Upphävd författning

Förordning (1983:599) om statsbidrag till vissa elevresor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:599
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den, som i ett län är huvudman enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik, får enligt föreskrifterna i denna förordning statsbidrag till kostnaderna för vissa elevresor.

2 §  Bidraget ges till kostnader för sådana dagliga resor som företas av elever, vilka studerar vid läroanstalter och utbildningslinjer i länet och som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1973:349).

[S2]Bidraget skall avse kostnaderna för sådana resor som äger rum mellan bostaden och skolan och där färdvägen är minst sex kilometer.

3 §  Bidraget lämnas till huvudmannen om denne har åtagit sig ansvaret för resorna.

[S2]Huvudmannen får bestämma hur resorna skall ske. Om de inte kan ske med kollektivt färdmedel som huvudmannen tillhandahåller eller anvisar, skall huvudmannen lämna ersättning till eleven för hans resekostnader.

4 §  Frågor om bidragen prövas av centrala studiestödsnämnden.

5 §  Bidragen beräknas för ett redovisningsår i sänder. Varje redovisningsår avser tiden den 1 juli--den 30 juni nästa år.

6 §  De bidragsmedel som är tillgängliga för ett redovisningsår fördelas mellan huvudmännen på grundval av dels det beräknade elevantalet under redovisningsåret, dels taxorna för månadskort den 1 april året före redovisningsåret. I ärendet skall Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet ges tillfälle att yttra sig. Förordning (1989:618).

7 §  Centrala studiestödsnämnden skall betala ut bidragen kvartalsvis i förskott med en fjärdedel vid varje tillfälle.

8 §  Sådan verksamhet till vilken bidrag lämnas står under tillsyn av centrala studiestödsnämnden.

[S2]Nämnden skall meddela de föreskrifter och allmänna råd som behövs för verkställigheten av denna förordning.

9 §  Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:599) om statsbidrag till vissa elevresor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
För redovisningsåret 1983/84 beräknas bidragen enligt 6 § enligt bestämmelser som regeringen eller den myndighet regeringen utser meddelar särskilt.
Förarbeten
Prop. 1982/83:129
Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1989:618) om ändring i förordningen (1983:599) om statsbidrag till vissa elevresor

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:967) om upphävande av förord- ningen (1983:599) om stats- bidrag till vissa elevresor

  Omfattning
  upph.