Upphävd författning

Lag (1984:351) om totalisatorskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:351
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt (totalisatorskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag för insatser i sådan totalisatorvadhållning vid hästtävling för vilken tillstånd krävs enligt lotterilagen (1982:1011).

2 §  Skattskyldig är den som anordnar sådan totalisatorvadhållning som avses i 1 §.

3 §  Skattskyldighet inträder när vinstuträkning sker.

4 §  Totalisatorskatt tas ut med elva procent av de sammanlagda insatserna upp till

[S2]2 600 miljoner kronor år 1984 2 600 miljoner kronor år 1985 2 750 miljoner kronor år 1986 3 050 miljoner kronor år 1987 3 150 miljoner kronor år 1988 3 150 miljoner kronor år 1989 3 500 miljoner kronor år 1990 3 700 miljoner kronor år 1991

[S3]och med åtta procent på överstigande insatser. Lag (1990:1088).

5 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

6 §  Deklaration skall för varje redovisningsperiod ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den tionde i månaden efter redovisningsperioden.

[S2]Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskattningsmyndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:351) om totalisatorskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
 2. Lagen tillämpas på totalisatorvadhållning som sker vid hästtävlingar som påbörjas efter den 30 juni 1984.
 3. Genom lagen upphävs kungörelsen (1973:717) om uppbörd m. m. av totalisatoravgift. Kungörelsen tillämpas dock fortfarande på totalisatorvadhållning vid hästtävlingar som påbörjats före den 1 juli 1984.
 4. Vid beräkning av totalisatorskatten för år 1984 skall även ingå de insatser som utgjort underlag för totalisatoravgift under 1984. Skatt enligt lagen skall dock tas ut endast på den del av de sammanlagda insatserna under år 1984, vilken är hänförlig till hästtävlingar som påbörjats efter den 30 juni 1984.
Förarbeten
Prop. 1983/84:180
Ikraftträder
1984-07-01

Lag (1988:1377) om ändring i lagen (1984:351) om totali- satorskatt

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:24
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:934) om ändring i lagen (1984:351) om totali- satorskatt

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:32
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:1088) om ändring i lagen (1984:351) om totali- satorskatt

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:33
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1482

  Omfattning
  upph.