Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-11-29
Ändring införd
SFS 1984:1014 i lydelse enligt SFS 2010:1665
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om

 1. myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan i samband med arbetsgivarinträde,
 2. åtgärder som Försäkringskassan har att vidta med anledning av att arbetsgivarinträde gäller,
 3. beräkning och utbetalning av försäkringsersättning. Förordning (2004:889).

2 §  I denna förordning avses med

 1. statligt reglerad anställning: sådan statlig eller annan anställning där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
 2. myndighet: den myndighet hos vilken en arbetstagare med statligt reglerad anställning är anställd,
 3. arbetsgivarinträde: rätt för arbetsgivare att enligt 27 kap.5659 §§socialförsäkringsbalken uppbära den sjukpenning som tillkommer arbetstagaren enligt samma balk. Förordning (2010:1665).

Anmälan om arbetsgivarinträde

3 §  För statsanställda arbetstagare skall myndigheten senast inom en månad efter det att arbetsgivarinträde har börjat gälla eller upphört att gälla lämna uppgift om detta till Försäkringskassan. För andra arbetstagare skall myndigheten lämna sådan uppgift i samband med underrättelse till Försäkringskassan om sjukledighet. Förordning (2004:889).

Övriga uppgifter som lämnas till Försäkringskassan

4 §  En myndighet som, när arbetsgivarinträde gäller, har underrättat Försäkringskassan om en sjukledighet skall till Försäkringskassan snarast möjligt överlämna arbetstagarens försäkran i samband med ledigheten. Förordning (2004:889).

5 §  Intyg av en läkare eller tandläkare, som inkommer till myndigheten för att styrka rätt till en sjukledighet, skall i fall som avses i 4 § omedelbart översändas till Försäkringskassan, om denna har underrättats om ledigheten. Förordning (2004:889).

6 §  Uppgifter om för vilka statsanställda med arbetsgivarinträde och för vilka tider sjuklön har utgetts, lönenivå och andra uppgifter som Försäkringskassan begär till ledning för beräkning av försäkringsersättning skall tillhandahållas varje månad i efterhand. Förordning (2004:889).

Beräkning och utbetalning av försäkringsersättning

7 §  Den ersättning som enligt 27 kap.56 och 57 §§, 58 § första stycket och 59 §socialförsäkringsbalken ska betalas till staten vid en arbetstagares sjukledighet ska utgöra den procentandel av arbetstagarens lön som Försäkringskassan fastställer. Förordning (2010:1665).

8 §  Vid fastställandet av procentsatsen enligt 7 § ska beaktas att ersättningen som avses i den paragrafen inte omfattar lönedelar som överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken samt att avdrag på sjuklön inte görs vid sjukhusvård. Förordning (2010:1665).

9 §  Den ersättning, som enligt 27 kap.56 och 57 §§, 58 § andra stycket och 59 §socialförsäkringsbalken vid sjukledighet för en arbetstagare med statligt reglerad anställning ska betalas till en annan arbetsgivare än staten, ska utgöra arbetstagarens sjukpenning beräknad enligt 27 kap.1924 a, 26, 27, 32, 35 a och 39 §§, samt 28 kap.7, 10 och 11 §§ samma balk för varje dag i sjukperioden. Förordning (2010:1665).

10 §  Gäller arbetsgivarinträde ska den ersättning, som enligt socialförsäkringsbalken tillkommer arbetstagaren, utges till den myndighet som anges i följande sammanställning.

ArbetstagareErsättning enligt socialförsäkringsbalken utges till
1. Arbetstagare vid riksbankenRiksbanken
2. Riksdagsledamöter och arbetstagare hos riksdagenRiksdagsförvaltningen
3. Arbetstagare hos Riksrevisionen, riksdagens ombudsmän och Nordiska rådets svenska delegationFörsäkringskassan
4. Arbetstagare vid statens affärsdrivande verkVerket
5. Arbetstagare vid exportkreditnämndenExportkreditnämnden
6. Arbetstagare hos Uppsala universitets fond- och egendomsförvaltningUppsala universitets fond- och egendomsförvaltning
7. Arbetstagare vid andra statliga myndigheterFörsäkringskassan
8. Arbetstagare vid hovstaten, såvitt avser husgerådskammaren, samt vid slottsstatenFörsäkringskassan
9. Arbetstagare inom icke-statlig verksamhet i övrigt, som avlönas enligt statligt kollektivavtal eller statliga bestämmelserMyndigheten
10. Arbetstagare vid institutioner i Sverige som lyder under Nordiska ministerrådet. Förordning (2010:1665).Institutionen

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:399) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:958) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:362) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987. Föreskrifterna i 16 a § tillämpas första gången på sjukdomsfall som inträffat efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:69
  Omfattning
  ändr. 5, 16 §§; ny 16 a §
  Ikraftträder
  1987-12-01

Förordning (1987:706) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Omfattning
  ändr 17 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:589) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ledighet och ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 1-3, 8, 9, 13, 17, 18 §§, rubr. närmast före 4 §; omtryck
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1401) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:711) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1814) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om sjukledighet som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 18 §§, rubr. närmast före 4, 13, 18 §§; nuvarande 9, 10, 12, 15, 16, 16 a, 17 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§; ändr. 1 §, de nya 5, 8 §§, rubr. närmast före nuvarande 8, 15 §§ sätts närmast före 4, 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (2000:440) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1038) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försåkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:268) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:889) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:364) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2010:1665) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2011-01-01