lagen.nu

Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1665
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter om

  • 1. myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan i samband med arbetsgivarinträde,
  • 2. åtgärder som Försäkringskassan har att vidta med anledning av att arbetsgivarinträde gäller,
  • 3. beräkning och utbetalning av försäkringsersättning. Förordning (2004:889).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1989:589, 1991:1814, 2004:889

2 § I denna förordning avses med

  • a) statligt reglerad anställning: sådan statlig eller annan anställning där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
  • b) myndighet: den myndighet hos vilken en arbetstagare med statligt reglerad anställning är anställd,
  • d) arbetsgivarinträde: rätt för arbetsgivare att enligt 27 kap. 56–59 §§ socialförsäkringsbalken uppbära den sjukpenning som tillkommer arbetstagaren enligt samma balk. Förordning (2010:1665).

Ändringar/Förarbeten (3)

Anmälan om arbetsgivarinträde

3 § För statsanställda arbetstagare skall myndigheten senast inom en månad efter det att arbetsgivarinträde har börjat gälla eller upphört att gälla lämna uppgift om detta till Försäkringskassan. För andra arbetstagare skall myndigheten lämna sådan uppgift i samband med underrättelse till Försäkringskassan om sjukledighet. Förordning (2004:889).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:589, 2004:889

Övriga uppgifter som lämnas till Försäkringskassan

4 § En myndighet som, när arbetsgivarinträde gäller, har underrättat Försäkringskassan om en sjukledighet skall till Försäkringskassan snarast möjligt överlämna arbetstagarens försäkran i samband med ledigheten. Förordning (2004:889).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Intyg av en läkare eller tandläkare, som inkommer till myndigheten för att styrka rätt till en sjukledighet, skall i fall som avses i 4 § omedelbart översändas till Försäkringskassan, om denna har underrättats om ledigheten. Förordning (2004:889).

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Uppgifter om för vilka statsanställda med arbetsgivarinträde och för vilka tider sjuklön har utgetts, lönenivå och andra uppgifter som Försäkringskassan begär till ledning för beräkning av försäkringsersättning skall tillhandahållas varje månad i efterhand. Förordning (2004:889).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:889, 1991:1814

Beräkning och utbetalning av försäkringsersättning

7 § Den ersättning som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 § första stycket och 59 § socialförsäkringsbalken ska betalas till staten vid en arbetstagares sjukledighet ska utgöra den procentandel av arbetstagarens lön som Försäkringskassan fastställer. Förordning (2010:1665).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Vid fastställandet av procentsatsen enligt 7 § ska beaktas att ersättningen som avses i den paragrafen inte omfattar lönedelar som överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt att avdrag på sjuklön inte görs vid sjukhusvård. Förordning (2010:1665).

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Den ersättning, som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 § andra stycket och 59 § socialförsäkringsbalken vid sjukledighet för en arbetstagare med statligt reglerad anställning ska betalas till en annan arbetsgivare än staten, ska utgöra arbetstagarens sjukpenning beräknad enligt 27 kap. 19–24 a, 26, 27, 32, 35 a och 39 §§, samt 28 kap. 7, 10 och 11 §§ samma balk för varje dag i sjukperioden. Förordning (2010:1665).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:589, 2010:1665

10 § Gäller arbetsgivarinträde ska den ersättning, som enligt socialförsäkringsbalken tillkommer arbetstagaren, utges till den myndighet som anges i följande sammanställning.

Arbetstagare Ersättning enligt socialförsäkringsbalken utges till
1. Arbetstagare vid riksbanken Riksbanken
2. Riksdagsledamöter och arbetstagare hos riksdagen Riksdagsförvaltningen
3. Arbetstagare hos Riksrevisionen, riksdagens ombudsmän och Nordiska rådets svenska delegation Försäkringskassan
4. Arbetstagare vid statens affärsdrivande verk Verket
5. Arbetstagare vid exportkreditnämnden Exportkreditnämnden
6. Arbetstagare hos Uppsala universitets fond- och egendomsförvaltning Uppsala universitets fond- och egendomsförvaltning
7. Arbetstagare vid andra statliga myndigheter Försäkringskassan
8. Arbetstagare vid hovstaten, såvitt avser husgerådskammaren, samt vid slottsstaten Försäkringskassan
9. Arbetstagare inom icke-statlig verksamhet i övrigt, som avlönas enligt statligt kollektivavtal eller statliga bestämmelser Myndigheten
10. Arbetstagare vid institutioner i Sverige som lyder under Nordiska ministerrådet. Förordning (2010:1665). Institutionen
Övergångsbestämmelser
1987:362

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987. Föreskrifterna i 16 a § tillämpas första gången på sjukdomsfall som inträffat efter ikraftträdandet.

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:1014

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:1014

Förordning (1985:399) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:399
Rubrik
Förordning (1985:399) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (1985:958) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:958
Rubrik
Förordning (1985:958) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (1987:362) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förarbeten
Jfr prop. 1986/87:69, SfU 1986/87:12, rskr 1986/87:182
Omfattning
ändr. 5, 16 §§;ny 16 a §
Ikraft
1987-12-01
SFS-nummer
1987:362
Rubrik
Förordning (1987:362) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (1987:706) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr 17 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:706
Rubrik
Förordning (1987:706) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (1989:589) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
upph. 7 §;ändr. 1-3, 8, 9, 13, 17, 18 §§, rubr. närmast före 4 §;omtryck
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:589
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ledighet och ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1989:589) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (1990:1401) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1401
Rubrik
Förordning (1990:1401) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (1991:711) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:711
Rubrik
Förordning (1991:711) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (1991:1814) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Omfattning
upph. 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 18 §§, rubr. närmast före 4, 13, 18 §§;nuvarande 9, 10, 12, 15, 16, 16 a, 17 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§;ändr. 1 §, de nya 5, 8 §§, rubr. närmast före nuvarande 8, 15 §§ sätts närmast före 4, 7 §§;omtryck
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1814
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om sjukledighet som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1991:1814) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (2000:440) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:440
Rubrik
Förordning (2000:440) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (2000:1038) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försåkringskassorna, m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1038
Rubrik
Förordning (2000:1038) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försåkringskassorna, m.m.

Förordning (2003:268) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:268
Rubrik
Förordning (2003:268) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna m.m.

Förordning (2004:889) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:889
Rubrik
Förordning (2004:889) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassorna, m.m.

Förordning (2006:364) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:364
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2006:364) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Förordning (2010:1665) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1665
Rubrik
Förordning (2010:1665) om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation