Upphävd författning

Förordning (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Ändring införd
SFS 1984:309 i lydelse enligt SFS 1996:1471
Ikraft
1984-06-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

2 §  Inom verksamhetsområdet för utlandsstyrkan fastställs tjänstgöringsområde eller tjänstgöringsområden av Försvarsmakten. Förordning (1994:374).

3 §  Denna förordning tillämpas även på en civil polisavdelning för tjänstgöring i utlandsstyrkan. Förordning (1992:1160).

Anställning m.m.

4 §  Anställning i utlandsstyrkan sker genom skriftligt avtal. I avtalet skall den anställde förbinda sig att följa bestämmelserna i denna förordning och de föreskrifter som i övrigt är meddelade för styrkans verksamhet. Förordning (1992:1160).

5 §  I utlandsstyrkan bör inte anställas någon som har högre kvalifikationer än uppgiften kräver. Förordning (1992:1160).

6 §  Den som anställs i utlandsstyrkan får samtidigt inneha en annan statlig anställning, från vilken han är tjänstledig utan särskilt beslut om tjänstledigheten. Förordning (1994:374).

7 §  Anställning i utlandsstyrkan skall vara tidsbegränsad till den tidpunkt då tjänstgöring enligt 13 § avslutas. Anställningen får dock tidsbegränsas till att avse endast den tid som krävs för tjänstgöring enligt 12 §.

[S2]Anställningstiden skall som längst vara 25 månader. Förordning (1996:1471).

8 §  Vid uppsägning av anställning enligt 7 § första stycket första meningen gäller en uppsägningstid av tre månader. Arbetsgivaren får dock medge den anställde kortare uppsägningstid. Om den anställde genomgått utbildning enligt 12 § utan att få godkända vitsord, får arbetsgivaren säga upp anställningen med en uppsägningstid av en månad.

[S2]I fråga om anställning i utlandsstyrkan tillämpas inte 15-17 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (1996:1471).

9 §  Enligt lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. framgår att anställda i utlandsstyrkan är krigsmän, när de tjänstgör utomlands. Förordning (1992:1160).

10 §  Den som anställs i utlandsstyrkan får enligt Försvarsmakten bestämmande tilläggas militär tjänsteställning enligt organisationsplan för styrkan. Förordning (1994:374).

Tjänstgöring m.m.

12 §  Om inte regeringen bestämmer annat, omfattar utbildningen högst fyra veckor för befäl, två veckor för övrig personal samt dessutom två veckor allmänmilitär utbildning för kvinnlig personal. Härutöver tillkommer den tid som behövs för in- och utryckning.

13 §  Om inte regeringen bestämmer annat, omfattar tjänstgöringen utomlands sammanlagt högst sju månader eller, för observatörer och personal i högkvartersstab, 13 månader. Härutöver tillkommer den tid som behövs i Sverige för inryckning, utrustning och andra förberedelser för tjänstgöringen utomlands samt för avrustning och utryckning. Dessutom är den anställde skyldig att enligt Försvarsmaktens bestämmande tjänstgöra utomlands under den tid som behövs för förberedelse- och avvecklingsarbete och överlämnande av materiel m.m. samt under den tid då återtransport till Sverige hindras eller fördröjs av krig eller andra utomordentliga förhållanden. Förordning (1994:374).

Särskilda bestämmelser

14 §  Om förmåner till anställda i utlandsstyrkan finns särskilda bestämmelser. Förordning (1992:1160).

15 §  Om någon som anställts i utlandsstyrkan skadas under anställningen skall Försvarsmakten, även efter det att anställningen i utlandsstyrkan upphört, ha ett ansvar för att de rehabiliteringsuppgifter som enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring åvilar en arbetsgivare fullgörs.

[S2]Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering enligt denna förordning fråntar inte den skadades arbetsgivare dennes ansvar för rehabilitering enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen om allmän försäkring. Förordning (1996:1471).

16 §  Anställda i utlandsstyrkan skall vid tillämpningen av 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. anses tjänstgöra vid den enhet där de genomgått utbildning enligt 12 §. Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan får avgöras av, förutom den chef som avses i 20 § lagen om disciplinförseelser av krigsmän, m.m., chefen för försvarets internationella centrum eller chefen för en kontingent i utlandsstyrkan, om han har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad. Förordning (1995:1259).

17 §  Utrustning och förnödenheter för utlandsstyrkans löpande underhåll får utan hinder av gällande bestämmelser föras ut ur landet och åter föras in. Förordning (1992:1160).

18 §  För uppgifter som avser utlandsstyrkans verksamhet får i Sverige utöver tillgänglig arbetskraft tillfälligt anställas ytterligare personal på tidsbegränsade förordnanden. Förordning (1992:1160).

19 §  Den som inte är anställd vid utlandsstyrkan får under tjänsteresor till och från utlandet tilläggas militär tjänsteställning enligt Försvarsmaktens bestämmande. Förordning (1994:374).

21 § har upphävts genom förordning (1994:374).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

  Ikraftträder
  1984-06-20

Förordning (1987:859) om ändring i förordningen (1984:309) om beredskapsstyrkan för FN-tjänst

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987.
  Bestämmelserna i 15 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 1987. I fråga om den som har förordnats på tjänst i beredskapsstyrkan före ikraftträdandet gäller 7 och 8 §§ i deras äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 7-9, 15 §§
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1992:1160) om ändring i förordningen (1984:309) om beredskapsstyrkan för FN-tjänst

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:77, Prop. 1991/92:102, Bet. 1992/93:FöU5, Bet. 1991/92:FöU2
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-11, 13-20 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:374) om ändring i förordningen (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

  Omfattning
  upph. 16, 21 §§; ändr. 1, 2, 6, 10, 13, 15, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1259) om ändring i förordningen (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1471) om ändring i förordningen (1984:209) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Bestämmelserna i 15 § skall tillämpas beträffande personer som skadats efter år 1992.
Omfattning
nuvarande 15 § betecknas 16 §; ändr. 7, 8 §§; ny 15 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1999:569

Omfattning
upph.