Upphävd författning

Lag (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
SFS 1984:283 i lydelse enligt SFS 1999:453
Ikraft
1984-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  På den i Malmö av Scandinavian Airlines System anordnade terminalen för passagerare och gods, som befordras direkt till eller från ett luftfartyg i internationell trafik vid Kastrups flygplats i Danmark, får särskild kontroll äga rum till förekommande av brott som utgör allvarlig fara för säkerheten vid luftfart. Beträffande sådan kontroll gäller lagen (1970:926) om särskild kontroll på flygplats i tillämpliga delar.

2 § har upphävts genom lag (1999:453).

3 §  Regeringen får besluta om avgifter till staten som ersättning för kostnaderna för särskild kontroll samt tull- och passkontroll på terminalen.

Ändringar

Lag (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Lag (1987:1198) om ändring i lagen (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Lag (1999:453) om ändring i lagen (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:1094) om upphävande av lagen (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

Förarbeten
Rskr. 2004/05:40, Prop. 2004/05:10, Bet. 2004/05:TU5
Omfattning
upph.