Upphävd författning

Kungörelse (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1062 i lydelse enligt SFS 1993:231
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse äger tillämpning, om regeringen för att förbereda övergång till inskrivning enligt lagen (1973:98) om inskrivningsregister bestämt att sådant register skall läggas upp för inskrivningsmyndighets område eller del av sådant område.

2 §  Inskrivningsregister skall läggas upp på grundval av fastighetsregister som skall föras enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt innehållet i fastighetsbok och tomträttsbok.

[S2]Uppläggandet av inskrivningsregister skall ske under ledning av domstolsverket och på dess ansvar, om ej regeringen föreskriver annat. Förordning (1975:1114).

3 §  Till registret skall för varje fastighet överföras på fastigheten senast meddelad lagfart, i fastigheten gällande inteckningar och andra inskrivningar samt, där ansökan är uppskjuten, vilande eller beroende på prövning, inskriv- ningen härom. Gällande anteckningar skall föras över på motsvarande sätt.

[S2]Är tomträtt upplåten i fastigheten, skall uppgifterna beträffande tomträtten samt gällande inskrivningar och anteckningar rörande denna föras över på motsvarande sätt.

4 §  Vid överföringen skall uppgifterna ordnas i avdelningar enligt 3 § första stycket 1-5 inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061).

5 §  I avdelningen för uppgifter om lagfart införes,

 1. lagfaren ägares eller lagfartssökandes person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn,
 2. datum för ansökan om lagfart jämte aktnummer,
 3. när meddelad lagfart avser del av fastighet, uppgift om den del av fastigheten som lagfarten avser,
 4. uppgift om fångets art och fångeshandlingens datum,
 5. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan samt, om ansökan rör endast del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser,
 6. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast sökts eller beviljats,
 7. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av den, om ansökan ej bifallits,
 8. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jordabalken

samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,
6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,
2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.
Om fastighet eller del av fastighet förvärvats genom flera förvärv, gäller föreskrifterna i första stycket det förvärv, varå lagfart först sökts. Beslut rörande ansökan om lagfart å övriga förvärv införes i anslutning till den första ansökningen. Sådan införing skall innehålla hänvisning till akten samt de uppgifter som anges i första stycket 3, 5 och 8. Uppgiften i första stycket 3 skall i sådant fall avse den del av fastigheten som de meddelade lagfarterna tillsammans avser.
Om en fastighet delvis är lagfaren för en kommun men lagfartsförhållandena för fastigheten i dess helhet inte kan klarläggas utan omfattande utredning, får redovisningen enligt första och andra styckena begränsas i motsvarande mån. Sker det, skall anmärkas att utredningen är ofullständig i denna del.
Har gemensam lagfart sökts eller beviljats, skall lagfarten anses avse andelar efter huvudtalet. Har personlig lagfart sökts eller beviljats för delägare i dödsbo efter den som avlidit före den 1 januari 1934, skall lagfarten dock anses avse andelar enligt reglerna om arv.
I fråga om fastighet som bildats genom avsöndring eller avstyckning införes uppgift om dag, då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar.
Har ansökan om lagfart på avsöndring eller avstyckning ännu icke gjorts eller har sådan ansökan föranlett beslut som icke innefattar bifall till ansökningen, skall den för stamfastigheten gällande lagfarten föras in också på avsöndringen eller avstyckningen. Om det är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar, skall, till dess uppgift enligt femte stycket kan införas, vid lagfarten anmärkas att den avser stamfastighet.
Har lagfart beviljats eller sökts för staten, införes, där detta är känt, uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (1992:1380).

5 a §  Om regeringen har föreskrivit att inskrivning skall ske i inskrivnings- register, får inskrivningsmyndigheten i fall då en fastighet eller en del av en fastighet har förvärvats genom flera förvärv komplettera avdelningen för uppgift om lagfart med de uppgifter som anges i 5 § första stycket 2, 3 och 4 samt med uppgift om köpeskilling och den fasta egendom som köpeskillingen avser. Förordning (1993:231).

6 §  I avdelningen för uppgifter om tomträttsupplåtelse införes,

 1. upplåtelsedag,
 2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen jämte aktnummer,
 3. uppgift om ändamålet med upplåtelsen,
 4. uppgift om det belopp med vilket avgälden skall utgå,
 5. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap.10 och 14 §§jordabalken,
 6. uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som avses i 21 kap. 4 § jordabalken,
 7. uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken med angivande av avtalets innebörd,
 8. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet,
 9. uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,
 10. uppgift om nedsättning av lösesumma,
 11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap14, 17 och 18 §§jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

[S2]Tomträtt som upplåtits före 1954 och på vilken, enligt vad i övergångs- bestämmelserna till lagen (1953:415) angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom är stadgat, 4 kap. sistnämnda lag skall äga tillämpning i sin äldre lydelse införes enligt första stycket i tillämpliga delar. I registret skall anmärkas att äldre lag är tillämplig på tomträtten. Förordning (1975:1114).

7 §  I avdelningen för uppgifter om tomträttsinnehav införes,

 1. de uppgifter som anges i 5 § första stycket 1--7 och andra stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, ägare och ansökan om lagfart i stället skall avse tomträtt, tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt,
 2. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

[S2]19 kap.20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,

[S3]6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

[S4]2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

[S5]Bestämmelserna i 5 § fjärde stycket och 5 a § tillämpas även på inskrivning av tomträtt. Förordning (1993:231).

8 §  I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införes,

 1. intecknings belopp med siffror,
 2. uppgift om nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft eller annan förmån för vilken inskrivning sökts samt beskaffenheten härav,
 3. datum för ansökan jämte aktnummer,
 4. när inteckning besvärar eller har besvärat flera fastigheter eller när inteckning har besvärat fastighet som avregistrerats, uppgift dels om de fastigheter i vilka inteckningen sökts, beviljats eller utsträckts, dels om de fastigheter i vilka inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan om inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökningen avser,
 5. när inskrivning till säkerhet för avkomsträtt besvärar flera fastigheter, uppgift om de fastigheter i vilka inskrivningen gäller eller, i fråga om ansökan, de fastigheter ansökningen avser,
 6. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,
 7. när sökt eller beviljad inskrivning rör endast del av fastighet, uppgift om den del av fastigheten som inskrivningen avser,
 8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis, hänvisning till akten samt, om uppgifterna framgår av fastighetsboken eller tomträttsboken, innehavarens namn och adress,
 9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan förändring av inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,
 10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis,
 11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycketjordabalken, när det gäller inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten.

[S2]Införing i avdelningen skall ske på sådant sätt att inskrivning i förhållande till andra inskrivningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inskrivningar med lika rätt, skall det anges särskilt. Kan företrädesordningen icke med säkerhet utläsas av fastighetsboken eller tomträttsboken, skall anmärkning om det införas vid berörda inskrivningar.

[S3]Vid överföring av inteckning skall bortses från öretal. Avser inteckning såväl kapital som ränta och andra biförpliktelser, skall endast kapitalbeloppet anges.

[S4]Är intecknings kapitalbelopp angivet i riksdaler silver specie, riksdaler banco, riksdaler riksgälds eller riksdaler riksmynt, skall beloppet omräknas i kronor enligt nedanstående tabell och därefter föras in i registret med uppgift om att sådan omräkning skett.

[S5]________________________________________________________________________ Äldre myntslag Motsvaras av ________________________________________________________________________ En riksdaler silver specie fyra kronor En riksdaler banco en krona femtio öre En riksdaler riksgälds en krona En riksdaler riksmynt en krona _______________________________________________________________________

[S6]Kan införing av uppgift om de fastigheter i vilka inteckning sökts, beviljats eller utsträckts icke ske utan omfattande utredning, får uppgiften utelämnas. Sker det, skall anmärkas att utredningen är ofullständig i denna del.

[S7]Vid överföring av inskrivning till säkerhet för servitut skall uppgift om tjänande och, där så kan ske, härskande fastighet anges på sådant sätt att uppgifterna vid maskinell bearbetning kan införas i fastighetsregistret på såväl härskande som tjänande fastighet. Förordning (1987:1027).

9 §  I avdelningen för uppgifter om anteckningar införes,

 1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning skall antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok och som ej skall införas i annan avdelning eller, enligt 10 §, i fastighetsregister,
 2. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap.14, 17 och 18 §§jordabalken, såvitt gäller anteckning.

10 §  Anteckning skall anges på sådant sätt att den vid maskinell bearbetning kan införas i fastighetsregistret, om anteckningen skett enligt följande författningsbestämmelser,

[S2]2 kap.14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 §vattenlagen (1918:523),

[S3]70 och 113 §§byggnadslagen (1947:385),

[S4]13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,

[S5]38 § lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar,

[S6]14 § expropriationskungörelsen (1972:727) eller motsvarande äldre bestämmelser,

[S7]23--25 §§vattenrättsförordningen (1983:788),

[S8]6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),

[S9]3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

[S10]Framgår av anteckning enligt 38 § lagen om vissa gemensamhetsanläggningar att bidrag till kostnaderna enligt anläggningsbeslutet skall kunna utgå med förmånsrätt enligt lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar, skall anteckningen i denna del överföras till inskrivningsregistret. Förordning (1988:1193).

11 §  Beslutas enligt 10 § första stycket lagen (1973:98) om inskrivnings- register att fastighet eller tomträtt skall kvarstå i fastighetsbok eller tomträttsbok, skall uppgift om beslutet införas i inskrivningsregistret.

[S2]Över fastigheter och tomträtter som avses i första stycket skall upprättas särskild förteckning.

12 §  Rörande överföringsarbetet skall det föras journal på blankett som fastställs av Domstolsverket. En särskild journal skall föras vid en sådan komplettering som avses i 5 a §. Förordning (1993:231).

13 §  Sedan inskrivningsregister för viss inskrivningsmyndighets område eller del av sådant område tagits i bruk, får beslut i inskrivningsärende ej meddelas genom införing i fastighetsboken eller tomträttsboken, om annat icke följer av 10 § första stycket lagen (1973:98) om inskrivningsregister. Förordning (1975:1114).

14 §  Närmare föreskrifter om överföringen meddelas av domstolsverket efter samråd med centralnämnden för fastighetsdata. Förordning (1975:1114).

Ändringar

Kungörelse (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

Ändring, SFS 1975:1114

  Omfattning
  ändr. 2, 5-7, 12-14 §§

Ändring, SFS 1975:1116

  Omfattning
  ikrafttr. av 1974:1062

Förordning (1977:166) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1979:809) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§

Förordning (1981:336) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1982:852) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§

Förordning (1983:800) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:811) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:310) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1027) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1193) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:1380) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-12-31

Förordning (1993:231) om ändring i kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

Omfattning
ändr. 7, 12 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
1993-05-15

Ändring, SFS 2000:309

Omfattning
upph.