Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:382 i lydelse enligt SFS 2018:424
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Varje tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt fastställer hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i domstolen.

[S2]Hovrätterna och kammarrätterna ska för varje län inom domstolens domkrets eller, om en del av ett län ingår i domkretsen, för denna del fastställa det antal nämndemän i domstolen som ska utses. Förordning (2018:424).

2 § Har upphävts genom förordning (2018:424).
3 § Har upphävts genom förordning (2018:424).
4 § Har upphävts genom förordning (1988:621).

5 §  När nämndemän ska väljas ska domstolen anmäla detta till den som ska förrätta valet. Förordning (2018:424).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:696) om antalet nämndemän i hovrätt och kammarrätt och förordningen (1979:591) om antalet nämndemän i länsrätt.
  3. Beslut om antal nämndemän som meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall gälla till dess nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1988:621) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Omfattning
  upph. 4 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1996:1257) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1112) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förarbeten
Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2009:878) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:986) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2018:424) om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. Beslut om antal nämndemän som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser ska gälla till dess ett nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.
Omfattning
upph. 2, 3 §§; ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2018-07-01