Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

(AVLN)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1984-05-17
Ändring införd
SFS 1984:292 i lydelse enligt SFS 2016:204
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt mot denne, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud får också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

[S2]Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offentligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket han eller hon ska tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning. Lag (2016:204).

Prop. 2001/02:132: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke. Ändringen har behandlats i avsnitt 8.2. Tillämpningsområdet av lagen har vidgats till att omfatta även avtalsvillkor som ställs upp i fall där offentliga organ skaffar varor eller tjänster. I vissa fall är ett offenligt organ att jämställa med näringsidkare (se prop. 1983/84:92 s. 11, <a href="https://lagen.nu/prop/1983/84:92#sid26" ...

  • MD 2006:30:Det har inte befunnits oskäligt att i ett avtal mellan ett TV-bolag och upphovsmän uppställa villkoret att upphovsmän i samband med beställningsuppdrag skall överlåta sina förlagsrättigheter till TV- bolaget i samband med uppdrag att skapa musik till detta.
  • MD 2010:12:Ett bolag har när det ingått avtal med annan näringsidkare ställt upp avtalsvillkor avseende konkurrensförbud. Avtalsvillkoret har inte ansetts oskäligt enligt lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Även fråga om bolagets medkontrahenter intagit en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och om rättegångskostnader.

2 §  Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

[S2]Förbud skall meddelas endast om det är påkallat från allmän synpunkt.

3 §  Frågor om förbud tas upp efter ansökan. En sådan ansökan får göras endast av en sammanslutning av näringsidkare, av en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare eller av en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp. Lag (2002:354).

Prop. 2001/02:132: I paragrafen bestäms vem som har talerätt vid Marknadsdomstolen enligt förevarande lag. Ändringen innebär att paragrafen anpassas till direktivets krav och att kretsen taleberättigade vidgas. I och med ändringen gäller att också andra sammanslutningar kan ha talerätt under förutsättning att de har ett befogat intresse att företräda näringsidkare. Begreppet befogat intresse är avsett att motsvara direktivets krav. I direktivet talas om ”legitimt intresse” (eng. ”legitimate interest”). Frågan om ...

3 a §  Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.

[S2]En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

[S3]Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (2016:204).

4 §  Beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, om ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det.

5 §  Förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

[S2]En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av den som har ansökt om förbudet. Lag (2016:204).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om vite. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.4 och 6.

5 a §  Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 3437 §§delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2016:204).

5 b §  I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader. Lag (2016:204).

6 §  Lagen tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (2009:1088).

[S2]7 § Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för indrivningskostnader. Lag (2013:57).

Prop. 2008/09:187: I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om att lagen inte tillämpas i fråga om en tjänst som tillfälligt tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en stat inom EES, men inte i Sverige.

Den som endast tillfälligt tillhandahåller tjänster här och är etablerad i en annan EES-stat än Sverige har att rätta sig efter de krav som ställs i etableringslandet. Det förutsätts att det är etableringslandets myndigheter som ingriper om dessa krav inte följs. Bestämmelsen ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (1985:220) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (1999:607) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
  2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på avtal som ingåtts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet och därefter förnyats.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:227, Prop. 1998/99:87, Bet. 1998/99:FiU28
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:354) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:237, Prop. 2001/02:132, Bet. 2001/02:LU30
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
CELEX-nr
32000L0035
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2009:1088) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Förarbeten
Rskr. 2009/10:18, Prop. 2008/09:187, Bet. 2009/10:NU6
Omfattning
ny 6 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Lag (2013:57) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:144, Prop. 2012/13:36, Bet. 2012/13:CU6
Omfattning
ny 7 §
CELEX-nr
32011L0007
Ikraftträder
2013-03-16

Lag (2016:204) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
  2. Mål som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
  3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 1, 5 §§; nya 3 a, 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2016-09-01