Upphävd författning

Förordning (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-01-20
Ändring införd
SFS 1983:28 i lydelse enligt SFS 2013:748
Ikraft
1983-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I 24 kap.8 och 9 §§skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om utbildning vid hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem).

[S2]Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om sådan utbildning. Förordning (2011:505).

Undervisning för skolpliktiga

2 §  På undervisningen för skolpliktiga ska 3-6 kap.skolförordningen (2011:185) tillämpas så långt det är möjligt. I förekommande fall ska även följande bestämmelser i samma förordning tillämpas så långt det är möjligt på sådan undervisning som motsvarar undervisning i

3 § Har upphävts genom förordning (1995:820).

Undervisning för icke skolpliktiga

4 §  Ungdomar som inte längre är skolpliktiga ska ges möjlighet att delta i kompletterande utbildning på grundskolenivå eller motsvarande eller i utbildning motsvarande utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Förordning (2011:505).

5 §  Om utbildningen vid ett särskilt ungdomshem motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska betyg sättas enligt skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039).

[S2]Betyg som har satts med stöd av första stycket får tas in i ett examensbevis, studiebevis eller gymnasieintyg från gymnasieskolan eller i ett gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan. Förordning (2013:748).

Övriga bestämmelser

6 §  Huvudmannen för ett särskilt ungdomshem ska fullgöra de uppgifter i fråga om utbildningen vid hemmet som annars huvudmannen för den skolform inom skolväsendet som utbildningen motsvarar har. Förordning (2011:505).

7 §  För utbildningen skall det finnas lärare. En av lärarna skall av huvudmannen utses att ansvara för den pedagogiska ledningen av undervisningen.

8 §  På lärarna ska samma krav ställas i fråga om utbildning m.m. som enligt föreskrifter gäller för lärare av motsvarande slag inom skolväsendet. Förordning (2011:505).

9 §  Statens skolinspektion har tillsyn över utbildningen. Förordning (2008:614).

10 §  Statens skolverk skall efter samråd med Statens institutionsstyrelse meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:623).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

  Ikraftträder
  1983-02-15

Förordning (1986:529) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:657) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1050) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1990:119) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:930) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga unga

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:623) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Omfattning
  ändr. 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:820) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. I fråga om undervisning som motsvarar årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och årskurs 9 läsåret 1996/97 skall 2 § i sin äldre lydelse och den upphävda 3 § tillämpas.
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2, 4, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:633) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Omfattning
ändr. författningsrubr.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2008:614) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:505) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. För elever som har påbörjat utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller 5 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:748) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

Övergångsbestämmelse

1. Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013.
 1. För elever som har påbörjat utbildning som motsvarar utbildning i gymnasiesärskolan före den 1 juli 2013, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller 5 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-11-05

Förordning (2015:290) om upphävande av förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

Omfattning
upph.