskild grupp inom JN bör följa frågorna.

8.10. Prisåterbäring för pälsdjursfoder PrOp. 1987/88: 165 Bila Ya 1 I skrivelse till regeringen 1987-06-02 aktualiserade JN frågan om kollektiv &

återbetalning till en forskningsfond av en del av prisåterbäringen till päls- djursuppfödare samt att återbäring får ges för vegetabiliskt fett. JN tar nu åter upp dessa frågor.

Prisårerbäringjör i'egetabiliskrjett

Pälsdjursnäringen erhåller återbetalning för den foderfördyring som orsa- kas avjordbruksprisregleringen. Bakgrunden är att huvuddelen av skinnen säljs på export och då har att konkurrera på världsmarknaden. Medel till prisåterbäringen tas när det gäller inhemska fodermedel från förmalnings- avgifter och när det gäller importerade fodermedel som restitution från införselavgifterna. De prisreglerade fodermedel som hittills har använts har huvudsakligen varit spannmål. kvarnbiprodukter och till en mindre del oljekraftfoder.

Före 1984/85 finansierades prisåterbäringen till pälsdjursuppfödare med medel utanför fördelningsplanen. Fr.o.m. 1984/85 belastar finansieringen spannmålsregleringen (via avdrag på förmalningsavgifterna) och medel inom fördelningsplanen (avdrag på fodermedelsavgifterna). Avdraget som faller på fodermedelsavgifterna görs innan resterande fodermedelsavgifter redovisas under rubriken ”medel inom fördelningsplanen”.

Under 1986 framfördes önskemål till JN att prisåterbäring skall ges även för vegetabiliskt fett. Vegetabiliskt fett har bl.a. en positiv effekt på skinnkvaliteten. JN anser det rimligt att prisåterbäringen även ges för vegetabiliskt fett som används till pälsdjursfoder. Någon ny belastning på regleringsekonomin innebär inte förslaget eftersom vegetabiliskt fett hit- tills ej använts i pälsdjursfoder.

Avsättning av medel til/jbrskningsfond

Från näringens sida har vidare framförts önskemål om att en del av prisåterbäringen. vilken hittills har utbetalats till respektive uppfödare. i fortsättningen avsätts för uppbyggnad av en forskningsfond för pälsdjurs- näringen. Ett ökat forskningsbehov finns för att upprätthålla och öka konkurrenskraften i näringen.

För närvarande är de internationella foderpriserna mycket låga och prisåterbäringen följaktligen relativt stor per skinn jämfört med tidigare. Näringen har förslagit att en fond på ca 20 milj. kr. byggs upp på 5 är och att avkastningen används för forskningsändamål. JN tillstyrker förslaget att del av prisåterbäringen fortsättningsvis återbetalas kollektivt till en forskningsfond medan resterande del av prisåterbäringen som hittills äter- betalas individuellt till respektive uppfödare.

JN tillstyrker inrättandet av en forskningsfond på det sätt näringen förordat. När det gäller fondens storlek och hur snabbt den skall byggas upp föreslås att JN får ta upp överläggningar med näringen om detta. Som villkor bör vidare gälla att resultaten av forskningsprojekt. vilka erhåller 48

bidrag ur fonden. ställs till hela näringens förfogande. JN bör vidare ges Prop. 1987/88: 165 . insyn i fonden. Bilaga 1

8.11. Handelsgödselavgiften

Fr.o.m. den 1 juli 1982 uttas en prisregleringsavgift på handelsgödsel. JN begärde vid dess införande bemyndigande att få ta ut avgift på varor som bedömdes kunna användas som handelsgödsel. Sedan dess har avgiften höjts i flera omgångar. Det föreligger därför risk för att en övergång kan ske till andra varor som också kan användas som handelsgödsel. Därmed kan snedvridningar i konkurrensen uppkomma mellan produkter och även mellan företag på marknaden. JN begärde därför i fjolårets skrivelse om prisregleringen bemyndigande att få ta ut prisregleringsavgift på ytterligare ett antal varuområden. Den fördubbling av miljöavgiften fr.o.m. den ljuli 1988 som föreslås i prop 1987/88: 128 om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, m.m. understryker ytterligare detta behov.

JN kommer givetvis inte att ta ut avgift i dessa fall förrän tillräckligt starka skäl föreligger. Förhållandet torde vara att ett bemyndigande i sig minskar risken för övergång till användning av icke-avgiftsbelagda varor. Därmed minskar också behovet av att verkligen avgiftsbelägga ytterligare varor vilket förhindrar en utvidgning av regleringen.

JN föreslår att ett tillägg görs i lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område. Förslag till ändring bifogas (bilaga).

JN vill i detta sammanhang vidare informera regeringen om de skillnader som har uppstått i omfattningen av varor för vilka prisregleringsavgift resp miljöavgift tas ut. '

När miljöavgiften på handelsgödsel infördes på kväve och fosfor anslöt avgiftsuttaget till de varor som då var belagda med prisregleringsavgift. Sedan dess har JN tagit in följande varor under prisregleringsavgift.

Den 9 november 1985 infördes prisregleringsavgift på varor som då gick under tullstatistiskt nummer; 25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga kalciumaluminiumfosfater, apatit och fosfatkrita:

100 omalda 900 andra slag. . (Tullstatistiska nr fr.o.m. 88-01-01 är 25.10.100 resp 25.10.900) Den 1 juli 1986 infördes prisregleringsavgift på varor som går under tullstatistiskt nummer; 28.16 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning: 100 förtätad 900 annan. (Tullstatistiska nr fr. o. m. 88-01-01 är 28.14.100 resp 28.14.200) På ovan angivna varor uttas för närvarande inga miljöavgifter.

Bilaga 1

8.12. Vissa utredningar m.m.

Under regleringsperioden förutsätts ett antal frågor bli föremål för ytterli- gare studier och beslutas av jordbruksnämnden. Sådana frågor är gräns- skyddet för brödsäd och förpackningstillägget för mjölk.

Frågan om kapitalkostnadernas behandling liksom metoden för avskilj- ning av exportproduktionens andel i normkalkylen bör också prövas av jordbruksnämnden och förslag lämnas till delegationerna för ställningsta- gande i dessa principfrågor vid nästa överläggningstillfälle. '

Frågan om avgiftsbeläggning av spannmål för sprit tillverkning har sam- band med den utredning som JN lämnat om socker. stärkelse och sprit. Utredningen remissbehandlas f. n. Frågan får behandlas i detta samman- hang.

När det gäller regleringsföreningarna avser JN att i sin rapport med underlag för 3-årsbudget föreslå att regeringen beslutar om en översyn av föreningarnas verksamhet och arbetsformer.

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens indexgrupp bör i fortsätt— ningen svara för den s.k. icke branschspecifika indexmodell som utarbe- tats vid JN.

8.13. Information om kassan för råvarukostnadsutjämningen

] regleringsbrev rörande råvarukostnadsutjämning till viss industri den 16 juni 1981 föreskrivs att JN i anslutning till sin årliga redovisning av använd— ningen av införselavgiftsmedel m.m. också skall redovisa användningen av utjämningskassan. Detta sker i form av följande sammanställning. Se även bilaga.

K assa/1 för råvarukostnadsutjämningen

1985/86 1986/87 tkr ' tkr Extern prisutjämning Inkomster 199 461 234 553 Utgifter 176 007 201897 Saldo +23 454 +32 656 Intern prisutjämning. ej avgiftsfinansierad Inkomster 23 156 44 287 Utgifter 36 107 54 728 Saldo —12951 —10441 Intern prisutjämning. avgiftsflnansierad Inkomster 458 898 673 107 Utgifter 435 103 677 759 Saldo +23 795 — 4652

Bilaga 1

Kassan för råvarukostnadsurjämningen

1985/86 1986/87 tkr tkr Räntor Inkomster 5 855 5 159 Utgifter 54 O Saldo + 5 801 + 5159 Extraordinära poster Inkomster I 490 80 Utgifter — 3805 Saldo + 1 490 — 3725 Totalt Inkomster 688 860 957 187 Utgifter 647 271 938 190 Saldo +41 589 + 18 997 Ackumulerat saldo vid slutet av regleringsåret +57 433 +76 430

9. Hemställan

Med stöd av det nySs anförda hemställer JN att 1 det nu framlagda förslaget om jordbruksprisrcgleringens allmänna ut- formning för perioden den ljuli 1988—den 30juni 1989 godkänns, 2 förslaget om prisregleringspriser för vissa vegetabilieprodukter fr. o. m. den ljuli 1988 godkänns,

3 för övriga produkter senare få inkomma med förslag till prisreglerings- priser. 4 lagen (1967: 340) om prisreglering påjordbrukets område ändras i fråga om prisreglcringsavgiftcn på handelsgödsel. 5 förslaget angående ränte- och etableringsstöd inom jordbruket god-

känns. förslaget om fördelning och användning av fonderade och anvisade medel för låginkomstsatsning m.m. inom jordbruket för budgetåren 1987/88 och 1988/89 godkänns. vad nämnden anfört rörande användning av regleringsmedel godkänns, prisregleringen i övrigt under perioden 1 juli 1988—30 juni 1989 får tillämpas enligt hittills gällande principer.

10. Beslutsmening

Detta ärende har avgjorts av generaldirektören och ledamöterna Alamaa, Arvidsson, Brangmo, Ekberg och Fringel efter föredragning av avdel- ningscheferna Sjöberg och Ojeheim, byråcheferna Lebert, Sandqvist.

Bilaga 1

Lönnblad och Ågren samt avdelningsdirektören Wigstrand. envar för sitt sakområde;

Ett särskilt yttrande har lämnats av ledamoten Alamaa. Ett särskilt yttrande har lämnats av ledamöterna Arvidsson och Fringel.

Ingvar Lindström Hans Andersson

Bilaga] Prop. 1987/88: 165 Bilaga 1

Förslag till ändring i lagen (1967: 340), prisreglering , på jordbrukets område

I) naturliga kalciumfosfater. naturliga aluminiumkalciumfosfater och fos- fatkrita hänförliga till tulltaxenummer 25.10. salpetersyra hänförlig till tulltaxenummer 28.08, fosforsyra. jbsforpentoxid och ortojbsforsyra hän- förliga till tulltaxenummer 28.09. ammoniak hänförlig till tulltaxenummer 28.14, natrimnnitrat, kaliumnitrat, kalciumnitrat och magnesimnnitmt hänförliga till tulltaxenummer 28.34. kalium- och kalciumpolyfosfater (in- begripet meta- och pyrofosfater). kaliumortofosfater och kalciumhydro- genfosfat (dikalciumfosfat) hänförliga tili tulltaxenummer 28.35 samt göd- selmedel och andra produkter hänförliga till tulltaxenummer 31.01 —l.05. tulltaxelagen.

Särskilt yttrande av Eskil Arvidsson och Viggo PfOP- 1987/88: 165 Fringel Bilaga 1

Vi biträder Jordbruksnämndens förslag till prisreglering 1988-07-01—1989- 06-30 men vill foga några kommentarer till vårt ställningstagande. Försla- get tiIl prisreglering ger inte den långsiktiga inkomstförstärkning som jord- bruket borde tillerkännas mot bakgrund av ökad inkomsteftersläpning gentemot andra grupper i samhället. För jordbrukets del hade det också varit mycket värdefullt med ett flerårigt avtal som gettjordbrukarna bättre planeringsmöjlighetcr. Vi måste konstatera att riksdagsbeslutet om fria förhandlingar uppenbarligen omintetgör möjligheterna att sluta fleråriga avtal på jordbrukets område. Då dessutom flera principiella frågor, trots upprepade krav från jordbrukets sida, ännu inte fått någon realbehandling och kommit närmare sin lösning har vi anledning att uttrycka ett berättigat missnöje med detta.

Vi vill därför starkt understryka att de arbetsgrupper som nu måste tillsättas får krav på sig att föra olika principfrågor framåt i syfte att uppnå en för alla parter acceptabel lösning. Detta ser vi som en nödvändighet för att skapa förtroende för den framtida förhandlingsverksamheten på jord- brukets område.

I Jordbruksnämndens förslag anges att 40 Mkr av jordbrukarnas in— komsttilldelning skall avsättas för sociala åtgärder. Detta är en märklig markering eftersom jordbruket'i sitt förslag till förhandlingsuppgörelse har beräknat och redan finansierat medelsbehovet till sociala åtgärder under regleringsperioden 1988/89. Från jordbrukets sida har det aldrig rått någon tvekan om att fullfölja och vidareutveckla det sociala programmet som näringen redan uttalat ansvar för. Statsmaktcrna och motparten har emel- lertid i överläggningarna inte visat vilja att genom ökad medelstilldelning utöka ambitionsnivån. Trots att jordbruket levt upp till sitt ansvar-och redan anvisat erforderliga medel för 1988/89 harjordbruksnämndens.majo- n'tet föreslagit att ytterligare medel för kommande behov skall avsättas redan nu och därmed reducera jordbrukarnas inkomstutrymme. Vi anser att ställning till ökad medelstilldelning bör tas när behovet för 1989/90 är beräknat.

[jordbruksnämndens förslag förutsättes att investeringsförbudet upphör fr.o.m. 1988-07-01. Jordbruket har begärt en begränsning av ny- och tillbyggnad inom ägg- och svinproduktionen på produktionsplatser större än 100 djurenheter. dvs. 2 500 årssvin. 10000 höns samt 300 suggor.

Denna åtgärd skulle markera vikten av familjejordbrukets betydelse samt utgöra ett svar på kritiken mot storskalig produktion. Konsumentde- legationen har avvisat jordbrukets förslag. Vi kan konstatera att konsu- mentattityder som jordbrukarna möter i vardagsarbetet inte finner gehör vid förhandlingsbordet.

För utbyteshandel med kött och fläsk har gällt att medel tillförs först sedan övriga ändamål tillgod'osetts. Enligt jordbruksnämndens förslag fö- reslås ingen ändring av reglerna för utbyteshandeln. Jordbruksnämndens förslag för 1988/89 innebär att 400 Mkr av utomramsmedel skall användas för att begränsa prishöjningarna på marknaden. Enligt vår uppfattning bör 54

reglerna för utbyteshandel med kött och fläsk ändras så att beloppet skall Prop. 1987/88: 165 utgå före de föreslagna nya användningsområdena. Bilaga 1

Stockholm den 14 april 1988

Eskil A rvidsson Viggo F ringel

Lennart Alamaa/sj . Prop. 1987/88: 165 1988-04-15 Bilaga 1

Särskilt yttrande

I årets överläggningar har jordbruksnämnden ej lyckats ena parterna, Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen.

Jordbruksnämnden har dock kunnat enas om ett förslag till regeringen. Eftersom oenigheten mellan parterna är stor har en grundförutsättning för jordbruksnämndens ställningstagande dock varit att förslaget endast skall omfatta ett år. Denna förutsättning klargjordes tydligt för parterna under överläggningarnas gång. Endast om parterna kunde enas var ett flerårigt avtal aktuellt.

Trots detta har jordbruksnämndens majoritet beslutat att föreslå rege- n'ngen att medel anslås för mer än ett år.

Det gäller medel till lantbrukets bidrag till Skördeskadefonden där nämn- den föreslår att 60 Mkr skall reserveras för användning 1989/1990.

Jag anser att detta förfarande är felaktigt och ett sätt att smygvägcn delvis få ett tvåårsavtal.

Riksdagen har beslutat att Skördeskadefonden årligen skall tillföras me- del och att detta skall betalas av konsumenterna genom att jordbrukets kompensationsram höjs. Konsumentdelegationen har accepterat detta. Därutöver skall staten och jordbruksnäringen tillföra belopp.

Jordbruksnämnden har föreslagit attjordbruket skall få hjälp med sin del genom att 40 Mkr tas från utomramsmedel 1988/89 samt 60 Mkr 1989/1990. Detta har konsumentdelegationcn avvisat.

Jag tycker det är fel att mot en part driva igenom ett beslut gällande nästföljande avtalsär. Denna fråga borde ha fått tas upp till prövning i nästa års överläggningar och jag kan således ej tillstyrka att 60 Mkr reserveras för att betalajordbrukets bidrag till skördeskadcfonden 1989/1990.

Stockholm den 15 april 1988

Lennart Alamaa

LANTBRUKARNAS FRAMSTÄLLAN Prop. 1987/88: 165 RIKSFÖRBUND Bilaga 1 1988-04-11 Dnr 257/88 Näringspolitiska avd Stig Larsson/el Statens Jordbruksnämnd 55183 Jönköping

Utvecklingsprogram för energiskog

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) bedömer att energiskog efter en ut— . veckling har förutsättningar att bli en bärkraftig jordbruksgröda. För att

möjliggöra detta har LRF tilljordbruksdepartementet föreslagit ett utveck- lingsprogram för upp till 10000 ha energiskog i Örebro m.fl. projektområ- den fram till senast 1992. Som ett svar på LRFs förslag uttalade jordbruks- ministern i ett pressmeddelande att regeringen beslutat stödja energi- skogen inom ramen för Omställning 90. Med hänvisning till bifogade PM hemställer därför LRF att Statensjordbruksnämnd hos regeringen begär bemyndigande att medge Svensk Spannmålshandel (SSH) att fram till senast 1992 disponera i storleksordningen 50 milj. kr. av regleringsmedel för odlarstöd, rådgiv- ning m.m. vad gäller energiskog att för regleringsåret 1988/89 9,2 milj. kr. får utnyttjas enligt ovan. varav 5 milj. kr. i direkt odlarstöd utöver nuvarande omställningsersättning och 4,2 milj. kr. för rådgivning m.m. Odlarstödet förutsätts administre- ras av SSH och lantbruksverket på samma sätt som Omställning 90. Rådgivning kommer i första hand att skötas av regionala projektorgani- sationer. Denna verksamhet kommer att samordnas av Svenska Lant- männens Riksförbund (SLR) att energiskog omfattas av samma regler för omställningsersättning som skogsplantcring, vilket innebär att man vid plantering kan uppbära 3 års omställningsersättning.

Lantbrukarnas Riksförbund

BO Doc/terad Thorsten Andersson

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PM Prop. 1987/882 I65 Näringspolitiska avd 1988-04-11 Bilaga 1 Lars Dahlgren/el

Utvecklingsprogram för energiskog (Salix)

Bakgrund

Energiskog bedöms efter en utvecklingsfas ha förutsättningar att bli en bärkraftig jordbruksgröda. Mot denna bakgrund överlämnade LRF till jordbruksdepartementet i oktober 1987 ett förslag till utvecklingsprogram för energiskog.

Förslaget innebar planteringsstöd för upp till 10000 ha energiskog i regionala projekt fram till senast 1992 och ett parallellt löpande FoU- program med tyngdpunkt på teknikutveckling. minimering av beståndsska- dor och förädling.

Målsättningen är att utveckla energiskog till en lönsam jordbruksgröda utan behov av stöd. Av den totala arealen kan Örebroområdet svara för hälften. Resterande 5000 ha skulle förläggas i senare specificerade projekt om ca 1000 ha vardera.

Som ett svar på LRFs förslag uttalade jordbruksministern i ett press- meddelande att regeringen beslutat stödja energiskogen inom ramen för Omställning 90.

Energis/tog ur regleringsekonomisk synpunkt

Med en total ram om 50 milj. kr. enligt nedan plus omställningsersättning är kostnaden ca 8000 kr. per hektar. Pay-offi regleringsekonomin blir då med en exportkostnad om 4000 kr./ha ca 2 år. Eftersom energiskogen beräknas ligga mellan 20 och 30 år är den regleringsekonomiska effekten' synnerligen god. Den intressantaste aspekten är dock att energiskog i framtiden kan bli ekonomiskt bärkraftig utan stöd och då kan ta stora arealeri anspråk.

Omfattning

I enlighet med motiveringar till tidigare förslag bör ett utvecklingsprojekt omfatta upp till 10000 hektar energiskog fram till senast 1992. När det gäller Odlarstödet kan en viss nedtrappning vara möjlig då teknikutveck- lingen efterhand bl.a. kan ge lägre etableringskostnader. I utgångsläget krävs dock ett planteringsbidrag på 5000 plus en omställningsersättning motsvarande den för skogsplantering. För de marker som i första hand kan komma i anspråk för energiskog beräknas omställningsersättningcn för tre år motsvara 3000 kr per hektar. Behovet av planteringsbidrag enligt två olika utvecklingsscenarier kan då tecknas enligt följande.

Maximiscenario Minimiscenario . ___— ___________ Bilaga 1 Stöd Plantering Stöd Mkr Plantering Stöd Mkr ' kr/ha hektar exkl. om- hektar exkl. om- ställn.ers ställn.ers 1988—89 5 000 1000 5 500 2,5 1990 4000 4 000 1 2 000 8 1991 3 000 5 000 15 3 000 9 1992 3 000 ' 4 500 13.5 10 000 36 10 000 33

Maximisccnariet bör ligga till grund för de fortsatta beräkningarna.

Rådgivning m. m.

Rådgivning. utbildning och informationsverksamhet kommer att vara av central betydelse för att skapa ett engagemang hos odlarna och för att odlingarna skall lyckas. Tillräckliga resurser bör därför avsättas för dessa ändamål.

För rådgivning m.m. föreslås följande insatser exklusive FoU för projektperioden:

Mkr Rådgivning Information Projektstart Summa ireg. projekt i reg. projekt utvärdering 1988/89 3.0 0.4 0.7 4,1 1990 2.1 0.2 2.3 1991 2.1 0.2 2.3 1992 0.2 0,3 0.5 7,2 1,0 1,0 9,2

Summerade kostnader. Mkr

Odlarstöd Rådgivning LBS* Summa exkl. omställ- m.m. adm. ningsersättn.

1988/89 5 4.1 0.1 9.2 1990 15 2.3 0.3 17.6 1991 16 2.3 0.4 18.7 1992 0,5 0,5 46,0

Reserv 4,0

Summa 50,0

* lantbruksstyrelsens administrationskostnader för Odlarstödet beräknas vara 80 kr./ha.

Totalt omfattar således programmet 50 milj. kr. Härav uppskattas 9,2 milj. kr. behövas för regleringsåret 1988/89. För kommande perioder fram till 1992 får behovet specificeras efter hand. Härvid får tillgång på odlings- material, odlare. utvecklingen beträffande omställningsersättning m.m. sammanvägas.

Bilaga 1

Administration

Svenska Lantmännens Riksförbund kommer att ha en central projektgrupp för energiskog.

Denna finansieras via SLRs budget. Kostnaderna beräknas 1988 mot- svara ca 3,5 Mkr. Till detta tillkommer insatser från berörda Lantmännen- föreningar. '

Projektgruppen kommer att samordna de regionala aktiviteterna, sörja för bl. a. att erforderliga rådgivningsresurser tillställs de regionala projek- ten samt svara för övergripande aktiviteter. För den övergripande upplägg- ningen bör en referensgrupp med representanter från JN, SSH, LBS. LFR. SSR och SLR tillskapas. ' '

För de regionala projekten tillskapas regionala projektorganisationer. För Örebroprojektets del bör Örebro Lantmän ingå som en kommersiell part och lantbruksnämnden som myndighetsrepresentant.

Samma administrativa modell bör utnyttjas för tillkommande projekt. De regionala projektorganisationerna skall sörja för att rådgivning. regio- nal informationsvcrksamhet m.m. kommer till stånd.

F 0 U program

För utvecklingsprogrammet har FoU-behov rörande minimering av be- ståndsskador. växtförädling, teknik och systemstudier identifierats. FoU- behovet förutses kunna fyllas inom ramen för SJFR och lantbrukets forsk- ningsstiftelser.

Vil/korför planteringsbidrag

De regionala projektorganisationerna avgör vilka odlingar som skall inne- fattas i projektet.

Förutom de kriterier som uppställts för ett omställningsbidrag bör plan- teringsbidraget förknippas med följande villkor. — De planterade arcalerna skall ingå i specifika encrgiskogsprojekt och projektområden. — Godtagbara planer för avsättning de närmaste sju åren skall ha presente- rats. Detta förutsätter i allmänhet att ett handelsled är involverat. — Marken skall ha legat under plog de senaste tre åren. Av SLU eller motsvarande instans godkända kloner används. -— Klonmaterialet skall vara kontrollerat vad avser vitalitet och kvalitet av Statens utsädeskontroll. Marken skall uppfylla kraven enligt SLU upprättad kriterielista. Brukaren skall ha erhållit utbildning enligt i samverkan med SLU upp- gjord utbildningsplan samt en dags individuell rådgivning där individuell odlarkalkyl upprättats. — Den som bryter mot villkoren för bidrag skall vara återbetalningsskyldig för erhållet belopp. Utfallet av projekten bör fortlöpande följas och en samlad utvärdering bör ske senast 1992.

JNI STATENS JORDBRUKSNÄMND

Datum Dnr . 1988—02—25 402-43/88 209-93/88