Upphävd författning

Förordning (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-11-24
Ändring införd
SFS 1983:910
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på försvarets forskningsanstalt.

Uppgifter

2 §  Anstalten är en central myndighet med huvuduppgift att bedriva forskning för totalförsvaret.

[S2]Anstalten skall också utföra forsknings- och utredningsuppgifter rörande rustningsbegränsning m. m. enligt särskilda föreskrifter.

[S3]Anstalten skall dessutom enligt särskilda föreskrifter mot ersättning bedriva forskning för andra ändamål än som avses i första och andra styckena samt utvecklingsarbete.

Vissa bestämmelser om verksamheten

Allmänt

3 §  Anstalten skall i samråd med överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, styrelsen för psykologiskt försvar och socialstyrelsen lämna underlag för statsmakternas beslut om försvarsforskningens långsiktiga utveckling. Förordning (1985:287).

4 §  I fråga om verksamheten enligt 2 § första stycket har anstalten programansvar och skall genomföra produktion i den mening som avses i förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten och enligt vad som anges närmare i 5--8 §§.

5 §  Anstalten skall följa de föreskrifter som överbefälhavaren i samråd med övriga myndigheter som anges i 3 § meddelar för att uppställda mål för produktionen skall nås med ett så rationellt utnyttjande av resurserna som möjligt och för att behovet av planering och budgetering skall tillgodoses.

[S2]Anstalten skall också följa föreskrifter som överbefälhavaren meddelar i frågor om anstaltens krigsorganisation, underrättelse- och säkerhetstjänst samt signalskydd.

Programansvaret

6 §  Anstalten har programansvar för delprogrammet Gemensam försvarsforskning. Härvid skall 18 § förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillämpas. Bestämmelsen i 18 § 1 i den nämnda förordningen skall avse överbefälhavarens programplan.

[S2]Anstalten får meddela föreskrifter för övriga myndigheter som genomför produktion för delprogrammet för att uppställda mål för produktionen skall nås med ett så rationellt utnyttjande av resurserna som möjligt.

Produktionen

7 §  Anstalten skall i enlighet med regeringens uppdrag genomföra produktion inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling. Härvid skall 21 och 26--28 §§ förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillämpas.

8 §  Produktionen skall genomföras inom följande verksamhetsfält.

 1. Forskning för totalförsvarsändamål, främst inom de naturvetenskapliga, tekniskt-vetenskapliga, samhällsvetenskapliga, medicinska och beteendevetenskapliga forskningsgrenarna i den mån sådan forskning inte ankommer på andra myndigheter.
 2. Främjande av utveckling och samordning av den operationsanalytiska verksamheten inom totalförsvaret och tillhandahållande av expertis för denna verksamhet.
 3. Främjande av tillämpad psykologisk verksamhet hos myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Organisation

9 §  Anstalten leds av en styrelse som består av tolv personer. I styrelsen ingår anstaltens generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på anstalten. Förordning (1985:287).

10 §  Generaldirektören är chef för anstalten.

11 §  Inom anstalten finns fem huvudavdelningar, var och en bestående av forskningsinstitutioner eller fristående enheter till högst det antal som regeringen bestämmer. Vidare finns inom anstalten ett centralt kansli. Varje huvudavdelning samt det centrala kansliet förestås av en chef.

[S2]Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående för särskilda uppdrag.

[S4]Militär personal får placeras eller kommenderas till tjänstgöring vid anstalten. Förordning (1987:985).

12 §  Anstalten är lokaliserad till Stockholmsområdet (huvuddelen), Linköping (en huvudavdelning samt del av en huvudavdelning), Umeå (en huvudavdelning) och Karlstad (del av en huvudavdelning).

13 §  När anstalten är krigsorganiserad tillhör den försvarsmakten.

Ärendenas handläggning

14 §  Av styrelsen avgörs

 1. ärenden som angår verksamhetens allmänna inriktning och planering på lång sikt, utnyttjandet i stort av tillgängliga resurser samt frågor om den principiella fördelningen av större forskningsuppgifter mellan anstalten och andra forskningsorgan,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om anstaltens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

15 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst sex andra av de i 9 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:902).

16 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst sex andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1985:287).

17 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt andra stycket avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S2]I fråga om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning beslutar generaldirektören, cheferna för huvudavdelningarna och chefen för det centrala kansliet. Generaldirektören får besluta att ytterligare en tjänsteman med särskild juridisk sakkunskap skall delta i beslutet.

[S3]I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor.

18 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas tjänsten av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S2]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

19 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 § första stycket andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den huvudavdelning dit ärendet hör, chefen för det centrala kansliet eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Chefen för en huvudavdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans huvudavdelning föredras av någon annan. Chefen för det centrala kansliet har motsvarande rätt. Vid föredragning och avgörande av frågor som har särskild betydelse för anstaltens verksamhet bör samtliga chefer för huvudavdelningarna och chefen för det centrala kansliet vara närvarande.

20 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att anstaltens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

21 § har upphävts genom förordning (1986:902).

22 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

23 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

24 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som chef för huvudavdelning, chef för det centrala kansliet, byråchef och planeringsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Innehavare av tjänster med beteckningen Cp förordnas för högst sex år.

[S3]Tjänster som forskningschef och överingenjör tillsätts av regeringen efter förslag av anstalten.

[S4]Övriga tjänster tillsätts av anstalten.

[S5]Extra tjänster i lönegraderna N 9--N 22 får tillsättas utan att tjänsten har kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1987:985).

25 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordning (1985:287).

26 §  Behörig till tjänst som forskningschef och tjänst som laborator är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Som befordringsgrund vid tillsättningen av tjänsten gäller graden av sådan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens beskaffenhet. Särskild vikt skall fästas vid vetenskaplig skicklighet som visats genom egen forskning och, i fråga om tjänst som forskningschef, även genom planering och ledning av forskning, främst tillämpad forskning.

[S2]Innan anstalten avger förslag om tillsättning av forskningschef eller tillsätter tjänst som laborator, skall utlåtande över sökandenas vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som anstalten utser.

Bisysslor

27 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av anstalten även i fråga om tjänstemän som avses i 24 § andra och tredje styckena.

Ändringar

Förordning (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt

Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1985:287) om ändring i förordningen (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt

  Omfattning
  ändr. 3, 9, 15, 16, 25 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:902) om ändring i förordningen (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:985) om ändring i förordningen (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt

  Omfattning
  ändr. 11, 24 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:1036

  Omfattning
  upph.