Prop. 1997/98:17

Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Sundsvall den 11 september 1997

Göran Persson

Thage G Peterson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har beslutat att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner skall läggas samman till ett län, Västra Götalands län, den 1 januari 1998 (prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228). Habo och Mullsjö kommuner skall vid samma tidpunkt föras till Jönköpings län.

Länsindelningen är styrande för bl.a. länsrätterna. Enligt lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar finns det en länsrätt i varje län. I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande organisationen med tre länsrätter i västra Sverige behålls i avvaktan på resultatet av den pågående översynen av domstolsväsendets organisation (dir. 1995:102 och dir. 1997:50). Förslaget föranleder ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och följdändringar i ett antal författningar. Regeringen anser att länsrätterna bör behålla sina nuvarande verksamhetsområden med undantag för Habo och Mullsjö kommuner, som kommer att höra till Länsrätten i Jönköpings län.

Regeringen avser att justera verksamhetsområdena för fastighetsdomstolarna. Till följd av det föreslås i propositionen en ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål när det gäller val av nämndeman.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.

Sammanfattning av Domstolsverkets förslag

DV föreslår att följande bör gälla från den 1 januari 1998:

 De tre länsrätterna i Göteborg, Vänersborg och Mariestad bibehåller

sina nuvarande domkretsar. Som grund för domkretsindelningen anges de kommuner som ingår i de nuvarande länen, med undantag för Habo och Mullsjö kommuner som förs över från Skaraborgs län till Jönköpings län. Domstolarna bör benämnas Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Vänersborg och Länsrätten i Mariestad. En justering av domkretsarna för de tre länsrätterna bör ankomma på Domstols­ kommittén att föreslå.

 Nuvarande Skaraborgs län bör alltjämt ingå i domkretsen för

Kammarrätten i Jönköping respektive Göta hovrätt.

 Habo och Mullsjö kommuner bör ingå i domkretsen för Jönköpings

tingsrätt.

 Falköpings tingsrätts domkrets bör bestå av Falköpings och Tidaholms

kommuner. Domstolskommittén bör ta ställning till Falköpings tingsrätts framtid.

 Göteborgs tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt och Skövde tingsrätt bör

alltjämt handlägga utsökningsmål.

 Tryckfrihets­ och yttrandefrihetsmål bör i det nya länet handläggas

endast vid tingsrätten i den ort där länsstyrelsen har sitt säte.

 Fastighetsdomstolen i Borås bör läggas ned.

 Fastighetsdomstolarna i Göteborg, Vänersborg och Mariestad bör ha

oförändrade domkretsar, vilka bör anges genom ett angivande av kommuner.

 Hyresnämnden/Arrendenämnden i Jönköping bör behålla sitt

nuvarande verksamhetsområde. Verksamhetsområdet bör anges genom angivande av kommuner.

Domstolsverkets lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 1, 14 och 20 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under regeringsrätten.

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göteborg, kammarrätten i Sundsvall och kammarrätten i Jönköping.

Länsrätterna är allmänna förvalt­ ningsdomstolar närmast under kam­ marrätterna. I varje län finns en länsrätt.

Länsrätterna är allmänna förvalt­ ningsdomstolar närmast under kam­ marrätterna. I varje län finns en länsrätt förutom i Västra Götalands

län där det finns tre länsrätter. Om länsrätternas i Västra Götalands län domkretsar förordnar rege­ ringen.

14 §

Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas vid eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en länsrätt.

Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars län ärendet först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver något annat.

Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver något annat.

Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen. Lag (1994:435).

20 §

Valbar till nämndeman i kam­ marrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Valbar till nämndeman i kam­ marrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är folkbokförd i länet eller den del därav som hör

till kammarrättens eller länsrättens domkrets, och som inte är underårig

eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Anställd vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riks­ försäkringsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller social­ försäkringsnämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kam­ marrätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet. Lag (1995:21).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs att 23 § kupongskattelagen (1970:624) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan beskattnings­ myndigheten förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Försuttet vite utdömes efter anmälan av beskattnings­ myndigheten av länsrätten i det län där bolagets styrelse har sitt säte.

Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan beskattnings­ myndigheten förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Försuttet vite utdömes efter anmälan av beskattnings­ myndigheten av den länsrätt inom

vars domkrets bolagets styrelse har

sitt säte.

I fråga om vite enligt första stycket gäller i övrigt 6 kap. 2 § samt 7 kap.1 och 2 §§taxeringslagen (1990:324). Lag (1993:463).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs att 20 § i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

Mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig i fråga om gäldenärens taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för det beskatt­ ningsår, då framställning om betal­ ningssäkring görs. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu sagts, prövas målet av länsrätten i det län där verkställigheten kan äga rum.

Mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig i fråga om gäldenärens taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för det beskatt­ ningsår, då framställning om betal­ ningssäkring görs. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu sagts, prövas målet av den länsrätt

inom vars domkrets verkställig­

heten kan äga rum.

Behörig att föra det allmännas talan är den skattemyndighet som är belägen inom länsrättens domkrets. Vad som föreskrivs i 6 kap.15 och 16 §§taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i mål om betalningssäkring. Lag (1990:372).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

4 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 30 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

30 §

Länsrätten i det län där fastigheten är belägen beslutar om besiktning på framställning av skattemyndigheten. Lag (1993:1193).

Den länsrätt inom vars domkrets

fastigheten är belägen beslutar om besiktning på framställning av skattemyndigheten. Lag (1993:1193).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

5 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Härigenom föreskrivs att 36 § socialtjänstlagen (1980:620) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 §

Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte betalar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 § eller för kostnad som kommunen har haft enligt 34 § första eller andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Talan väcks vid länsrätten i det län där den enskilde är bosatt.

Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte betalar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 § eller för kostnad som kommunen har haft enligt 34 § första eller andra stycket, skall talan väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Talan väcks vid den länsrätt inom

vars domkrets den enskilde är

bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

6 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 §§ görs av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen är anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av länsrätten i det län där den sökande myndigheten har sin verksamhet.

Ansökan om förlängning av preskriptionstid enligt 7 eller 8 §§ görs av den kronofogdemyndighet hos vilken målet om indrivning av fordringen är anhängigt. Mål om sådan förlängning prövas av den

länsrätt inom vars domkrets den

sökande myndigheten har sin verksamhet.

Ansökningen skall ha kommit in till länsrätten före utgången av preskriptionstid som gäller enligt 3­6 eller 8 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

7 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 a § lagen (1984:151) om punkt­ skatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

15 a §

En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling, skall ges in till länsrätten i det län där den enskilde är bosatt, tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen eller uppgiften.

En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling, skall ges in till den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt, tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen eller uppgiften.

Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision skall handlingen, om beskattningsmyndigheten anser att den bör granskas, omedelbart förseglas och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall undantas från kontrollen. Lag (1994:474).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

8 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av statistiska centralbyrån prövas av länsrätten i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av statistiska centralbyrån prövas av den länsrätt

inom vars domkrets uppgifts­

skyldigheten skall fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

9 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Härigenom föreskrivs att punkterna 2 och 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med stöd av lagen (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riks­ skatteverkets Sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län överklagas till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län.

2. Beslut som har fattats av skattemyndigheten med stöd av lagen (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riks­ skatteverkets Sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Västra

Götalands län* överklagas till

Länsrätten i Göteborg.

3. Ärenden som före ikraft­ trädandet överklagats hos Sjömans­ skattenämnden men inte avgjorts av nämnden före den 1 januari 1998 skall handläggas av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län.

3. Ärenden som före ikraft­ trädandet överklagats hos Sjömans­ skattenämnden men inte avgjorts av nämnden före den 1 januari 1998 skall handläggas av Länsrätten i

Göteborg.

* Förutsatt att skattemyndigheten placeras i Göteborg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

10 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:206) om viten

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1985:206) om viten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos länsrätten i det län där myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av länsrätten i Stockholms län på ansökan av justitiekanslern.

Frågor om utdömande av viten prövas av länsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt

inom vars domkrets myndigheten är

belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av länsrätten i Stockholms län på ansökan av justitiekanslern.

Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat motsvarande förfarande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har utfärdat föreläggandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

11 Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Härigenom föreskrivs att 55 § smittskyddslagen (1988:1472) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

55 §

Frågor som ankommer på länsrätt enligt denna lag prövas av läns­ rätten i det län där den som har beslutat i frågan eller ansökt om åtgärden har sin verksamhet.

Frågor som ankommer på länsrätt enligt denna lag prövas av den

länsrätt inom vars domkrets den

som har beslutat i frågan eller ansökt om åtgärden har sin verk­ samhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

12 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Myndighets beslut överklagas hos länsrätten i det län där myn­ digheten är belägen. Lag (1994:470).

Myndighets beslut överklagas hos den länsrätt inom vars dom­ krets myndigheten är belägen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

13 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1992:889) om den officiella statistiken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt 11 § andra stycket prövas av länsrätten i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt 11 § andra stycket prövas av den länsrätt inom

vars domkrets uppgiftsskyldigheten

skall fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

14 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos läns­ rätten i det län där skattemyndig­ heten är belägen inom tre veckor från det att han fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos nämnda länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet.

Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos den

länsrätt inom vars domkrets skatte­

myndigheten är belägen inom tre veckor från det att han fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos nämnda länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet.

Om länsrätten helt eller delvis bifallit ett överklagande av sökanden, får skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut. Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätten eller kammarrätten även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i målet.

Om sökanden överklagar ett beslut, förs det allmännas talan i läns­ rätten och kammarrätten av skattemyndigheten. Överklagar Riksskatte­ verket skall det allmännas talan föras av verket. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid en skattemyndighet att företräda verket i allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

15 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

Invandrarverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Invandrarverkets beslut får över­ klagas hos länsrätten i det län där utlänningen vistades när beslutet fattades. Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

Invandrarverkets beslut får över­ klagas hos den länsrätt inom vars

domkrets utlänningen vistades när

beslutet fattades. Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

16 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Härigenom föreslås att 28 § lagen (1994:466) om särskilda tvångs­ åtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §

Ansökan om åtgärd, gransknings­ ledarens beslut enligt 15 § och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt som för det år då framställningen görs, skall pröva taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för den som åtgärden avser. Om det inte finns någon sådan länsrätt är länsrätten i det län behörig där beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

Ansökan om åtgärd, gransknings­ ledarens beslut enligt 15 § och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt som för det år då framställningen görs, skall pröva taxering till skatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för den som åtgärden avser. Om det inte finns någon sådan länsrätt är den länsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

17 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos läns­ rätten i det län där skattemyndig­ heten är belägen inom tre veckor från det sökanden fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos samma länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet.

Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos den

länsrätt inom vars domkrets skatte­

myndigheten är belägen inom tre veckor från det sökanden fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos samma länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet.

Om länsrätten helt eller delvis bifallit ett överklagande av sökanden, får skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut. Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätten eller kammarrätten även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i målet.

Om sökanden överklagar ett beslut, förs det allmännas talan i läns­ rätten och kammarrätten av skattemyndigheten. Överklagar Riksskatte­ verket skall det allmännas talan föras av verket. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid en skattemyndighet att företräda verket i allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

18 Förslag till lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål

Härigenom föreskrivs att 1 och 7 §§ lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

I varje län skall finnas en fastighetsdomstol. Regeringen kan dock föreskriva att annat område än län skall utgöra domkrets för fastig­ hetsdomstol eller att flera fastig­ hetsdomstolar skall finnas för samma område. Fastighetsdomstol upptager mål eller ärende enligt vad som föreskrives i särskild lag eller författning. Sådant mål eller ärende benämnes i denna lag fastighetsmål. Om flera fastighetsdomstolar skall finnas för samma område, bestämmer regeringen hur skilda slag av fastighetsmål skall fördelas mellan domstolarna.

I varje län skall finnas en fastighetsdomstol. I Västra Göta­

lands län får det finnas tre fastig­ hetsdomstolar. Regeringen kan

dock föreskriva att annat område än län skall utgöra domkrets för fastighetsdomstol eller att flera fastighetsdomstolar skall finnas för samma område. Fastighetsdomstol upptager mål eller ärende enligt vad som föreskrives i särskild lag eller författning. Sådant mål eller ärende benämnes i denna lag fastighetsmål. Om flera fastighetsdomstolar skall finnas för samma område, bestämmer regeringen hur skilda slag av fastighetsmål skall fördelas mellan domstolarna.

7 §

Nämndeman i fastighetsdomstol skall vara folkbokförd i länet. I övrigt har bestämmelserna i 4 kap.6 och 8 §§rättegångsbalken mot­ svarande tillämpning på nämnde­ män i fastighetsdomstol.

Nämndeman i fastighetsdomstol skall vara folkbokförd i länet eller den del därav som hör till fastig­ hetsdomstolen. I övrigt har bestäm­ melserna i 4 kap. 6 och 8 §§ rätte­ gångsbalken motsvarande tillämp­ ning på nämndemän i fastighets­ domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 september 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm­ Wallén, Peterson, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Peterson

Regeringen beslutar proposition 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige.